Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Внесени документи
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 5.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (разискване)
 6.Европейски орган по труда ***I (разискване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  
8.1.Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***I (гласуване)
  
8.2.Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт за наименованията за произход и географските указания*** (гласуване)
  
8.3.Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***I (гласуване)
  
8.4.Споразумение ЕС-Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (гласуване)
  
8.5.Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини *** (гласуване)
  
8.6.Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан (гласуване)
  
8.7.Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич (гласуване)
  
8.8.Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (гласуване)
  
8.9.Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I (гласуване)
  
8.10.Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (гласуване)
  
8.11.Капиталови изисквания (Регламент) ***I (гласуване)
  
8.12.Капиталови изисквания (Директива) ***I (гласуване)
  
8.13.Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I (гласуване)
  
8.14.Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (гласуване)
  
8.15.Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I (гласуване)
  
8.16.Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I (гласуване)
  
8.17.Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I (гласуване)
  
8.18.Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (гласуване)
  
8.19.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I (гласуване)
  
8.20.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I (гласуване)
  
8.21.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (гласуване)
  
8.22.Европейски орган по труда ***I (гласуване)
  
8.23.Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I (гласуване)
  
8.24.Регламент относно европейската бизнес статистика ***I (гласуване)
  
8.25.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I (гласуване)
  
8.26.Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***I (гласуване)
  
8.27.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I (гласуване)
  
8.28.Предлагане на пазара и употреба на прекурсори на взривни вещества ***I (гласуване)
  
8.29.Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата ***I (гласуване)
  
8.30.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I (гласуване)
  
8.31.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията ***I (гласуване)
  
8.32.Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (гласуване)
  
8.33.Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност ***I (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Ситуацията в Мозамбик, Малави и Зимбабве след циклона Идай (разискване)
 14.Положението в Либия (разискване)
 15.Признаване от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на селищата в Западния бряг (разискване)
 16.Положението в Судан (разискване)
 17.Защита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент, и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността (разискване)
 18.Тълкуване на Правилника за дейността (продължение)
 19.Съобщение на председателството
 20.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (разискване)
 21.Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите ***I (разискване)
 22.Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I (разискване)
 23.По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I (разискване)
 24.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)
 25.Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I (разискване)
 26.Вероятното екстрадиране на Джулиан Асанж (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан
 Приложение 2 - Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич
Протокол (286 kb) Присъствен списък (62 kb) Резултати от гласувания (84 kb) Резултати от поименно гласуване (1144 kb) Приложение 1 (7 kb) Приложение 2 (7 kb) 
 
Протокол (94 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (30 kb) Резултати от поименно гласуване (67 kb)    
 
Протокол (394 kb) Присъствен списък (80 kb) Резултати от гласувания (140 kb) Резултати от поименно гласуване (424 kb)    
Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност