Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Внесени документи
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 5.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (разискване)
 6.Европейски орган по труда ***I (разискване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  8.1.Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***I (гласуване)
  8.2.Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт за наименованията за произход и географските указания*** (гласуване)
  8.3.Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***I (гласуване)
  8.4.Споразумение ЕС-Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (гласуване)
  8.5.Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини *** (гласуване)
  8.6.Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан (гласуване)
  8.7.Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич (гласуване)
  8.8.Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (гласуване)
  8.9.Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I (гласуване)
  8.10.Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (гласуване)
  8.11.Капиталови изисквания (Регламент) ***I (гласуване)
  8.12.Капиталови изисквания (Директива) ***I (гласуване)
  8.13.Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I (гласуване)
  8.14.Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (гласуване)
  8.15.Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I (гласуване)
  8.16.Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I (гласуване)
  8.17.Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I (гласуване)
  8.18.Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (гласуване)
  8.19.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I (гласуване)
  8.20.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I (гласуване)
  8.21.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (гласуване)
  8.22.Европейски орган по труда ***I (гласуване)
  8.23.Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I (гласуване)
  8.24.Регламент относно европейската бизнес статистика ***I (гласуване)
  8.25.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I (гласуване)
  8.26.Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***I (гласуване)
  8.27.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I (гласуване)
  8.28.Предлагане на пазара и употреба на прекурсори на взривни вещества ***I (гласуване)
  8.29.Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата ***I (гласуване)
  8.30.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I (гласуване)
  8.31.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията ***I (гласуване)
  8.32.Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (гласуване)
  8.33.Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност ***I (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Ситуацията в Мозамбик, Малави и Зимбабве след циклона Идай (разискване)
 14.Положението в Либия (разискване)
 15.Признаване от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на селищата в Западния бряг (разискване)
 16.Положението в Судан (разискване)
 17.Защита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент, и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността (разискване)
 18.Тълкуване на Правилника за дейността (продължение)
 19.Съобщение на председателството
 20.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (разискване)
 21.Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите ***I (разискване)
 22.Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I (разискване)
 23.По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I (разискване)
 24.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)
 25.Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I (разискване)
 26.Вероятното екстрадиране на Джулиан Асанж (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан
 Приложение 2 - Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич
Протокол (286 kb)
24/07/2019 13:10
  Списък на присъствалите (62 kb)
05/06/2019 15:10
  Приложение 1 (7 kb)
24/07/2019 13:10
  Приложение 2 (7 kb)
24/07/2019 13:10
 
Протокол (94 kb)
24/07/2019 13:10
  Списък на присъствалите (11 kb)
05/06/2019 15:10
  Резултати от различните гласувания (30 kb)
24/07/2019 12:44
  Поименни гласувания (67 kb)
09/07/2019 06:18
 
Протокол (394 kb)
24/07/2019 13:10
  Списък на присъствалите (80 kb)
05/06/2019 15:10
  Резултати от различните гласувания (140 kb)
24/07/2019 12:44
  Поименни гласувания (424 kb)
09/07/2019 06:18
Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност