Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης Απριλίου 2019 σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
 5.Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)
 6.Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ***I (συζήτηση)
 7.Υποδοχή
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I (ψηφοφορία)
  8.2.Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις*** (ψηφοφορία)
  8.3.Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ***I (ψηφοφορία)
  8.4.Συμφωνία EE-Φιλιππινών για ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών *** (ψηφοφορία)
  8.5.Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές *** (ψηφοφορία)
  8.6.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan (ψηφοφορία)
  8.7.Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić (ψηφοφορία)
  8.8.Προστασία των προσώπων που καταγγέλλουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης ***I (ψηφοφορία)
  8.9.Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) ***I (ψηφοφορία)
  8.10.Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)
  8.11.Κεφαλαιακές απαιτήσεις (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)
  8.12.Κεφαλαιακές απαιτήσεις (οδηγία) ***I (ψηφοφορία)
  8.13.Ικανότητα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)
  8.14.Ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I (ψηφοφορία)
  8.15.Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I (ψηφοφορία)
  8.16.Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και χρηματοοικονομικές αγορές ***I (ψηφοφορία)
  8.17.Μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου ***I (ψηφοφορία)
  8.18.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) ***I (ψηφοφορία)
  8.19.Προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων (οδηγία) ***I (ψηφοφορία)
  8.20.Απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων (κανονισμός) ***I (ψηφοφορία)
  8.21.Διαφανείς και προβλέψιμοι όροι εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  8.22.Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ***I (ψηφοφορία)
  8.23.Διατήρηση αλιευτικών πόρων και προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων ***I (ψηφοφορία)
  8.24.Κανονισμός σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις ***I (ψηφοφορία)
  8.25.Έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ***I (ψηφοφορία)
  8.26.Θέσπιση του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για τον εξοπλισμό τελωνειακών ελέγχων ***I (ψηφοφορία)
  8.27.Θέσπιση του προγράμματος «Τελωνεία» για τη συνεργασία στον τομέα των τελωνείων ***I (ψηφοφορία)
  8.28.Κυκλοφορία στην αγορά και χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών ***I (ψηφοφορία)
  8.29.Κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τα πρόσωπα και τα νοικοκυριά ***I (ψηφοφορία)
  8.30.Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) ***I (ψηφοφορία)
  8.31.Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) ***I (ψηφοφορία)
  8.32.Ευρωπαϊκό δίκτυο αξιωματικών συνδέσμων μετανάστευσης ***I (ψηφοφορία)
  8.33.Απαιτήσεις έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων όσον αφορά τη γενική τους ασφάλεια ***I (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Κατάσταση στη Μοζαμβίκη, το Μαλάουι και τη Ζιμπάμπουε μετά τον κυκλώνα Ιντάι (συζήτηση)
 14.Κατάσταση στη Λιβύη (συζήτηση)
 15.Αναγνώριση από τις ΗΠΑ των Υψιπέδων του Γκολάν ως ισραηλινού εδάφους και πιθανή προσάρτηση των οικισμών της Δυτικής Όχθης (συζήτηση)
 16.Η κατάσταση στο Σουδάν (συζήτηση)
 17.Προστασία της ακεραιότητας των ευρωπαϊκών εκλογών, ιδίως όσον αφορά τις διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο (συζήτηση)
 18.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 19.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I - Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (συζήτηση)
 20.Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων ***I (συζήτηση)
 21.Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ***I (συζήτηση)
 22.Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ***I (συζήτηση)
 23.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I (συζήτηση)
 24.Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα ***I (συζήτηση)
 25.Η πιθανή έκδοση του Julian Assange (συζήτηση)
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
 Παράρτηµα 1 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan
 Παράρτηµα 2 - Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ivana Maletić
Συνοπτικά πρακτικά (287 kb) Κατάσταση παρόντων (62 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (84 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1144 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (98 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (35 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (74 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (397 kb) Κατάσταση παρόντων (79 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (143 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (422 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 24 Ιουλίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου