Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Esitatud dokumendid
 4.Euroopa Ülemkogu 10. aprilli 2019. aasta kohtumise järeldused Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta (arutelu)
 5.Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I (arutelu)
 6.Euroopa Tööjõuamet ***I (arutelu)
 7.Tervitus
 8.Hääletused
  8.1.Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika ***I (hääletus)
  8.2.ELi ühinemine päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva kokkuleppe Genfi redaktsiooniga*** (hääletus)
  8.3.Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ***I (hääletus)
  8.4.ELi ja Filipiinide vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping *** (hääletus)
  8.5.Rahvusvaheline oliiviõli- ja lauaoliivileping *** (hääletus)
  8.6.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Viorel Ștefan (hääletus)
  8.7.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ivana Maletić (hääletus)
  8.8.Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse ***I (hääletus)
  8.9.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (direktiiv) ***I (hääletus)
  8.10.Investeerimisfondide piiriülene turustamine (määrus) ***I (hääletus)
  8.11.Kapitalinõuded (määrus) ***I (hääletus)
  8.12.Kapitalinõuded (direktiiv) ***I (hääletus)
  8.13.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (määrus) ***I (hääletus)
  8.14.Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kahjumikatmis- ja rekapitaliseerimisvõime (direktiiv) ***I (hääletus)
  8.15.Riigivõlakirjadega tagatud väärtpaberid ***I (hääletus)
  8.16.Euroopa järelevalveasutused ja finantsturud ***I (hääletus)
  8.17.Finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamine ***I (hääletus)
  8.18.Finantsinstrumentide turud ning kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamine ja jätkamine (Solventsus II) ***I (hääletus)
  8.19.Investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalve (direktiiv) ***I (hääletus)
  8.20.Investeerimisühingute usaldatavusnõuded (määrus) ***I (hääletus)
  8.21.Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I (hääletus)
  8.22.Euroopa Tööjõuamet ***I (hääletus)
  8.23.Kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmine tehniliste meetmete abil ***I (hääletus)
  8.24.Euroopa ettevõtlusstatistika määrus ***I (hääletus)
  8.25.OLAFi juurdlused ja koostöö Euroopa Prokuratuuriga ***I (hääletus)
  8.26.Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine ***I (hääletus)
  8.27.Tollikoostöö programmi „Toll“ loomine ***I (hääletus)
  8.28.Lõhkeainete lähteainete turustamine ja kasutamine ***I (hääletus)
  8.29.Üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtne raamistik ***I (hääletus)
  8.30.ELi infosüsteemide koostalitlusvõime piiride ja viisade valdkonnas ***I (hääletus)
  8.31.ELi infosüsteemide koostalitlusvõime politsei- ja õiguskoostöö, varjupaiga- ja rändepoliitika valdkonnas ***I (hääletus)
  8.32.Sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustik ***I (hääletus)
  8.33.Mootorsõidukite tüübikinnituse nõuded seoses üldise ohutusega ***I (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Olukord Mosambiigis, Malawis ja Zimbabwes pärast tsüklonit Idai (arutelu)
 14.Olukord Liibüas (arutelu)
 15.Golani kõrgendike tunnustamine Iisraeli territooriumina USA poolt ja Jordani Läänekalda asunduste võimalik annekteerimine (arutelu)
 16.Olukord Sudaanis (arutelu)
 17.Euroopa Parlamendi valimiste turvalisuse tagamine, pidades eelkõige silmas rahvusvahelise olukorraga seotud küberjulgeolekuohte (arutelu)
 18.Kodukorra tõlgendamine (järelmeetmed)
 19.Presidentuuri teadaanne
 20.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I - Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (arutelu)
 21.Turujärelevalve ja toodete vastavus ***I (arutelu)
 22.Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ***I (arutelu)
 23.ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine ***I (arutelu)
 24.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (arutelu)
 25.Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I (arutelu)
 26.Julian Assange'i võimalik väljaandmine (arutelu)
 27.Järgmise istungi päevakord
 28.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Viorel Ștefan
 2. lisa – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Ivana Maletić
Protokoll (240 kb) Kohalolijate nimekiri (61 kb) Hääletustulemused (76 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1144 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (89 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (28 kb) Nimelise hääletuse tulemused (70 kb)    
 
Protokoll (350 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletustulemused (129 kb) Nimelise hääletuse tulemused (412 kb)    
Viimane päevakajastamine: 24. juuli 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika