Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Ingekomen stukken
 4.Conclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (debat)
 5.Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (debat)
 6.Europese Arbeidsautoriteit ***I (debat)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen
  
8.1.Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I (stemming)
  
8.2.Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen*** (stemming)
  
8.3.Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ***I (stemming)
  
8.4.Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (stemming)
  
8.5.Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven *** (stemming)
  
8.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan (stemming)
  
8.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić (stemming)
  
8.8.Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I (stemming)
  
8.9.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I (stemming)
  
8.10.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I (stemming)
  
8.11.Kapitaalvereisten (verordening) ***I (stemming)
  
8.12.Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I (stemming)
  
8.13.Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)
  
8.14.Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)
  
8.15.Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I (stemming)
  
8.16.Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I (stemming)
  
8.17.Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I (stemming)
  
8.18.Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I (stemming)
  
8.19.Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)
  
8.20.Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)
  
8.21.Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (stemming)
  
8.22.Europese Arbeidsautoriteit ***I (stemming)
  
8.23.Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (stemming)
  
8.24.Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken ***I (stemming)
  
8.25.Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie ***I (stemming)
  
8.26.Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (stemming)
  
8.27.Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I (stemming)
  
8.28.Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven ***I (stemming)
  
8.29.Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens ***I (stemming)
  
8.30.Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I (stemming)
  
8.31.Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I (stemming)
  
8.32.Oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen ***I (stemming)
  
8.33.Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft ***I (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.De situatie in Mozambique, Malawi en Zimbabwe na de cycloon Idai (debat)
 14.De situatie in Libië (debat)
 15.Erkenning door de VS van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (debat)
 16.De situatie in Sudan (debat)
 17.Bescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid (debat)
 18.Interpretatie van het Reglement (volgende stappen)
 19.Mededeling van de Voorzitter
 20.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I - Programma tot uitvoering van Horizon Europa ***I (debat)
 21.Markttoezicht en naleving op productgebied ***I (debat)
 22.Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten ***I (debat)
 23.Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU ***I (debat)
 24.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (debat)
 25.Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ***I (debat)
 26.De mogelijke uitlevering van Julian Assange (debat)
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić
Notulen (247 kb) Presentielijst (61 kb) Stemmingsuitslagen (76 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1144 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) 
 
Notulen (89 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (28 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (74 kb)    
 
Notulen (366 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (128 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (414 kb)    
Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid