Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Składanie dokumentów
 4.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 5.Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (debata)
 6.Europejski Urząd ds. Pracy ***I (debata)
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie
  8.1.Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I (głosowanie)
  8.2.Przystąpienie UE do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych*** (głosowanie)
  8.3.Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ***I (głosowanie)
  8.4.Umowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** (głosowanie)
  8.5.Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych *** (głosowanie)
  8.6.Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan (głosowanie)
  8.7.Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić (głosowanie)
  8.8.Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (głosowanie)
  8.9.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  8.10.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  8.11.Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  8.12.Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  8.13.Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  8.14.Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  8.15.Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I (głosowanie)
  8.16.Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I (głosowanie)
  8.17.Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I (głosowanie)
  8.18.Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (głosowanie)
  8.19.Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  8.20.Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  8.21.Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  8.22.Europejski Urząd ds. Pracy ***I (głosowanie)
  8.23.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I (głosowanie)
  8.24.Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)
  8.25.Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską ***I (głosowanie)
  8.26.Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (głosowanie)
  8.27.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)
  8.28.Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I (głosowanie)
  8.29.Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych ***I (głosowanie)
  8.30.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (głosowanie)
  8.31.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I (głosowanie)
  8.32.Europejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji ***I (głosowanie)
  8.33.Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa ***I (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Sytuacja w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe po cyklonie Idai (debata)
 14.Sytuacja w Libii (debata)
 15.Uznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu (debata)
 16.Sytuacja w Sudanie (debata)
 17.Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa (debata)
 18.Wykładnia Regulaminu (podjęte działania)
 19.Komunikat Przewodniczącego
 20.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I - Program realizacji programu „Horyzont Europa” ***I (debata)
 21.Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów ***I (debata)
 22.Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego ***I (debata)
 23.Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów ***I (debata)
 24.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (debata)
 25.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych ***I (debata)
 26.Ewentualna ekstradycja Juliana Assange’a (debata)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
 Załącznik 1 - Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan
 Załącznik 2 - Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić
Protokół (244 kb)
24/07/2019 13:22
  Lista obecności (61 kb)
05/06/2019 15:16
  Załącznik 1 (7 kb)
24/07/2019 13:22
  Załącznik 2 (7 kb)
24/07/2019 13:22
 
Protokół (90 kb)
24/07/2019 13:22
  Lista obecności (11 kb)
05/06/2019 15:16
  Wyniki głosowania (29 kb)
24/07/2019 12:44
  Głosowanie imienne (71 kb)
09/07/2019 06:30
 
Protokół (369 kb)
24/07/2019 13:22
  Lista obecności (71 kb)
05/06/2019 15:16
  Wyniki głosowania (132 kb)
24/07/2019 12:44
  Głosowanie imienne (412 kb)
09/07/2019 06:30
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności