Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Składanie dokumentów
 4.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 5.Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (debata)
 6.Europejski Urząd ds. Pracy ***I (debata)
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie
  
8.1.Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I (głosowanie)
  
8.2.Przystąpienie UE do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych*** (głosowanie)
  
8.3.Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ***I (głosowanie)
  
8.4.Umowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** (głosowanie)
  
8.5.Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych *** (głosowanie)
  
8.6.Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan (głosowanie)
  
8.7.Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić (głosowanie)
  
8.8.Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (głosowanie)
  
8.9.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  
8.10.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  
8.11.Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  
8.12.Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  
8.13.Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  
8.14.Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  
8.15.Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I (głosowanie)
  
8.16.Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I (głosowanie)
  
8.17.Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I (głosowanie)
  
8.18.Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (głosowanie)
  
8.19.Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  
8.20.Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  
8.21.Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
8.22.Europejski Urząd ds. Pracy ***I (głosowanie)
  
8.23.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I (głosowanie)
  
8.24.Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)
  
8.25.Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską ***I (głosowanie)
  
8.26.Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (głosowanie)
  
8.27.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)
  
8.28.Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I (głosowanie)
  
8.29.Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych ***I (głosowanie)
  
8.30.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (głosowanie)
  
8.31.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I (głosowanie)
  
8.32.Europejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji ***I (głosowanie)
  
8.33.Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa ***I (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Sytuacja w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe po cyklonie Idai (debata)
 14.Sytuacja w Libii (debata)
 15.Uznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu (debata)
 16.Sytuacja w Sudanie (debata)
 17.Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa (debata)
 18.Wykładnia Regulaminu (podjęte działania)
 19.Komunikat Przewodniczącego
 20.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I - Program realizacji programu „Horyzont Europa” ***I (debata)
 21.Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów ***I (debata)
 22.Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego ***I (debata)
 23.Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów ***I (debata)
 24.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (debata)
 25.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych ***I (debata)
 26.Ewentualna ekstradycja Juliana Assange’a (debata)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan
 Załącznik 2 - Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić
Protokół (244 kb) Lista obecności (61 kb) Wyniki głosowania (76 kb) Wyniki głosowań imiennych (1144 kb) Załącznik 1 (7 kb) Załącznik 2 (7 kb) 
 
Protokół (90 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (29 kb) Wyniki głosowań imiennych (71 kb)    
 
Protokół (369 kb) Lista obecności (71 kb) Wyniki głosowania (132 kb) Wyniki głosowań imiennych (412 kb)    
Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności