Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Predloženie dokumentov
 4.Závery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)
 5.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (rozprava)
 6.Európsky orgán práce ***I (rozprava)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  8.1.Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***I (hlasovanie)
  8.2.Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach*** (hlasovanie)
  8.3.Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***I (hlasovanie)
  8.4.Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb *** (hlasovanie)
  8.5.Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách *** (hlasovanie)
  8.6.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan (hlasovanie)
  8.7.Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová (hlasovanie)
  8.8.Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (hlasovanie)
  8.9.Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.10.Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.11.Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I (hlasovanie)
  8.12.Kapitálové požiadavky (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.13.Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I (hlasovanie)
  8.14.Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.15.Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I (hlasovanie)
  8.16.Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I (hlasovanie)
  8.17.Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I (hlasovanie)
  8.18.Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (hlasovanie)
  8.19.Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.20.Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I (hlasovanie)
  8.21.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (hlasovanie)
  8.22.Európsky orgán práce ***I (hlasovanie)
  8.23.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)
  8.24.Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I (hlasovanie)
  8.25.Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I (hlasovanie)
  8.26.Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I (hlasovanie)
  8.27.Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I (hlasovanie)
  8.28.Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I (hlasovanie)
  8.29.Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I (hlasovanie)
  8.30.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (hlasovanie)
  8.31.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I (hlasovanie)
  8.32.Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov ***I (hlasovanie)
  8.33.Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Situácia v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklóne Idai (rozprava)
 14.Situácia v Líbyi (rozprava)
 15.Uznanie Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možná anexia osád v Predjordánsku (rozprava)
 16.Situácia v Sudáne (rozprava)
 17.Ochrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby (rozprava)
 18.Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup)
 19.Oznámenie predsedníctva
 20.Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***I - Program na vykonávanie programu Horizont Európa ***I (rozprava)
 21.Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I (rozprava)
 22.Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb ***I (rozprava)
 23.Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I (rozprava)
 24.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (rozprava)
 25.Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá ***I (rozprava)
 26.Možné vydanie Juliana Assangea (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan
 Príloha 2 - Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová
Zápisnica (241 kb)
24/07/2019 13:26
  Prezenčná listina (61 kb)
05/06/2019 15:18
  Príloha 1 (7 kb)
24/07/2019 13:26
  Príloha 2 (7 kb)
24/07/2019 13:26
 
Zápisnica (89 kb)
24/07/2019 13:26
  Prezenčná listina (11 kb)
05/06/2019 15:18
  Výsledky hlasovaní (29 kb)
24/07/2019 12:44
  Hlasovania podľa mien (70 kb)
09/07/2019 06:32
 
Zápisnica (361 kb)
24/07/2019 13:26
  Prezenčná listina (71 kb)
05/06/2019 15:18
  Výsledky hlasovaní (131 kb)
24/07/2019 12:44
  Hlasovania podľa mien (411 kb)
09/07/2019 06:32
Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia