Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Inkomna dokument
 4.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10 april 2019 om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)
 5.Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (debatt)
 6.Europeiska arbetsmyndigheten ***I (debatt)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  8.1.Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd ***I (omröstning)
  8.2.EU:s anslutning till Genèveakten om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar*** (omröstning)
  8.3.Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar ***I (omröstning)
  8.4.Avtal mellan EU och Filippinerna om vissa luftfartsaspekter *** (omröstning)
  8.5.Internationellt avtal om olivolja och bordsoliver *** (omröstning)
  8.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan (omröstning)
  8.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić (omröstning)
  8.8.Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I (omröstning)
  8.9.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I (omröstning)
  8.10.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I (omröstning)
  8.11.Kapitalkrav (förordning) ***I (omröstning)
  8.12.Kapitalkrav (direktiv) ***I (omröstning)
  8.13.Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I (omröstning)
  8.14.Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I (omröstning)
  8.15.Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I (omröstning)
  8.16.Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I (omröstning)
  8.17.Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I (omröstning)
  8.18.Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (omröstning)
  8.19.Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) ***I (omröstning)
  8.20.Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) ***I (omröstning)
  8.21.Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)
  8.22.Europeiska arbetsmyndigheten ***I (omröstning)
  8.23.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (omröstning)
  8.24.Förordning om europeisk företagsstatistik ***I (omröstning)
  8.25.Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten ***I (omröstning)
  8.26.Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (omröstning)
  8.27.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)
  8.28.Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer ***I (omröstning)
  8.29.Gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll ***I (omröstning)
  8.30.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (omröstning)
  8.31.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I (omröstning)
  8.32.Europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring ***I (omröstning)
  8.33.Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet ***I (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Situationen i Moçambique, Malawi och Zimbabwe efter cyklonen Idai (debatt)
 14.Situationen i Libyen (debatt)
 15.Förenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken (debatt)
 16.Situationen i Sudan (debatt)
 17.Skydd av integriteten i samband med valet till Europaparlamentet, framför allt med avseende på internationella hot mot cybersäkerheten (debatt)
 18.Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder)
 19.Meddelande från talmannen
 20.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I - Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (debatt)
 21.Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter ***I (debatt)
 22.Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I (debatt)
 23.Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I (debatt)
 24.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)
 25.Tilläggsskydd för läkemedel ***I (debatt)
 26.Den eventuella utlämningen av Julian Assange (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić
Protokoll (247 kb) Närvarolista (61 kb) Omröstningsresultat (76 kb) Omröstningar med namnupprop (1144 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (88 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (28 kb) Omröstningar med namnupprop (72 kb)    
 
Protokoll (357 kb) Närvarolista (71 kb) Omröstningsresultat (123 kb) Omröstningar med namnupprop (411 kb)    
Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy