Zoznam 
Zápisnica
PDF 131kWORD 29k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg
Výsledky hlasovaní

 Použité skratky a značky

 1. Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***I 

Správa: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
jediné hlasovanieHPM+492, 109, 35

 2. Pristúpenie Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach *** 

Odporúčanie: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: postup súhlasuHPM+607, 25, 15

 3. Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***I 

Správa: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda20výborHPM+610, 31, 8
vyhlásenia Komisie21výbor+

 4. Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb *** 

Odporúčanie: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: postup súhlasuHPM+612, 19, 20

 5. Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách *** 

Odporúčanie: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: postup súhlasuHPM+627, 11, 17

 6. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan 

Správa: Indrek Tarand (A8-0194/2019) (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku))

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: vymenovanie Viorela ȘtefanaTH-222, 372, 57

 7. Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová 

Správa: Indrek Tarand (A8-0195/2019) (tajné hlasovanie (článok 180a ods. 1 rokovacieho poriadku))

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
hlasovanie: vymenovanie Ivany MaletićovejTH+329, 264, 55

 8. Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I 

Správa: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda155výborHPM+591, 29, 33
Vyhlásenie Komisie156výbor+

 9. Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania (smernica) ***I 

Správa: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+526, 98, 26

 10. Cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania (nariadenie) ***I 

Správa: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+533, 57, 62

 11. Nariadenie o kapitálových požiadavkách ***I 

Správa: Peter Simon (A8-0242/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+490, 52, 111

 12. Smernica o kapitálových požiadavkách ***I 

Správa: Peter Simon (A8-0243/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2revvýborHPM+483, 53, 114

 13. Absorpcia strát a rekapitalizácia úverových inštitúcií a investičných spoločností ***I 

Správa: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+546, 66, 42

 14. Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizácia, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES ***I 

Správa: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+532, 71, 51

 15. Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I 

Správa: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Text ako celok1výbor+
hlasovanie: návrh KomisieHPM+448, 199, 8

 16. Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I 

Správa: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0013/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+521, 70, 65

 17. Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I 

Správa: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0011/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+523, 73, 59

 18. Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I 

Správa: Othmar Karas, Pervenche Berès (A8-0012/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2revvýborHPM+519, 77, 56

 19. Smernica o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami ***I 

Správa: Markus Ferber (A8-0295/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+534, 63, 55

 20. Nariadenie o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti ***I 

Správa: Markus Ferber (A8-0296/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda2výborHPM+534, 70, 45

 21. Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I 

Správa: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda134výborHPM+466, 145, 37
Vyhlásenie Komisie135výbor+
Návrh legislatívneho aktu
Text ako celok134ZČvýbor
PN gestorského výboru – hlasovanie v blokoch1-50
52
54-55
57-133
výbor
Článok 1 ods. 2134ZČ1výbor
51výbor
136GUE/NGL
Článok 1 ods. 353V=
137V=
výbor
GUE/NGL
134ZČ2výbor
Článok 1 ods. 4138VGUE/NGL
Článok 1 ods. 6139VGUE/NGL
56výbor
134ZČ3výbor
Článok 1 ods. 7140GUE/NGL
134ZČ4výbor
hlasovanie: návrh KomisieHPM

 22. Európsky orgán práce ***I 

Správa: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda104výborHPM+472, 142, 39
Spoločné vyhlásenie105výbor+

 23. Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I 

Správa: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda359výborHPM+571, 60, 20
Návrh legislatívneho aktu
Text ako celok359ZČ1výbor
príloha V časť E359ZČ2výborHPM
hlasovanie: návrh KomisieHPM
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
viac ako 38 poslancov:Príloha V časť D od PN 359
Žiadosti o oddelené hlasovanie
viac ako 38 poslancov:Príloha V časť D od PN 359

 24. Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I 

Správa: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda55výborHPM+576, 25, 46

 25. Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I 

Správa: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
PN gestorského výboru – hlasovanie v blokoch1-4
7-110
114-140
výbor+
PN gestorského výboru oddelené hlasovanie5výborOH/EH-263, 372, 15
6výborOH+
111výborOH+
112výborOH+
113výborOH+
Článok 1 podods. 1 bod 4 od písmena a)
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 článok 4 od odseku 2
142PPEHPM-278, 325, 45
od odôvodnenia 15141PPEHPM
hlasovanie: návrh KomisieHPM+465, 130, 51
Žiadosti o hlasovanie podľa mien
S&D:PN141, 142
Žiadosti o oddelené hlasovanie
GUE/NGL:PN 5, 6, 111, 112, 113

 26. Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I 

Správa: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

PredmetHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Ukončenie prvého čítania+

 27. Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I 

Správa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Delegovanie právomocí62-71výbor+
hlasovanie: návrh KomisieHPM+558, 35, 52

 28. Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I 

Správa: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda42výborHPM+616, 7, 21

 29. Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I 

Správa: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda77výborHPM+592, 52, 9
Vyhlásenie Komisie78+

 30. Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I 

Správa: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda326výborHPM+511, 123, 9

 31. Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) ***I 

Správa: Nuno Melo (A8-0348/2018)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda312výborHPM+510, 130, 9

 32. Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov ***I 

Správa: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda69výborHPM+414, 191, 44

 33. Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I 

Správa: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

PredmetPN č.AutorHPM atď.HlasovanieHPM/EH – poznámky
Predbežná dohoda
Predbežná dohoda110výborHPM+578, 30, 25
Vyhlásenie Komisie111výbor+
Posledná úprava: 12. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia