Показалец 
Протокол
PDF 394kWORD 94k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Изявление на председателството
 3.Внесени документи
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)
 5.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (разискване)
 6.Европейски орган по труда ***I (разискване)
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Време за гласуване
  
8.1.Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***I (гласуване)
  
8.2.Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт за наименованията за произход и географските указания*** (гласуване)
  
8.3.Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***I (гласуване)
  
8.4.Споразумение ЕС-Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (гласуване)
  
8.5.Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини *** (гласуване)
  
8.6.Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан (гласуване)
  
8.7.Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич (гласуване)
  
8.8.Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (гласуване)
  
8.9.Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I (гласуване)
  
8.10.Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (гласуване)
  
8.11.Капиталови изисквания (Регламент) ***I (гласуване)
  
8.12.Капиталови изисквания (Директива) ***I (гласуване)
  
8.13.Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I (гласуване)
  
8.14.Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (гласуване)
  
8.15.Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I (гласуване)
  
8.16.Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I (гласуване)
  
8.17.Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I (гласуване)
  
8.18.Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (гласуване)
  
8.19.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I (гласуване)
  
8.20.Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I (гласуване)
  
8.21.Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (гласуване)
  
8.22.Европейски орган по труда ***I (гласуване)
  
8.23.Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I (гласуване)
  
8.24.Регламент относно европейската бизнес статистика ***I (гласуване)
  
8.25.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I (гласуване)
  
8.26.Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***I (гласуване)
  
8.27.Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I (гласуване)
  
8.28.Предлагане на пазара и употреба на прекурсори на взривни вещества ***I (гласуване)
  
8.29.Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата ***I (гласуване)
  
8.30.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I (гласуване)
  
8.31.Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията ***I (гласуване)
  
8.32.Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (гласуване)
  
8.33.Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност ***I (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Ситуацията в Мозамбик, Малави и Зимбабве след циклона Идай (разискване)
 14.Положението в Либия (разискване)
 15.Признаване от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на селищата в Западния бряг (разискване)
 16.Положението в Судан (разискване)
 17.Защита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент, и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността (разискване)
 18.Тълкуване на Правилника за дейността (продължение)
 19.Съобщение на председателството
 20.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (разискване)
 21.Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите ***I (разискване)
 22.Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I (разискване)
 23.По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I (разискване)
 24.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)
 25.Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I (разискване)
 26.Вероятното екстрадиране на Джулиан Асанж (разискване)
 27.Дневен ред на следващото заседание
 28.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан
 Приложение 2 - Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Изявление на председателството

Председателят направи изявление по повод на пожара, който опустоши през нощта катедралата „Нотр Дам“ в Париж. Той благодари на парижките пожарникари от името на Парламента.


3. Внесени документи

Внесен е следният документ :

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI - Докладчик: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (разискване)

Изявления на Европейския съвет и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 април 2019 г. относно оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления и също така споменаха пожара в катедралата „Нотр Дам“ в Париж.

Председателят подчертава важността на ролята на Парламента по време на целия преговорен процес по оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, и Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Gerard Batten, от името на групата ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski, независим член на ЕП, Elmar Brok (председателят изказа почитанията си на Elmar Brok, за когото това беше последното изказване), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen и Gunnar Hökmark.

Изказаха се Jean-Claude Juncker и Donald Tusk.

Разискването приключи.


5. Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 15 ноември 2018 г. (точка 5.4 от протокола от 15.11.2018 г.).

Enrique Calvet Chambon представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Maria Arena (докладчик по становище на комисията FEMM), Dennis Radtke, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen и Christofer Fjellner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias и Tania González Peñas.

Изказаха се Marianne Thyssen и Enrique Calvet Chambon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.21 от протокола от 16.4.2019 г.


6. Европейски орган по труда ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 11 декември 2018 г. (точка 5.3 от протокола от 11.12.2018 г.).

Jeroen Lenaers представи доклада.

Изказа се Marianne Thyssen (член на Комисията).

Изказаха се Jens Geier (докладчик по становището на комисията BUDG), Karima Delli (докладчик по становище на комисията TRAN), Ангел Джамбазки (докладчик по становище на комисията JURI), Emilian Pavel (докладчик по становище на комисията LIBE), Jordi Solé (докладчик по становище на комисията FEMM), David Casa, от името на групата PPE, Георги Пирински, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Rina Ronja Kari, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Kostas Papadakis, независим член на ЕП, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas и Marita Ulvskog.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka и Notis Marias.

Изказаха се Marianne Thyssen и Jeroen Lenaers.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.22 от протокола от 16.4.2019 г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

7. Приветствие с добре дошли

От името на Парламента, председателят приветства с добре дошла активистката Greta Thunberg, която зае място на официалната трибуна.

°
° ° °

Изказаха се Franck Proust и Jean-Marie Cavada.


8. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


8.1. Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0359)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.2. Присъединяване на Европейския съюз към Женевския акт за наименованията за произход и географските указания*** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0360)

Парламентът дава съгласието си за присъединяването на Европейския съюз към акта.

Изказвания

Marianne Thyssen (член на Комисията), за да уточни позицията на Комисията.


8.3. Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0361)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.4. Споразумение ЕС-Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Филипини относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0362)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.5. Международно споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Международното споразумение за маслиновото масло и трапезните маслини от 2015 година [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

Eleonora Forenza (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0363)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.6. Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Виорел Щефан за член на Сметната палата [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)
(Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника за дейността))
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 16.4.2019 г.)

Indrek Tarand (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

КАНДИДАТУРА НА ВИОРЕЛ ЩЕФАН

Отхвърля се (P8_TA(2019)0364).


8.7. Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Ивана Малетич за член на Сметната палата [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)
(Тайно гласуване (член 180а, параграф 1 от Правилника за дейността))
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 16.4.2019 г.)

КАНДИДАТУРА НА ИВАНА МАЛЕТИЧ

Приема се (P8_TA(2019)0365)

Изказвания

Željana Zovko.


8.8. Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0366)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.9. Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Директива) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0367)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Wolf Klinz (докладчик).


8.10. Трансгранична дистрибуция на предприятия за колективно инвестиране (Регламент) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за улесняване на трансграничното разпространение на колективни инвестиционни фондове, както и за изменение на регламенти (ЕС) № 345/2013 и (ЕС) № 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0368)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.11. Капиталови изисквания (Регламент) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи пасиви, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за докладване и оповестяване, и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0369)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.12. Капиталови изисквания (Директива) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, смесените финансови холдинги, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия и мерките за запазване на капитала [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0370)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.13. Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Регламент) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 806/2014 по отношение на капацитета за поемане на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0371)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Gunnar Hökmark (докладчик).


8.14. Капацитет за поемане на загуби и рекапитализация на кредитни институции и инвестиционни посредници (Директива) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС по отношение на капацитета за покриване на загуби и рекапитализация на кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Директива 98/26/ЕО, Директива 2002/47/ЕО, Директива 2012/30/ЕС, Директива 2011/35/ЕС, Директива 2005/56/ЕО, Директива 2004/25/ЕО и Директива 2007/36/ЕО [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0372)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.15. Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0373)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.16. Европейските надзорни органи и финансовите пазари ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган); Регламент (ЕС) № 1094/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване); Регламент (ЕС) № 1095/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари); Регламент (ЕС) 345/2013 относно европейските фондове за рисков капитал; Регламент (ЕС) 346/2013 относно европейски фондове за социално предприемачество; Регламент № 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти; Регламент (ЕС) 2015/760 относно Европейски фондове за дългосрочни инвестиции; Регламент (ЕС) 2016/1011 относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове; Регламент (EС) 2017/1129 относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар; и Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0374)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Pervenche Berès (докладчик).


8.17. Пруденциален надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и създаване на Европейски съвет за системен риск ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.18. Пазари на финансови инструменти и започване и упражняване на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност ІІ) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти и Директива 2009/138/ЕО относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Othmar Karas и Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0376)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.19. Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Директива) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на директиви 2013/36/ЕС и 2014/65/ЕС [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0377)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.20. Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0378)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.21. Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 15 ноември 2018 г. (точка 5.4 от протокола от 15.11.2018 г.).

Изказа се Paloma López Bermejo, от името на групата GUE/NGL, за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

Изказа се Enrique Calvet Chambon (докладчик) против това искане.

С поименно гласуване (157 гласа „за“, 487 гласа „против“, 7 гласа „въздържал се“), Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0379)

Изказвания

Enrique Calvet Chambon след гласуването.


8.22. Европейски орган по труда ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 11 декември 2018 г. (точка 5.3 от протокола от 11.12.2018 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0380)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.23. Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските екосистеми чрез технически мерки, за изменение на регламенти (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета, регламенти (ЕС) № 1343/2011 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2549/2000, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 на Съвета [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

Разискването се състоя на 15 януари 2018 г. (точка 13 от протокола от 15.1.2018 г.).

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 16 януари 2018 г. (точка 5.3 от протокола от 16.1.2018 г.).

Gabriel Mato (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

Изказа се Peter van Dalen (който представлява членове на ЕП, достигащи поне ниския праг), за да поиска измененията да бъдат подложени на гласуване преди временното споразумение в съответствие с член 59, параграф 3 от Правилника за дейността.

Изказаха се Yannick Jadot и Gabriel Mato, против искането.

Парламентът отхвърли искането.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0381)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.24. Регламент относно европейската бизнес статистика ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската бизнес статистика за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 и за отмяна на 10 правни акта в областта на бизнес статистиката [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе на 19 април 2018 г. (точка 10.10 от протокола от 19.4.2018 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0382)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.25. Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0383)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.26. Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 15 януари 2019 г. (точка 8.1 от протокола от 15.1.2019 г.).

Разискването се проведе на 3 април 2019 г. (точка 18 от протокола от 3.4.2019 г.).

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0384)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.27. Създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Митници“ за сътрудничество в областта на митниците [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 15 януари 2019 г. (точка 8.8 от протокола от 15.1.2019 г.).

Разискването се проведе на 3 април 2019 г. (точка 18 от протокола от 3.4.2019 г.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0385)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.28. Предлагане на пазара и употреба на прекурсори на взривни вещества ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества, за изменение на приложение ХVІІ към Регламент (EО) № 1907/2006 и за отмяна на Регламент (EС) № 98/2013 относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0386)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Andrejs Mamikins (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.


8.29. Обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на обща рамка за европейските статистически данни за лицата и домакинствата, основани на индивидуални данни, събрани чрез извадки [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0387)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.30. Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите и визите ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

Разискването се проведе на 27 март 2019 г. (точка 24 от протокола от 27.3.2019 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0388)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.31. Оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията ***I (гласуване)

Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31)

Разискването се проведе на 27 март 2019 г. (точка 24 от протокола от 27.3.2019 г.).

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0389)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.32. Мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0390)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Cécile Kashetu Kyenge (докладчик) направи изявление въз осноа на член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.


8.33. Изисквания за одобрение на типа на моторни превозни средства по отношение на общата безопасност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, пътниците и уязвимите участници в движението по пътищата, за изменение на Регламент (ЕС) 2018/... и за отмяна на регламенти (ЕО) № 78/2009, (ЕО) № 79/2009 и (ЕО) № 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

Róża Thun und Hohenstein (докладчик) прави изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за дейността.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0391)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


9. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner и Stanislav Polčák

Доклад Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Доклад Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Доклад Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák и Seán Kelly

Доклад Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Доклад Othmar Karas и Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Доклад Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Доклад Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth и Nicola Caputo

Доклад Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins и Jan Zahradil.


10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.32 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

11. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


12. Одобряване на протокола от предишното заседание

Mireille D'Ornano уведоми, че е присъствала, но нейното име не е отбелязано в присъствения списък.

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


13. Ситуацията в Мозамбик, Малави и Зимбабве след циклона Идай (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Ситуацията в Мозамбик, Малави и Зимбабве след циклона Идай (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) и Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) направиха изявления.

Изказаха се Paulo Rangel, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, José Manuel Fernandes и Carlos Zorrinho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Ana Gomes.

Изказаха се Christos Stylianides и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.


14. Положението в Либия (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Либия (2019/2693(RSP))

Изказа се Charles Tannock, от името на групата ECR.

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Barbara Spinelli, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Knut Fleckenstein.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant и Kati Piri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


15. Признаване от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на селищата в Западния бряг (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Признаване от страна на САЩ на възвишенията Голан за израелска територия и възможното анексиране на селищата в Западния бряг (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Hilde Vautmans, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE и Maria Arena, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek и Kostas Papadakis.

Изказа се Federica Mogherini.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Разискването приключи.


16. Положението в Судан (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Судан (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Joachim Zeller, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo и Paul Rübig.

Изказа се Federica Mogherini.

Разискването приключи.


17. Защита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент, и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Защита на неприкосновеността на изборите за Европейски парламент, и по-специално във връзка с международните заплахи за киберсигурността (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Claude Moraes, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Klaus Buchner, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, независим член на ЕП, Carlos Coelho и Eugen Freund.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказаха се Paul Rübig, за да зададе въпрос „синя карта“ на Eugen Freund, който отговори, Ангел Джамбазки, Marietje Schaake, Indrek Tarand, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Maria Grapini, Gilles Lebreton, Емил Радев, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias и David McAllister, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се Julian King и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.


18. Тълкуване на Правилника за дейността (продължение)

Тълкуванията на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире и член 149а, параграф 2 от Правилника за дейността, направени от комисията AFCO, бяха съобщени на вчерашното пленарно заседание (точка 7 от протокола от 15.4.2019 г.).

Групата EFDD представи възражения срещу тълкуването на член 32, параграф 5, първа алинея, второ тире от Правилника за дейността в рамките на 24-часовия срок, определен в член 226, параграф 4 от Правилника.

В резултат на това въпросното тълкуване се вписва във времето на гласуване в сряда, 17 април 2019 г.

Тълкуването на член 149а, параграф 2 от Правилника за дейността не беше предмет на възражения в рамките на 24-часовия срок. Следователно това тълкуване се счита за прието.


19. Съобщение на председателството

Председателят съобщи, че общата позиция на комисията DEVE и комисията BUDG относно удължаването на срока на действие на Доверителния фонд на Съюза за Централноафриканската република, обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 15.4.2019 г.), не е била предмет на възражение в рамките на крайния срок от 24 часа.

Вследствие на това председателят ще предаде официално тази обща позиция на Комисията.


20. Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I - Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ и за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dan Nica (A8-0401/2018)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на специфична програма за осъществяване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 11 декември 2018 г. (точка 23 от протокола от 11.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 12 декември 2018 г. (точка 12.11 от протокола от 12.12.2018 г и точка 12.12 от протокола от 12.12.2018 г.).

Dan Nica и Christian Ehler представиха докладите.

Изказа се Carlos Moedas (член на Комисията).

Изказаха се Lola Sánchez Caldentey (докладчик по становището на комисията DEVE), Nils Torvalds (докладчик по становището на комисията BUDG), Martina Dlabajová (докладчик по становището на комисията CONT), Cristian-Silviu Buşoi (докладчик по становището на комисията ENVI), Henna Virkkunen (докладчик по становището на комисията TRAN), Lambert van Nistelrooij (докладчик по становището на комисията REGI), Elsi Katainen (докладчик по становището на комисията AGRI), Liliana Rodrigues (докладчик по становището на комисията CULT), Jerzy Buzek, от името на групата PPE, Soledad Cabezón Ruiz, от името на групата S&D, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Jakop Dalunde, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni и Željana Zovko.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić и Alojz Peterle.

Изказаха се Carlos Moedas, Dan Nica и Christian Ehler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 17.4.2019 г и точка 8.4 от протокола от 17.4.2019 г.


21. Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правила и процедури за постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите и за неговото прилагане, и за изменение на регламенти (ЕС) № 305/2011, (ЕС) № 528/2012, (ЕС) 2016/424, (ЕС) 2016/425, (ЕС) 2016/426 и (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2004/42/ЕО, 2009/48/ЕО, 2010/35/ЕС, 2013/29/ЕС, 2013/53/ЕС, 2014/28/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/31/ЕС, 2014/32/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС, 2014/68/ЕС и 2014/90/ЕС на Европейския парламент и на Съвета [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti представи доклада.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията).

Изказаха се Miroslav Mikolášik (докладчик по становището на комисията ENVI), Othmar Karas, от името на групата PPE, Christel Schaldemose, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Maria Grapini.

Изказаха се Elżbieta Bieńkowska и Nicola Danti.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 17.4.2019 г.


22. Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose представи доклада.

Изказа се Francis Zammit Dimech (докладчик по становището на комисията JURI).

Изказа се Мария Габриел (член на Комисията).

Изказаха се Anna Záborská (докладчик по становището на комисията ITRE), Philippe Juvin, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, и Nicola Danti.

Изказаха се Мария Габриел и Christel Schaldemose.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 17.4.2019 г.


23. По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се Róża Thun und Hohenstein, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Jasenko Selimovic, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Julia Reda, от името на групата Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan и Jiří Pospíšil.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Момчил Неков, Mihai Ţurcanu и Stanislav Polčák.

Изказаха се Věra Jourová и Daniel Dalton.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 17.4.2019 г.


24. Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 10 декември 2018 г. (точка 15 от протокола от 10.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане от компетентната комисия в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността, на 11 декември 2018 г. (точка 5.7 от протокола от 11.12.2018 г.).

Pilar Ayuso представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Ricardo Serrão Santos (докладчик по становището на комисията РECH) и Angélique Delahaye, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Miriam Dalli, от името на групата S&D, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Notis Marias и Kateřina Konečná.

Изказаха се Jyrki Katainen и Pilar Ayuso.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 17.4.2019 г.


25. Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се Tiemo Wölken (докладчик по становището на комисията ENVI), Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Julia Reda, от името на групата Verts/ALE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias и Alojz Peterle.

Изказаха се Jyrki Katainen и Luis de Grandes Pascual.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.9 от протокола от 17.4.2019 г.


26. Вероятното екстрадиране на Джулиан Асанж (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Вероятното екстрадиране на Джулиан Асанж (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Jiří Pospíšil, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFDD, Stelios Kouloglou, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth относно изказването на Stelios Kouloglou и за да отговори също така на въпрос „синя карта“ от него, и Ana Miranda.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Kateřina Konečná.

Изказаха се Věra Jourová и Melania Gabriela Ciot.

Разискването приключи.


27. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 637.987/OJME).


28. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.15 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Адемов, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Винтер, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Hookem, Karlsson, Майдел, Ponga


Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата – Виорел Щефан

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Приложение 2 - Назначаване на член на Сметната палата – Ивана Малетич

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Последно осъвременяване: 24 юли 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност