Seznam 
Zápis
PDF 356kWORD 90k
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Předložení dokumentů
 4.Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)
 5.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I (rozprava)
 6.Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I (rozprava)
 7.Přivítání
 8.Hlasování
  
8.1.Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***I (hlasování)
  
8.2.Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních*** (hlasování)
  
8.3.Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních ***I (hlasování)
  
8.4.Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb *** (hlasování)
  
8.5.Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách *** (hlasování)
  
8.6.Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan (hlasování)
  
8.7.Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová (hlasování)
  
8.8.Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I (hlasování)
  
8.9.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I (hlasování)
  
8.10.Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I (hlasování)
  
8.11.Kapitálové požadavky (nařízení) ***I (hlasování)
  
8.12.Kapitálové požadavky (směrnice) ***I (hlasování)
  
8.13.Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I (hlasování)
  
8.14.Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (hlasování)
  
8.15.Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I (hlasování)
  
8.16.Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I (hlasování)
  
8.17.Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I (hlasování)
  
8.18.Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (hlasování)
  
8.19.Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I (hlasování)
  
8.20.Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I (hlasování)
  
8.21.Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I (hlasování)
  
8.22.Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)
  
8.23.Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I (hlasování)
  
8.24.Nařízení o evropských podnikových statistikách ***I (hlasování)
  
8.25.Vyšetřování prováděné úřadem OLAF a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce ***I (hlasování)
  
8.26.Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly ***I (hlasování)
  
8.27.Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I (hlasování)
  
8.28.Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I (hlasování)
  
8.29.Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností ***I (hlasování)
  
8.30.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (hlasování)
  
8.31.Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace ***I (hlasování)
  
8.32.Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I (hlasování)
  
8.33.Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti ***I (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Pokračování denního zasedání
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Situace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai (rozprava)
 14.Situace v Libyii (rozprava)
 15.Uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na Západním břehu Jordánu (rozprava)
 16.Situace v Súdánu (rozprava)
 17.Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost (rozprava)
 18.Výklad jednacího řádu (další postup)
 19.Sdělení předsednictví
 20.Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I – Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (rozprava)
 21.Dozor nad trhem a soulad výrobků ***I (rozprava)
 22.Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb ***I (rozprava)
 23.Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ***I (rozprava)
 24.Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (rozprava)
 25.Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ***I (rozprava)
 26.Případné vyhoštění Juliana Assange (rozprava)
 27.Pořad jednání příštího denního zasedání
 28.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan
 Příloha 2 – Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda učinil prohlášení v souvislosti s požárem, který v noci z pondělí na úterý vážně poničil katedrálu Notre-Dame v Paříži. Jménem Parlamentu poděkoval pařížským hasičům.


3. Předložení dokumentů

Byl předložen tento dokument:

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie (rozprava)

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry ze zasedání Evropské rady konaného dne 10. dubna 2019 ohledně vystoupení Spojeného království z Evropské unie (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení a rovněž zmínili požár katedrály Notre-Dame v Paříži.

Předseda zdůraznil význam úlohy Parlamentu po celou dobu jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Gerard Batten za skupinu ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski – nezařazený poslanec, Elmar Brok (předsedající vzdala čest Elmaru Brokovi, který pronesl své poslední vystoupení), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen a Gunnar Hökmark.

Vystoupili: Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava skončila.


5. Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 15. listopadu 2018 (bod 5.4 zápisu ze dne 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Maria Arena (zpravodajka výboru FEMM), Dennis Radtke za skupinu PPE, Javi López za skupinu S&D, Anthea McIntyre za skupinu ECR, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen a Christofer Fjellner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias a Tania González Peñas.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Enrique Calvet Chambon.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.21 zápisu ze dne 16.4.2019.


6. Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne 11. prosince 2018 (bod 5.3 zápisu ze dne 11.12.2018).

Jeroen Lenaers uvedl zprávu.

Vystoupila Marianne Thyssen (členka Komise).

Vystoupili: Jens Geier (zpravodaj výboru BUDG), Karima Delli (zpravodajka výboru TRAN), Angel Dzhambazki (zpravodaj výboru JURI), Emilian Pavel (zpravodaj výboru LIBE), Jordi Solé (zpravodaj výboru FEMM), David Casa za skupinu PPE, Georgi Pirinski za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Rina Ronja Kari za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Kostas Papadakis – nezařazený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas a Marita Ulvskog.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka a Notis Marias.

Vystoupili: Marianne Thyssen a Jeroen Lenaers.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.22 zápisu ze dne 16.4.2019.


PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

7. Přivítání

Předsedající jménem Parlamentu přivítal aktivistku Gretu Thunbergovou, která usedla na vyhrazené místo na galerii pro hosty.

°
° ° °

Vystoupili: Franck Proust a Jean-Marie Cavada.


8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


8.1. Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0359)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.2. Přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních*** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0360)

Parlament schválil přistoupení Evropské unie k aktu.

Vystoupení

Marianne Thyssen (členka Komise), aby upřesnila postoj Komise.


8.3. Opatření Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0361)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.4. Dohoda mezi EU a Filipínami o některých aspektech leteckých služeb *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a vládou Filipínské republiky o některých aspektech leteckých služeb jménem Unie [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0362)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.5. Mezinárodní dohoda o olivovém oleji a stolních olivách *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o olivovém oleji a stolních olivách z roku 2015 jménem Evropské unie [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

Eleonora Forenza (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0363)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.6. Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Viorela Ştefana členem Účetního dvora [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)
(Tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 16.4.2019).

Indrek Tarand (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

KANDIDATURA VIORELA ŞTEFANA

zamítnuta (P8_TA(2019)0364).


8.7. Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová (hlasování)

Zpráva o návrhu na jmenování Ivany Maletićové členkou Účetního dvora [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)
(Tajné hlasování (čl. 180a odst. 1 jednacího řádu))
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 16.4.2019).

KANDIDATURA IVANY MALETIĆOVÉ

přijata (P8_TA(2019)0365)

Vystoupení

Željana Zovko.


8.8. Ochrana osob oznamujících porušení práva Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0366)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.9. Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (směrnice) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0367)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Wolf Klinz (zpravodaj).


8.10. Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (nařízení) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013 a (EU) č. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0368)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.11. Kapitálové požadavky (nařízení) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0242/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0369)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.12. Kapitálové požadavky (směrnice) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Peter Simon (A8-0243/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0370)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.13. Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (nařízení) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0371)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Gunnar Hökmark (zpravodaj).


8.14. Schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a rekapitalizace (směrnice) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o schopnost úvěrových institucí a investičních podniků absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace, a kterou se mění směrnice 98/26/ES, 2002/47/ES, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/ES, 2004/25/ES a 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0372)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.15. Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

schváleno (P8_TA(2019)0373)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.16. Evropské orgány dohledu a finanční trhy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví); nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropském fondu dlouhodobých investic; nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0374)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Pervenche Berès (zpravodajka).


8.17. Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a zřízení Evropské rady pro systémová rizika ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.18. Trhy finančních nástrojů a přístup k pojišťovací a zajišťovací činnosti a její výkon (Solventnost II) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0376)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.19. Obezřetnostní dohled nad investičními podniky (směrnice) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0377)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.20. Obezřetnostní požadavky na investiční podniky (nařízení) ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0378)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.21. Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne15. listopadu 2018 (bod 5.4 zápisu ze dne 15.11.2018).

Vystoupila Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou.

Vystoupil Enrique Calvet Chambon (zpravodaj) proti této žádosti.

Parlament žádost zamítl JH (pro: 157, proti: 487, zdrželo se: 7).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0379)

Vystoupení

Enrique Calvet Chambon po skončení hlasování.


8.22. Evropský orgán pro pracovní záležitosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne11. prosince 2018 (bod 5.3 zápisu ze dne 11.12.2018).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0380)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.23. Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 a (EU) č. 1380/2013 a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

Rozprava se konala dne 15. ledna 2018 (bod 13 zápisu ze dne 15.1.2018).

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne16. ledna 2018 (bod 5.3 zápisu ze dne 16.1.2018).

Gabriel Mato (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

Vystoupil Peter van Dalen (zastupující poslance dosahující přinejmenším nízkou prahovou hodnotu) před hlasováním o předběžné dohodě s žádostí, aby se o pozměňovacích návrzích hlasovalo v souladu s čl. 59 odst. 3 jednacího řádu před předběžnou dohodou.

Vystoupili: Yannick Jadot a Gabriel Mato proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0381)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.24. Nařízení o evropských podnikových statistikách ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení (ES) č. 184/2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

Hlasování o rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání se konalo dne19. dubna 2018 (bod 10.10 zápisu ze dne 19.4.2018).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0382)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.25. Vyšetřování prováděné úřadem OLAF a spolupráce s Úřadem evropského veřejného žalobce ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování úřadu OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0383)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.26. Zřízení nástroje pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne15. ledna 2019 (bod 8.1 zápisu ze dne 15.1.2019).

Rozprava se konala dne 3. dubna 2019 (bod 18 zápisu ze dne 3.4.2019).

KONEC PRVNÍHO ČTENÍ

schválen (P8_TA(2019)0384)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.27. Zavedení programu „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne15. ledna 2019 (bod 8.8 zápisu ze dne 15.1.2019).

Rozprava se konala dne 3. dubna 2019 (bod 18 zápisu ze dne 3.4.2019).

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0385)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.28. Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, kterým se mění příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušuje nařízení (EU) č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0386)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Andrejs Mamikins (zpravodaj) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.


8.29. Společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založený na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0387)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.30. Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz ***I (hlasování)

Zpráva o pozměněném návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

Rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 24 zápisu ze dne 27.3.2019).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0388)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.31. Interoperabilita mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 31)

Rozprava se konala dne 27. března 2019 (bod 24 zápisu ze dne 27.3.2019).

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0389)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


8.32. Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 32)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0390)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Cécile Kashetu Kyenge (zpravodajka) učinila prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.


8.33. Požadavky pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska obecné bezpečnosti ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 33)

Róża Thun und Hohenstein (zpravodajka) učinil prohlášení podle čl. 150 odst. 4 jednacího řádu.

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0391)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner a Stanislav Polčák

zpráva Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

zpráva Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

zpráva Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák a Seán Kelly

zpráva Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

zpráva Othmar Karas a Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

zpráva Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

zpráva Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth a Nicola Caputo

zpráva Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins a Jan Zahradil.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Parlamentu (Europarl), „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická verze bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:32.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

11. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Mireille D'Ornano oznámila, že byla přítomna, její jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Situace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Mosambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklonu Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (člen Komise) a Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) učinili prohlášení.

Vystoupili: Paulo Rangel za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, José Manuel Fernandes a Carlos Zorrinho.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria a Ana Gomes.

Vystoupili: Christos Stylianides a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava skončila.


14. Situace v Libyii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Libyii (2019/2693(RSP))

Vystoupil Charles Tannock za skupinu ECR.

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant a Kati Piri.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


15. Uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na Západním břehu Jordánu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Uznání izraelské svrchovanosti nad Golanskými výšinami ze strany USA a možné připojení osad na Západním břehu Jordánu (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Elena Valenciano za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Hilde Vautmans za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE a Maria Arena, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Cristian Dan Preda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek a Kostas Papadakis.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Rozprava skončila.


16. Situace v Súdánu (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Súdánu (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Enrique Guerrero Salom za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Paul Rübig.

Vystoupila Federica Mogherini.

Rozprava skončila.


17. Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Ochrana integrity voleb do EP zejména s ohledem na mezinárodní hrozby pro kybernetickou bezpečnost (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Julian King (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Danuta Maria Hübner za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Anna Fotyga za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Klaus Buchner za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen – nezařazený poslanec, Carlos Coelho a Eugen Freund.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Eugen Freund, aby odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias a David McAllister, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bruno Gollnisch.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystoupili: Julian King a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava skončila.


18. Výklad jednacího řádu (další postup)

Výklady čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky a čl. 149a odst. 2 jednacího řádu, které zaslal výbor AFCO, byly oznámeny na včerejším plenárním zasedání (bod 7 zápisu ze dne 15.4.2019).

Skupina EFDD vznesla ve lhůtě 24 hodin stanovené čl. 226 odst. 4 jednacího řádu námitku vůči výkladu čl. 32 odst. 5 prvního pododstavce druhé odrážky jednacího řádu.

Tento výklad byl tudíž zařazen do hlasování, které se bude konat ve středu 17. dubna 2019.

Vůči výkladu čl. 149a odst. 2 jednacího řádu nebyla ve lhůtě 24 hodin vznesena žádná námitka. Tento výklad se tudíž považuje za schválený.


19. Sdělení předsednictví

Předseda oznámil, že vůči společnému postoji výborů DEVE a BUDG k prodloužení svěřenského fondu Unie pro Středoafrickou republiku, který byl oznámen na včerejším plenárním zasedání (bod 8 zápisu ze dne 15.4.2019), nebyla ve lhůtě 24 hodin vznesena žádná námitka.

Předseda tudíž tento postoj oficiálně předá Komisi.


20. Zavedení programu Horizont Evropa – stanovení pravidel pro účast a šíření výsledků ***I – Program, kterým se provádí program Horizont Evropa ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Dan Nica (A8-0401/2018)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0410/2018)

První rozprava se konala dne 11. prosince 2018 (bod 23 zápisu ze dne 11.12.2018).
Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 12. prosince 2018 (bod 12.11 zápisu ze dne 12.12.2018 a bod 12.12 zápisu ze dne 12.12.2018).

Dan Nica a Christian Ehler uvedli zprávy.

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Vystoupili: Lola Sánchez Caldentey (zpravodajka výboru DEVE), Nils Torvalds (zpravodaj výboru BUDG), Martina Dlabajová (zpravodajka výboru CONT), Cristian-Silviu Buşoi (zpravodaj výboru ENVI), Henna Virkkunen (zpravodajka výboru TRAN), Lambert van Nistelrooij (zpravodaj výboru REGI), Elsi Katainen (zpravodajka výboru AGRI), Liliana Rodrigues (zpravodajka výboru CULT), Jerzy Buzek za skupinu PPE, Soledad Cabezón Ruiz za skupinu S&D, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni a Željana Zovko.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić a Alojz Peterle.

Vystoupili: Carlos Moedas, Dan Nica a Christian Ehler.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.3 zápisu ze dne 17.4.2019 a bod 8.4 zápisu ze dne 17.4.2019.


21. Dozor nad trhem a soulad výrobků ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti uvedl zprávu.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska (členka Komise).

Vystoupili: Miroslav Mikolášik (zpravodaj výboru ENVI), Othmar Karas za skupinu PPE, Christel Schaldemose za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, a Sergio Gaetano Cofferati.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Maria Grapini.

Vystoupili: Elżbieta Bieńkowska a Nicola Danti.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.5 zápisu ze dne 17.4.2019.


22. Podpora spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose uvedla zprávu.

Vystoupil Francis Zammit Dimech (zpravodaj výboru JURI).

Vystoupila Mariya Gabriel (členka Komise).

Vystoupili: Anna Záborská (zpravodajka výboru ITRE), Philippe Juvin za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, a Nicola Danti.

Vystoupily: Mariya Gabriel a Christel Schaldemose.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 17.4.2019.


23. Lepší vymáhání a modernizace právních předpisů EU na ochranu spotřebitele ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton uvedl zprávu.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Róża Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Martin Schirdewan za skupinu GUE/NGL, Julia Reda za skupinu Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan a Jiří Pospíšil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu a Stanislav Polčák.

Vystoupili: Věra Jourová a Daniel Dalton.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.7 zápisu ze dne 17.4.2019.


24. Transparentnost a udržitelnost hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

První rozprava se konala dne 10. prosince 2018 (bod 15 zápisu ze dne 10.12.2018).
Věc byla vrácena příslušnému výboru v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu dne 11. prosince 2018 (bod 5.7 zápisu ze dne 11.12.2018).

Pilar Ayuso uvedla zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Ricardo Serrão Santos (zpravodaj výboru PECH) a Angélique Delahaye za skupinu PPE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Lívia JÁRÓKA
místopředsedkyně

Vystoupili: Miriam Dalli za skupinu S&D, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen a Cristian-Silviu Buşoi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Pilar Ayuso.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 17.4.2019.


25. Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual uvedl zprávu.

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Tiemo Wölken (zpravodaj výboru ENVI), Kosma Złotowski za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, a Julia Reda za skupinu Verts/ALE.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias a Alojz Peterle.

Vystoupili: Jyrki Katainen a Luis de Grandes Pascual.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.9 zápisu ze dne 17.4.2019.


26. Případné vyhoštění Juliana Assange (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Případné vyhoštění Juliana Assange (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinily prohlášení.

Vystoupili: Jiří Pospíšil za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Eva Joly za skupinu Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, Stelios Kouloglou, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth k výrokům, které pronesl Stelios Kouloglou, a aby odpověděl na otázku, kterou posledně jmenovaný položil zvednutím modré karty, a Ana Miranda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásila Kateřina Konečná.

Vystoupily: Věra Jourová a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava skončila.


27. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 637.987/OJME).


28. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Příloha 1 – Jmenování člena Účetního dvora – Viorel Ștefan

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz.


Příloha 2 – Jmenování členky Účetního dvora – Ivana Maletićová

SEZNAM POSLANCŮ, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI HLASOVÁNÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz.

Poslední aktualizace: 24. července 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí