Indeks 
Protokol
PDF 359kWORD 89k
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Erklæring fra formanden
 3.Modtagne dokumenter
 4.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10. april 2019 om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)
 5.Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (forhandling)
 6.En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (forhandling)
 7.Velkomstord
 8.Afstemningstid
  
8.1.EF-statistikker over migration og international beskyttelse ***I (afstemning)
  
8.2.EU's tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser*** (afstemning)
  
8.3.Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ***I (afstemning)
  
8.4.Aftale mellem EU og Filippinerne om visse aspekter af lufttrafik *** (afstemning)
  
8.5.International overenskomst om olivenolie og spiseoliven *** (afstemning)
  
8.6.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan (afstemning)
  
8.7.Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić (afstemning)
  
8.8.Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen ***I (afstemning)
  
8.9.Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv) ***I (afstemning)
  
8.10.Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) ***I (afstemning)
  
8.11.Kapitalkrav (forordning) ***I (afstemning)
  
8.12.Kapitalkrav (direktiv) ***I (afstemning)
  
8.13.Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning) ***I (afstemning)
  
8.14.Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv) ***I (afstemning)
  
8.15.Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ***I (afstemning)
  
8.16.Europæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder ***I (afstemning)
  
8.17.Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ***I (afstemning)
  
8.18.Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I (afstemning)
  
8.19.Tilsyn med investeringsselskaber (direktiv) ***I (afstemning)
  
8.20.Forsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning) ***I (afstemning)
  
8.21.Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (afstemning)
  
8.22.En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (afstemning)
  
8.23.Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger ***I (afstemning)
  
8.24.Forordning om europæisk erhvervsstatistik ***I (afstemning)
  
8.25.OLAF's undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed ***I (afstemning)
  
8.26.Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr ***I (afstemning)
  
8.27.Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I (afstemning)
  
8.28.Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer ***I (afstemning)
  
8.29.Fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger ***I (afstemning)
  
8.30.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum ***I (afstemning)
  
8.31.Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I (afstemning)
  
8.32.Netværk af indvandringsforbindelsesofficerer ***I (afstemning)
  
8.33.Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed ***I (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Situationen i Mozambique, Malawi og Zimbabwe efter cyklonen Idai (forhandling)
 14.Situationen i Libyen (forhandling)
 15.USA's anerkendelse af Golanhøjderne som israelsk territorium og den mulige annektering af bosættelserne på Vestbredden (forhandling)
 16.Situationen i Sudan (forhandling)
 17.Beskyttelse af EU-valgets integritet, navnlig med hensyn til internationale trusler mod cybersikkerheden (forhandling)
 18.Fortolkning af forretningsordenen (opfølgning)
 19.Meddelelse fra formanden
 20.Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling ***I - Programmet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (forhandling)
 21.Markedsovervågning og produkters overholdelse ***I (forhandling)
 22.Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester ***I (forhandling)
 23.Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler ***I (forhandling)
 24.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (forhandling)
 25.Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler ***I (forhandling)
 26.Den mulige udlevering af Julian Assange (forhandling)
 27.Dagsorden for næste møde
 28.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan
 Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring i anledning af den brand, der i nattens løb havde hærget katedralen Notre-Dame i Paris. Han takkede på Parlamentets vegne Paris' brandvæsen.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI - Ordfører: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10. april 2019 om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (forhandling)

Redegørelser ved Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10. april 2019 om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (formand for Det Europæiske Råd) og Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne og nævnte ligeledes branden i katedralen Notre-Dame i Paris.

Formanden understregede Parlamentets vigtige rolle i hele forhandlingsprocessen vedrørende Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Syed Kamall for ECR-Gruppen, og Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Molly Scott Cato for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Gerard Batten for ENF-Gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, løsgænger, Elmar Brok (formanden hyldede Elmar Brok, som havde holdt sit sidste indlæg), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen og Gunnar Hökmark.

Talere: Jean-Claude Juncker og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 15. november 2018 (punkt 5.4 i protokollen af 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Maria Arena (ordfører for udtalelse fra FEMM), Dennis Radtke for PPE-Gruppen, Javi López for S&D-Gruppen, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen og Christofer Fjellner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias og Tania González Peñas.

Talere: Marianne Thyssen og Enrique Calvet Chambon.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.21 i protokollen af 16.4.2019.


6. En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 5.3 i protokollen af 11.12.2018).

Jeroen Lenaers forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Jens Geier (ordfører for udtalelse fra BUDG), Karima Delli (ordfører for udtalelse fra TRAN), Angel Dzhambazki (ordfører for udtalelse fra JURI), Emilian Pavel (ordfører for udtalelse fra LIBE), Jordi Solé (ordfører for udtalelse fra FEMM), David Casa for PPE-Gruppen, Georgi Pirinski for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Rina Ronja Kari for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Kostas Papadakis, løsgænger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas og Marita Ulvskog.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka og Notis Marias.

Talere: Marianne Thyssen og Jeroen Lenaers.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.22 i protokollen af 16.4.2019.


FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

7. Velkomstord

Formanden bød på Parlamentets vegne velkommen til aktivisten Greta Thunberg, som havde taget plads i den officielle loge.

°
° ° °

Talere: Franck Proust og Jean-Marie Cavada.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. EF-statistikker over migration og international beskyttelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0359)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.2. EU's tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser*** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Retsudvalget. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0360)

Parlamentet godkendte Den Europæiske Unions tiltrædelse af aftalen.

Indlæg

Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen) for at præcisere Kommissionens holdning.


8.3. Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRINGER FRA KOMMISSIONEN

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0361)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.4. Aftale mellem EU og Filippinerne om visse aspekter af lufttrafik *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering om visse aspekter af lufttrafik [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0362)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.5. International overenskomst om olivenolie og spiseoliven *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Eleonora Forenza (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0363)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


8.6. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan (afstemning)

Betænkning om udnævnelsen af Viorel Ştefan til medlem af Revisionsretten [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1))
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 16.4.2019)

Indrek Tarand (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

VIOREL ŞTEFANS KANDIDATUR

Forkastet (P8_TA(2019)0364).


8.7. Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić (afstemning)

Betænkning om udnævnelsen af Ivana Maletić til medlem af Revisionsretten [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)
(Hemmelig afstemning (forretningsordenens artikel 180a, stk. 1))
Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 2 i protokollen af 16.4.2019)

IVANA MALETIĆ' KANDIDATUR

Vedtaget (P8_TA(2019)0365)

Indlæg

Željana Zovko.


8.8. Beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-lovgivningen [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0366)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.9. Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (direktiv) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU for så vidt angår distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0367)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Wolf Klinz (ordfører).


8.10. Distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne (forordning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lettere distribution af kollektive investeringsfonde på tværs af grænserne og om ændring af forordning (EU) nr. 345/2013 og (EU) nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0368)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.11. Kapitalkrav (forordning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsselskaber, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0369)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.12. Kapitalkrav (direktiv) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/36/EU med hensyn til fritagne enheder, finansielle holdingselskaber, blandede finansielle holdingselskaber, aflønning, tilsynsforanstaltninger og -beføjelser og kapitalbevaringsforanstaltninger [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0370)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.13. Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (forordning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 806/2014 for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0371)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Gunnar Hökmark (ordfører).


8.14. Kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberende evne og rekapitaliseringsevne (direktiv) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/59/EU for så vidt angår kreditinstitutters og investeringsselskabers tabsabsorberings- og rekapitaliseringskapacitet og om ændring af direktiv 98/26/EF, 2002/47/EF, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EF, 2004/25/EF og 2007/36/EF [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0372)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.15. Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0373)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.16. Europæiske tilsynsmyndigheder og finansielle markeder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og (EU) direktiv 2015/849 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0374)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Pervenche Berès (ordfører).


8.17. Makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1092/2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.18. Markeder for finansielle instrumenter og adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter og af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: Othmar Karas og Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0376)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.19. Tilsyn med investeringsselskaber (direktiv) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilsyn med investeringsselskaber og om ændring af direktiv 2013/36/EU og 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0377)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.20. Forsigtighedskrav til investeringsselskaber (forordning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilsynsmæssige krav til investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0378)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.21. Gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 15. november 2018 (punkt 5.4 i protokollen af 15.11.2018).

Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen tog ordet for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3.

Taler: Enrique Calvet Chambon (ordfører) imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (157 for, 487 imod, 7 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0379)

Indlæg

Enrique Calvet Chambon ved afstemningens afslutning.


8.22. En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 5.3 i protokollen af 11.12.2018).

FORELØBIG AFTALE og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0380)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.23. Bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af havets økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006, (EF) nr. 1098/2007, (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1343/2011 og (EU) nr. 1380/2013 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

Forhandlingen havde fundet sted den 15. januar 2018 (punkt 13 i protokollen af 15.1.2018).

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den16. januar 2018 (punkt 5.3 i protokollen af 16.1.2018).

Gabriel Mato (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

Peter van Dalen (for et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel) tog ordet for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3.

Talere: Yannick Jadot og Gabriel Mato, imod anmodningen.

Parlamentet forkastede denne anmodning.

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0381)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.24. Forordning om europæisk erhvervsstatistik ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på området erhvervsstatistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 19. april 2018 (punkt 10.10 i protokollen af 19.4.2018).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0382)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.25. OLAF's undersøgelser og samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af OLAF's undersøgelser [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0383)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.26. Etablering af instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om instrumentet for finansiel støtte til toldkontroludstyr som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den15. januar 2019 (punkt 8.1 i protokollen af 15.1.2019).

Forhandlingen fandt sted den 3. april 2019 (punkt 18 i protokollen af 3.4.2019).

AFSLUTNING AF FØRSTEBEHANDLINGEN

Godkendt (P8_TA(2019)0384)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.27. Fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af toldprogrammet for samarbejde på toldområdet [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den15. januar 2019 (punkt 8.8 i protokollen af 15.1.2019).

Forhandlingen fandt sted den 3. april 2019 (punkt 18 i protokollen af 3.4.2019).

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0385)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.28. Markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0386)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Andrejs Mamikins (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.


8.29. Fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husholdninger baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0387)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.30. Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende grænser og visum ***I (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399, forordning (EU) 2017/2226, forordning (EU) 2018/XX [forordningen om ETIAS], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på området ind- og udrejsekontrol] og forordning (EU) 2018/XX [forordningen om eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

Forhandlingen fandt sted den 27. marts 2019 (punkt 24 i protokollen af 27.3.2019).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0388)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.31. Interoperabilitet mellem EU-informationssystemer vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration ***I (afstemning)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og om ændring af forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen], forordning (EU) 2018/XX [forordningen om SIS på retshåndhævelsesområdet], forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX [eu-LISA forordningen] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

Forhandlingen fandt sted den 27. marts 2019 (punkt 24 i protokollen af 27.3.2019).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0389)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.32. Netværk af indvandringsforbindelsesofficerer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0390)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Cécile Kashetu Kyenge (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.


8.33. Krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om krav til typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer for så vidt angår deres generelle sikkerhed og beskyttelsen af køretøjspassagerer og bløde trafikanter og om ændring af forordning (EU) 2018/... og ophævelse af forordning (EF) nr. 78/2009, (EF) nr. 79/2009 og (EF) nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

Róża Thun und Hohenstein (ordfører) tog ordet, jf. forretningsordenens artikel 150, stk. 4.

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0391)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner og Stanislav Polčák

Betænkning: Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Betænkning: Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Betænkning: Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák og Seán Kelly

Betænkning: Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Betænkning: Othmar Karas og Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Betænkning: Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Betænkning: Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth og Nicola Caputo

Betænkning: Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins og Jan Zahradil.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.32.)


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Mireille D'Ornano havde meddelt, at hun havde været til stede på mødet dagen før, men at hendes navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Situationen i Mozambique, Malawi og Zimbabwe efter cyklonen Idai (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Situationen i Mozambique, Malawi og Zimbabwe efter cyklonen Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) og Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) afgav redegørelserne.

Talere: Paulo Rangel for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, João Pimenta Lopes for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, José Manuel Fernandes og Carlos Zorrinho.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Ana Gomes.

Talere: Christos Stylianides og Melania Gabriela Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Situationen i Libyen (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Libyen (2019/2693(RSP))

Taler: Charles Tannock for ECR-Gruppen.

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Barbara Spinelli for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra og Knut Fleckenstein.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant og Kati Piri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. USA's anerkendelse af Golanhøjderne som israelsk territorium og den mulige annektering af bosættelserne på Vestbredden (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: USA's anerkendelse af Golanhøjderne som israelsk territorium og den mulige annektering af bosættelserne på Vestbredden (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen og Maria Arena, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Cristian Dan Preda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek og Kostas Papadakis.

Taler: Federica Mogherini.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Situationen i Sudan (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Sudan (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: Joachim Zeller for PPE-Gruppen, Enrique Guerrero Salom for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Paul Rübig.

Taler: Federica Mogherini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


17. Beskyttelse af EU-valgets integritet, navnlig med hensyn til internationale trusler mod cybersikkerheden (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Beskyttelse af EU-valgets integritet, navnlig med hensyn til internationale trusler mod cybersikkerheden (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Danuta Maria Hübner for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Anna Fotyga for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Klaus Buchner for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, løsgænger, Carlos Coelho og Eugen Freund.

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Paul Rübig for at stille et blåt kort-spørgsmål til Eugen Freund, som besvarede det, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias og David McAllister, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bruno Gollnisch.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda og Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talere: Julian King og Melania Gabriela Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Fortolkning af forretningsordenen (opfølgning)

Fortolkningerne af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led, og 149a, stk. 2, givet af AFCO var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 7 i protokollen af 15.4.2019).

EFDD-Gruppen havde gjort indsigelse mod fortolkningen af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led, inden for fristen på 24 timer, der var fastsat i forretningsordenens artikel 226, stk. 4.

Som følge heraf var denne fortolkning opført under afstemningstiden onsdag den 17. april 2019.

Der var ikke gjort indsigelse mod fortolkningen af forretningsordenens artikel 149a, stk. 2, inden for fristen på 24 timer. Denne fortolkning var derfor betragtet som vedtaget.


19. Meddelelse fra formanden

Formanden meddelte, at der ikke var gjort indsigelse mod den fælles holdning fra DEVE og BUDG om forlængelsen af EU's trustfond for Den Centralafrikanske Republik, som var blevet meddelt på mødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 15.4.2019), inden for fristen på 24 timer.

Som følge heraf ville formanden officielt fremsende denne fælles holdning til Kommissionen.


20. Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling ***I - Programmet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A8-0401/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A8-0410/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 23 i protokollen af 11.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59a, den 12. december 2018 (punkt 12.11 i protokollen af 12.12.2018 og punkt 12.12 i protokollen af 12.12.2018).

Dan Nica og Christian Ehler forelagde betænkningerne.

Taler: Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Lola Sánchez Caldentey (ordfører for udtalelse fra DEVE), Nils Torvalds (ordfører for udtalelse fra BUDG), Martina Dlabajová (ordfører for udtalelse fra CONT), Cristian-Silviu Buşoi (ordfører for udtalelse fra ENVI), Henna Virkkunen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Lambert van Nistelrooij (ordfører for udtalelse fra REGI), Elsi Katainen (ordfører for udtalelse fra AGRI), Liliana Rodrigues (ordfører for udtalelse fra CULT), Jerzy Buzek for PPE-Gruppen, Soledad Cabezón Ruiz for S&D-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Jakop Dalunde for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni og Željana Zovko.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić og Alojz Peterle.

Talere: Carlos Moedas, Dan Nica og Christian Ehler.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 17.4.2019 og punkt 8.4 i protokollen af 17.4.2019.


21. Markedsovervågning og produkters overholdelse ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti forelagde betænkningen.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Miroslav Mikolášik (ordfører for udtalelse fra ENVI), Othmar Karas for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, og Sergio Gaetano Cofferati.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Nicola Danti.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 17.4.2019.


22. Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose forelagde betænkningen.

Taler: Francis Zammit Dimech (ordfører for udtalelse fra JURI).

Taler: Mariya Gabriel (medlem af Kommissionen).

Talere: Anna Záborská (ordfører for udtalelse fra ITRE), Philippe Juvin for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, og Nicola Danti.

Talere: Mariya Gabriel og Christel Schaldemose.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 17.4.2019.


23. Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Róża Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan og Jiří Pospíšil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu og Stanislav Polčák.

Talere: Věra Jourová og Daniel Dalton.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 17.4.2019.


24. Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 10. december 2018 ((punkt 10 i protokollen af 10.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den11. december 2018 (punkt 5.7 i protokollen af 11.12.2018).

Pilar Ayuso forelagde betænkningen.

Taler: Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ricardo Serrão Santos (ordfører for udtalelse fra PECH) og Angélique Delahaye for PPE-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Sirpa Pietikäinen og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias og Kateřina Konečná.

Talere: Jyrki Katainen og Pilar Ayuso.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 17.4.2019.


25. Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual forelagde betænkningen.

Taler: Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Tiemo Wölken (ordfører for udtalelse fra ENVI), Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, og Julia Reda for Verts/ALE-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias og Alojz Peterle.

Talere: Jyrki Katainen og Luis de Grandes Pascual.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.9 i protokollen af 17.4.2019.


26. Den mulige udlevering af Julian Assange (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Den mulige udlevering af Julian Assange (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Jiří Pospíšil for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, Stelios Kouloglou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth om indlægget af Stelios Kouloglou og for at besvare et blåt kort-spørgsmål fra sidstmævnte, og Ana Miranda.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Kateřina Konečná.

Talere: Věra Jourová og Melania Gabriela Ciot.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


27. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 637.987/OJME).


28. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Bilag 1 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Viorel Ștefan

STEMMELISTE

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilag 2 - Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten - Ivana Maletić

STEMMELISTE

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Seneste opdatering: 24. juli 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik