Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 357kWORD 89k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (keskustelu)
 5.Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (keskustelu)
 6.Euroopan työviranomainen ***I (keskustelu)
 7.Tervetulotoivotukset
 8.Äänestykset
  
8.1.Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot ***I (äänestys)
  
8.2.EU:n liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan*** (äänestys)
  
8.3.Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan ***I (äänestys)
  
8.4.EU:n ja Filippiinien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *** (äänestys)
  
8.5.Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva kansainvälinen sopimus *** (äänestys)
  
8.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan (äänestys)
  
8.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić (äänestys)
  
8.8.Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I (äänestys)
  
8.9.Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (direktiivi) ***I (äänestys)
  
8.10.Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (asetus) ***I (äänestys)
  
8.11.Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)
  
8.12.Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I (äänestys)
  
8.13.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I (äänestys)
  
8.14.Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I (äänestys)
  
8.15.Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I (äänestys)
  
8.16.Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I (äänestys)
  
8.17.Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I (äänestys)
  
8.18.Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I (äänestys)
  
8.19.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) ***I (äänestys)
  
8.20.Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)
  
8.21.Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (äänestys)
  
8.22.Euroopan työviranomainen ***I (äänestys)
  
8.23.Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla ***I (äänestys)
  
8.24.Asetus Euroopan yritystilastoista ***I (äänestys)
  
8.25.OLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö ***I (äänestys)
  
8.26.Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen ***I (äänestys)
  
8.27.Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)
  
8.28.Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)
  
8.29.Yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ***I (äänestys)
  
8.30.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I (äänestys)
  
8.31.EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I (äänestys)
  
8.32.Maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto ***I (äänestys)
  
8.33.Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta ***I (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Istunnon jatkaminen
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Mosambikin, Malawin ja Zimbabwen tilanne Idai-hirmumyrskyn jälkeen (keskustelu)
 14.Libyan tilanne (keskustelu)
 15.Yhdysvaltojen päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollinen liittäminen Israeliin (keskustelu)
 16.Sudanin tilanne (keskustelu)
 17.EU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat (keskustelu)
 18.Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet)
 19.Puhemiehen ilmoitus
 20.Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I (keskustelu)
 21.Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I (keskustelu)
 22.Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I (keskustelu)
 23.EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I (keskustelu)
 24.Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (keskustelu)
 25.Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I (keskustelu)
 26.Julian Assangen mahdollinen karkotus (keskustelu)
 27.Seuraavan istunnon esityslista
 28.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan
 Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Puhemiehen julkilausuma

Puhemies antoi julkilausuman Pariisin Notre Damen katedraalissa viime yönä tapahtuneesta tuhoisasta tulipalosta ja esitti parlamentin puolesta kiitoksensa Pariisin palomiehille.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (keskustelu)

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumat: Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista käsitelleen, 10. huhtikuuta 2019 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen päätelmät (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat ja viittasivat samalla Pariisin Notre Damen katedraalin tulipaloon.

Puhemies korosti, että parlamentilla on tärkeä rooli koko Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista koskevassa neuvotteluprosessissa.

Puheenvuorot: Esteban González Pons PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta ja Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Gerard Batten ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kazimierz Michał Ujazdowski, Elmar Brok (puhemies kiitteli viimeisen istuntopuheenvuoronsa pitänyttä Elmar Brokia), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner ja Seán Kelly.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen ja Gunnar Hökmark.

Puheenvuorot: Jean-Claude Juncker ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 15. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.4).

Enrique Calvet Chambon esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maria Arena (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Dennis Radtke PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta, Anthea McIntyre ECR-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen ja Christofer Fjellner.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias ja Tania González Peñas.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Enrique Calvet Chambon.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.21.


6. Euroopan työviranomainen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.3).

Jeroen Lenaers esitteli mietinnön.

Marianne Thyssen (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jens Geier (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Karima Delli (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angel Dzhambazki (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Emilian Pavel (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jordi Solé (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), David Casa PPE-ryhmän puolesta, Georgi Pirinski S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Rina Ronja Kari GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Kostas Papadakis, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas ja Marita Ulvskog.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen ja Jeroen Lenaers.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 16.4.2019, kohta 8.22.


Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

7. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen aktivistin Greta Thunbergin.

°
° ° °

Puheenvuorot: Franck Proust ja Jean-Marie Cavada.


8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


8.1. Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0359)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.2. EU:n liittyminen alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan*** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0360)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä Euroopan unionin liittymiselle asiakirjaan.

Puheenvuorot:

Marianne Thyssen (komission jäsen) täsmensi komission kantaa.


8.3. Unionin toimi sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION JULKILAUSUMAT

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0361)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.4. EU:n ja Filippiinien sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä unionin puolesta [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0362)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.5. Oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskeva kansainvälinen sopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi oliiviöljyä ja syötäväksi tarkoitettuja oliiveja koskevan vuoden 2015 kansainvälisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

Eleonora Forenza (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0363)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


8.6. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Viorel Ştefan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)
(Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta) )
Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (liite 1, istunnon pöytäkirja 16.4.2019)

Indrek Tarand (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

EHDOKKUUS: VIOREL ŞTEFAN

Hylättiin (P8_TA(2019)0364).


8.7. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta nimittää Ivana Maletić tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)
(
Salainen äänestys (työjärjestyksen 180 a artiklan 1 kohta) )
Luettelo äänestykseen osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (liite 2, istunnon pöytäkirja 16.4.2019)

EHDOKKUUS: IVANA MALETIĆ

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0365)

Puheenvuorot:

Željana Zovko.


8.8. Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0366)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.9. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (direktiivi) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta kollektiivisten sijoitusrahastojen rajatylittävän markkinoinnin osalta [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0367)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Wolf Klinz (esittelijä).


8.10. Yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten rajatylittävä markkinointi (asetus) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajat ylittävän kollektiivisten sijoitusrahastojen markkinoinnin helpottamisesta ja asetusten (EU) N:o 345/2013 ja (EU) N:o 346/2013 muuttamisesta [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0368)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.11. Vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A8-0242/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0369)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.12. Vakavaraisuusvaatimukset (direktiivi) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta säännösten soveltamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Peter Simon (A8-0243/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0370)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.13. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (asetus) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0371)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Gunnar Hökmark (esittelijä).


8.14. Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyky ja pääomapohjan vahvistamiskyky (direktiivi) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten tappionkattamiskyvyn ja pääomapohjan vahvistamiskyvyn osalta sekä direktiivin 98/26/EY, direktiivin 2002/47/EY, direktiivin 2012/30/EU, direktiivin 2011/35/EU, direktiivin 2005/56/EY, direktiivin 2004/25/EY ja direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0372)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.15. Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0373)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.16. Euroopan valvontaviranomaiset ja finanssimarkkinat ***I (äänestys)

Mietintö Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1093/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1094/2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010, eurooppalaisista riskipääomarahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 345/2013, eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annetun asetuksen (EU) N:o 346/2013, rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen (EU) N:o 600/2014, eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista annetun asetuksen (EU) 2015/760, rahoitusvälineissä ja rahoitussopimuksissa vertailuarvoina tai sijoitusrahastojen arvonkehityksen mittaamisessa käytettävistä indekseistä annetun asetuksen (EU) 2016/1011, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä annetun asetuksen (EU) 2017/1129 ja rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0374)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuorot:

Pervenche Berès (esittelijä).


8.17. Finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1092/2010 muuttamisesta [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.18. Rahoitusvälineiden markkinat ja vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittaminen ja harjoittaminen (Solvenssi II) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2014/65/EU sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) annetun direktiivin 2009/138/EY muuttamisesta [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: Othmar Karas ja Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0376)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.19. Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonta (direktiivi) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0377)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.20. Sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimukset (asetus) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0378)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.21. Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 15. marraskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.4).

Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron ja pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta.

Enrique Calvet Chambon (esittelijä) käytti puheenvuoron vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön NHÄ:ssä (157 puolesta, 487 vastaan, 7 tyhjää).

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0379)

Puheenvuorot:

Enrique Calvet Chambon äänestyksen jälkeen.


8.22. Euroopan työviranomainen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan työviranomaisen perustamisesta [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.3).

ALUSTAVA SOPIMUS ja YHTEINEN LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0380)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.23. Kalavarojen säilyttäminen ja meriekosysteemien suojeleminen teknisten toimenpiteiden avulla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemien suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla, neuvoston asetusten (EY) N:o 1967/2006, (EY) N:o 1098/2007 ja (EY) N:o 1224/2009 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1343/2011 ja (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta sekä neuvoston asetusten (EY) N:o 894/97, (EY) N:o 850/98, (EY) N:o 2549/2000, (EY) N:o 254/2002, (EY) N:o 812/2004 ja (EY) N:o 2187/2005 kumoamisesta [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

Keskustelu käytiin 15. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 15.1.2018, kohta 13).

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 16. tammikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 16.1.2018, kohta 5.3).

Gabriel Mato (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Peter van Dalen (joka edusti vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavaa määrää jäseniä) käytti puheenvuoron ja pyysi työjärjestyksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että tarkistuksista äänestetään ennen alustavaa sopimusta.

Puheenvuorot: Yannick Jadot ja Gabriel Mato vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön.

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0381)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.24. Asetus Euroopan yritystilastoista ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan yritystilastoista, asetuksen (EY) N:o 184/2005 muuttamisesta ja kymmenen säädöksen kumoamisesta yritystilastojen alalla [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

Äänestys päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitettiin 19. huhtikuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 19.4.2018, kohta 10.10).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0382)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.25. OLAFin tutkimukset ja Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävä yhteistyö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja OLAFin tutkimusten vaikuttavuuden osalta [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0383)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.26. Tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineen perustamisesta yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.1).

Keskustelu käytiin 3. huhtikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 3.4.2019, kohta 18).

ENSIMMÄISEN KÄSITTELYN PÄÄTTÄMINEN

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0384)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.27. Tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tulliyhteistyötä koskevan Tulli-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 15. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 15.1.2019, kohta 8.8).

Keskustelu käytiin 3. huhtikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 3.4.2019, kohta 18).

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0385)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.28. Räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII muuttamisesta ja räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0386)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Andrejs Mamikins (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


8.29. Yhteiset puitteet henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisten puitteiden vahvistamisesta otannoilla kerättyihin yksilötason tietoihin perustuville henkilöitä ja kotitalouksia koskeville Euroopan tilastoille [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0387)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.30. EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus rajaturvallisuuden ja viisumiasioiden alalla ***I (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2018/XX [ETIAS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [rajatarkastuksia koskeva SIS-asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

Keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 24).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0388)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.31. EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuus poliisiyhteistyön, oikeudellisen yhteistyön ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymysten alalla ***I (äänestys)

Mietintö muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjestelmien (poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö sekä turvapaikka- ja maahanmuuttokysymykset) yhteentoimivuudelle ja [asetuksen (EU) 2018/XX [Eurodac-asetus],] asetuksen (EU) 2018/XX [lainvalvontaa koskeva SIS-asetus], asetuksen (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-järjestelmää koskeva asetus] ja asetuksen (EU) 2018/XX [eu-LISA-asetus] muuttamisesta [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

Keskustelu käytiin 27. maaliskuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 27.3.2019, kohta 24).

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0389)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


8.32. Maahanmuuttoalan eurooppalainen yhteyshenkilöverkosto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0390)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Cécile Kashetu Kyenge (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.


8.33. Moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimukset niiden yleisen turvallisuuden osalta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä näihin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntävaatimuksista niiden yleisen turvallisuuden ja ajoneuvon matkustajien ja loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelun osalta, asetuksen (EU) 2018/... muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 78/2009, (EY) N:o 79/2009 ja (EY) N:o 661/2009 kumoamisesta [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

Róża Thun und Hohenstein (esittelijä) käytti puheenvuoron työjärjestyksen 150 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0391)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Stanislav Polčák

Mietintö Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Mietintö Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Mietintö Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Mietintö Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Mietintö Othmar Karas ja Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Mietintö Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Mietintö Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth ja Nicola Caputo

Mietintö Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins ja Jan Zahradil.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä parlamentin ”Täysistunto”-verkkosivustolla kohdassa ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset” (Saatavilla olevat nimenhuutoäänestysten tulokset).

Verkkosivustolla olevaa sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.32.)


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

11. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Mireille D'Ornano on ilmoittanut olleensa läsnä, vaikka hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Mosambikin, Malawin ja Zimbabwen tilanne Idai-hirmumyrskyn jälkeen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Mosambikin, Malawin ja Zimbabwen tilanne Idai-hirmumyrskyn jälkeen (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (komission jäsen) ja Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, José Manuel Fernandes ja Carlos Zorrinho.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria ja Ana Gomes.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Melania Gabriela Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Libyan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Libyan tilanne (2019/2693(RSP))

Charles Tannock käytti puheenvuoron ECR-ryhmän puolesta.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Knut Fleckenstein.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant ja Kati Piri.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Yhdysvaltojen päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollinen liittäminen Israeliin (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhdysvaltojen päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia ja Länsirannan siirtokuntien mahdollinen liittäminen Israeliin (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Margrete Auken Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Maria Arena, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Cristian Dan Preda.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek ja Kostas Papadakis.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Sudanin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Sudanin tilanne (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Neena Gill.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ja Paul Rübig.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. EU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU-vaalien integriteetin varjeleminen ottaen erityisesti huomioon kansainväliset kyberturvallisuusuhkat (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Pavel Telička, sitoutumaton Jean-Marie Le Pen, Carlos Coelho ja Eugen Freund.

Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Paul Rübig, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Eugen Freund vastasi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias ja David McAllister, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bruno Gollnisch.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Julian King ja Melania Gabriela Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


18. Työjärjestyksen tulkinta (jatkotoimenpiteet)

Eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 15.4.2019, kohta 7) ilmoitettiin työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan ja 149 a artiklan 2 kohdan tulkinnoista, jotka AFCO-valiokunta oli antanut.

EFDD-ryhmä on esittänyt vastalauseen työjärjestyksen 32 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen luetelmakohdan tulkinnasta työjärjestyksen 226 artiklan 4 kohdassa tarkoitetussa 24 tunnin määräajassa.

Tästä tulkinnasta toimitetaan näin ollen äänestys keskiviikkona 17. huhtikuuta 2019.

Työjärjestyksen 149 a artiklan 2 kohdan tulkinnasta ei ole esitetty yhtään vastalausetta 24 tunnin kuluessa, joten tulkinta hyväksytään.


19. Puhemiehen ilmoitus

Puhemies ilmoitti, että eilisessä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 15.4.2019, kohta 8) ilmoitetusta DEVE-valiokunnan ja BUDG-valiokunnan yhteisestä kannasta, joka koskee Keski-Afrikan tasavaltaa varten perustetun unionin erityisrahaston voimassaolon jatkamista, ei ole esitetty yhtään vastalausetta 24 tunnin kuluessa.

Puhemies välittää näin ollen tämän yhteisen kannan virallisesti komissiolle.


20. Euroopan horisontti -puiteohjelma ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevat säännöt ***I - Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskeva ohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta ”Euroopan horisontti” ja sen osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Dan Nica (A8-0401/2018)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman ”Euroopan horisontti” täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 23).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 12. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.11 ja istunnon pöytäkirja 12.12.2018, kohta 12.12).

Dan Nica ja Christian Ehler esittelivät mietinnöt.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lola Sánchez Caldentey (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nils Torvalds (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martina Dlabajová (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Henna Virkkunen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lambert van Nistelrooij (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elsi Katainen (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Liliana Rodrigues (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jerzy Buzek PPE-ryhmän puolesta, Soledad Cabezón Ruiz S&D-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jakop Dalunde Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni ja Željana Zovko.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić ja Alojz Peterle.

Puheenvuorot: Carlos Moedas, Dan Nica ja Christian Ehler.

Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.3 ja istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.4.


21. Markkinavalvonta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuus ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta tuotteita koskevan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön noudattamista ja täytäntöönpanon valvontaa varten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 305/2011, (EU) N:o 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 ja (EU) 2017/1369 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/42/EY, 2009/48/EY, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU ja 2014/90/EU muuttamisesta [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti esitteli mietinnön.

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Miroslav Mikolášik (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Othmar Karas PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz ja Sergio Gaetano Cofferati.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Maria Grapini.

Puheenvuorot: Elżbieta Bieńkowska ja Nicola Danti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.5.


22. Oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistäminen verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjiä varten [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose esitteli mietinnön.

Francis Zammit Dimech (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Mariya Gabriel (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Anna Záborská (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Philippe Juvin PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Nicola Danti.

Puheenvuorot: Mariya Gabriel ja Christel Schaldemose.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.6.


23. EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon parempi valvonta ja nykyaikaistaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton esitteli mietinnön.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Róża Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan ja Jiří Pospíšil.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu ja Stanislav Polčák.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Daniel Dalton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.7.


24. Elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuus ja kestävyys ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikeketjuun sovellettavan EU:n riskinarvioinnin avoimuudesta ja kestävyydestä sekä asetuksen (EY) N:o 178/2002 [yleinen elintarvikelainsäädäntö], direktiivin 2001/18/EY [muuntogeenisten organismien tarkoituksellinen levittäminen ympäristöön], asetuksen (EY) N:o 1829/2003 [muuntogeeniset elintarvikkeet ja rehut], asetuksen (EY) N:o 1831/2003 [rehun lisäaineet], asetuksen (EY) N:o 2065/2003 [savuaromit], asetuksen (EY) N:o 1935/2004 [elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit], asetuksen (EY) N:o 1331/2008 [elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäinen hyväksymismenettely], asetuksen (EY) N:o 1107/2009 [kasvinsuojeluaineet] ja asetuksen (EU) 2015/2283 [uuselintarvikkeet] muuttamisesta [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 10. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 10.12.2018, kohta 15).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 11. joulukuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.12.2018, kohta 5.7).

Pilar Ayuso esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ricardo Serrão Santos (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Angélique Delahaye PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Lívia JÁRÓKA

Puheenvuorot: Miriam Dalli S&D-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sirpa Pietikäinen ja Cristian-Silviu Buşoi.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Notis Marias ja Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Pilar Ayuso.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.8.


25. Lääkkeiden lisäsuojatodistus ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual esitteli mietinnön.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Tiemo Wölken (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias ja Alojz Peterle.

Puheenvuorot: Jyrki Katainen ja Luis de Grandes Pascual.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.4.2019, kohta 8.9.


26. Julian Assangen mahdollinen karkotus (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Julian Assangen mahdollinen karkotus (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Jiří Pospíšil PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFDD-ryhmän puolesta, Stelios Kouloglou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth Stelios Koulogloun sanoista ja vastatakseen kysymykseen, jonka tämä hänelle esitti sinistä korttia nostamalla ja Ana Miranda.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Kateřina Konečná.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Melania Gabriela Ciot.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


27. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 637.987/OJME).


28. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Viorel Ștefan

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen: Ivana Maletić

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Päivitetty viimeksi: 24. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö