Rodyklė 
Protokolas
PDF 359kWORD 90k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Pirmininko pareiškimas
 3.Gauti dokumentai
 4.2019 m. balandžio 10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados dėl JK išstojimo iš Europos Sąjungos (diskusijos)
 5.Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I (diskusijos)
 6.Europos darbo institucija ***I (diskusijos)
 7.Oficialus pasveikinimas
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika ***I (balsavimas)
  
8.2.ES prisijungimas prie Ženevos akto dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų*** (balsavimas)
  
8.3.Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto ***I (balsavimas)
  
8.4.ES ir Filipinų Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (balsavimas)
  
8.5.Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių *** (balsavimas)
  
8.6.Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan (balsavimas)
  
8.7.Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić (balsavimas)
  
8.8.Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga ***I (balsavimas)
  
8.9.Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) ***I (balsavimas)
  
8.10.Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) ***I (balsavimas)
  
8.11.Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) ***I (balsavimas)
  
8.12.Kapitalo reikalavimai (Direktyva) ***I (balsavimas)
  
8.13.Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) ***I (balsavimas)
  
8.14.Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) ***I (balsavimas)
  
8.15.Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai ***I (balsavimas)
  
8.16.Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos ***I (balsavimas)
  
8.17.Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas ***I (balsavimas)
  
8.18.Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) ***I (balsavimas)
  
8.19.Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) ***I (balsavimas)
  
8.20.Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) ***I (balsavimas)
  
8.21.Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)
  
8.22.Europos darbo institucija ***I (balsavimas)
  
8.23.Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones ***I (balsavimas)
  
8.24.Reglamentas dėl Europos verslo statistikos ***I (balsavimas)
  
8.25.OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ***I (balsavimas)
  
8.26.Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas ***I (balsavimas)
  
8.27.Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I (balsavimas)
  
8.28.Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas ***I (balsavimas)
  
8.29.Bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema ***I (balsavimas)
  
8.30.ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas ***I (balsavimas)
  
8.31.ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumas ***I (balsavimas)
  
8.32.Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas ***I (balsavimas)
  
8.33.Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai ***I (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Padėtis Malavyje, Mozambike ir Zimbabvėje po ciklono Idai (diskusijos)
 14.Padėtis Libijoje (diskusijos)
 15.JAV Golano aukštumų pripažinimas Izraelio teritorija ir galima Vakarų Kranto gyvenviečių aneksija (diskusijos)
 16.Padėtis Sudane (diskusijos)
 17.Europos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui (diskusijos)
 18.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (tolesni veiksmai)
 19.Pirmininko pranešimas
 20.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***I - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (diskusijos)
 21.Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I (diskusijos)
 22.Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I (diskusijos)
 23.ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I (diskusijos)
 24.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (diskusijos)
 25.Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I (diskusijos)
 26.Galima Juliano Assange'o ekstradicija (diskusijos)
 27.Kito posėdžio darbotvarkė
 28.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan
 2 priedas. - Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas padarė pareiškimą gaisro, kuris praeitą naktį nusiaubė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą, proga. Parlamento vardu jis padėkojo Paryžiaus ugniagesiams.


3. Gauti dokumentai

Gautas šis dokumentas:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: József Szájer (A8-0190/2019)


4. 2019 m. balandžio 10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados dėl JK išstojimo iš Europos Sąjungos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2019 m. balandžio 10 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados dėl JK išstojimo iš Europos Sąjungos (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus ir taip pat paminėjo gaisrą, kuris nusiaubė Paryžiaus Dievo Motinos katedrą.

Pirmininkas pabrėžė, kad Parlamentui tenka svarbus vaidmuo viso Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš Europos Sąjungos proceso eigoje.

Kalbėjo Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Syed Kamall ECR frakcijos vardu ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Molly Scott Cato Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Gerard Batten ENF frakcijos vardu, Kazimierz Michał Ujazdowski, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok (Pirmininkė pagerbė Elmar Brok, kuris pasisakė paskutinį kartą), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen ir Gunnar Hökmark.

Kalbėjo Jean-Claude Juncker ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.


5. Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. lapkričio 15 d. (2018 11 15 protokolo 5.4 punktas).

Enrique Calvet Chambon pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Maria Arena ( FEMM komiteto nuomonės referentė), Dennis Radtke PPE frakcijos vardu, Javi López S&D frakcijos vardu, Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu, Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Zoltán Balczó, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen ir Christofer Fjellner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias ir Tania González Peñas.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Enrique Calvet Chambon.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 16 protokolo 8.21 punktas


6. Europos darbo institucija ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.3 punktas).

Jeroen Lenaers pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Jens Geier (BUDG komiteto nuomonės referentas), Karima Delli (TRAN komiteto nuomonės referentė), Angel Dzhambazki (JURI komiteto nuomonės referentas), Emilian Pavel (LIBE komiteto nuomonės referentas), Jordi Solé (FEMM komiteto nuomonės referentas), David Casa PPE frakcijos vardu, Georgi Pirinski S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Rina Ronja Kari GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Kostas Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas ir Marita Ulvskog.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka ir Notis Marias.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Jeroen Lenaers.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 16 protokolo 8.22 punktas


PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

7. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje stebėjimo ložėje sėdinčią aktyvistę Gretą Thunberg.

°
° ° °

Kalbėjo Franck Proust ir Jean-Marie Cavada.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Bendrijos migracijos statistika ir tarptautinės apsaugos statistika ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0359)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.2. ES prisijungimas prie Ženevos akto dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų*** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto projekto [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0360)

Parlamentas davė savo pritarimą Sąjungos prisijungimui prie Ženevos akto.

Kalbėjo:

Marianne Thyssen (Komisijos narė) patikslino Komisijos poziciją.


8.3. Sąjungos veiksmai prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0361)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.4. ES ir Filipinų Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Filipinų Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo Sąjungos vardu projekto [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0362)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.5. Tarptautinis susitarimas dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2015 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

Eleonora Forenza (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0363)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


8.6. Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Viorelį Ştefaną Audito Rūmų nariu [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis))
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo ((2019 04 16 protokolo 1 priedas))

Indrek Tarand (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

VIOREL ŞTEFAN KANDIDATŪRA

Atmesta (P8_TA(2019)0364).


8.7. Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić (balsavimas)

Pranešimas dėl siūlymo skirti Ivana Maletić Audito Rūmų nare [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 182 straipsnio 1 dalis))
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2019 04 16 protokolo 2 priedas)

IVANA MALETIĆ KANDIDATŪRA

Priimta (P8_TA(2019)0365)

Kalbėjo:

Željana Zovko.


8.8. Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0366)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.9. Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Direktyva) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0367)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Wolf Klinz (pranešėjas).


8.10. Kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu (Reglamentas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo fondų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0368)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.11. Kapitalo reikalavimai (Reglamentas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento, grynojo pastovaus finansavimo rodiklio, nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų, sandorio šalies kredito rizikos, rinkos rizikos, pagrindinių sandorio šalių pozicijų, kolektyvinio investavimo subjektų pozicijų, didelių pozicijų, ataskaitų teikimo ir informacijos atskleidimo reikalavimų ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0369)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.12. Kapitalo reikalavimai (Direktyva) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/36/ES nuostatos dėl subjektų, kuriems reikalavimai netaikomi, finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, mišrią veiklą vykdančių finansų kontroliuojančiųjų bendrovių, atlygio, priežiūros priemonių bei įgaliojimų ir kapitalo apsaugos priemonių [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0370)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.13. Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Reglamentas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 806/2014 nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0371)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Gunnar Hökmark (pranešėjas).


8.14. Kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumai (Direktyva) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/59/ES nuostatos dėl kredito įstaigų ir investicinių įmonių nuostolių padengimo ir rekapitalizavimo pajėgumo ir iš dalies keičiamos Direktyva 98/26/EB, Direktyva 2002/47/EB, Direktyva 2012/30/ES, Direktyva 2011/35/ES, Direktyva 2005/56/EB, Direktyva 2004/25/EB ir Direktyva 2007/36/EB [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0372)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.15. Valstybės obligacijomis užtikrinti vertybiniai popieriai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybės obligacijomis užtikrintų vertybinių popierių [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0373)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.16. Europos priežiūros institucijos ir finansų rinkos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), Reglamentas (ES) Nr. 345/2013 dėl Europos rizikos kapitalo fondų, Reglamentas (ES) Nr. 346/2013 dėl Europos socialinio verslumo fondų, Reglamento (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, Reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų, Reglamentas (ES) 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, Reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0374)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Pervenche Berès (pranešėja).


8.17. Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūra ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.18. Finansinių priemonių rinkos ir draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimas ir jos vykdymas (Mokumas II) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų ir Direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: Othmar Karas ir Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0376)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.19. Investicinių įmonių prudencinė priežiūra (Direktyva) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl investicinių įmonių prudencinės priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2013/36/ES ir 2014/65/ES [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0377)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.20. Prudenciniai reikalavimai investicinėms įmonėms (Reglamentas) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prudencinių reikalavimų investicinėms įmonėms, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 ir (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0378)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.21. Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. lapkričio 15 d. (2018 11 15 protokolo 5.4 punktas).

Kalbėjo Paloma López Bermejo GUE/NGL frakcijos vardu ir paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo.

Kalbėjo Enrique Calvet Chambon (pranešėjas), jis pasisakė prieš šį prašymą.

Po vardinio balsavimo (157 už, 487 prieš, 7 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0379)

Kalbėjo:

Enrique Calvet Chambon po balsavimo pabaigos.


8.22. Europos darbo institucija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.3 punktas).

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0380)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.23. Žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir jūrų ekosistemų apsauga taikant technines priemones ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir jūrų ekosistemų apsaugos taikant technines priemones, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1967/2006, (EB) Nr. 1098/2007 bei (EB) Nr. 1224/2009, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1343/2011 bei (ES) Nr. 1380/2013 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 894/97, (EB) Nr. 850/98, (EB) Nr. 2549/2000, (EB) Nr. 254/2002, (EB) Nr. 812/2004 bei (EB) Nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

Diskusijos buvo surengtos 2018 m. sausio 15 d. (2018 01 15 protokolo 13 punktas).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. sausio 16 d. (2018 01 16 protokolo 5.3 punktas).

Gabriel Mato (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

Kalbėjo Peter van Dalen (žemą ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus atstovas) ir paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš balsavimą dėl preliminaraus susitarimo.

Kalbėjo Yannick Jadot ir Gabriel Mato,jie pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas atmetė šį prašymą.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0381)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.24. Reglamentas dėl Europos verslo statistikos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos verslo statistikos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 184/2005 ir panaikinama dešimt verslo statistikos srities teisės aktų [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas vyko 2018 m. balandžio 19 d. (2018 04 19 protokolo 10.10 punktas).

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0382)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.25. OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėja: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0383)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.26. Muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės sukūrimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl muitinio tikrinimo įrangos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. sausio 15 d. (2019 01 15 protokolo 8.1 punktas).

Diskusijos vyko 2019 m. balandžio 3 d.(2019 04 03 protokolo 18 punktas).

PIRMOJO SVARSTYMO PABAIGA

Patvirtinta (P8_TA(2019)0384)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.27. Bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos pasiūlymo dėl reglamento dėl bendradarbiavimo muitinių klausimais programos „Muitinė“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. sausio 15 d. (2019 01 15 protokolo 8.8 punktas).

Diskusijos vyko 2019 m. balandžio 3 d. (2019 04 03 protokolo 18 punktas).

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0385)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.28. Prekyba sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedas ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 98/2013 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0386)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Andrejs Mamikins (pranešėjas) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.


8.29. Bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais, sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma bendra Europos statistikos, susijusios su asmenimis ir namų ūkiais ir pagrįstos iš imčių surinktais individualaus lygmens duomenimis, sistema [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0387)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.30. ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399, Reglamentas (ES) 2017/2226, Reglamentas (ES) 2018/XX [ETIAS reglamentas], Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo patikrinimams kertant sieną] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 27 d. (2019 03 27 protokolo 24 punktas).

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0388)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.31. ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas [Reglamentas (ES) 2018/XX [EURODAC reglamentas],] Reglamentas (ES) 2018/XX [Reglamentas dėl SIS naudojimo teisėsaugai], Reglamentas (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN reglamentas] ir Reglamentas (ES) 2018/XX [„eu-LISA“ reglamentas] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 31)

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 27 d. (2019 03 27 protokolo 24 punktas).

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0389)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.32. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 32)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0390)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Cécile Kashetu Kyenge (pranešėja) padarė pareiškimą pagal DTT 150 straipsnio 4 dalį.


8.33. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą ir transporto priemonėse esančių asmenų bei pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugą, reikalavimų, iš dalies keičiantis Reglamentą (ES) 2018/… ir panaikinantis Reglamentus (EB) Nr. 78/2009, (EB) Nr. 79/2009 ir (EB) Nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 33)

Róża Thun und Hohenstein (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnio 4 dalį.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0391)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Pranešimas: Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Pranešimas: Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák ir Seán Kelly

Pranešimas: Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Pranešimas: Othmar Karas ir Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Pranešimas: Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Pranešimas: Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth ir Nicola Caputo

Pranešimas: Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins ir Jan Zahradil.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.32 val.)


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Mireille D'Ornano pranešė, kad ji dalyvavo, bet jos pavardė neįrašyta į dalyvių sąrašą.

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Padėtis Malavyje, Mozambike ir Zimbabvėje po ciklono Idai (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Padėtis Malavyje, Mozambike ir Zimbabvėje po ciklono Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) ir Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Paulo Rangel PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, João Pimenta Lopes GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, José Manuel Fernandes ir Carlos Zorrinho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria ir Ana Gomes.

Kalbėjo Christos Stylianides ir Melania Gabriela Ciot.

Diskusijos baigtos.


14. Padėtis Libijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Libijoje (2019/2693(RSP))

Kalbėjo Charles Tannock ECR frakcijos vardu.

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ir Knut Fleckenstein.

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant ir Kati Piri.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


15. JAV Golano aukštumų pripažinimas Izraelio teritorija ir galima Vakarų Kranto gyvenviečių aneksija (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: JAV Golano aukštumų pripažinimas Izraelio teritorija ir galima Vakarų Kranto gyvenviečių aneksija (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu ir Maria Arena (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Cristian Dan Preda).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek ir Kostas Papadakis.

Kalbėjo Federica Mogherini.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.


16. Padėtis Sudane (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sudane (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Joachim Zeller PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo ir Paul Rübig.

Kalbėjo Federica Mogherini.

Diskusijos baigtos.


17. Europos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Parlamento rinkimų neliečiamumo apsauga, ypatingą dėmesį skiriant tarptautinėms grėsmėms kibernetiniam saugumui (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Julian King (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Danuta Maria Hübner PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Anna Fotyga ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Klaus Buchner Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Pavel Telička), Jean-Marie Le Pen, nepriklausomas Parlamento narys, Carlos Coelho ir Eugen Freund.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Paul Rübig (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Eugen Freund, pastarasis į jį atsakė), Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias ir David McAllister (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bruno Gollnisch).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Julian King ir Melania Gabriela Ciot.

Diskusijos baigtos.


18. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas (tolesni veiksmai)

Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos ir 149a straipsnio 2 dalies išaiškinimai, kurios pateikė AFCO, buvo paskelbti vakar dienos plenariniame posėdžyje (2019 04 15 protokolo 7 punktas).

EFDD frakcija pateikė prieštaravimą dėl Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos išaiškinimo per 24 valandas, kaip nustatyta Darbo tvarkos taisyklių 226 straipsnio 4 dalyje.

Todėl dėl šio išaiškinimo bus balsuojama trečiadienį, 2019 m. balandžio 17 d.

Dėl Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnio 2 dalies išaiškinimo per 24 valandas nebuvo pateikta prieštaravimų, taigi šis išaiškinimas laikomas patvirtintu.


19. Pirmininko pranešimas

Pirmininkas pranešė, kad per 24 val. nebuvo pateikta prieštaravimų dėl vakar per plenarinį posėdį paskelbtis Bendros Vystymosi komiteto ir Biudžeto komiteto pozicijos dėl Sąjungos patikos fondo Centrinės Afrikos Respublikai veikimo pratęsimo (2019 04 15 protokolo 8 punktas).

Taigi Pirmininkas oficialiai perduos šią Bendrą poziciją Komisijai.


20. Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***I - 2021–2027 m. specialioji programa, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dan Nica (A8-0401/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 23 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 12.11 punktas ir 2018 12 12 protokolo 12.12 punktas).

Dan Nica ir Christian Ehler pristatė pranešimus.

Kalbėjo Carlos Moedas (Komisijos narys).

Kalbėjo Lola Sánchez Caldentey (DEVE komiteto nuomonės referentė), Nils Torvalds (BUDG komiteto nuomonės referentas), Martina Dlabajová (CONT komiteto nuomonės referentė), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komiteto nuomonės referentas), Henna Virkkunen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Lambert van Nistelrooij (REGI komiteto nuomonės referentas), Elsi Katainen (AGRI komiteto nuomonės referentė), Liliana Rodrigues (CULT komiteto nuomonės referentė), Jerzy Buzek PPE frakcijos vardu, Soledad Cabezón Ruiz S&D frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Jakop Dalunde Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni ir Željana Zovko.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić ir Alojz Peterle.

Kalbėjo Carlos Moedas, Dan Nica ir Christian Ehler.

PIRMININKAVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 8.3 punktas ir 2019 04 17 protokolo 8.4 punktas


21. Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti pristatė pranešimą.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo Miroslav Mikolášik (ENVI komiteto nuomonės referentas), Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Christel Schaldemose S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dobromir Sośnierz ir Sergio Gaetano Cofferati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska ir Nicola Danti.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 8.5 punktas


22. Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose pristatė pranešimą.

Kalbėjo Francis Zammit Dimech (JURI komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Mariya Gabriel (Komisijos narė).

Kalbėjo Anna Záborská (ITRE komiteto nuomonės referentė), Philippe Juvin PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Dita Charanzová ALDE frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu ir Nicola Danti.

Kalbėjo Mariya Gabriel ir Christel Schaldemose.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 8.6 punktas


23. ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Róża Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu, Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Věra Jourová ir Daniel Dalton.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 8.7 punktas


24. ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gruodžio 10 d. (2018 12 10 protokolo 15 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.7 punktas).

Pilar Ayuso pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Ricardo Serrão Santos (PECH komiteto nuomonės referentas) ir Angélique Delahaye PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Sirpa Pietikäinen ir Cristian-Silviu Buşoi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Notis Marias ir Kateřina Konečná.

Kalbėjo Jyrki Katainen ir Pilar Ayuso.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 8.8 punktas


25. Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual pristatė pranešimą.

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo Tiemo Wölken (ENVI komiteto nuomonės referentas), Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu ir Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias ir Alojz Peterle.

Kalbėjo Jyrki Katainen ir Luis de Grandes Pascual.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 8.9 punktas


26. Galima Juliano Assange'o ekstradicija (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Galima Juliano Assange'o ekstradicija (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo Jiří Pospíšil PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jiří Pospíšil), Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu, Stelios Kouloglou (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Ana Gomes), William (The Earl of) Dartmouth dėl Stelios Kouloglou pareiškimo, jis taip pat atsakė į pastarojo mėlynosios kortelės klausima ir Ana Miranda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Kateřina Konečná.

Kalbėjo Věra Jourová ir Melania Gabriela Ciot.

Diskusijos baigtos.


27. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 637.987/OJME).


28. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.15 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


1 priedas. - Audito Rūmų nario skyrimas: Viorel Ștefan

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2 priedas. - Audito Rūmų narės skyrimas: Ivana Maletić

BALSAVUSIŲ PARLAMENTO NARIŲ SĄRAŠAS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Atnaujinta: 2019 m. liepos 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika