Indekss 
Protokols
PDF 357kWORD 89k
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojums
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Eiropadomes 2019. gada 10. aprīļa sanāksmes par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības secinājumi (debates)
 5.Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I (debates)
 6.Eiropas Darba iestāde ***I (debates)
 7.Oficiāla sveikšana
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību ***I (balsošana)
  
8.2.Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam*** (balsošana)
  
8.3.Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam ***I (balsošana)
  
8.4.ES un Filipīnu nolīgums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (balsošana)
  
8.5.Starptautisks nolīgums par olīveļļu un galda olīvām *** (balsošana)
  
8.6.Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan (balsošana)
  
8.7.Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić (balsošana)
  
8.8.To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem ***I (balsošana)
  
8.9.Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva) ***I (balsošana)
  
8.10.Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula) ***I (balsošana)
  
8.11.Regula par kapitāla prasībām ***I (balsošana)
  
8.12.Direktīva par kapitāla prasībām ***I (balsošana)
  
8.13.Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula) ***I (balsošana)
  
8.14.Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva) ***I (balsošana)
  
8.15.Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri ***I (balsošana)
  
8.16.Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi ***I (balsošana)
  
8.17.Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I (balsošana)
  
8.18.Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ***I (balsošana)
  
8.19.Direktīva par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību ***I (balsošana)
  
8.20.Regula par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām ***I (balsošana)
  
8.21.Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I (balsošana)
  
8.22.Eiropas Darba iestāde ***I (balsošana)
  
8.23.Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem ***I (balsošana)
  
8.24.Regula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku ***I (balsošana)
  
8.25.OLAF veikta izmeklēšana un sadarbība ar Eiropas Prokuratūru ***I (balsošana)
  
8.26.Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide ***I (balsošana).
  
8.27.Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I (balsošana)
  
8.28.Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana ***I (balsošana)
  
8.29.Vienota sistēma Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām ***I (balsošana)
  
8.30.ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā ***I (balsošana)
  
8.31.ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā ***I (balsošana)
  
8.32.Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls ***I (balsošana)
  
8.33.Prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību ***I (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Stāvoklis Mozambikā, Malāvijā un Zimbabvē pēc ciklona "Idai" (debates)
 14.Stāvoklis Lībijā (debates)
 15.ASV veiktā Golānas augstieņu atzīšana par Izraēlas teritoriju un iespējamā Rietumkrasta apmetņu aneksija (debates)
 16.Stāvoklis Sudānā (debates)
 17.Eiropas vēlēšanu integritātes aizsardzība, īpašu uzmanību veltot starptautiskam kiberdrošības apdraudējumam (debates)
 18.Reglamenta interpretācija (turpmākie pasākumi)
 19.Sēdes vadītāja paziņojums
 20.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I - Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma ***I (debates)
 21.Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība ***I (debates)
 22.Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos ***I (debates)
 23.ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana ***I (debates)
 24.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (debates)
 25.Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm ***I (debates)
 26.Julian Assange iespējamā izdošana (debates)
 27.Nākamās sēdes darba kārtība
 28.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan
 2. pielikums. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs uzstājās ar paziņojumu saistībā ar ugunsgrēku, kas iepriekšējā vakarā bija izpostījis Parīzes Dievmātes katedrāli. Viņš Parlamenta vārdā pateicās Parīzes ugunsdzēsējiem.


3. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegts šāds dokuments:

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - JURI komiteja - Referents: József Szájer (A8-0190/2019).


4. Eiropadomes 2019. gada 10. aprīļa sanāksmes par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības secinājumi (debates)

Eiropadomes un Komisijas paziņojums: Eiropadomes 2019. gada 10. aprīļa sanāksmes par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības secinājumi (2019/2694(RSP)).

Donald Tusk (Eiropadomes priekšsēdētājs) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus un pieminēja arī ugunsgrēku Parīzes Dievmātes katedrālē.

Sēdes vadītājs uzsvēra Parlamenta būtisko lomu visā sarunu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības gaitā.

Uzstājās Esteban González Pons PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Molly Scott Cato Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Gerard Batten ENF grupas vārdā, Kazimierz Michał Ujazdowski, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok (sēdes vadītāja godināja Elmar Brok, kuram tā bija pēdējā uzstāšanās Parlamenta deputāta statusā), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner un Seán Kelly.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen un Gunnar Hökmark.

Uzstājās Jean-Claude Juncker un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.


5. Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 15. novembrī (15.11.2018. protokola 5.4. punkts).

Enrique Calvet Chambon iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Maria Arena (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Dennis Radtke PPE grupas vārdā, Javi López S&D grupas vārdā, Anthea McIntyre ECR grupas vārdā, Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen un Christofer Fjellner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias un Tania González Peñas.

Uzstājās Marianne Thyssen un Enrique Calvet Chambon.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.21. punkts.


6. Eiropas Darba iestāde ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 5.3. punkts).

Jeroen Lenaers iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Jens Geier (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Karima Delli (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Angel Dzhambazki (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Emilian Pavel (LIBE komitejas atzinuma sagatavotājs), Jordi Solé (FEMM komitejas atzinuma sagatavotājs), David Casa PPE grupas vārdā, Georgi Pirinski S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Rina Ronja Kari GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Kostas Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas un Marita Ulvskog.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka un Notis Marias.

Uzstājās Marianne Thyssen un Jeroen Lenaers.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 16.4.2019. protokola 8.22. punkts.


SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Oficiāla sveikšana

Sēdes vadītājs Parlamenta vārdā sveica aktīvisti Greta Thunberg, kas bija ieņēmusi vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā.

°
° ° °

Uzstājās Franck Proust un Jean-Marie Cavada.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Cecilia Wikström (A8-0395/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0359).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.2. Eiropas Savienības pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam*** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Juridiskā komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0187/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0360).

Parlaments sniedza piekrišanu attiecībā uz Eiropas Savienības pievienošanos minētajam aktam.

Uzstāšanās

Marianne Thyssen (Komisijas locekle) – lai precizētu Komisijas nostāju.


8.3. Savienības rīcība pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0036/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0361).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.4. ES un Filipīnu nolīgums par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Filipīnu Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jozo Radoš (A8-0191/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0362).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.5. Starptautisks nolīgums par olīveļļu un galda olīvām *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu 2015. gada Starptautisko nolīgumu par olīveļļu un galda olīvām [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Eleonora Forenza (A8-0186/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Eleonora Forenza (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0363).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.6. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Viorel Ştefan par Revīzijas palātas locekli [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0194/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts))
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (16.4.2019. protokola 1. pielikums ).

Indrek Tarand (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

VIOREL ŞTEFAN KANDIDATŪRA

Noraidīts (P8_TA(2019)0364).


8.7. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu iecelt Ivana Maletić par Revīzijas palātas locekli [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: Indrek Tarand (A8-0195/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)
(Aizklātā balsošana (Reglamenta 180.a panta 1. punkts))
Balsošanā piedalījušos deputātu saraksts ir pievienots šim protokolam (16.4.2019. protokola 1. pielikums ).

IVANA MALETIĆ KANDIDATŪRA

Pieņemts (P8_TA(2019)0365).

Uzstāšanās

Željana Zovko.


8.8. To personu aizsardzība, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Virginie Rozière (A8-0398/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0366).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.9. Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (direktīva) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanu [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A8-0430/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0367).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Wolf Klinz (referents).


8.10. Kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšana (regula) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kolektīvo ieguldījumu fondu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 345/2013 un Regulu (ES) Nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Wolf Klinz (A8-0431/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0368).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.11. Regula par kapitāla prasībām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, ziņošanas un informācijas atklāšanas prasībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0242/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0369).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.12. Direktīva par kapitāla prasībām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz atbrīvotajām sabiedrībām, finanšu pārvaldītājsabiedrībām, jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, atalgojumu, uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kā arī kapitāla saglabāšanas pasākumiem [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Peter Simon (A8-0243/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0370).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.13. Zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (regula) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 806/2014 groza attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0371).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Gunnar Hökmark (referents).


8.14. Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja (direktīva) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES par kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju un groza Direktīvu 98/26/EK, Direktīvu 2002/47/EK, Direktīvu 2012/30/ES, Direktīvu 2011/35/ES, Direktīvu 2005/56/EK, Direktīvu 2004/25/EK un Direktīvu 2007/36/EK [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0372).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.15. Ar valsts obligācijām nodrošinātie vērtspapīri ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Jonás Fernández (A8-0180/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0373).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.16. Eiropas uzraudzības iestādes un finanšu tirgi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), Regulu (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), Regulu (ES) Nr. 345/2013 par Eiropas riska kapitāla fondiem; Regulu (ES) Nr. 346/2013 par Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondiem; Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem, Regulu (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem, Regulu (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, Regulu (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0013/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0374).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Pervenche Berès (referente).


8.17. Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzība un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0011/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.18. Finanšu instrumentu tirgi un uzņēmējdarbības uzsākšana un veikšana apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: Othmar Karas un Pervenche Berès (A8-0012/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0376).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.19. Direktīva par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību un grozījumiem Direktīvās 2013/36/ES un 2014/65/ES [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A8-0295/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0377).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.20. Regula par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālās uzraudzības prasībām un grozījumiem Regulās (ES) Nr. 575/2013, (ES) Nr. 600/2014 un (ES) Nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Markus Ferber (A8-0296/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0378).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.21. Pārredzami un paredzami darba nosacījumi Eiropas Savienībā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pārredzamiem un paredzamiem darba nosacījumiem Eiropas Savienībā [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 15. novembrī (15.11.2018. protokola 5.4. punkts).

Uzstājās Paloma López Bermejo GUE/NGL grupas vārdā, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiku balsošana par grozījumiem.

Uzstājās Enrique Calvet Chambon (referents) – lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (157 par, 487 pret, 7 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0379).

Uzstāšanās

Enrique Calvet Chambon – balsošanas noslēgumā.


8.22. Eiropas Darba iestāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 5.3. punkts).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0380).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.23. Zvejas resursu saglabāšana un jūras ekosistēmu aizsardzība ar tehniskiem pasākumiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 un (ES) Nr. 1380/2013 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0381/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

Debašu norises datums: 2018. gada 15. janvāris (15.1.2018. protokola 13. punkts).

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai vestu iestāžu sarunas, 2018. gada 16. janvārī (16.1.2018. protokola 5.3. punkts).

Gabriel Mato (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

Uzstājās Peter van Dalen (pārstāvot deputātus, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu), pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiku balsošana par grozījumiem.

Uzstājās Yannick Jadot un Gabriel Mato – lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Parlaments šo pieprasījumu noraidīja.

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0381).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.24. Regula par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 184/2005 un atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 19. aprīlī (19.4.2018. protokola 10.10. punkts).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0382).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.25. OLAF veikta izmeklēšana un sadarbība ar Eiropas Prokuratūru ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un OLAF izmeklēšanas efektivitāti [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referente: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0383).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.26. Finansiālā atbalsta instrumenta muitas kontroles iekārtām izveide ***I (balsošana).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai vestu iestāžu sarunas, 2019. gada 15. janvārī (15.1.2019. protokola 8.1. punkts).

Debates notika 2019. gada 3. aprīlī (3.4.2019. protokola 18. punkts).

PIRMĀ LASĪJUMA PABEIGŠANA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0384).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.27. Programmas “Muita” izveide sadarbībai muitas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai muitas jomā izveido programmu “Muita” [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0464/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai vestu iestāžu sarunas, 2019. gada 15. janvārī (15.1.2019. protokola 8.8. punkts).

Debates notika 2019. gada 3. aprīlī (3.4.2019. protokola 18. punkts).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0385).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.28. Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu un atceļ Regulu (ES) Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0386).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Andrejs Mamikins (referents) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.


8.29. Vienota sistēma Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vienotu sistēmu tādai Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Tamás Meszerics (A8-0247/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0387).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.30. ES informācijas sistēmu sadarbspēja robežu un vīzu jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumsuEiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/IT, Regulu (ES) 2016/399, Regulu (ES) 2018/2226, Regulu (ES) 2018/XX [ETIAS regula], Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS robežpārbaužu jomā] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

Debates notika 2019. gada 27. martā (27.3.2019. protokola 24. punkts).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0388).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.31. ES informācijas sistēmu sadarbspēja policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) un groza [Regulu (ES) 2018/XX [Eurodac regula],] Regulu (ES) 2018/XX [regula par SIS tiesībaizsardzības jomā], Regulu (ES) 2018/XX [ECRIS-TCN regula] un Regulu (ES) 2018/XX [eu-LISA regula] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Nuno Melo (A8-0348/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 31. punkts.)

Debates notika 2019. gada 27. martā (27.3.2019. protokola 24. punkts).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0389).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.32. Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkls ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 32. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0390).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Cécile Kashetu Kyenge (referente) uzstājās ar paziņojumu, pamatojoties uz Reglamenta 150. panta 4. punktu.


8.33. Prasības mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un braucēju un neaizsargāto satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Regulu (ES) 2018/... un atceļ Regulu (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 33. punkts.)

Róża Thun und Hohenstein (referente) sniedza paziņojumu saskaņā ar Reglamenta 150. panta 4. punktu.

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0391).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Virginie Rozière ziņojums - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner un Stanislav Polčák

Wolf Klinz ziņojums - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Wolf Klinz ziņojums - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Peter Simon ziņojums - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák un Seán Kelly

Jonás Fernández ziņojums - A8-0180/2019
Notis Marias

Othmar Karas un Pervenche Berès ziņojums - A8-0012/2019
Seán Kelly

Markus Ferber ziņojums - A8-0295/2018
Seán Kelly

Enrique Calvet Chambon ziņojums - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth un Nicola Caputo

Jeroen Lenaers ziņojums - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins un Jan Zahradil


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.32.)


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Mireille D'Ornano ir informējusi, ka viņa bija klāt sēdē, bet viņas vārda apmeklējumu reģistrā nav.

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Stāvoklis Mozambikā, Malāvijā un Zimbabvē pēc ciklona "Idai" (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Mozambikā, Malāvijā un Zimbabvē pēc ciklona "Idai" (2019/2684(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) un Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Paulo Rangel PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, José Manuel Fernandes un Carlos Zorrinho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria un Ana Gomes.

Uzstājās Christos Stylianides un Melania Gabriela Ciot.

Debates tika slēgtas.


14. Stāvoklis Lībijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Lībijā (2019/2693(RSP)).

Uzstājās Charles Tannock ECR grupas vārdā.

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra un Knut Fleckenstein.

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant un Kati Piri.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


15. ASV veiktā Golānas augstieņu atzīšana par Izraēlas teritoriju un iespējamā Rietumkrasta apmetņu aneksija (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ASV veiktā Golānas augstieņu atzīšana par Izraēlas teritoriju un iespējamā Rietumkrasta apmetņu aneksija (2019/2702(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā un Maria Arena, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek un Kostas Papadakis.

Uzstājās Federica Mogherini.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.


16. Stāvoklis Sudānā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sudānā (2019/2703(RSP)).

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joachim Zeller PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo un Paul Rübig.

Uzstājās Federica Mogherini.

Debates tika slēgtas.


17. Eiropas vēlēšanu integritātes aizsardzība, īpašu uzmanību veltot starptautiskam kiberdrošības apdraudējumam (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Eiropas vēlēšanu integritātes aizsardzība, īpašu uzmanību veltot starptautiskam kiberdrošības apdraudējumam (2019/2696(RSP)).

Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Julian King (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Danuta Maria Hübner PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Anna Fotyga ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho un Eugen Freund.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paul Rübig uzdodot zilās kartītes jautājumu Eugen Freund, kas uz to atbildēja, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias un David McAllister, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bruno Gollnisch.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Julian King un Melania Gabriela Ciot.

Debates tika slēgtas.


18. Reglamenta interpretācija (turpmākie pasākumi)

Par AFCO komitejas sniegto Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma un 149.a panta 2. punkta interpretāciju bija paziņots iepriekšējās dienas plenārsēdē (15.4.2019. protokola 7. punkts).

EFDD grupa ir iebildusi pret Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretāciju Reglamenta 226. panta 4. punktā noteiktajā 24 stundu laikā.

Tādēļ šī interpretācija tika iekļauta trešdienas, 2019. gada 17. aprīļa, balsošanas laikā.

Pret Reglamenta 149.a panta 2. punkta interpretāciju noteiktajā 24 stundu termiņā nebija celts neviens iebildums. Līdz ar to šī interpretācija tiek uzskatīta par pieņemtu.


19. Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs darīja zināmu, ka pret DEVE komitejas un BUDG komitejas kopējo nostāju attiecībā uz ES Trasta fonda Centrālāfrikas Republikai darbības laika pagarināšanu, par ko bija paziņots iepriekšējās dienas plenārsēdē (15.4.2019. protokola 8. punkts), noteiktajā 24 stundu termiņā nebija celts neviens iebildums.

Līdz ar to priekšsēdētājs šo kopējo nostāju oficiāli iesniegs Komisijai.


20. Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I - Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dan Nica (A8-0401/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A8-0410/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 23. punkts).
saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā 2018. gada 12. decembrī (12.12.2018. protokola 12.11. punkts un 12.12.2018. protokola 12.12. punkts).

Dan Nica un Christian Ehler iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Carlos Moedas (Komisijas loceklis).

Uzstājās Lola Sánchez Caldentey (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Nils Torvalds (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Martina Dlabajová (CONT komitejas atzinuma sagatavotāja), Cristian-Silviu Buşoi (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Henna Virkkunen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Lambert van Nistelrooij (REGI komitejas atzinuma sagatavotājs), Elsi Katainen (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Liliana Rodrigues (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Jerzy Buzek PPE grupas vārdā, Soledad Cabezón Ruiz S&D grupas vārdā, Evžen Tošenovský ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Jakop Dalunde Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni un Željana Zovko.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić un Alojz Peterle.

Uzstājās Carlos Moedas, Dan Nica un Christian Ehler.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2019. protokola 8.3. punkts un 17.4.2019. protokola 8.4. punkts.


21. Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Nicola Danti (A8-0277/2018).

Nicola Danti iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Miroslav Mikolášik (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Othmar Karas PPE grupas vārdā, Christel Schaldemose S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Nicola Danti.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2019. protokola 8.5. punkts.


22. Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Christel Schaldemose (A8-0444/2018).

Christel Schaldemose iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Francis Zammit Dimech (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Mariya Gabriel (Komisijas locekle).

Uzstājās Anna Záborská (ITRE komitejas atzinuma sagatavotāja), Philippe Juvin PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā un Nicola Danti.

Uzstājās Mariya Gabriel un Christel Schaldemose.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2019. protokola 8.6. punkts.


23. ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0029/2019).

Daniel Dalton iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Róża Thun und Hohenstein PPE grupas vārdā, Evelyne Gebhardt S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā, Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu un Stanislav Polčák.

Uzstājās Věra Jourová un Daniel Dalton.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2019. protokola 8.7. punkts.


24. ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Pilar Ayuso (A8-0417/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 10. decembrī (10.12.2018. protokola 15. punkts).
2018. gada 11. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (11.12.2018. protokola 5.7. punkts).

Pilar Ayuso iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Ricardo Serrão Santos (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs) un Angélique Delahaye PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Sirpa Pietikäinen un Cristian-Silviu Buşoi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Notis Marias un Kateřina Konečná.

Uzstājās Jyrki Katainen un Pilar Ayuso.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2019. protokola 8.8. punkts.


25. Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019).

Luis de Grandes Pascual iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Tiemo Wölken (ENVI komitejas atzinuma sagatavotājs), Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā un Julia Reda Verts/ALE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias un Alojz Peterle.

Uzstājās Jyrki Katainen un Luis de Grandes Pascual.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2019. protokola 8.9. punkts.


26. Julian Assange iespējamā izdošana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Julian Assange iespējamā izdošana (2019/2704(RSP)).

Melania Gabriela Ciot (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Jiří Pospíšil PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, Stelios Kouloglou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth – par Stelios Kouloglou izteikumiem un lai atbildētu uz Stelios Kouloglou uzdoto zilās kartītes jautājumu, un Ana Miranda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Kateřina Konečná.

Uzstājās Věra Jourová un Melania Gabriela Ciot.

Debates tika slēgtas.


27. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 637.987/OJME).


28. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


1. pielikums. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Viorel Ștefan

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


2. pielikums. Iecelšana Revīzijas palātas locekļa amatā — Ivana Maletić

BALSOŠANĀ PIEDALĪJUŠOS DEPUTĀTU SARAKSTS

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 24. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika