Index 
Notulen
PDF 366kWORD 89k
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Ingekomen stukken
 4.Conclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (debat)
 5.Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (debat)
 6.Europese Arbeidsautoriteit ***I (debat)
 7.Welkomstwoord
 8.Stemmingen
  
8.1.Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I (stemming)
  
8.2.Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen*** (stemming)
  
8.3.Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ***I (stemming)
  
8.4.Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (stemming)
  
8.5.Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven *** (stemming)
  
8.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan (stemming)
  
8.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić (stemming)
  
8.8.Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I (stemming)
  
8.9.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I (stemming)
  
8.10.Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I (stemming)
  
8.11.Kapitaalvereisten (verordening) ***I (stemming)
  
8.12.Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I (stemming)
  
8.13.Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)
  
8.14.Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)
  
8.15.Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I (stemming)
  
8.16.Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I (stemming)
  
8.17.Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I (stemming)
  
8.18.Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I (stemming)
  
8.19.Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)
  
8.20.Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)
  
8.21.Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (stemming)
  
8.22.Europese Arbeidsautoriteit ***I (stemming)
  
8.23.Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (stemming)
  
8.24.Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken ***I (stemming)
  
8.25.Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie ***I (stemming)
  
8.26.Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (stemming)
  
8.27.Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I (stemming)
  
8.28.Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven ***I (stemming)
  
8.29.Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens ***I (stemming)
  
8.30.Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I (stemming)
  
8.31.Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I (stemming)
  
8.32.Oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen ***I (stemming)
  
8.33.Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft ***I (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.De situatie in Mozambique, Malawi en Zimbabwe na de cycloon Idai (debat)
 14.De situatie in Libië (debat)
 15.Erkenning door de VS van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (debat)
 16.De situatie in Sudan (debat)
 17.Bescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid (debat)
 18.Interpretatie van het Reglement (volgende stappen)
 19.Mededeling van de Voorzitter
 20.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I - Programma tot uitvoering van Horizon Europa ***I (debat)
 21.Markttoezicht en naleving op productgebied ***I (debat)
 22.Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten ***I (debat)
 23.Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU ***I (debat)
 24.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (debat)
 25.Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ***I (debat)
 26.De mogelijke uitlevering van Julian Assange (debat)
 27.Agenda van de volgende vergadering
 28.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af over de brand die gisteravond de Notre-Dame in Parijs heeft verwoest. Namens het Parlement bedankt hij de Parijse brandweer.


3. Ingekomen stukken

Het volgende stuk is ontvangen:

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Conclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (debat)

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie: Conclusies van de Europese Raad van 10 april 2019 over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af en refereren tevens aan de brand in de Notre-Dame-kathedraal van Parijs.

De Voorzitter benadrukt het belang van de rol van het Parlement tijdens de onderhandelingen over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Molly Scott Cato, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Gerard Batten, namens de ENF-Fractie, Kazimierz Michał Ujazdowski, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok (de Voorzitter brengt hulde aan Elmar Brok, voor wie dit de laatste toespraak is), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen en Gunnar Hökmark.

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.


5. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 15 november 2018 (punt 5.4 van de notulen van 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon leidt het verslag in.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maria Arena (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), Dennis Radtke, namens de PPE-Fractie, Javi López, namens de S&D-Fractie, Anthea McIntyre, namens de ECR-Fractie, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen en Christofer Fjellner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias en Tania González Peñas.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Enrique Calvet Chambon.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.21 van de notulen van 16.4.2019.


6. Europese Arbeidsautoriteit ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 5.3 van de notulen van 11.12.2018).

Jeroen Lenaers leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Karima Delli (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Angel Dzhambazki (rapporteur voor advies van de commissie JURI), Emilian Pavel (rapporteur voor advies van de commissie LIBE), Jordi Solé (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), David Casa, namens de PPE-Fractie, Georgi Pirinski, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Kostas Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas en Marita Ulvskog.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Jeroen Lenaers.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.22 van de notulen van 16.4.2019.


VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

7. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement activiste Greta Thunberg, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Franck Proust en Jean-Marie Cavada.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0359)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.2. Toetreding van de EU tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen*** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Europese Unie tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0360)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de toetreding van de Europese Unie tot de akte.

Het woord werd gevoerd door:

Marianne Thyssen (lid van de Commissie) om het standpunt van de Commissie toe te lichten.


8.3. Actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARINGEN VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0361)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.4. Overeenkomst tussen de EU en de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0362)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.5. Internationale Overeenkomst voor olijfolie en tafelolijven *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Internationale Overeenkomst van 2015 voor olijfolie en tafelolijven [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

Eleonora Forenza (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0363)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.6. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan (stemming)

Verslag over de voordracht van Viorel Ştefan voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)
(Geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 bij de notulen van 16.4.2019)

Indrek Tarand (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

KANDIDATUUR VAN VIOREL ŞTEFAN

Verworpen (P8_TA(2019)0364).


8.7. Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić (stemming)

Verslag over de voordracht van Ivana Maletić voor de benoeming tot lid van de Rekenkamer [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)
(Geheime stemming (artikel 180 bis, lid 1, van het Reglement))
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 bij de notulen van 16.4.2019)

KANDIDATUUR VAN IVANA MALETIĆ

Aangenomen (P8_TA(2019)0365)

Het woord werd gevoerd door:

Željana Zovko.


8.8. Bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0366)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.9. Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (richtlijn) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0367)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Wolf Klinz (rapporteur).


8.10. Grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen (verordening) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0368)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.11. Kapitaalvereisten (verordening) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komend vreemd vermogen, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0369)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.12. Kapitaalvereisten (richtlijn) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0370)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.13. Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0371)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Gunnar Hökmark (rapporteur).


8.14. Verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU betreffende de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 98/26/EG, Richtlijn 2002/47/EG, Richtlijn 2012/30/EU, Richtlijn 2011/35/EU, Richtlijn 2005/56/EG, Richtlijn 2004/25/EG en Richtlijn 2007/36/EG [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0372)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.15. Door overheidsobligaties gedekte effecten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende door overheidsobligaties gedekte effecten [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0373)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.16. Europese toezichthoudende autoriteiten en financiële markten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit); Verordening (EU) nr. 1094/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen); Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten); Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen; Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen; Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten; Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen; Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten; Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten; en Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0374)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Pervenche Berès (rapporteur).


8.17. Macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico's [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.18. Markten voor financiële instrumenten en de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Othmar Karas en Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0376)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.19. Prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0377)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.20. Prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (verordening) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0378)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.21. Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 15 november 2018 (punt 5.4 van de notulen van 15.11.2018).

Het woord wordt gevoerd door Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie, die verzoekt om een stemming over de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Calvet Chambon (rapporteur) tegen dit verzoek.

Bij HS (157 voor, 487 tegen, 7 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0379)

Het woord werd gevoerd door:

Enrique Calvet Chambon na afloop van de stemming.


8.22. Europese Arbeidsautoriteit ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 5.3 van de notulen van 11.12.2018).

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0380)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.23. Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

Het debat heeft op 15 januari 2018 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 15.1.2018).

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 16 januari 2018 (punt 5.3 van de notulen van 16.1.2018).

Gabriel Mato (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen (die een aantal leden vertegenwoordigt die ten minste de lage drempel halen), die verzoekt om een stemming over de amendementen voorafgaand aan het voorlopig akkoord, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement.

Het woord wordt gevoerd door Yannick Jadot en Gabriel Mato, tegen dit verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0381)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.24. Verordening betreffende Europese bedrijfsstatistieken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken tot wijziging van Verordening (EG) nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van bedrijfsstatistieken [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 19 april 2018 (punt 10.10 van de notulen van 19.4.2018).

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0382)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.25. Onderzoeken door OLAF en samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) wat betreft samenwerking met het Europees Openbaar Ministerie en de doeltreffendheid van de onderzoeken van OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0383)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.26. Vaststelling van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling, in het kader van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het instrument voor financiële steun voor douanecontroleapparatuur [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 15 januari 2019 (punt 8.1 van de notulen van 15.1.2019).

Het debat heeft plaatsgevonden op 3 april 2019 (punt 18 van de notulen van 3.4.2019).

BEËINDIGING VAN DE EERSTE LEZING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0384)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.27. Vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Douane-programma voor samenwerking op het gebied van douane [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 15 januari 2019 (punt 8.8 van de notulen van 15.1.2019).

Het debat heeft plaatsgevonden op 3 april 2019 (punt 18 van de notulen van 3.4.2019).

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0385)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.28. Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven, tot wijziging van bijlage XVII bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 98/2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0386)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Andrejs Mamikins (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.


8.29. Gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0387)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.30. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van grenzen en visa ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2018/XX [ETIAS-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [SIS-verordening op het gebied van grenscontroles] en Verordening (EU) 2018/XX [eu-LISA-verordening] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

Het debat heeft plaatsgevonden op 27 maart 2019 (punt 24 van de notulen van 27.3.2019).

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0388)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.31. Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie ***I (stemming)

Verslag over het gewijzigd voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie) en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/XX [de Eurodac-verordening], Verordening (EU) 2018/XX [de SIS-verordening op het gebied van rechtshandhaving], Verordening (EU) 2018/XX [de ECRIS-TCN-verordening] en Verordening (EU) 2018/XX [de eu-LISA-verordening] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 31)

Het debat heeft plaatsgevonden op 27 maart 2019 (punt 24 van de notulen van 27.3.2019).

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0389)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.32. Oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 32)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0390)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Cécile Kashetu Kyenge (rapporteur) legt overeenkomstig artikel __[A200950]__, lid __[A200951]__, van het Reglement een verklaring af.


8.33. Voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen wat de algemene veiligheid betreft ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, voor wat de algemene veiligheid ervan en de bescherming van de inzittenden van voertuigen en kwetsbare weggebruikers betreft, tot wijziging van Verordening (EU) 2018/… en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 78/2009, (EG) nr. 79/2009 en (EG) nr. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 33)

Róża Thun und Hohenstein (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 150, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

VOORLOPIG AKKOORD en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0391)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner en Stanislav Polčák

Verslag Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Verslag Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Verslag Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák en Seán Kelly

Verslag Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Verslag Othmar Karas en Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Verslag Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Verslag Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth en Nicola Caputo

Verslag Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins en Jan Zahradil.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement (Europarl) "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.32 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Mireille D'Ornano heeft laten weten dat zij weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. De situatie in Mozambique, Malawi en Zimbabwe na de cycloon Idai (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De situatie in Mozambique, Malawi en Zimbabwe na de cycloon Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) en Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, José Manuel Fernandes en Carlos Zorrinho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria en Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Melania Gabriela Ciot.

Het debat wordt gesloten.


14. De situatie in Libië (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Libië (2019/2693(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de ECR-Fractie.

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra en Knut Fleckenstein.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant en Kati Piri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


15. Erkenning door de VS van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Erkenning door de VS van de Golanhoogvlakte als Israëlisch grondgebied en de mogelijke annexatie van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie en Maria Arena, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek en Kostas Papadakis.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


16. De situatie in Sudan (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Sudan (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, en Neena Gill.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Paul Rübig.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini.

Het debat wordt gesloten.


17. Bescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Bescherming van de integriteit van de Europese verkiezingen, met name met betrekking tot internationale bedreigingen voor de cyberveiligheid (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Anna Fotyga, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Bill Etheridge, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho en Eugen Freund.

VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Eugen Freund, die hierop ingaat, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias en David McAllister, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Melania Gabriela Ciot.

Het debat wordt gesloten.


18. Interpretatie van het Reglement (volgende stappen)

De door de commissie AFCO gegeven interpretaties van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, en artikel 149 bis, lid 2, van het Reglement zijn gisteren ter plenaire vergadering medegedeeld (punt 7 van de notulen van 15.4.2019).

De EFDD-Fractie heeft bezwaar gemaakt tegen de interpretatie van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement binnen de in artikel 226, lid 4, van het Reglement vastgestelde termijn van 24 uur.

Bijgevolg is deze interpretatie opgenomen in de stemmingen van woensdag 17 april 2019.

Binnen de termijn van 24 uur is geen bezwaar gemaakt tegen de interpretatie van artikel 149 bis, lid 2, van het Reglement. Deze interpretatie wordt derhalve geacht te zijn goedgekeurd.


19. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter deelt mee dat er binnen de termijn van 24 uur geen bezwaar is gemaakt tegen het gisteren in de plenaire vergadering meegedeelde gezamenlijke standpunt van de commissie DEVE en de commissie BUDG over de verlenging van het trustfonds van de Unie voor de Centraal-Afrikaanse Republiek (punt 8 van de notulen van 15.4.2019).

De voorzitter zal dit gezamenlijke standpunt dan ook officieel aan de Commissie doen toekomen.


20. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I - Programma tot uitvoering van Horizon Europa ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 23 van de notulen van 11.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 december 2018 (punt 12.11 van de notulen van 12.12.2018 en punt 12.12 van de notulen van 12.12.2018).

Dan Nica en Christian Ehler geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lola Sánchez Caldentey (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Nils Torvalds (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Martina Dlabajová (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Cristian-Silviu Buşoi (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Lambert van Nistelrooij (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Elsi Katainen (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Liliana Rodrigues (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Jerzy Buzek, namens de PPE-Fractie, Soledad Cabezón Ruiz, namens de S&D-Fractie, Evžen Tošenovský, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Jakop Dalunde, namens de Verts/ALE-Fractie, Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni en Željana Zovko.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić en Alojz Peterle.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Moedas, Dan Nica en Christian Ehler.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 17.4.2019 en punt 8.4 van de notulen van 17.4.2019.


21. Markttoezicht en naleving op productgebied ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Miroslav Mikolášik (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, en Sergio Gaetano Cofferati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Nicola Danti.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.5 van de notulen van 17.4.2019.


22. Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Francis Zammit Dimech (rapporteur voor advies van de Commissie JURI).

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Philippe Juvin, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, en Nicola Danti.

Het woord wordt gevoerd door Mariya Gabriel en Christel Schaldemose.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.6 van de notulen van 17.4.2019.


23. Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Róża Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Daniel Dalton.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.7 van de notulen van 17.4.2019.


24. Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 10 december 2018 (punt 15 van de notulen van 10.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 11 december 2018 (punt 5.7 van de notulen van 11.12.2018).

Pilar Ayuso leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ricardo Serrão Santos (rapporteur voor advies van de commissie PECH) en Angélique Delahaye, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Miriam Dalli, namens de S&D-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Martin Häusling, namens de Verts/ALE-Fractie, Sirpa Pietikäinen en Cristian-Silviu Buşoi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias en Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Pilar Ayuso.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 17.4.2019.


25. Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tiemo Wölken (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, en Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias en Alojz Peterle.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Luis de Grandes Pascual.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 17.4.2019.


26. De mogelijke uitlevering van Julian Assange (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De mogelijke uitlevering van Julian Assange (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Jiří Pospíšil, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Stelios Kouloglou, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth, over de woorden van Stelios Kouloglou en om in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van deze laatste, en Ana Miranda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Kateřina Konečná.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Melania Gabriela Ciot.

Het debat wordt gesloten.


27. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 637.987/OJME).


28. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Viorel Ștefan

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer - Ivana Maletić

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Laatst bijgewerkt op: 24 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid