Indeks 
Protokół
PDF 369kWORD 90k
Wtorek, 16 kwietnia 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Oświadczenie Przewodniczącego
 3.Składanie dokumentów
 4.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)
 5.Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (debata)
 6.Europejski Urząd ds. Pracy ***I (debata)
 7.Oficjalne powitanie
 8.Głosowanie
  
8.1.Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I (głosowanie)
  
8.2.Przystąpienie UE do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych*** (głosowanie)
  
8.3.Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ***I (głosowanie)
  
8.4.Umowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** (głosowanie)
  
8.5.Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych *** (głosowanie)
  
8.6.Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan (głosowanie)
  
8.7.Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić (głosowanie)
  
8.8.Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (głosowanie)
  
8.9.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  
8.10.Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  
8.11.Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  
8.12.Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  
8.13.Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  
8.14.Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  
8.15.Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I (głosowanie)
  
8.16.Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I (głosowanie)
  
8.17.Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I (głosowanie)
  
8.18.Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (głosowanie)
  
8.19.Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I (głosowanie)
  
8.20.Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I (głosowanie)
  
8.21.Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
8.22.Europejski Urząd ds. Pracy ***I (głosowanie)
  
8.23.Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I (głosowanie)
  
8.24.Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)
  
8.25.Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską ***I (głosowanie)
  
8.26.Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (głosowanie)
  
8.27.Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)
  
8.28.Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I (głosowanie)
  
8.29.Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych ***I (głosowanie)
  
8.30.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (głosowanie)
  
8.31.Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I (głosowanie)
  
8.32.Europejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji ***I (głosowanie)
  
8.33.Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa ***I (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Sytuacja w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe po cyklonie Idai (debata)
 14.Sytuacja w Libii (debata)
 15.Uznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu (debata)
 16.Sytuacja w Sudanie (debata)
 17.Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa (debata)
 18.Wykładnia Regulaminu (podjęte działania)
 19.Komunikat Przewodniczącego
 20.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I - Program realizacji programu „Horyzont Europa” ***I (debata)
 21.Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów ***I (debata)
 22.Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego ***I (debata)
 23.Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów ***I (debata)
 24.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (debata)
 25.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych ***I (debata)
 26.Ewentualna ekstradycja Juliana Assange’a (debata)
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia
 28.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan
 Załącznik 2 - Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie w związku z pożarem, który tej nocy strawił katedrę Notre-Dame w Paryżu. W imieniu Parlamentu podziękował paryskim strażakom za ich interwencję.


3. Składanie dokumentów

Został złożony następujący dokument:

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawca: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (debata)

Oświadczenie Rady Europejskiej i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej z 10 kwietnia 2019 r. dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia i napomknęli również o pożarze katedry Notre-Dame w Paryżu.

Przewodniczący podkreślił istotną rolę Parlamentu w całym procesie negocjacyjnym dotyczącym wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Głos zabrali Esteban González Pons w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR i Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Gerard Batten w imieniu grupy ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski niezrzeszony, Elmar Brok (Przewodnicząca podziękowała Elmarowi Brokowi, dla którego było to ostatnie wystąpienie jako posła), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Seána Kelly'ego, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen i Gunnar Hökmark.

Głos zabrali Jean-Claude Juncker i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.


5. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 15 listopada 2018 r. (pkt 5.4 protokołu z dnia 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali: Maria Arena (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Dennis Radtke w imieniu grupy PPE, Javi López w imieniu grupy S&D, Anthea McIntyre w imieniu grupy ECR, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen i Christofer Fjellner.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias i Tania González Peñas.

Głos zabrali: Marianne Thyssen i Enrique Calvet Chambon.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.21 protokołu z dnia 16.4.2019.


6. Europejski Urząd ds. Pracy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.3 protokołu z dnia 11.12.2018).

Jeroen Lenaers przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Karima Delli (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Angel Dzhambazki (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Emilian Pavel (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Jordi Solé (sprawozdawca komisji opiniodawczej FEMM), David Casa w imieniu grupy PPE, Georgi Pirinski w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Rina Ronja Kari w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Kostas Papadakis niezrzeszony, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas i Marita Ulvskog.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka i Notis Marias.

Głos zabrali Marianne Thyssen i Jeroen Lenaers.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.22 protokołu z dnia 16.4.2019.


PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

7. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał aktywistkę Gretę Thunberg, która zajęła miejsce na trybunie honorowej.

°
° ° °

Głos zabrali Franck Proust i Jean-Marie Cavada.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Statystyki Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 862/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty z zakresu migracji i ochrony międzynarodowej [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0359)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.2. Przystąpienie UE do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych*** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia Unii Europejskiej do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0360)

Parlament wyraził zgodę na przystąpienie Unii Europejskiej do aktu.

Wystąpienia

Marianne Thyssen (członkini Komisji) w celu doprecyzowania stanowiska Komisji.


8.3. Działania Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań Unii po jej przystąpieniu do Aktu genewskiego Porozumienia lizbońskiego w sprawie nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIA KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0361)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.4. Umowa między UE a Filipinami dotycząca pewnych aspektów przewozów lotniczych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Filipin dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0362)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.5. Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r. [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

Eleonora Forenza (sprawozdawczyni) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0363)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.6. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Viorela Ștefana na członka Trybunału Obrachunkowego [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)
(Głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu))
Lista uczestników załączona do niniejszego protokołu z posiedzenia (załącznik 1 do protokołu z dnia 16.4.2019)

Indrek Tarand (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

KANDYDATURA VIORELA ŞTEFANA

Odrzucono (P8_TA(2019)0364).


8.7. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie powołania Ivany Maletić na członka Trybunału Obrachunkowego [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)
(Głosowanie tajne (art. 182 ust. 1 Regulaminu))
Lista uczestników załączona do niniejszego protokołu z posiedzenia (załącznik 2 do protokołu z dnia 16.4.2019)

KANDYDATURA IVANY MALETIĆ

Przyjęto (P8_TA(2019)0365)

Wystąpienia

Željana Zovko.


8.8. Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0366)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.9. Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0367)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Wolf Klinz (sprawozdawca).


8.10. Transgraniczna dystrybucja funduszy zbiorowego inwestowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy zbiorowego inwestowania oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 345/2013 i (UE) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0368)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.11. Wymogi kapitałowe (rozporządzenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0369)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.12. Wymogi kapitałowe (dyrektywa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/36/UE w odniesieniu do podmiotów wyłączonych, finansowych spółek holdingowych, finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, wynagrodzeń, środków i uprawnień nadzorczych oraz środków ochrony kapitału [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0370)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.13. Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (rozporządzenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 806/2014 w odniesieniu do zdolności do pokrycia strat i dokapitalizowania instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0371)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Gunnar Hökmark (sprawozdawca).


8.14. Zdolność instytucji kredytowych i przedsiębiorstw inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania (dyrektywa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do zdolności instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych do pokrycia strat i dokapitalizowania oraz zmieniającej dyrektywę 98/26/WE, dyrektywę 2002/47/WE, dyrektywę 2012/30/UE, dyrektywę 2011/35/UE, dyrektywę 2005/56/WE, dyrektywę 2004/25/WE oraz dyrektywę 2007/36/WE [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0372)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.15. Papiery wartościowe zabezpieczone obligacjami skarbowymi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie papierów wartościowych zabezpieczonych obligacjami skarbowymi [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0373)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.16. Europejskie urzędy nadzoru i rynki finansowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego); rozporządzenie (UE) nr 1094/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych); rozporządzenie (UE) nr 1095/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych); rozporządzenie (UE) nr 345/2013 w sprawie europejskich funduszy venture capital; rozporządzenie (UE) nr 346/2013 w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej; rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych; rozporządzenie (UE) 2015/760 w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych; rozporządzenie (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym; i dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0374)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Pervenche Berès (współsprawozdawczyni).


8.17. Unijny nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.18. Rynki instrumentów finansowych oraz podejmowanie i prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz dyrektywę 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: Othmar Karas i Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0376)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.19. Nadzór ostrożnościowy nad firmami inwestycyjnymi (dyrektywa) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniającej dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0377)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.20. Wymogi ostrożnościowe dla firm inwestycyjnych (rozporządzenie) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0378)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.21. Przejrzyste i przewidywalne warunki pracy w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 15 listopada 2018 r. (pkt 5.4 protokołu z dnia 15.11.2018).

Głos zabrała Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL z wnioskiem o poddanie poprawek pod głosowanie przed zawarciem wstępnego porozumienia, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

Głos zabrał Enrique Calvet Chambon (sprawozdawca) przeciw wnioskowi.

W GI (przy 157 głosach za, 487 głosach przeciwko, 7 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0379)

Wystąpienia

Enrique Calvet Chambon, po głosowaniu.


8.22. Europejski Urząd ds. Pracy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Urząd ds. Pracy [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.3 protokołu z dnia 11.12.2018).

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0380)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.23. Zachowanie zasobów rybnych i ochrona ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zachowania zasobów rybnych i ochrony ekosystemów morskich za pomocą środków technicznych, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1224/2009 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 i (UE) nr 1380/2013 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 894/97, (WE) nr 850/98, (WE) nr 2549/2000, (WE) nr 254/2002, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

Debata odbyła się dnia 15 stycznia 2018 r. (pkt 13 protokołu z dnia 15.1.2018).

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 16 stycznia 2018 r. (pkt 5.3 protokołu z dnia 16.1.2018).

Gabriel Mato (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

Głos zabrał Peter van Dalen (reprezentujący posłów w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg) z wnioskiem o poddanie poprawek pod głosowanie przed zawarciem wstępnego porozumienia, zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu.

Głos zabrali Yannick Jadot i Gabriel Mato, przeciw wnioskowi.

Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0381)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.24. Rozporządzenie w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 184/2005 i uchylającego 10 aktów prawnych w dziedzinie statystyki gospodarczej [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 19 kwietnia 2018 (pkt 10.10 protokołu z dnia 19.4.2018).

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0382)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.25. Dochodzenia prowadzone przez OLAF i współpraca z Prokuraturą Europejską ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w sprawie dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w odniesieniu do współpracy z Prokuraturą Europejską i skuteczności dochodzeń prowadzonych przez OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

PROJEKT KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0383)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.26. Ustanowienie instrumentu wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego, w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami, instrument wsparcia finansowego na rzecz sprzętu do kontroli celnej [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 15 stycznia 2019 r. (pkt 8.1 protokołu z dnia 15.1.2019).

Debata odbyła się dnia 3 kwietnia 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.4.2019).

ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO CZYTANIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0384)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.27. Ustanowienie programu „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cła” na rzecz współpracy w dziedzinie ceł [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 15 stycznia 2019 r. (pkt 8.8 protokołu z dnia 15.1.2019).

Debata odbyła się dnia 3 kwietnia 2019 r. (pkt 18 protokołu z dnia 3.4.2019).

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0385)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.28. Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych, zmieniającego załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 98/2013 w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0386)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Andrejs Mamikins (sprawozdawca) złożył oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.


8.29. Wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne ramy europejskich statystyk dotyczących osób fizycznych i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0387)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.30. Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w obszarze granic i polityki wizowej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności między systemami informacyjnymi UE (w obszarze granic i polityki wizowej) oraz zmieniające decyzję Rady 2004/512/WE, rozporządzenie (WE) nr 767/2008, decyzję Rady 2008/633/WSiSW, rozporządzenie (UE) 2016/399, rozporządzenie (UE) 2017/2226, rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ETIAS], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do odpraw granicznych] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

Debata odbyła się dnia 27 marca 2019 r. (pkt 24 protokołu z dnia 27.3.2019).

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0388)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.31. Interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności pomiędzy systemami informacyjnymi UE (współpraca policyjna i sądowa, azyl i migracja) oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie Eurodac], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie SIS w odniesieniu do ścigania przestępstw], rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie ECRIS-TCN] oraz rozporządzenie (UE) 2018/XX [rozporządzenie w sprawie eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

Debata odbyła się dnia 27 marca 2019 r. (pkt 24 protokołu z dnia 27.3.2019).

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0389)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.32. Europejska sieć urzędników łącznikowych ds. imigracji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej sieci urzędników łącznikowych ds. imigracji (wersja przekształcona) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0390)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Cécile Kashetu Kyenge (sprawozdawczyni) przedstawiła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu


8.33. Homologacja typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe i niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2018/... oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 78/2009, (WE) nr 79/2009 i (WE) nr 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 150 ust. 4 Regulaminu.

WSTĘPNE POROZUMIENIE i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0391)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Sprawozdanie Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Sprawozdanie Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák i Seán Kelly

Sprawozdanie Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Sprawozdanie Othmar Karas i Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Sprawozdanie Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Sprawozdanie Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth i Nicola Caputo

Sprawozdanie Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins i Jan Zahradil.


10. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.32.)


PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Mireille D'Ornano poinformowała, że była obecna, ale jej nazwisko nie figuruje na liście obecności.

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Sytuacja w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe po cyklonie Idai (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja w Mozambiku, Malawi i Zimbabwe po cyklonie Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) i Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, José Manuel Fernandes i Carlos Zorrinho.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria i Ana Gomes.

Głos zabrali Christos Stylianides i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.


14. Sytuacja w Libii (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Libii (2019/2693(RSP))

Głos zabrał Charles Tannock w imieniu grupy ECR.

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra i Knut Fleckenstein.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant i Kati Piri.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


15. Uznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Uznanie Wzgórz Golan przez USA za terytorium izraelskie i możliwe przyłączenie osiedli na Zachodnim Brzegu Jordanu (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Hilde Vautmans w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE i Maria Arena, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Cristiana Dana Predę.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek i Kostas Papadakis.

Głos zabrała Federica Mogherini.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.


16. Sytuacja w Sudanie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Sudanie (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo i Paul Rübig.

Głos zabrała Federica Mogherini.

Debata została zamknięta.


17. Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ochrona rzetelności wyborów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Julian King (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Danuta Maria Hübner w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Anna Fotyga w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Klaus Buchner w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Pavla Teličkę, Jean-Marie Le Pen niezrzeszony, Carlos Coelho i Eugen Freund.

PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paul Rübig, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Eugenowi Freundowi, który udzielił odpowiedzi, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias i David McAllister, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bruno Gollnischa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Julian King i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.


18. Wykładnia Regulaminu (podjęte działania)

Wykładnie art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie i art. 149a ust. 2 Regulaminu dokonane przez komisję AFCO zostały ogłoszone na posiedzeniu plenarnym w dniu wczorajszym (pkt 7 protokołu z dnia 15.4.2019).

W terminie 24 godzin określonym w art. 226 ust. 4 Regulaminu wykładni art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie Regulaminu sprzeciwiła się grupa EFDD.

W związku z tym ta wykładnia została wpisana na turę głosowań przewidzianą na środę 17 kwietnia 2019 r.

W terminie 24 godzin nie zgłoszono sprzeciwu wobec wykładni art. 149a ust. 2 Regulaminu, zatem wykładnia ta została uznana za przyjętą.


19. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący poinformował, że wobec wspólnego stanowiska komisji DEVE i komisji BUDG w sprawie przedłużenia działania funduszu powierniczego Unii dla Republiki Środkowoafrykańskiej, ogłoszonego na posiedzeniu plenarnym w dniu poprzednim (pkt 8 protokołu z dnia 15.4.2019), nie zgłoszono sprzeciwu w terminie 24 godzin.

W związku z tym przewodniczący przekaże oficjalnie wspólne stanowisko Komisji.


20. Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I - Program realizacji programu „Horyzont Europa” ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Pierwsza debata odbyła się 11 grudnia 2018 r. (pkt 23 protokołu z dnia 11.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 12 grudnia 2018 r. (pkt 12.11 protokołu z dnia 12.12.2018 i pkt 12.12 protokołu z dnia 12.12.2018).

Dan Nica i Christian Ehler przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali: Lola Sánchez Caldentey (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Nils Torvalds (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Martina Dlabajová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Cristian-Silviu Buşoi (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Henna Virkkunen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Lambert van Nistelrooij (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI), Elsi Katainen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Liliana Rodrigues (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Jerzy Buzek w imieniu grupy PPE, Soledad Cabezón Ruiz w imieniu grupy S&D, Evžen Tošenovský w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Jakop Dalunde w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni i Željana Zovko.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić i Alojz Peterle.

Głos zabrali Carlos Moedas, Dan Nica i Christian Ehler.

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 17.4.2019 i pkt 8.4 protokołu z dnia 17.4.2019.


21. Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali: Miroslav Mikolášik (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Christel Schaldemose w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Dobromir Sośnierz niezrzeszony i Sergio Gaetano Cofferati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Maria Grapini.

Głos zabrali: Elżbieta Bieńkowska i Nicola Danti.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.5 protokołu z dnia 17.4.2019.


22. Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Francis Zammit Dimech (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI).

Głos zabrała Mariya Gabriel (członkini Komisji).

Głos zabrali: Anna Záborská (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Philippe Juvin w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE i Nicola Danti.

Głos zabrali: Mariya Gabriel i Christel Schaldemose.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 17.4.2019.


23. Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Róża Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu i Stanislav Polčák.

Głos zabrali: Věra Jourová i Daniel Dalton.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.7 protokołu z dnia 17.4.2019.


24. Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Pierwsza debata odbyła się dnia 10 grudnia 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 10.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji miedzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.7 protokołu z dnia 11.12.2018).

Pilar Ayuso przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ricardo Serrão Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH) i Angélique Delahaye w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Martin Häusling w imieniu grupy Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen i Cristian-Silviu Buşoi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias i Kateřina Konečná.

Głos zabrali Jyrki Katainen i Pilar Ayuso.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 17.4.2019.


25. Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Tiemo Wölken (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL i Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias i Alojz Peterle.

Głos zabrali Jyrki Katainen i Luis de Grandes Pascual.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 17.4.2019.


26. Ewentualna ekstradycja Juliana Assange’a (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ewentualna ekstradycja Juliana Assange’a (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (urzędująca przewodnicząca Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosiły oświadczenia.

Głos zabrali Jiří Pospíšil w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříego Pospíšila, Miguel Urbán Crespo w imieniu grupy GUE/NGL, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, Stelios Kouloglou, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Anę Gomes, William (The Earl of) Dartmouth w sprawie uwag Steliosa Kouloglou i aby odpowiedzieć na pytanie zadane przez tego ostatniego przez podniesienie niebieskiej kartki, i Ana Miranda.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Kateřina Konečná.

Głos zabrały Věra Jourová i Melania Gabriela Ciot.

Debata została zamknięta.


27. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 637.987/OJME).


28. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Załącznik 1 - Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Viorel Ștefan

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Załącznik 2 - Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego – Ivana Maletić

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności