Zoznam 
Zápisnica
PDF 361kWORD 89k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vyhlásenie Predsedníctva
 3.Predloženie dokumentov
 4.Závery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)
 5.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (rozprava)
 6.Európsky orgán práce ***I (rozprava)
 7.Oficiálne privítanie
 8.Hlasovanie
  8.1.Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***I (hlasovanie)
  8.2.Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach*** (hlasovanie)
  8.3.Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***I (hlasovanie)
  8.4.Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb *** (hlasovanie)
  8.5.Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách *** (hlasovanie)
  8.6.Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan (hlasovanie)
  8.7.Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová (hlasovanie)
  8.8.Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (hlasovanie)
  8.9.Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.10.Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.11.Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I (hlasovanie)
  8.12.Kapitálové požiadavky (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.13.Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I (hlasovanie)
  8.14.Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.15.Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I (hlasovanie)
  8.16.Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I (hlasovanie)
  8.17.Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I (hlasovanie)
  8.18.Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (hlasovanie)
  8.19.Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I (hlasovanie)
  8.20.Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I (hlasovanie)
  8.21.Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (hlasovanie)
  8.22.Európsky orgán práce ***I (hlasovanie)
  8.23.Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)
  8.24.Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I (hlasovanie)
  8.25.Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I (hlasovanie)
  8.26.Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I (hlasovanie)
  8.27.Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I (hlasovanie)
  8.28.Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I (hlasovanie)
  8.29.Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I (hlasovanie)
  8.30.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (hlasovanie)
  8.31.Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I (hlasovanie)
  8.32.Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov ***I (hlasovanie)
  8.33.Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Pokračovanie rokovania
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Situácia v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklóne Idai (rozprava)
 14.Situácia v Líbyi (rozprava)
 15.Uznanie Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možná anexia osád v Predjordánsku (rozprava)
 16.Situácia v Sudáne (rozprava)
 17.Ochrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby (rozprava)
 18.Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup)
 19.Oznámenie predsedníctva
 20.Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***I - Program na vykonávanie programu Horizont Európa ***I (rozprava)
 21.Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I (rozprava)
 22.Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb ***I (rozprava)
 23.Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I (rozprava)
 24.Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (rozprava)
 25.Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá ***I (rozprava)
 26.Možné vydanie Juliana Assangea (rozprava)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan
 Príloha 2 - Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením pri príležitosti požiaru, ktorý minulú noc spustošil katedrálu Notre-Dame v Paríži. V mene Parlamentu vyslovil vďaku parížskym požiarnikom.


3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov stanovujúcich použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Závery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (rozprava)

Vyhlásenia Európskej rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhláseniami a pripomenuli tiež požiar katedrály Notre-Dame v Paríži.

Predseda zdôraznil úlohu Parlamentu počas celého procesu rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR a Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Gerard Batten v mene skupiny ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski – nezaradený poslanec, Elmar Brok (predsedajúca si uctila Elmara Broka, keďže išlo o jeho posledné vystúpenie), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen a Gunnar Hökmark.

Vystúpili: Jean-Claude Juncker a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.


5. Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 15. novembra 2018 (bod 5.4 zápisnice zo dňa 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maria Arena (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko FEMM), Dennis Radtke v mene skupiny PPE, Javi López v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen a Christofer Fjellner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias a Tania González Peñas.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Enrique Calvet Chambon.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.21 zápisnice zo dňa 16.4.2019.


6. Európsky orgán práce ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 11. decembra 2018 (bod 5.3 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

Jeroen Lenaers uviedol správu.

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jens Geier (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Karima Delli (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko TRAN), Angel Dzhambazki (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko JURI), Emilian Pavel (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko LIBE), Jordi Solé (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko FEMM), David Casa v mene skupiny PPE, Georgi Pirinski v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE, Kostas Papadakis – nezaradený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas a Marita Ulvskog.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka a Notis Marias.

Vystúpili: Marianne Thyssen a Jeroen Lenaers.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.22 zápisnice zo dňa 16.4.2019.


PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

7. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu aktivistku Gretu Thunbergovú, ktorá bola usadená na čestnej galérii.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Franck Proust a Jean-Marie Cavada.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


8.1. Štatistika Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0359)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.2. Pristúpenie EÚ k Ženevskému aktu o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach*** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o pristúpení Európskej únie k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0360)

Parlament udelil súhlas s pristúpením Európskej únie k aktu.

Vystúpenia:

Marianne Thyssen (členka Komisie), aby spresnila pozíciu Komisie.


8.3. Činnosť Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIA KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0361)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.4. Dohoda medzi EÚ a Filipínami o určitých aspektoch leteckých služieb *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Filipínskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Únie [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0362)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.5. Medzinárodná dohoda o olivovom oleji a stolových olivách *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o olivovom oleji a stolových olivách z roku 2015 v mene Európskej únie [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

Eleonora Forenza (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0363)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


8.6. Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Viorela Ștefana za člena Dvora audítorov [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)
(Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku))
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 16.4.2019)

Indrek Tarand (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

KANDIDATÚRA VIORELA ŞTEFANA

Zamietnutý (P8_TA(2019)0364).


8.7. Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Ivany Maletićovej za členku Dvora audítorov [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)
(Tajné hlasovanie (článok 182 ods. 1 rokovacieho poriadku))
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 16.4.2019)

KANDIDATÚRA IVANY MALETIĆOVEJ

Prijatý (P8_TA(2019)0365)

Vystúpenia:

Željana Zovko.


8.8. Ochrana osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o ochrane osôb nahlasujúcich porušenia práva Únie [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0366)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.9. Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o cezhraničnú distribúciu fondov kolektívneho investovania [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0367)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Wolf Klinz (spravodajca).


8.10. Cezhraničná distribúcia podnikov kolektívneho investovania (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uľahčuje cezhraničná distribúcia fondov kolektívneho investovania a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 345/2013 a (EÚ) č. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0368)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.11. Kapitálové požiadavky (nariadenie) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0242/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0369)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.12. Kapitálové požiadavky (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Peter Simon (A8-0243/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0370)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.13. Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (nariadenie) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0371)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Gunnar Hökmark (spravodajca).


8.14. Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0372)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.15. Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Schválené (P8_TA(2019)0373)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.16. Európske orgány dohľadu a finančné trhy ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo); nariadenia (EÚ) č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov); nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy); nariadenie (EÚ) č. 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu, nariadenie (EÚ) č. 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania; nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi; nariadenie (EÚ) 2015/760 o európskych dlhodobých investičných fondoch; nariadenie (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov; nariadenie (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0374)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Pervenche Berès (spravodajkyňa).


8.17. Makroprudenciálny dohľad Európskej únie nad finančným systémom a zriadenie Európskeho výboru pre systémové riziká ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.18. Trhy s finančnými nástrojmi a začatie a vykonávanie poistenia a zaistenia (Solventnosť II) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi a smernica 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Othmar Karas a Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0376)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.19. Prudenciálny dohľad nad investičnými spoločnosťami (smernica) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2013/36/EÚ a 2014/65/EÚ [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0377)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.20. Prudenciálne požiadavky na investičné spoločnosti (nariadenie) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 575/2013, nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0378)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.21. Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 15. novembra 2018 (bod 5.4 zápisnice zo dňa 15.11.2018).

Vystúpila Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL so žiadosťou, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred hlasovaním o predbežnej dohode.

V rozprave vystúpil Enrique Calvet Chambon (spravodajca) proti tejto žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol v hlasovaní podľa mien (za: 157, proti: 487, zdržali sa hlasovania: 7).

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0379)

Vystúpenia:

Enrique Calvet Chambon po hlasovaní.


8.22. Európsky orgán práce ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 11. decembra 2018 (bod 5.3 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

PREDBEŽNÁ DOHODA a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0380)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.23. Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007 a (ES) č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 a (EÚ) č. 1380/2013 a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 23)

Rozprava sa konala 15. januára 2018 (bod 13 zápisnice zo dňa 15.1.2018).

Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania 16. januára 2018 (bod 5.3 zápisnice zo dňa 16.1.2018).

Gabriel Mato (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Vystúpil Peter van Dalen (zástupca poslancov, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu) so žiadosťou, aby sa v súlade s článkom 59 ods. 3 rokovacieho poriadku o pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo pred hlasovaním o predbežnej dohode.

Vystúpili títo poslanci: Yannick Jadot a Gabriel Mato proti tejto žiadosti.

Parlament túto žiadosť zamietol.

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0381)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.24. Nariadenie o európskej podnikovej štatistike ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej podnikovej štatistike, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 a zrušuje desať právnych aktov v oblasti podnikovej štatistiky [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 24)

Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania sa uskutočnilo 19. apríla 2018 (bod 10.10 zápisnice zo dňa 19.4.2018).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0382)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.25. Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 25)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0383)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.26. Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc zriaďuje nástroj finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 26)

Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 15. januára 2019 (bod 8.1 zápisnice zo dňa 15.1.2019).

Rozprava sa konala dňa 3. apríla 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.4.2019).

UKONČENIE PRVÉHO ČÍTANIA

Schválené (P8_TA(2019)0384)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.27. Stanovenie programu „Colníctvo“ pre spoluprácu v colnej oblasti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program spolupráce v colnej oblasti „Colníctvo“ [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 27)

Vec bola vrátená gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku dňa 15. januára 2019 (bod 8.8 zápisnice zo dňa 15.1.2019).

Rozprava sa konala dňa 3. apríla 2019 (bod 18 zápisnice zo dňa 3.4.2019).

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0385)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.28. Uvádzanie prekurzorov výbušnín na trh a ich používanie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 28)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0386)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Andrejs Mamikins (spravodajca) vystúpil s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.


8.29. Spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza spoločný rámec pre európsku štatistiku týkajúcu sa osôb a domácností na základe údajov na individuálnej úrovni získavaných zo vzoriek [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 29)

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0387)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.30. Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz ***I (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ETIAS], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti hraničných kontrol] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 30)

Rozprava sa konala dňa 27. marca 2019 (bod 24 zápisnice zo dňa 27.3.2019).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0388)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.31. Interoperabilita medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie) ***I (hlasovanie)

Správa o zmenenom návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) a o zmene [nariadenia (EÚ) 2018/XX (nariadenie o Eurodac),] nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o SIS v oblasti presadzovania práva], nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o ECRIS-TCN] a nariadenia (EÚ) 2018/XX [nariadenie o eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 31)

Rozprava sa konala dňa 27. marca 2019 (bod 24 zápisnice zo dňa 27.3.2019).

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0389)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


8.32. Európska sieť imigračných styčných dôstojníkov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 32)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2019)0390)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Cécile Kashetu Kyenge (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.


8.33. Požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel, pokiaľ ide o všeobecnú bezpečnosť ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách na typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/… a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 33)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (spravodajkyňa) vystúpila s vyhlásením podľa článku 150 ods. 4 rokovacieho poriadku.

PREDBEŽNÁ DOHODA a VYHLÁSENIE KOMISIE

Schválené (P8_TA(2019)0391)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner a Stanislav Polčák

Správa Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Správa Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Správa Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák a Seán Kelly

Správa Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Správa Othmar Karas a Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Správa Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Správa Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth a Nicola Caputo

Správa Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins a Jan Zahradil.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sa nachádzajú na stránke Parlamentu „Plenárne zasadnutie“, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 13.32 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

11. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


12. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Mireille D'Ornano informovala predsedníctvo, že bola prítomná, ale jej meno nie je uvedené na prezenčnej listine.

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


13. Situácia v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklóne Idai (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Situácia v Mozambiku, Malawi a Zimbabwe po cyklóne Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) a Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Paulo Rangel v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, José Manuel Fernandes a Carlos Zorrinho.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Ana Gomes.

Vystúpili: Christos Stylianides a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava sa skončila.


14. Situácia v Líbyi (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Líbyi (2019/2693(RSP))

V rozprave vystúpil Charles Tannock v mene skupiny ECR.

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Knut Fleckenstein.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant a Kati Piri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


15. Uznanie Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možná anexia osád v Predjordánsku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Uznanie Golanských výšin ako izraelského územia zo strany USA a možná anexia osád v Predjordánsku (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE a Maria Arena, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek a Kostas Papadakis.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Rozprava sa skončila.


16. Situácia v Sudáne (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Sudáne (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Paul Rübig.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini.

Rozprava sa skončila.


17. Ochrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ochrana integrity volieb do Európskeho parlamentu s osobitným zreteľom na medzinárodné kybernetické hrozby (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Julian King (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Anna Fotyga v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Klaus Buchner v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen – nezaradený poslanec, Carlos Coelho a Eugen Freund.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Paul Rübig, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Eugenovi Freundovi, ktorý na ňu odpovedal, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias a David McAllister, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda a Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Vystúpili: Julian King a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava sa skončila.


18. Výklad rokovacieho poriadku (ďalší postup)

V pléne boli včera (bod 7 zápisnice zo dňa 15.4.2019) oznámené výklady článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky a článku 149a ods. 2 rokovacieho poriadku, ktoré predložil výbor AFCO.

Skupina EFDD podala námietku proti výkladu článku 32 ods. 5 prvého pododseku druhej zarážky rokovacieho poriadku v lehote 24 hodín stanovenej v článku 226 ods. 4 rokovacieho poriadku.

V dôsledku toho je tento výklad zaradený do programu hlasovania v stredu 17. apríla 2019.

Proti výkladu článku 149a ods. 2 rokovacieho poriadku nebola podaná žiadna námietka v lehote 24 hodín. Tento výklad sa preto považuje za prijatý.


19. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že proti spoločnej pozícii výborov DEVE a BUDG k predĺženiu Trustového fondu EÚ pre Stredoafrickú republiku, oznámenej včera v pléne (bod 8 zápisnice zo dňa 15.4.2019), nebola podaná žiadna námietka v lehote 24 hodín.

V dôsledku toho predseda oficiálne postúpi túto spoločnú pozíciu Komisii.


20. Stanovenie programu Horizont Európa – stanovenie jeho pravidiel účasti a šírenia ***I - Program na vykonávanie programu Horizont Európa ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje špecifický program na vykonávanie programu Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 11. decembra 2018 (bod 23 zápisnice zo dňa 11.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru dňa 12. decembra 2018 (bod 12.11 zápisnice zo dňa 12.12.2018 a bod 12.12 zápisnice zo dňa 12.12.2018).

Dan Nica a Christian Ehler uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Carlos Moedas (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lola Sánchez Caldentey (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Nils Torvalds (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Martina Dlabajová (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Cristian-Silviu Buşoi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Henna Virkkunen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Lambert van Nistelrooij (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Elsi Katainen (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Liliana Rodrigues (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Jerzy Buzek v mene skupiny PPE, Soledad Cabezón Ruiz v mene skupiny S&D, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Jakop Dalunde v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni a Željana Zovko.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić a Alojz Peterle.

Vystúpili: Carlos Moedas, Dan Nica a Christian Ehler.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 17.4.2019 a bod 8.4 zápisnice zo dňa 17.4.2019.


21. Dohľad nad trhom a súlad výrobkov ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá a postupy dodržiavania a presadzovania harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa výrobkov a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (EÚ) č. 528/2012, (EÚ) 2016/424, (EÚ) 2016/425, (EÚ) 2016/426 a (EÚ) 2017/1369 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EÚ, 2013/29/EÚ, 2013/53/EÚ, 2014/28/EÚ, 2014/29/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/31/EÚ, 2014/32/EÚ, 2014/33/EÚ, 2014/34/EÚ, 2014/35/EÚ, 2014/53/EÚ, 2014/68/EÚ a 2014/90/EÚ [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti uviedol správu.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Miroslav Mikolášik (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Othmar Karas v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec a Sergio Gaetano Cofferati.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Maria Grapini.

Vystúpili: Elżbieta Bieńkowska a Nicola Danti.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.5 zápisnice zo dňa 17.4.2019.


22. Podpora spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských služieb [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose uviedla správu.

V rozprave vystúpil Francis Zammit Dimech (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpila Mariya Gabriel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anna Záborská (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Philippe Juvin v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE a Nicola Danti.

Vystúpili: Mariya Gabriel a Christel Schaldemose.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 17.4.2019.


23. Lepšie presadzovanie a modernizácia pravidiel EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Róża Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Branislav Škripek v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu a Stanislav Polčák.

Vystúpili: Věra Jourová a Daniel Dalton.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.7 zápisnice zo dňa 17.4.2019.


24. Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila dňa 10. decembra 2018 (bod 15 zápisnice zo dňa 10.12.2018).
Vec bola v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku vrátená gestorskému výboru dňa 11. decembra 2018 (bod 5.7 zápisnice zo dňa 11.12.2018).

Pilar Ayuso uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ricardo Serrão Santos (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko) a Angélique Delahaye v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen a Cristian-Silviu Buşoi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Notis Marias a Kateřina Konečná.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Pilar Ayuso.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 17.4.2019.


25. Dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 469/2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual uviedol správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tiemo Wölken (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL a Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias a Alojz Peterle.

Vystúpili títo poslanci: Jyrki Katainen a Luis de Grandes Pascual.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 17.4.2019.


26. Možné vydanie Juliana Assangea (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Možné vydanie Juliana Assangea (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (úradujúca predsedníčka Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Jiří Pospíšil v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, Stelios Kouloglou, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth k návrhom Steliosa Koulogloua a odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil predchádzajúci rečník, a Ana Miranda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Kateřina Konečná.

Vystúpili: Věra Jourová a Melania Gabriela Ciot.

Rozprava sa skončila.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 637.987/OJME).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.15 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Príloha 1 - Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov – Viorel Ștefan

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Príloha 2 - Návrh na vymenovanie členky Dvora audítorov – Ivana Maletićová

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Posledná úprava: 24. júla 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia