Kazalo 
Zapisnik
PDF 349kWORD 89k
Torek, 16. april 2019 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izjava predsedujočega
 3.Predložitev dokumentov
 4.Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije (razprava)
 5.Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I (razprava)
 6.Evropski organ za delo ***I (razprava)
 7.Dobrodošlica
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ***I (glasovanje)
  
8.2.Pristop EU k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah*** (glasovanje)
  
8.3.Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah ***I (glasovanje)
  
8.4.Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa *** (glasovanje)
  
8.5.Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah *** (glasovanje)
  
8.6.Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan (glasovanje)
  
8.7.Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić (glasovanje)
  
8.8.Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I (glasovanje)
  
8.9.Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (direktiva) ***I (glasovanje)
  
8.10.Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (uredba) ***I (glasovanje)
  
8.11.Kapitalske zahteve (uredba) ***I (glasovanje)
  
8.12.Kapitalske zahteve (direktiva) ***I (glasovanje)
  
8.13.Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I (glasovanje)
  
8.14.Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I (glasovanje)
  
8.15.Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I (glasovanje)
  
8.16.Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I (glasovanje)
  
8.17.Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I (glasovanje)
  
8.18.Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I (glasovanje)
  
8.19.Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I (glasovanje)
  
8.20.Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I (glasovanje)
  
8.21.Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I (glasovanje)
  
8.22.Evropski organ za delo ***I (glasovanje)
  
8.23.Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I (glasovanje)
  
8.24.Uredba o evropski statistiki podjetij ***I (glasovanje)
  
8.25.Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom ***I (glasovanje)
  
8.26.Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole ***I (glasovanje)
  
8.27.Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I (glasovanje)
  
8.28.Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive ***I (glasovanje)
  
8.29.Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev ***I (glasovanje)
  
8.30.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I (glasovanje)
  
8.31.Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I (glasovanje)
  
8.32.Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje ***I (glasovanje)
  
8.33.Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo ***I (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanj
 11.Nadaljevanje seje
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idai (razprava)
 14.Razmere v Libiji (razprava)
 15.Ameriško priznanje Golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitna priključitev naselbin na Zahodnem bregu (razprava)
 16.Razmere v Sudanu (razprava)
 17.Zaščita integritete evropskih volitev, zlasti glede mednarodnih groženj kibernetski varnosti (razprava)
 18.Razlaga Poslovnika (nadaljnje obravnavanje)
 19.Sporočilo predsedstva
 20.Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I – Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (razprava)
 21.Nadzor trga in skladnost izdelkov ***I (razprava)
 22.Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I (razprava)
 23.Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I (razprava)
 24.Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (razprava)
 25.Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I (razprava)
 26.Morebitna izročitev Juliana Assangea (razprava)
 27.Dnevni red naslednje seje
 28.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 – Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan
 Priloga 2 – Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.05.


2. Izjava predsedujočega

Predsedujoči je ob požaru, ki je ponoči pustošil v katedrali Notre-Dame v Parizu, podal izjavo. V imenu Parlamenta se je zahvalil pariškim gasilcem.


3. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi številnih zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - odbor JURI - Poročevalec: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta 10. aprila 2019 o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (predsednik Evropskega sveta) in Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije) sta podala izjavi in pravtako spomnila na požar v katedrali Notre-Dame v Parizu.

Predsednik je poudaril pomen vloge Parlamenta skozi celoten proces pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, Udo Bullmann v imenu skupine S&D, Syed Kamall v imenu skupine ECR in Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, Molly Scott Cato v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Gerard Batten v imenu skupine ENF, Kazimierz Michał Ujazdowski samostojni poslanec, Elmar Brok (predsedujoča je izrekla priznanje Elmarju Broku, katerega zadnji govor je bil to), Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Seán Kelly, Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner in Seán Kelly.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen in Gunnar Hökmark.

Govorila sta Jean-Claude Juncker in Donald Tusk.

Razprava se je zaključila.


5. Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 15. novembra 2018 (točka 5.4 zapisnika z dne 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon je predstavil poročilo.

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Maria Arena (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Dennis Radtke v imenu skupine PPE, Javi López v imenu skupine S&D, Anthea McIntyre v imenu skupine ECR, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Joëlle Mélin v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen in Christofer Fjellner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias in Tania González Peñas.

Govorila sta Marianne Thyssen in Enrique Calvet Chambon.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.21 zapisnika z dne 16.4.2019.


6. Evropski organ za delo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 11. decembra 2018 (točka 5.3 zapisnika z dne 11.12.2018).

Jeroen Lenaers je predstavil poročilo.

Govorila je Marianne Thyssen (članica Komisije).

Govorili so Jens Geier (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Karima Delli (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Angel Dzhambazki (pripravljavec mnenja odbora JURI), Emilian Pavel (pripravljavec mnenja odbora LIBE), Jordi Solé (pripravljavec mnenja odbora FEMM), David Casa v imenu skupine PPE, Georgi Pirinski v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Rina Ronja Kari v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Konstantinos Papadakis, samostojni poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas in Marita Ulvskog.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka in Notis Marias.

Govorila sta Marianne Thyssen in Jeroen Lenaers.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.22 zapisnika z dne 16.4.2019.


PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

7. Dobrodošlica

Predsedujoči je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico aktivistki Greti Thunberg, ki je sejo spremljala na častni galeriji.

°
° ° °

Govorila sta Franck Proust in Jean-Marie Cavada.


8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Statistika Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0359)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.2. Pristop EU k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah*** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0360)

Parlament odobri pristop Evropske unije k aktu.

Govori

Marianne Thyssen (članica Komisije), da bi pojasnila stališče Komisije.


8.3. Ukrepi Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih Unije po njenem pristopu k Ženevskemu aktu Lizbonskega sporazuma o označbah porekla in geografskih označbah [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVE KOMISIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0361)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.4. Sporazum med EU in Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0362)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.5. Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

Eleonora Forenza (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0363)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.6. Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Viorela Ştefana za člana Računskega sodišča [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)
(Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika))
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 16.4.2019)

Indrek Tarand (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

KANDIDATURA VIORELA ŞTEFANA

Zavrnjeno (P8_TA(2019)0364).


8.7. Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Ivane Maletić za članico Računskega sodišča [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)
(Tajno glasovanje (člen 180a(1) Poslovnika))
Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 2 zapisnika z dne 16.4.2019)

KANDIDATURA IVANE MALETIĆ

Sprejeto (P8_TA(2019)0365)

Govori

Željana Zovko.


8.8. Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0366)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.9. Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (direktiva) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s čezmejno distribucijo kolektivnih investicijskih skladov [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0367)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Wolf Klinz (poročevalec).


8.10. Čezmejna distribucija kolektivnih naložbenih podjemov (uredba) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o olajšanju čezmejne distribucije kolektivnih investicijskih skladov in spremembi uredb (EU) št. 345/2013 ter (EU) št. 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0368)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.11. Kapitalske zahteve (uredba) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi s količnikom finančnega vzvoda, količnikom neto stabilnega financiranja, zahtevami glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, kreditnim tveganjem nasprotne stranke, tržnim tveganjem, izpostavljenostmi do centralnih nasprotnih strank, izpostavljenostmi do kolektivnih naložbenih podjemov, velikimi izpostavljenostmi, zahtevami glede poročanja in zahtevami po razkritju ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Simon (A8-0242/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0369)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.12. Kapitalske zahteve (direktiva) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z izvzetimi subjekti, finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Peter Simon (A8-0243/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0370)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.13. Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (uredba) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 glede sposobnosti kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0371)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Gunnar Hökmark (poročevalec).


8.14. Sposobnost kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo (direktiva) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU v zvezi s sposobnostjo kreditnih institucij in investicijskih podjetij za pokrivanje izgub in dokapitalizacijo ter o spremembi Direktive 98/26/ES, Direktive 2002/47/ES, Direktive 2012/30/EU, Direktive 2011/35/EU, Direktive 2005/56/ES, Direktive 2004/25/ES in Direktive 2007/36/ES [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0372)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.15. Vrednostni papirji, kriti z državnimi obveznicami ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vrednostnih papirjih, kritih z državnimi obveznicami [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOG SPREMEMBE

Odobreno (P8_TA(2019)0373)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.16. Evropski nadzorni organi in finančni trgi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala, Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 2015/760 o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, Uredbe (EU) 2017/1129 o prospektu, ki se objavi ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu, in Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0374)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pervenche Berès (poročevalka).


8.17. Makrobonitetni nadzor nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitev Evropskega odbora za sistemska tveganja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.18. Trgi finančnih instrumentov in začetek opravljanja in opravljanje dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Soporočevalca: Othmar Karas in Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0376)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.19. Bonitetni nadzor investicijskih podjetij (direktiva) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0377)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.20. Bonitetne zahteve za investicijska podjetja (uredba) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb (EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0378)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.21. Pregledni in predvidljivi delovni pogoji v Evropski uniji ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 15. novembra 2018 (točka 5.4 zapisnika z dne 15.11.2018).

Govorila je Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevala, da se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom v skladu s členom 59(3) Poslovnika.

Govoril je Enrique Calvet Chambon (poročevalec), ki je tej zahtevi nasprotoval.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (157 za, 487 proti, 7 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0379)

Govori

Enrique Calvet Chambon o izidu glasovanja.


8.22. Evropski organ za delo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega organa za delo [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 11. decembra 2018 (točka 5.3 zapisnika z dne 11.12.2018).

ZAČASNI SPORAZUM IN SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0380)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.23. Ohranjanje ribolovnih virov in varstvo morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, spremembi uredb Sveta (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1343/2011 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

Razprava je potekala 15. januarja 2018 (točka 13 zapisnika z dne 15.1.2018).

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 16. januarja 2018 (točka 5.3 zapisnika z dne 16.1.2018).

Gabriel Mato (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Govoril je Peter van Dalen (v imenu poslancev, ki dosegajo vsaj nizki prag), ki je zahteval, da se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim sporazumom v skladu s členom 59(3) Poslovnika.

Govorila sta Yannick Jadot in Gabriel Mato, ki sta zahtevi nasprotovala.

Parlament je zavrnil zahtevo.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0381)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.24. Uredba o evropski statistiki podjetij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki podjetij ter o spremembi Uredbe (ES) št. 184/2005 in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju statistike podjetij [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

Glasovanje o sklepu o začetku medinstitucionalnih pogajanj je potekalo dne 19. aprila 2018 (točka 10.10 zapisnika z dne 19.4.2018).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0382)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.25. Preiskave urada OLAF in sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalka: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0383)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.26. Vzpostavitev instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za opremo za carinske kontrole v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 15. januarja 2019 (točka 8.1 zapisnika z dne 15.1.2019).

Razprava je potekala dne 3. aprila 2019 (točka 18 zapisnika z dne 3.4.2019).

ZAKLJUČEK PRVE OBRAVNAVE

Odobreno (P8_TA(2019)0384)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.27. Vzpostavitev programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Carina“ za sodelovanje na področju carine [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 15. januarja 2019 (točka 8.8 zapisnika z dne 15.1.2019).

Razprava je potekala dne 3. aprila 2019 (točka 18 zapisnika z dne 3.4.2019).

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0385)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.28. Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 98/2013 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0386)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Andrejs Mamikins (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.


8.29. Skupni okvir za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi skupnega okvira za evropsko statistiko glede oseb in gospodinjstev na podlagi podatkov na individualni ravni, zbranih z vzorci [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0387)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.30. Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in vizumov ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

Razprava je potekala dne 27. marca 2019 (točka 24 zapisnika z dne 27.3.2019).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0388)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.31. Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila in migracij ***I (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

Razprava je potekala dne 27 marca 2019 (točka 24 zapisnika z dne 27.3.2019).

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0389)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.32. Evropska mreža uradnikov za zvezo za priseljevanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske mreže uradnikov za zvezo za priseljevanje (prenovitev) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0390)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Cécile Kashetu Kyenge (poročevalka) je podala izjavo v skladu s členom 150(4) Poslovnika.


8.33. Zahteve za homologacijo motornih vozil v zvezi s splošno varnostjo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/... ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (poročevalka) je podala izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

ZAČASNI SPORAZUM IN IZJAVA KOMISIJE

Odobreno (P8_TA(2019)0391)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletišču Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner in Stanislav Polčák

Poročilo: Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Poročilo: Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Poročilo: Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák in Seán Kelly

Poročilo: Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Poročilo: Othmar Karas in Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Poročilo: Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Poročilo: Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth in Nicola Caputo

Poročilo: Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins in Jan Zahradil.


10. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Parlamenta (Zasedanje) na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj).

Elektronska različica se redno posodablja najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku se seznam popravkov in namer glasovanj zaključi zaradi prevajanja in objave v Uradnem listu.

(Seja je bila prekinjena ob 13.32.)


PREDSEDSTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsednica

11. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.00.


12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Mireille D'Ornano je sporočila, da njeno ime ni navedeno na seznamu navzočih, čeprav je bila navzoča.

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Razmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idai (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere v Mozambiku, Malaviju in Zimbabveju po ciklonu Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) in Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) sta podala izjavi.

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, João Pimenta Lopes v imenu skupine GUE/NGL, Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, José Manuel Fernandes in Carlos Zorrinho.

Po postopku "catch the eye" sta govorila José Inácio Faria in Ana Gomes.

Govorila sta Christos Stylianides in Melania Gabriela Ciot.

Razprava se je zaključila.


14. Razmere v Libiji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Libiji (2019/2693(RSP))

Govoril je Charles Tannock v imenu skupine ECR.

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Barbara Spinelli v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Knut Fleckenstein.

PREDSEDSTVO: Heidi HAUTALA
podpredsednica

Govorili so Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant in Kati Piri.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


15. Ameriško priznanje Golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitna priključitev naselbin na Zahodnem bregu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Ameriško priznanje Golanske planote kot izraelskega ozemlja in morebitna priključitev naselbin na Zahodnem bregu (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Elena Valenciano v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE in Maria Arena, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Cristian Dan Preda.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek in Kostas Papadakis.

Govorila je Federica Mogherini.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Razprava se je zaključila.


16. Razmere v Sudanu (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Sudanu (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko) je podala izjavo.

Govorili so Joachim Zeller v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo in Paul Rübig.

Govorila je Federica Mogherini.

Razprava se je zaključila.


17. Zaščita integritete evropskih volitev, zlasti glede mednarodnih groženj kibernetski varnosti (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Zaščita integritete evropskih volitev, zlasti glede mednarodnih groženj kibernetski varnosti (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) in Julian King (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE, Claude Moraes v imenu skupine S&D, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, Anna Fotyga v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Klaus Buchner v imenu skupine Verts/ALE, Bill Etheridge v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Pavel Telička, Jean-Marie Le Pen, samostojni poslanec, Carlos Coelho in Eugen Freund.

PREDSEDSTVO: David Maria SASSOLI
podpredsednik

Govorili so Paul Rübig ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Eugen Freund, ki je nanj odgovoril, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias in David McAllister, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bruno Gollnisch.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Julian King in Melania Gabriela Ciot.

Razprava se je zaključila.


18. Razlaga Poslovnika (nadaljnje obravnavanje)

Razlaga druge alinee prvega podostavka člena 32(5) in člena 149a(2) Poslovnika, ki jo je podal odbor AFCO, je bila na plenarnem zasedanju razglašena včeraj (točka 7 zapisnika z dne 15.4.2019).

Skupina EFDD je nasprotovala razlagi druge alinee prvega podostavka člena 32(5) Poslovnika v roku 24 ur, določen v členu 226(4) Poslovnika.

Posledično je bila razlaga dodana v čas glasovanja v sredo, 17. aprila 2019.

V zvezi z razlago člena 149a(2) Poslovnika ni bilo nasprotovanj v roku 24 ur, zato ta razlaga šteje za sprejeto.


19. Sporočilo predsedstva

Predsednik je sporočil, da skupnemu stališču odborov DEVE in BUDG o podaljšanju skrbniškega sklada EU za Srednjeafriško republiko, razglašenemu včeraj na plenarnem zasedanju (točka 8 zapisnika z dne 15.4.2019), v 24-urnem roku ni nihče nasprotoval.

Predsednik bo tako to skupno stališče uradno posredoval Komisiji.


20. Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I – Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dan Nica (A8-0401/2018)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Prva razprava je potekala 11. decembra 2018 (točka 23 zapisnika z dne 11.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 12. decembra 2018 (točka 12.11 zapisnika z dne 12.12.2018 in točka 12.12 zapisnika z dne 12.12.2018).

Dan Nica in Christian Ehler sta predstavila poročili.

Govoril je Carlos Moedas (član Komisije).

Govorili so Lola Sánchez Caldentey (pripravljavka mnenja odbora DEVE), Nils Torvalds (pripravljavec mnenja odbora BUDG), Martina Dlabajová (pripravljavka mnenja odbora CONT), Cristian-Silviu Buşoi (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Henna Virkkunen (pripravljavka mnenja odbora TRAN), Lambert van Nistelrooij (pripravljavec mnenja odbora REGI), Elsi Katainen (pripravljavka mnenja odbora AGRI), Liliana Rodrigues (pripravljavka mnenja odbora CULT), Jerzy Buzek v imenu skupine PPE, Soledad Cabezón Ruiz v imenu skupine S&D, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Jakop Dalunde v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni in Željana Zovko.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić in Alojz Peterle.

Govorili so Carlos Moedas, Dan Nica in Christian Ehler.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.3 zapisnika z dne 17.4.2019 in točka 8.4 zapisnika z dne 17.4.2019.


21. Nadzor trga in skladnost izdelkov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti je predstavil poročilo.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).

Govorili so Miroslav Mikolášik (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Othmar Karas v imenu skupine PPE, Christel Schaldemose v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, in Sergio Gaetano Cofferati.

Po postopku "catch the eye" je govorila Maria Grapini.

Govorila sta Elżbieta Bieńkowska in Nicola Danti.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.5 zapisnika z dne 17.4.2019.


22. Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose je predstavila poročilo.

Govoril je Francis Zammit Dimech (pripravljavec mnenja odbora JURI).

Govorila je Mariya Gabriel (članica Komisije).

Govorili so Anna Záborská (pripravljavka mnenja odbora ITRE), Philippe Juvin v imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, Dita Charanzová v imenu skupine ALDE, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE in Nicola Danti.

Govorili sta Mariya Gabriel in Christel Schaldemose.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.6 zapisnika z dne 17.4.2019.


23. Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton je predstavil poročilo.

Govorila je Věra Jourová (članica Komisije).

Govorili so Róża Thun und Hohenstein v imenu skupine PPE, Evelyne Gebhardt v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Martin Schirdewan v imenu skupine GUE/NGL, Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan in Jiří Pospíšil.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu in Stanislav Polčák.

Govorila sta Věra Jourová in Daniel Dalton.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.7 zapisnika z dne 17.4.2019.


24. Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Prva razprava je potekala 10. decembra 2018 (točka 15 zapisnika z dne 10.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru 11. decembra 2018 (točka 5.7 zapisnika z dne 11.12.2018).

Pilar Ayuso je predstavila poročilo.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorila sta Ricardo Serrão Santos (pripravljavec mnenja odbora PECH) in Angélique Delahaye v imenu skupine PPE.

PREDSEDSTVO: Lívia JÁRÓKA
podpredsednica

Govorili so Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Sirpa Pietikäinen in Cristian-Silviu Buşoi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Notis Marias in Kateřina Konečná.

Govorila sta Jyrki Katainen in Pilar Ayuso.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 17.4.2019.


25. Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual je predstavil poročilo.

Govoril je Jyrki Katainen (podpredsednik Komisije).

Govorili so Tiemo Wölken (pripravljavec mnenja odbora ENVI), Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Lieve Wierinck v imenu skupine ALDE, Kateřina Konečná v imenu skupine GUE/NGL in Julia Reda v imenu skupine Verts/ALE.

Po postopku "catch the eye" so govorili Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias in Alojz Peterle.

Govorila sta Jyrki Katainen in Luis de Grandes Pascual.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.9 zapisnika z dne 17.4.2019.


26. Morebitna izročitev Juliana Assangea (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Morebitna izročitev Juliana Assangea (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (predsedujoča Svetu) in Věra Jourová (članica Komisije) sta podali izjavi.

Govorili so Jiří Pospíšil v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo v imenu skupine GUE/NGL, Eva Joly v imenu skupine Verts/ALE, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFDD, Stelios Kouloglou, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ana Gomes, William (The Earl of) Dartmouth o predlogu Steliosa Kouloglouja, odgovoril pa je tudi na vprašanje, ki ga je slednji postavil z dvigom modrega kartončka, in Ana Miranda.

Po postopku "catch the eye" je govorila Kateřina Konečná.

Govorili sta Věra Jourová in Melania Gabriela Ciot.

Razprava se je zaključila.


27. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 637.987/OJME).


28. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Priloga 1 – Imenovanje člana Računskega sodišča – Viorel Ștefan

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Priloga 2 – Imenovanje članice Računskega sodišča – Ivana Maletić

SEZNAM POSLANCEV, KI SO GLASOVALI

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Zadnja posodobitev: 24. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov