Index 
Protokoll
PDF 357kWORD 88k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Uttalande av talmannen
 3.Inkomna dokument
 4.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10 april 2019 om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)
 5.Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (debatt)
 6.Europeiska arbetsmyndigheten ***I (debatt)
 7.Välkomsthälsning
 8.Omröstning
  8.1.Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd ***I (omröstning)
  8.2.EU:s anslutning till Genèveakten om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar*** (omröstning)
  8.3.Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar ***I (omröstning)
  8.4.Avtal mellan EU och Filippinerna om vissa luftfartsaspekter *** (omröstning)
  8.5.Internationellt avtal om olivolja och bordsoliver *** (omröstning)
  8.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan (omröstning)
  8.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić (omröstning)
  8.8.Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I (omröstning)
  8.9.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I (omröstning)
  8.10.Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I (omröstning)
  8.11.Kapitalkrav (förordning) ***I (omröstning)
  8.12.Kapitalkrav (direktiv) ***I (omröstning)
  8.13.Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I (omröstning)
  8.14.Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I (omröstning)
  8.15.Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I (omröstning)
  8.16.Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I (omröstning)
  8.17.Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I (omröstning)
  8.18.Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (omröstning)
  8.19.Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) ***I (omröstning)
  8.20.Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) ***I (omröstning)
  8.21.Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)
  8.22.Europeiska arbetsmyndigheten ***I (omröstning)
  8.23.Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (omröstning)
  8.24.Förordning om europeisk företagsstatistik ***I (omröstning)
  8.25.Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten ***I (omröstning)
  8.26.Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (omröstning)
  8.27.Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)
  8.28.Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer ***I (omröstning)
  8.29.Gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll ***I (omröstning)
  8.30.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (omröstning)
  8.31.Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I (omröstning)
  8.32.Europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring ***I (omröstning)
  8.33.Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet ***I (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Situationen i Moçambique, Malawi och Zimbabwe efter cyklonen Idai (debatt)
 14.Situationen i Libyen (debatt)
 15.Förenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken (debatt)
 16.Situationen i Sudan (debatt)
 17.Skydd av integriteten i samband med valet till Europaparlamentet, framför allt med avseende på internationella hot mot cybersäkerheten (debatt)
 18.Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder)
 19.Meddelande från talmannen
 20.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I - Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (debatt)
 21.Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter ***I (debatt)
 22.Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I (debatt)
 23.Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I (debatt)
 24.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)
 25.Tilläggsskydd för läkemedel ***I (debatt)
 26.Den eventuella utlämningen av Julian Assange (debatt)
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde
 28.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av den brand som den gångna natten hade härjat katedralen Notre-Dame i Paris. Han tackade på parlamentets vägnar Paris brandkår.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (COM(2016)0799[[02]] - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: József Szájer (A8-0190/2019)


4. Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10 april 2019 om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (debatt)

Uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen: Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10 april 2019 om Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (2019/2694(RSP))

Donald Tusk (Europeiska rådets ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden och talade även om branden i katedralen Notre-Dame i Paris.

Talmannen underströk parlamentets viktiga roll under hela förhandlingsprocessen avseende Förenade kungariktes utträde ur Europeiska unionen.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Gerard Batten för ENF-gruppen, Kazimierz Michał Ujazdowski, grupplös, Elmar Brok (talmannen hyllade Elmar Brok, som hade hållit sitt sista anförande); Richard Corbett, James Nicholson, Martina Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Seán Kelly; Alyn Smith, Julie Girling, Seb Dance, Hans-Olaf Henkel, Danuta Maria Hübner och Seán Kelly.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Paulo Rangel, Ana Gomes, Ana Miranda, Juan Fernando López Aguilar, Paul Brannen och Gunnar Hökmark.

Talare: Jean-Claude Juncker och Donald Tusk.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 15 november 2018 (punkt 5.4 i protokollet av den 15.11.2018).

Enrique Calvet Chambon redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria Arena (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Dennis Radtke för PPE-gruppen, Javi López för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, David Casa, Czesław Hoc, Ernest Urtasun, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Brando Benifei, Arne Gericke, Michaela Šojdrová, Michael Detjen och Christofer Fjellner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Jude Kirton-Darling, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Francis Zammit Dimech, Julie Ward, Notis Marias och Tania González Peñas.

Talare: Marianne Thyssen och Enrique Calvet Chambon.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.21 i protokollet av den 16.4.2019.


6. Europeiska arbetsmyndigheten ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 5.3 i protokollet av den 11.12.2018).

Jeroen Lenaers redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Karima Delli (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Angel Dzhambazki (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Emilian Pavel (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Jordi Solé (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), David Casa för PPE-gruppen, Georgi Pirinski för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen, Kostas Papadakis, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mercedes Bresso, Enrique Calvet Chambon, Tom Vandenkendelaere, Guillaume Balas och Marita Ulvskog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Ruža Tomašić, Kostadinka Kuneva, Danuta Jazłowiecka och Notis Marias.

Talare: Marianne Thyssen och Jeroen Lenaers.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.22 i protokollet av den 16.4.2019.


ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

7. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar klimataktivisten Greta Thunberg, som hade tagit plats på åhörarläktaren.

°
° ° °

Talare: Franck Proust och Jean-Marie Cavada.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd [COM(2018)0307 - C8-0182/2018 - 2018/0154(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0395/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0359)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.2. EU:s anslutning till Genèveakten om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar*** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar [06929/2019 - C8-0133/2019 - 2018/0214(NLE)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0187/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0360)

Parlamentet godkände Europeiska unionens anslutning till akten.

Inlägg:

Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen) klargjorde kommissionens ståndpunkt.


8.3. Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar [COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0361)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.4. Avtal mellan EU och Filippinerna om vissa luftfartsaspekter *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Filippinernas regering om vissa luftfartsaspekter [15056/2018 - C8-0051/2019 - 2016/0156(NLE)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jozo Radoš (A8-0191/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0362)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.5. Internationellt avtal om olivolja och bordsoliver *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver [06781/2019 - C8-0134/2019 - 2017/0107(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Eleonora Forenza (A8-0186/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Eleonora Forenza (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0363)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


8.6. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan (omröstning)

Betänkande om utnämning av Viorel Ştefan till ledamot av revisionsrätten [06341/2019 - C8-0049/2019 - 2019/0802(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0194/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)
(Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen))
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 16.4.2019)

Indrek Tarand (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

VIOREL ŞTEFANS KANDIDATUR

Förkastades (P8_TA(2019)0364).


8.7. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić (omröstning)

Betänkande om utnämning av Ivana Maletić till ledamot av revisionsrätten [07034/2019 - C8-0116/2019 - 2019/0803(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0195/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)
(Sluten omröstning (artikel 180a.1 i arbetsordningen))
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 2 i protokollet av den 16.4.2019)

IVANA MALETIĆ KANDIDATUR

Antogs (P8_TA(2019)0365)

Inlägg:

Željana Zovko.


8.8. Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten [COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Virginie Rozière (A8-0398/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0366)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.9. Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (direktiv) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG och av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU avseende gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder [COM(2018)0092 - C8-0111/2018 - 2018/0041(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A8-0430/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0367)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Wolf Klinz (föredragande).


8.10. Gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder (förordning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om underlättande av gränsöverskridande distribution av kollektiva investeringsfonder och om ändring av förordningarna (EU) nr 345/2013 och (EU) nr 346/2013 [COM(2018)0110 - C8-0110/2018 - 2018/0045(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A8-0431/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0368)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.11. Kapitalkrav (förordning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk, exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav och krav på offentliggörande av information samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 [COM(2016)0850 - C8-0480/2016 - 2016/0360A(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A8-0242/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0369)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.12. Kapitalkrav (direktiv) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU när det gäller undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter och kapitalbevarande åtgärder [COM(2016)0854 - C8-0474/2016 - 2016/0364(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Peter Simon (A8-0243/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0370)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.13. Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (förordning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 806/2014 vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet [COM(2016)0851 - C8-0478/2016 - 2016/0361(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0216/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0371)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Gunnar Hökmark (föredragande).


8.14. Kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet (direktiv) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/59/EU vad gäller kreditinstituts och värdepappersföretags förlustabsorberings- och rekapitaliseringskapacitet och om ändring av direktiv 98/26/EG, direktiv 2002/47/EG, direktiv 2012/30/EU, direktiv 2011/35/EU, direktiv 2005/56/EG, direktiv 2004/25/EG och direktiv 2007/36/EG [COM(2016)0852 - C8-0481/2016 - 2016/0362(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Gunnar Hökmark (A8-0218/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0372)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.15. Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar [COM(2018)0339 - C8-0206/2018 - 2018/0171(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A8-0180/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0373)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.16. Europeiska tillsynsmyndigheter och finansmarknader ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder, förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande, förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument, förordning (EU) nr 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder, förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och (EU) direktiv 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism [COM(2017)0536 - C8-0319/2017 - 2017/0230(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0013/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0374)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Pervenche Berès (föredragande).


8.17. Makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och inrättande av en europeisk systemrisknämnd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd [COM(2017)0538 - C8-0317/2017 - 2017/0232(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0011/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0374P8_TA(2019)0375)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.18. Marknader för finansiella instrument samt upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) [COM(2017)0537 - C8-0318/2017 - 2017/0231(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Othmar Karas och Pervenche Berès (A8-0012/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0376)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.19. Tillsyn av värdepappersföretag (direktiv) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/65/EU [COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0295/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0377)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.20. Tillsynskrav för värdepappersföretag (förordning) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 1093/2010 [COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A8-0296/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0378)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.21. Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen [COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 15 november 2018 (punkt 5.4 i protokollet av den 15.11.2018).

Inlägg: Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, för att begära omröstning om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningn.

Talare: Enrique Calvet Chambon (föredragande) uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (157 röster för, 487 röster emot, 7 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0379)

Inlägg:

Enrique Calvet Chambon yttrade sig i slutet av omröstningen.


8.22. Europeiska arbetsmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten [COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0391/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 5.3 i protokollet av den 11.12.2018).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0380)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.23. Bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bevarande av fiskeresurserna och skydd av marina ekosystem genom tekniska åtgärder, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1967/2006, (EG) nr 1098/2007, (EG) nr 1224/2009, och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1343/2011 och (EU) nr 1380/2013, och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 894/97, (EG) nr 850/98, (EG) nr 2549/2000, (EG) nr 254/2002, (EG) nr 812/2004 och (EG) nr 2187/2005 [COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0381/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

Debatten hade hållits den 15 januari 2018 (punkt 13 i protokollet av den 15.1.2018).

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den16 januari 2018 (punkt 5.3 i protokollet av den 16.1.2018).

Gabriel Mato (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Inlägg: Peter van Dalen (företrädare för ett antal ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet), för att begära omröstning om ändringsförslagen före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningn.

Talare: Yannick Jadot och Gabriel Mato uttalade sig mot begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0381)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.24. Förordning om europeisk företagsstatistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik [COM(2017)0114 - C8-0099/2017 - 2017/0048(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Janusz Lewandowski (A8-0094/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 19 april 2018 (punkt 10.10 i protokollet av den 19.4.2018).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0382)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.25. Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar [COM(2018)0338 - C8-0214/2018 - 2018/0170(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Ingeborg Gräßle (A8-0179/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0383)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.26. Inrättande av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning [COM(2018)0474 - C8-0273/2018 - 2018/0258(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jiří Pospíšil (A8-0460/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 15 januari 2019 (punkt 8.1 i protokollet av den 15.1.2019).

Debatten hade ägt rum rum den 3 april 2019 (punkt 18 i protokollet av den 3.4.2019).

AVSLUTANDE AV FÖRSTA BEHANDLINGEN

Godkändes (P8_TA(2019)0384)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.27. Inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor [COM(2018)0442 - C8-0261/2018 - 2018/0232(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Maria Grapini (A8-0464/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 15 januari 2019 (punkt 8.8 i protokollet av den 15.1.2019).

Debatten hade ägt rum rum den 3 april 2019 (punkt 18 i protokollet av den 3.4.2019).

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0385)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.28. Saluföring och användning av sprängämnesprekursorer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer [COM(2018)0209 - C8-0151/2018 - 2018/0103(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Andrejs Mamikins (A8-0473/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0386)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Andrejs Mamikins (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.


8.29. Gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en gemensam ram för europeisk statistik om personer och hushåll, som grundas på uppgifter på individnivå som samlas in genom urvalsundersökningar [COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Tamás Meszerics (A8-0247/2017)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0387)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.30. Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar ***I (omröstning)

Betänkande om ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (gränser och viseringar) och om ändring av rådets beslut 2004/512/EG, förordning (EG) nr 767/2008, rådets beslut 2008/633/RIF, förordning (EU) 2016/399, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2018/XX [Etiasförordningen], förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området in- och utresekontroller] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0478 - C8-0294/2018 - 2017/0351(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

Debatten hade ägt rum rum den 27 mars 2019 (punkt 24 i protokollet av den 27.3.2019).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0388)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.31. Interoperabilitet mellan EU-informationssystem på områdena polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration ***I (omröstning)

Betänkande om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem (polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration) och om ändring av [förordning (EU) 2018/XX [Eurodacförordningen],] förordning (EU) 2018/XX [förordningen om SIS på området brottsbekämpning], förordning (EU) 2018/XX [Ecris-TCN-förordningen] och förordning (EU) 2018/XX [förordningen om eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nuno Melo (A8-0348/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

Debatten hade ägt rum rum den 27 mars 2019 (punkt 24 i protokollet av den 27.3.2019).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0389)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.32. Europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning) [COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0390)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Cécile Kashetu Kyenge (föredragande) gjorde ett uttalande på grundval av artikel 150.4 i arbetsordningen.


8.33. Typgodkännande av motorfordon med avseende på deras allmänna säkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för typgodkännande av motorfordon och deras släpvagnar samt de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, med avseende på deras allmänna säkerhet och skydd för personer i fordonet och oskyddade trafikanter, om ändring av förordning (EU) 2018/... och om upphävande av förordningarna (EG) nr 78/2009, (EG) nr 79/2009 och (EG) nr 661/2009 [COM(2018)0286 - C8-0194/2018 - 2018/0145(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Róża Thun und Hohenstein (A8-0151/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

Róża Thun und Hohenstein (föredragande) gjorde ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0391)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Virginie Rozière - A8-0398/2018
Morten Messerschmidt, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Emmanuel Maurel, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Pirkko Ruohonen-Lerner och Stanislav Polčák

Betänkande Wolf Klinz - A8-0430/2018
Stanislav Polčák

Betänkande Wolf Klinz - A8-0431/2018
Morten Messerschmidt

Betänkande Peter Simon - A8-0242/2018
Morten Messerschmidt, Stanislav Polčák och Seán Kelly

Betänkande Jonás Fernández - A8-0180/2019
Notis Marias

Betänkande Othmar Karas och Pervenche Berès - A8-0012/2019
Seán Kelly

Betänkande Markus Ferber - A8-0295/2018
Seán Kelly

Betänkande Enrique Calvet Chambon - A8-0355/2018
Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Alex Mayer, Notis Marias, Andrejs Mamikins, John Howarth och Nicola Caputo

Betänkande Jeroen Lenaers - A8-0391/2018
Michaela Šojdrová, Rory Palmer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins och Jan Zahradil.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.32.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Mireille D'Ornano hade låtit meddela att hon hade varit närvarande men att hennes namn inte fanns med på närvarolistan.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Situationen i Moçambique, Malawi och Zimbabwe efter cyklonen Idai (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Situationen i Moçambique, Malawi och Zimbabwe efter cyklonen Idai (2019/2684(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) och Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, José Manuel Fernandes och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Ana Gomes.

Talare: Christos Stylianides och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Situationen i Libyen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2019/2693(RSP))

Talare: Charles Tannock för ECR-gruppen.

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Barbara Spinelli för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Elmar Brok, Inés Ayala Sender, Anna Fotyga, Gilles Lebreton, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Knut Fleckenstein.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Bas Belder, Claude Moraes, Marek Jurek, Cécile Kashetu Kyenge, Alfred Sant och Kati Piri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Patricia Lalonde, Bill Etheridge, Jiří Pospíšil och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Förenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förenta staternas erkännande av Golanhöjderna som israeliskt territorium och eventuell annektering av bosättningarna på Västbanken (2019/2702(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Margrete Auken för Verts/ALE-gruppen och Maria Arena, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arne Lietz, Arne Gericke, Rosa D'Amato, Milan Zver, Andi Cristea, Branislav Škripek och Kostas Papadakis.

Talare: Federica Mogherini.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Situationen i Sudan (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Sudan (2019/2703(RSP))

Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Paul Rübig.

Talare: Federica Mogherini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Skydd av integriteten i samband med valet till Europaparlamentet, framför allt med avseende på internationella hot mot cybersäkerheten (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skydd av integriteten i samband med valet till Europaparlamentet, framför allt med avseende på internationella hot mot cybersäkerheten (2019/2696(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Anna Fotyga för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Klaus Buchner för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Pavel Telička; Jean-Marie Le Pen, grupplös, Carlos Coelho och Eugen Freund.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Paul Rübig ställde en fråga ("blått kort") till Eugen Freund, som besvarade frågan, Angel Dzhambazki, Marietje Schaake, Indrek Tarand, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Gilles Lebreton, Emil Radev, Jeppe Kofod, Sajjad Karim, José Inácio Faria, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Tomáš Zdechovský, Notis Marias och David McAllister, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Dariusz Rosati, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Ana Miranda och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Julian King och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Tolkning av arbetsordningen (vidtagna åtgärder)

De tolkningar av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen och artikel 149a.2 i arbetsordningen som meddelats av AFCO-utskottet hade tillkännagetts i kammaren föregående dag (punkt 7 i protokollet av den 15.4.2019).

EFDD-gruppen hade invänt mot tolkningen av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen inom den tidsfrist på 24 timmar som fastställts i artikel 226.4 i arbetsordningen.

Därmed skulle denna tolkning gå till omröstning på onsdagen den 17 april 2019.

Inga invändningar hade framförts mot tolkningen av artikel 149a.2 i arbetsordningen inom tidsfristen på 24 timmar. Denna tolkning betraktades således som antagen.


19. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att inga invändningar gjorts mot den gemensamma ståndpunkten från DEVE-utskottet och BUDG-utskottet om förlängningen av unionens förvaltningsfond för Centralafrikanska republiken, inom 24 timmar efter tillkännagivandet i kammaren föregående dag (punkt 8 i protokollet av den 15.4.2019).

Därmed skulle talmannen formellt översända denna gemensamma ståndpunkt till kommissionen.


20. Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I - Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dan Nica (A8-0401/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A8-0410/2018)

En första debatt hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 23 i protokollet av den 11.12.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 12 december 2018 (punkt 12.11 i protokollet av den 12.12.2018 och punkt 12.12 i protokollet av den 12.12.2018).

Dan Nica och Christian Ehler redogjorde för betänkandena.

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Lola Sánchez Caldentey (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Nils Torvalds (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Martina Dlabajová (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Cristian-Silviu Buşoi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Lambert van Nistelrooij (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Elsi Katainen (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Liliana Rodrigues (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Jerzy Buzek för PPE-gruppen, Soledad Cabezón Ruiz för S&D-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Jakop Dalunde för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Seán Kelly, Patrizia Toia, Zdzisław Krasnodębski, Dario Tamburrano, Barbara Kudrycka, Angelika Niebler, Francesc Gambús, Peter Liese, Michał Boni och Željana Zovko.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Notis Marias, Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, John Howarth, Ruža Tomašić och Alojz Peterle.

Talare: Carlos Moedas, Dan Nica och Christian Ehler.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.3 i protokollet av den 17.4.2019 och punkt 8.4 i protokollet av den 17.4.2019.


21. Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0277/2018)

Nicola Danti redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Miroslav Mikolášik (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Othmar Karas för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, och Sergio Gaetano Cofferati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Nicola Danti.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 17.4.2019.


22. Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

Christel Schaldemose redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Francis Zammit Dimech (föredragande av yttrande från utskottet JURI).

Talare: Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen).

Talare: Anna Záborská (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Philippe Juvin för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, och Nicola Danti.

Talare: Mariya Gabriel och Christel Schaldemose.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 17.4.2019.


23. Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

Daniel Dalton redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Róża Thun und Hohenstein för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Julia Reda för Verts/ALE-gruppen, Antanas Guoga, Olga Sehnalová, Dita Charanzová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Kateřina Konečná, Dubravka Šuica, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Biljana Borzan och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Anna Záborská, Momchil Nekov, Mihai Ţurcanu och Stanislav Polčák.

Talare: Věra Jourová och Daniel Dalton.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.7 i protokollet av den 17.4.2019.


24. Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

En första debatt hade ägt rum den 10 december 2018 (punkt 15 i protokollet av den 10.12.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 11 december 2018 (punkt 5.7 i protokollet av den 11.12.2018).

Pilar Ayuso redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ricardo Serrão Santos (föredragande av yttrande från utskottet PECH) och Angélique Delahaye för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Miriam Dalli för S&D-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Sirpa Pietikäinen och Cristian-Silviu Buşoi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias och Kateřina Konečná.

Talare: Jyrki Katainen och Pilar Ayuso.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 17.4.2019.


25. Tilläggsskydd för läkemedel ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

Luis de Grandes Pascual redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tiemo Wölken (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Julia Reda för Verts/ALE-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Cristian-Silviu Buşoi, Notis Marias och Alojz Peterle.

Talare: Jyrki Katainen och Luis de Grandes Pascual.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.9 i protokollet av den 17.4.2019.


26. Den eventuella utlämningen av Julian Assange (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Den eventuella utlämningen av Julian Assange (2019/2704(RSP))

Melania Gabriela Ciot (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Jiří Pospíšil för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil; Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, Stelios Kouloglou, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes; William (The Earl of) Dartmouth yttrade sig om inlägget av Stelios Kouloglou och för att besvara en fråga (”blått kort”) från honom; Ana Miranda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kateřina Konečná.

Talare: Věra Jourová och Melania Gabriela Ciot.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


27. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 637.987/OJME).


28. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.15.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov, Affronte, Agea, Aguilera, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Colombier, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Gyürk, Hadjigeorgiou, Händel, Hannan, Hansen, Hanso, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Kostas, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Hookem, Karlsson, Maydell, Ponga


Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Viorel Ștefan

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:   
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Dohrmann, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Vieu, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Voigt

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Faria, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz


Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Ivana Maletić

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:
Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, Cornillet, Deprez, Diaconu, Dlabajová, Federley, Giménez Barbat, Goerens, Gräzin, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Katainen, Klinz, Kyuchyuk, Løkkegaard, Marinho e Pinto, Meissner, Michel, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nagtegaal, Nart, Nicolai, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Petersen, Punset, Ries, Riquet, Rochefort, Schaake, Selimovic, Telička, Toom, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Vehkaperä, Verhofstadt, Weber Renate, Wierinck, Wikström

ECR:
Barekov, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Deva, Fitto, Flack, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Gosiewska, Hannan, Henkel, Hoc, Jurek, Kamall, Karim, Karski, Kłosowski, Kölmel, Krasnodębski, Krupa, Kuźmiuk, Leontini, Lucke, Lundgren, McClarkin, McIntyre, Macovei, Marias, Maullu, Messerschmidt, Mobarik, Nicholson, Ożóg, Packet, Piecha, Piotrowski, Poręba, Rebega, Ruohonen-Lerner, Saryusz-Wolski, Sernagiotto, Škripek, Starbatty, Stevens, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Trebesius, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Winberg, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski

EFDD:
Agea, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Bullock, Castaldo, Coburn, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, D'Ornano, Etheridge, Farage, Ferrara, Gill Nathan, Goddyn, James, Meuthen, Monot, Nuttall, Paksas, Payne, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Zullo

ENF:
Annemans, Arnautu, Batten, Bay, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Colombier, Elissen, de Graaff, Jalkh, Jamet, Lancini, Lebreton, Lechevalier, Loiseau, Martin Dominique, Marusik, Mayer Georg, Mélin, Obermayr, Pretzell, Schaffhauser, Scottà, Stuger, Troszczynski, Vilimsky, Zanni, Zijlstra, Żółtek

GUE/NGL:
Albiol Guzmán, Anderson Martina, Benito Ziluaga, Björk, Boylan, Carthy, Chountis, Couso Permuy, Eck, Ernst, Flanagan, Forenza, González Peñas, Hadjigeorgiou, Händel, Hazekamp, de Jong, Kari, Kohlíček, Konečná, Kouloglou, Kuneva, Le Hyaric, López Bermejo, Maltese, Maštálka, Matias, Maurel, Michels, Mineur, Omarjee, Papadimoulis, Pimenta Lopes, Sánchez Caldentey, Schirdewan, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vallina, Viegas, Zimmer

NI:
Balczó, Borrelli, Epitideios, Fountoulis, Gollnisch, Kovács, Le Pen, Montel, Morvai, Papadakis Konstantinos, Sonneborn, Sośnierz, Synadinos, Ujazdowski, Voigt, Zarianopoulos

PPE:
Ademov, Alliot-Marie, Andrikienė, Arimont, Ashworth, Ayuso, Bach, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cesa, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gehrold, Gieseke, Girling, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Guoga, Gyürk, Hansen, Hayes, Herranz García, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kelam, Kelly, Koch, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Lamassoure, de Lange, Langen, Lavrilleux, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Loskutovs, Łukacijewska, McAllister, McGuinness, Maletić, Malinov, Mandl, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Moisă, Morano, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Niebler, Novakov, Olbrycht, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Ribeiro, Rolin, Rosati, Ruas, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Sellström, Sógor, Šojdrová, Sommer, Sonik, Štefanec, Štětina, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tolić, Tomc, Ţurcanu, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zammit Dimech, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zovko, Zver, Zwiefka

S&D:
Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Beňová, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cristea, Dalli, Dance, Danti, Delvaux, De Monte, Detjen, Drăghici, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, Gabelic, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Gloanec Maurin, Gomes, Grapini, Graswander-Hainz, Griffin, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Hanso, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howarth, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Kadenbach, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Kohn, Köster, Kouroumbashev, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Lange, Leinen, Liberadzki, Lietz, López, López Aguilar, Ludvigsson, Łybacka, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Mayer Alex, Melior, Mizzi, Molnár, Moody, Moraes, Morgano, Nekov, Neuser, Nica, Niedermüller, Noichl, Palmer, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picierno, Picula, Piri, Pirinski, Poc, Poche, Popa, Post, Preuß, Regner, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, dos Santos, Sârbu, Schaldemose, Schlein, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Țapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, Werner, Westphal, Winter, Wölken, Zala, Zanonato, Zemke, Zoană, Zoffoli, Zorrinho

Verts/ALE:
Affronte, Andersson, Auken, Bové, Buchner, Bütikofer, Cramer, Dalunde, Delli, Durand, Eickhout, Evans, Franz, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Marcellesi, Metz, Miranda, Mitrofanovs, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Škrlec, Smith, Solé, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Terricabras, Trüpel, Urtasun, Valero, Vana, Waitz

Senaste uppdatering: 24 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy