Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano i Soraya Post w imieniu grupy S&D w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Kamerunie (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Kamerunu (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena w imieniu grupy S&D w sprawie Kamerunu (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE w sprawie Kamerunu (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun i Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Kamerunu (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE w sprawie Kamerunu (B8-0254/2019).

III.   Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Brunei (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Brunei (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Brunei (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD w sprawie Brunei (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post w imieniu grupy S&D w sprawie Brunei (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE w sprawie Brunei (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE w sprawie Brunei (B8-0251/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności