Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0397(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0386/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0386/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 4
CRE 17/04/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2018 - 5.2
CRE 11/12/2018 - 5.2
PV 18/04/2019 - 10.5
CRE 18/04/2019 - 10.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

4. Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2018 (σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2018).

Ο Guillaume Balas παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Marianne Thyssen (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sven Schulze, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Stevens, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Sven Schulze, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom και Rina Ronja Kari.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins και David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Jeroen Lenaers, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Ana Miranda και João Pimenta Lopes.

Παρεμβαίνουν οι Marianne Thyssen και Guillaume Balas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 9.54.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου