Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

6. Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
CRE

Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (2019/2673(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση εν είδει εισαγωγής στη συζήτηση.

Παρεμβαίνει ο Krišjānis Kariņš (Πρωθυπουργός της Λετονίας).

Παρεμβαίνει ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής).

Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τον Jean-Claude Juncker για τη δέσμευση και τη συνεργασία του.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνει ο Krišjānis Kariņš.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig και Hannes Hanso.

Παρεμβαίνει ο Krišjānis Kariņš.

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση σχετικά με τη σειρά συζητήσεων για το μέλλον της Ευρώπης.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου