Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 17. april 2019 - Strasbourg

8. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


8.1. Razlaga druge alinee prvega pododstavka člena 32(5) Poslovnika (glasovanje)

Razlaga druge alinee prvega pododstavka člena 32(5) Poslovnika

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

RAZLAGA

Odobreno (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokol k Sporazumu med ES in Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, in o Eurodacu *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0394)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


8.3. Vzpostavitev programa Obzorje Evropa – določitev pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Dan Nica (A8-0401/2018)

Prva razprava je potekala 11. decembra 2018 (točka 23 zapisnika z dne 11.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 12. decembra 2018 (točka 12.11 zapisnika z dne 12.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0395)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.4. Program za izvajanje programa Obzorje Evropa ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Prva razprava je potekala 11. decembra 2018 (točka 23 zapisnika z dne 11.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 12. decembra 2018 (točka 12.12 zapisnika z dne 12.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0396)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.5. Nadzor trga in skladnost proizvodov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil in postopkov za skladnost s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njeno izvrševanje ter spremembi uredb (EU) št. 305/2011, (EU) št. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 in (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU in 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

Govorila sta Marco Zullo v imenu skupine EFDD, ki je zahteval, da se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in Nicola Danti (poročevalec), ki je nasprotoval tej zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0397)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.6. Spodbujanje pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0398)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.7. Boljše izvrševanje in posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993, Direktive 98/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta zaradi boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

Govorila sta Róża Thun und Hohenstein, v imenu več kot 38 poslancev, ki je zahtevala, da se o predlogih sprememb glasuje pred začasnim dogovorom v skladu s členom 59(3) Poslovnika, in Daniel Dalton (poročevalec), ki je nasprotoval tej zahtevi.

Parlament je s poimenskim glasovanjem (295 za, 331 proti, 17 vzdržanih glasov) zahtevo zavrnil.

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0399)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.8. Preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 [o splošni živilski zakonodaji], Direktive 2001/18/ES [o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje], Uredbe (ES) št. 1829/2003 [o gensko spremenjenih živilih in krmi], Uredbe (ES) št. 1831/2003 [o krmnih dodatkih], Uredbe (ES) št. 2065/2003 [o aromah dima], Uredbe (ES) št. 1935/2004 [o materialih, namenjenih za stik z živili], Uredbe (ES) št. 1331/2008 [o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila], Uredbe (ES) št. 1107/2009 [o fitofarmacevtskih sredstvih] in Uredbe (EU) 2015/2283 [o novih živilih] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Prva razprava je potekala 10. decembra 2018 (točka 15 zapisnika z dne 10.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 11. decembra 2018 (točka 5.7 zapisnika z dne 11.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0400)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.9. Dodatni varstveni certifikat za zdravila ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 469/2009 o dodatnem varstvenem certifikatu za zdravila [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0401)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Luis de Grandes Pascual (poročevalec).


8.10. Vesoljski program Unije in Agencija Evropske unije za vesoljski program ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi vesoljskega programa Unije in ustanovitvi Agencije Evropske unije za vesoljski program ter razveljavitvi uredb (EU) št. 912/2010, 1285/2013 in 377/2014 ter Sklepa št. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Prva razprava je potekala 12. decembra 2018 (točka 28 zapisnika z dne 12.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 13. decembra 2018 (točka 9.3 zapisnika z dne 13.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0402)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem, Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).


8.11. Program za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za digitalno Evropo za obdobje 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Razprava je potekala dne 12. decembra 2018 (točka 29 zapisnika z dne 12.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 13. decembra 2018 (točka 9.4 zapisnika z dne 13.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0403)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem, Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).


8.12. Program Fiscalis za sodelovanje na področju obdavčitve ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Razprava je potekala dne 16. januarja 2019 (točka 30 zapisnika z dne 16.1.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 17. januarja 2019 (točka 10.9 zapisnika z dne 17.1.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0404)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.13. Program za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Razprava je potekala dne 10. decembra 2018 (točka 13 zapisnika z dne 10.12.2018).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 11. decembra 2018 (točka 5.5 zapisnika z dne 11.12.2018).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0405)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Pred glasovanjem, Elżbieta Bieńkowska (članica Komisije).


8.14. Program za pravosodje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravosodje [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Odbor za pravne zadeve - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Soporočevalca: Josef Weidenholzer in Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 13. februarja 2019 (točka 8.15 zapisnika z dne 13.2.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0406)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.15. Program za pravice in vrednote ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za pravice in vrednote [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Razprava je potekala dne 16. januarja 2019 (točka 31 zapisnika z dne 16.1.2019).
Vprašanje je bilo v skladu s členom 59(4) Poslovnika ponovno posredovano pristojnemu odboru za medinstitucionalna pogajanja 17. januarja 2019 (točka 10.10 zapisnika z dne 17.1.2019).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0407)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


8.16. Število medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (glasovanje)

Predlog sklepa, ki ga je v skladu s členoma 212 in 214 Poslovnika predložila konferenca predsednikov, o številu medparlamentarnih delegacij, delegacij pri skupnih parlamentarnih odborih ter delegacij pri odborih za parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P8_TA(2019)0408)

Zadnja posodobitev: 24. avgust 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov