Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0399(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0012/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0012/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0411

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

16.3. Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: József Szájer (A8-0012/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2019)0411)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου