Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0304(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0017/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0017/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/04/2019 - 16.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0417

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

16.10. Μέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2115/2005 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1386/2007 του Συμβουλίου [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 26)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0417)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου