Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург

16. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


16.1. Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A8-0190/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0409)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.2. Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на ЕС - част I ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A8-0020/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0410)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.3. Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на ЕС ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: József Szájer (A8-0012/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0411)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.4. Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на регламент на Съвета относно мерките за изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРОЕКТ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0412)

Парламентът даде съгласието си за проекта на регламент на Съвета.

Изказвания

Jean Arthuis (докладчик).


16.5. Споразумение за научно и техническо сътрудничество между ЕС и Русия *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Руската федерация [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0413)

Парламентът дава съгласието си за подновяване на споразумението.


16.6. Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0414)


16.7. Възражение съгласно член 105, параграф 3: Възражение срещу делегиран акт: внедряване и експлоатация на съвместни интелигентни транспортни системи (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено от комисията TRAN, съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността, относно делегирания регламент на Комисията от 13 март 2019 г. за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внедряването и експлоатацията на съвместни интелигентни транспортни системи (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Отговорен член на ЕП: Dominique Riquet

(Необходимо е квалифицирано мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


16.8. Европейска гранична и брегова охрана ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ и СЪВМЕСТНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0415)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.9. Визов кодекс ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 11 декември 2018 г. (точка 5.14 от протокола от 11.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0416)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Juan Fernando López Aguilar (докладчик).


16.10. Мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0417)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.11. Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила, с които се улеснява използването на финансова и друга информация за предотвратяването, разкриването, разследването или наказателното преследване на определени престъпления, и за отмяна на Решение 2000/642/ПВР на Съвета [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Емил Радев (A8-0442/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТА и ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0418)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.12. Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Julia Reda (A8-0084/2019)

Разискването се проведе на 11 март 2019 г. (точка 19 от протокола от 11.3.2019 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 13 март 2019 г. (точка 19.1 от протокола от 13.3.2019 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0419)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.13. Механизъм за свързване на Европа ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1316/2013 и Регламент (ЕС) № 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчици: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu и Pavel Telička (A8-0409/2018)

Разискването се проведе на 11 декември 2018 г. (точка 21 от протокола от 11.12.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността на 12 декември 2018 г. (точка 19.2 от протокола от 12.12.2018 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0420)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


16.14. Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламенти на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0421)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност