Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. dubna 2019 - Štrasburk

16. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zveřejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


16.1. Přizpůsobení řady právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie – část II ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A8-0190/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0409)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.2. Přizpůsobení řady právních aktů právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování EU – část I ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A8-0020/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ KOMISE a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0410)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.3. Přizpůsobení řady právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou článku 290 Smlouvy o fungování EU ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: József Szájer (A8-0012/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

přijato jediným hlasováním (P8_TA(2019)0411)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.4. Plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie *** (hlasování)

Doporučení k návrhu nařízení Rady o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH NAŘÍZENÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0412)

Parlament schválil návrh nařízení Rady.

Vystoupení

Jean Arthuis (zpravodaj).


16.5. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a Ruskem *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Ruské federace [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0413)

Parlament schválil obnovení dohody.


16.6. Změna statutu Evropské investiční banky * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o změně statutu Evropské investiční banky [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0414)


16.7. Námitka podle čl. 105 odst. 3 jednacího řádu: zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložil výbor TRAN, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 13. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o zavádění a provozní využívání kooperativních inteligentních dopravních systémů (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Odpovědná poslankyně: Dominique Riquet

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 23)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


16.8. Evropská pohraniční a pobřežní stráž ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 24)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0415)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.9. Vízový kodex ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne11. prosince 2018 (bod 5.14 zápisu ze dne 11.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 25)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0416)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Juan Fernando López Aguilar (zpravodaj).


16.10. Ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví ochranná a kontrolní opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 26)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0417)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.11. Pravidla usnadňující používání finančních a dalších informací ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Emil Radev (A8-0442/2018)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 27)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA, PROHLÁŠENÍ PARLAMENTU a PROHLÁŠENÍ KOMISE

schváleno (P8_TA(2019)0418)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.12. Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Julia Reda (A8-0084/2019)

Rozprava se konala dne 11. března 2019 (bod 19 zápisu ze dne 11.3.2019).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne13. března 2019 (bod 19.1 zápisu ze dne 13.3.2019).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 28)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0419)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.13. Nástroj pro propojení Evropy ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajové: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu a Pavel Telička (A8-0409/2018)

Rozprava se konala dne 11. prosince 2018 (bod 21 zápisu ze dne 11.12.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru za účelem interinstitucionálních jednání dne12. prosince 2018 (bod 19.2 zápisu ze dne 12.12.2018).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 29)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0420)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


16.14. Prevence šíření teroristického obsahu online ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického obsahu online [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 30)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0421)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Poslední aktualizace: 24. srpna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí