Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg

16. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


16.1. Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część II ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A8-0190/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0409)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.2. Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część I ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A8-0020/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIE KOMISJI i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0410)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.3. Dostosowanie niektórych aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 TFUE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne w obszarze wymiaru sprawiedliwości przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A8-0012/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0411)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.4. Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0412)

Parlament wyraził zgodę na projekt rozporządzenia Rady.

Wystąpienia

Jean Arthuis (sprawozdawca).


16.5. Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE a Rosją *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0413)

Parlament wyraził zgodę na przedłużenie umowy.


16.6. Zmiana Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0414)


16.7. Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Wdrażanie i eksploatacja współpracujących inteligentnych systemów transportowych (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję TRAN, zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do wdrażania i eksploatacji współpracujących inteligentnych systemów transportowych (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Posłanka odpowiedzialna: Dominique Riquet

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono


16.8. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0415)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.9. Kodeks wizowy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.14 protokołu z dnia 11.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0416)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca).


16.10. Środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0417)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.11. Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIE PARLAMENTU i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0418)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.12. Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0084/2019)

Debata odbyła się dnia 11 marca 2019 r. (pkt 19 protokołu z dnia 11.3.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 13 marca 2019 r. (pkt 19.1 protokołu z dnia 13.3.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0419)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.13. Instrument „Łącząc Europę” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Transportu i Turystyki. Współsprawozdawcy: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička (A8-0409/2018)

Debata odbyła się dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 21 protokołu z dnia 11.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 12 grudnia 2018 r. (pkt 19.2 protokołu z dnia 12.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0420)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.14. Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0421)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności