Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0143(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0354/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0354/2018

Συζήτηση :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2019 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

19. Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, για διοργανικές διαπραγματεύσεις, στις 14 Νοεμβρίου 2018 (σημείο 14.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018).

Ο Bas Eickhout παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Henna Virkkunen (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Damiano Zoffoli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Fabio Massimo CASTALDO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stefan Eck, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Peter Liese, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Peter Liese, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli και Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Bas Eickhout.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου