Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0114(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0002/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0002/2019

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 22
CRE 17/04/2019 - 22

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.6
PV 18/04/2019 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0429

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

22. Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Η ψηφοφορία σχετικά με την απόφαση να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις διεξάχθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 10.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.1.2019)

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει ο Olle Ludvigsson (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michael Detjen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Emil Radev.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Evelyn Regner.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου