Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0042(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0384/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 24
CRE 17/04/2019 - 24

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0431

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

24. Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I - Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τα ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την έκδοση καλυμμένων ομολόγων και τη δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και της οδηγίας 2014/59/ΕΕ [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Ο Bernd Lucke παρουσιάζει τις εκθέσεις.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Alfred Sant, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Stefan Gehrold και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Bernd Lucke.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019 και σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου