Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0482/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0482/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 16
CRE 15/01/2019 - 16
PV 17/04/2019 - 26
CRE 17/04/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.3
CRE 16/01/2019 - 21.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2019 - 10.13
CRE 18/04/2019 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0026
P8_TA(2019)0433

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

26. InvestEU ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

Ο José Manuel Fernandes παρουσιάζει την έκθεσή του.

Μία πρώτη συζήτηση διεξάχθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.1.2019).
Το ζήτημα παραπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 16 Ιανουαρίου 2019 (σημείο 21.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.1.2019).

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Elena Gentile (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI).

Ο Roberto Gualtieri παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Karine Gloanec Maurin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lieve Wierinck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda και Paul Rübig.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και José Manuel Fernandes.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Paul Rübig.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου