Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 17 април 2019 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Състав на политическите групи
 4.Координация на системите за социална сигурност ***I (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Дебат с министър-председателя на Латвия Кришианис Каринш относно бъдещето на Европа (разискване)
 7.Състав на политическите групи
 8.Време за гласуване
  8.1.Тълкуване на член 32, параграф 5, алинея първа, второ тире от Правилника за дейността на ЕП (гласуване)
  8.2.Протокол към Споразумението между ЕO и Дания относно критериите и механизмите за определяне на държава, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, и системата Евродак *** (гласуване)
  8.3.Създаване на програма „Хоризонт Европа“ и определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите ***I (гласуване)
  8.4.Програма за осъществяване на програма „Хоризонт Европа“ ***I (гласуване)
  8.5.Пазарен надзор и постигане на съответствие със законодателството на Съюза за хармонизация в областта на продуктите ***I (гласуване)
  8.6.Насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги ***I (гласуване)
  8.7.По-добро прилагане и модернизиране на правилата за защита на потребителите в ЕС ***I (гласуване)
  8.8.Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I (гласуване)
  8.9.Сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти ***I (гласуване)
  8.10.Космическа програма на Съюза и Агенция на Европейския съюз за космическата програма ***I (гласуване)
  8.11.Програма „Цифрова Европа“ за периода 2021—2027 г. ***I (гласуване)
  8.12.Програма „Фискалис“ за сътрудничество в областта на данъчното облагане ***I (гласуване)
  8.13.Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I (гласуване)
  8.14.Програма „Правосъдие“ ***I (гласуване)
  8.15.Програма „Права и ценности“ ***I (гласуване)
  8.16.Брой на междупарламентарните делегации, на делегациите в съвместните парламентарни комитети и на делегациите в комитетите за парламентарно сътрудничество и в многостранните парламентарни асамблеи (гласуване)
 9.Обяснения на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Европейска гранична и брегова охрана ***I (разискване)
 14.Визов кодекс ***I (разискване)
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Време за гласуване
  16.1.Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз - част II ***I (гласуване)
  16.2.Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на ЕС - част I ***I (гласуване)
  16.3.Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на ЕС ***I (гласуване)
  16.4.Изпълнение и финансиране на общия бюджет на Съюза през 2019 г. във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза *** (гласуване)
  16.5.Споразумение за научно и техническо сътрудничество между ЕС и Русия *** (гласуване)
  16.6.Изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка * (гласуване)
  16.7.Възражение съгласно член 105, параграф 3: Възражение срещу делегиран акт: внедряване и експлоатация на съвместни интелигентни транспортни системи (гласуване)
  16.8.Европейска гранична и брегова охрана ***I (гласуване)
  16.9.Визов кодекс ***I (гласуване)
  16.10.Мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан ***I (гласуване)
  16.11.Правила, улесняващи използването на финансова и друга информация ***I (гласуване)
  16.12.Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове ***I (гласуване)
  16.13.Механизъм за свързване на Европа ***I (гласуване)
  16.14.Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн ***I (гласуване)
 17.Обяснения на вот
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване
 19.Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (разискване)
 20.Насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства ***I (разискване)
 21.Използване на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право ***I (разискване)
 22.Презгранични преобразувания, сливания и разделяния ***I (разискване)
 23.Европейски фонд за отбрана ***I (разискване)
 24.Експозиции под формата на покрити облигации ***I - Покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации ***I (разискване)
 25.Преговори със Съвета и Комисията относно правото на Парламента да предприема разследване: законодателно предложение (разискване)
 26.Програма InvestEU ***I (разискване)
 27.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
 28.Дневен ред на следващото заседание
 29.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (276 kb)
24/08/2020 15:56
  Списък на присъствалите (60 kb)
18/07/2019 11:08
 
Протокол (92 kb)
24/08/2020 15:56
  Списък на присъствалите (11 kb)
18/07/2019 11:08
  Резултати от различните гласувания (41 kb)
24/08/2020 16:58
  Поименни гласувания (115 kb)
09/07/2019 05:32
 
Протокол (375 kb)
24/08/2020 15:56
  Списък на присъствалите (79 kb)
18/07/2019 11:08
  Резултати от различните гласувания (164 kb)
24/08/2020 16:58
  Поименни гласувания (671 kb)
09/07/2019 05:32
Последно осъвременяване: 24 август 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност