Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 4.Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I (συζήτηση)
 5.Επανάληψη της συνεδρίασης
 6.Συζήτηση με τον πρωθυπουργό της Λετονίας, Krišjānis Kariņš, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 7.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Ερμηνεία του άρθρου 32 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο δεύτερη περίπτωση του Κανονισμού (ψηφοφορία)
  
8.2.Πρωτόκολλο στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου της Δανίας σχετικά με τα κριτήρια και τους μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου και σχετικά με το «Eurodac» *** (ψηφοφορία)
  
8.3.Θέσπιση του «Ορίζων Ευρώπη» και των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Πρόγραμμα υλοποίησης του «Ορίζων Ευρώπη» ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Εποπτεία της αγοράς και συμμόρφωση των προϊόντων ***I (ψηφοφορία)
  
8.6.Προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης ***I (ψηφοφορία)
  
8.7.Καλύτερη επιβολή και εκσυγχρονισμός των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ***I (ψηφοφορία)
  
8.8.Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  
8.9.Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα ***I (ψηφοφορία)
  
8.10.Διαστημικό πρόγραμμα της Ένωσης και Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το διαστημικό πρόγραμμα ***I (ψηφοφορία)
  
8.11.Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη για την περίοδο 2021-2027 ***I (ψηφοφορία)
  
8.12.Πρόγραμμα «Fiscalis» για τη συνεργασία στον τομέα της φορολογίας ***I (ψηφοφορία)
  
8.13.Πρόγραμμα για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) ***I (ψηφοφορία)
  
8.14.Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» ***I (ψηφοφορία)
  
8.15.Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» ***I (ψηφοφορία)
  
8.16.Αριθμός των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, των αντιπροσωπειών στις μικτές κοινοβουλευτικές επιτροπές, των αντιπροσωπειών στις επιτροπές κοινοβουλευτικής συνεργασίας και στις πολυμερείς κοινοβουλευτικές συνελεύσεις (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Επανάληψη της συνεδρίασης
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ***I (συζήτηση)
 14.Κώδικας θεωρήσεων ***I (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Ώρα των ψηφοφοριών
  
16.1.Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος ΙΙ ***I (ψηφοφορία)
  
16.2.Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ - μέρος I ***I (ψηφοφορία)
  
16.3.Προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ ***I (ψηφοφορία)
  
16.4.Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση *** (ψηφοφορία)
  
16.5.Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας *** (ψηφοφορία)
  
16.6.Τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων * (ψηφοφορία)
  
16.7.Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Εγκατάσταση και λειτουργική χρήση συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών (ψηφοφορία)
  
16.8.Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ***I (ψηφοφορία)
  
16.9.Κώδικας θεωρήσεων ***I (ψηφοφορία)
  
16.10.Μέτρα διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού ***I (ψηφοφορία)
  
16.11.Κανόνες που διευκολύνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών ***I (ψηφοφορία)
  
16.12.Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και δίκτυο εθνικών κέντρων συντονισμού ***I (ψηφοφορία)
  
16.13.Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» ***I (ψηφοφορία)
  
16.14.Πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο ***I (ψηφοφορία)
 17.Αιτιολογήσεις ψήφου
 18.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 19.Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ***I (συζήτηση)
 20.Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ***I (συζήτηση)
 21.Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου ***I (συζήτηση)
 22.Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις ***I (συζήτηση)
 23.Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ***I (συζήτηση)
 24.Ανοίγματα υπό τη μορφή καλυμμένων ομολόγων ***I - Καλυμμένα ομόλογα και δημόσια εποπτεία καλυμμένων ομολόγων ***I (συζήτηση)
 25.Διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (συζήτηση)
 26.InvestEU ***I (συζήτηση)
 27.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις
 28.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 29.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (277 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (133 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (2009 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (95 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (51 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (112 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (374 kb) Κατάσταση παρόντων (77 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (165 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (669 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 24 Αυγούστου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου