Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 17. aprill 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Fraktsioonide koosseis
 4.Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimine ***I (arutelu)
 5.Istungi jätkamine
 6.Euroopa tuleviku teemaline arutelu Läti peaministri Krišjānis Kariņšiga (arutelu)
 7.Fraktsioonide koosseis
 8.Hääletused
  
8.1.Kodukorra artikli 32 lõike 5 esimese lõigu teise taande tõlgendus (hääletus)
  
8.2.Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kehtestamist ning Eurodac-süsteemi käsitleva ELi ja Taani vahelise lepingu protokoll *** (hääletus)
  
8.3.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ loomine ning selle osalemis- ja levitamiseeskirjade kehtestamine ***I (hääletus)
  
8.4.Raamprogrammi „Euroopa horisont“ rakendamise programm ***I (hääletus)
  
8.5.Turujärelevalve ja toodete vastavus ***I (hääletus)
  
8.6.Õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks ***I (hääletus)
  
8.7.ELi tarbijakaitse-eeskirjade ajakohastamine ja nende täitmise parem tagamine ***I (hääletus)
  
8.8.ELi toiduahela riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus ***I (hääletus)
  
8.9.Ravimite täiendava kaitse tunnistus ***I (hääletus)
  
8.10.Liidu kosmoseprogramm ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet ***I (hääletus)
  
8.11.Digitaalse Euroopa programm ajavahemikuks 2021–2027 ***I (hääletus)
  
8.12.Maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ ***I (hääletus)
  
8.13.Keskkonna ja kliimameetmete programm (LIFE) ***I (hääletus)
  
8.14.Õigusprogramm ***I (hääletus)
  
8.15.Õiguste ja väärtuste programm ***I (hääletus)
  
8.16.Parlamentidevaheliste delegatsioonide, parlamentaarsetes ühiskomisjonides osalevate delegatsioonide ning parlamentaarsetes koostöökomisjonides ja mitmepoolsetes parlamentaarsetes assambleedes osalevate delegatsioonide arv (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Istungi jätkamine
 12.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 13.Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (arutelu)
 14.Viisaeeskiri ***I (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.Hääletused
  
16.1.Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – II osa ***I (hääletus)
  
16.2.Teatavate kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 – I osa ***I (hääletus)
  
16.3.Teatavate õigusküsimuste valdkonnas kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist ette nägevate õigusaktide kohandamine ELi toimimise lepingu artikliga 290 ***I (hääletus)
  
16.4.2019. aastal liidu üldeelarve täitmise ja rahastamisega seotud meetmed seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust *** (hääletus)
  
16.5.ELi ja Venemaa teadus- ja tehnoloogiakoostöö leping *** (hääletus)
  
16.6.Euroopa Investeerimispanga põhikirja muutmine * (hääletus)
  
16.7.Vastuväide kodukorra artikli 105 lõike 3 alusel: sidusate intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtt ja praktiline kasutamine (hääletus)
  
16.8.Euroopa piiri- ja rannikuvalve ***I (hääletus)
  
16.9.Viisaeeskiri ***I (hääletus)
  
16.10.Loode-Atlandi Kalandusorganisatsiooni reguleerimispiirkonnas kohaldatavad kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)
  
16.11.Normid, mis hõlbustavad finantsalase ja muu teabe kasutamist ***I (hääletus)
  
16.12.Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik ***I (hääletus)
  
16.13.Euroopa ühendamise rahastu ***I (hääletus)
  
16.14.Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine ***I (hääletus)
 17.Selgitused hääletuse kohta
 18.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 19.Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I (arutelu)
 20.Keskkonnasõbralike ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine ***I (arutelu)
 21.Digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamine äriühinguõiguses ***I (arutelu)
 22.Piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised ***I (arutelu)
 23.Euroopa Kaitsefond ***I (arutelu)
 24.Pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ***I - Pandikirjad ja pandikirjade avalik järelevalve ***I (arutelu)
 25.Nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle (arutelu)
 26.InvestEU ***I (arutelu)
 27.Assigneeringute ümberpaigutamised ja eelarveotsused
 28.Järgmise istungi päevakord
 29.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (231 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb) Hääletuste tulemused (122 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2009 kb) 
 
Protokoll (86 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (38 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (112 kb) 
 
Protokoll (333 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (148 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (656 kb) 
Viimane päevakajastamine: 24. august 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika