Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.De politiska gruppernas sammansättning
 4.Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (debatt)
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Omröstning
  
8.1.Tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen (omröstning)
  
8.2.Protokoll till avtalet mellan EG och Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan och om Eurodac *** (omröstning)
  
8.3.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I (omröstning)
  
8.4.Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (omröstning)
  
8.5.Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter ***I (omröstning)
  
8.6.Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I (omröstning)
  
8.7.Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I (omröstning)
  
8.8.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (omröstning)
  
8.9.Tilläggsskydd för läkemedel ***I (omröstning)
  
8.10.Unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (omröstning)
  
8.11.Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (omröstning)
  
8.12.Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (omröstning)
  
8.13.Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I (omröstning)
  
8.14.Programmet för rättsliga frågor ***I (omröstning)
  
8.15.Programmet för rättigheter och värden ***I (omröstning)
  
8.16.Antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer samt delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och multilaterala parlamentariska församlingar (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Den europeiska gräns- och kustbevakningen ***I (debatt)
 14.Viseringskodex ***I (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Omröstning
  
16.1.Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del II ***I (omröstning)
  
16.2.Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del I ***I (omröstning)
  
16.3.Anpassning till artikel 290 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll ***I (omröstning)
  
16.4.Genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen *** (omröstning)
  
16.5.Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland *** (omröstning)
  
16.6.Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga * (omröstning)
  
16.7.Invändning i enlighet med artikel 105.3: Införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem (omröstning)
  
16.8.Den europeiska gräns- och kustbevakningen ***I (omröstning)
  
16.9.Viseringskodex ***I (omröstning)
  
16.10.Bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del ***I (omröstning)
  
16.11.Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information ***I (omröstning)
  
16.12.Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (omröstning)
  
16.13.Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (omröstning)
  
16.14.Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online ***I (omröstning)
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (debatt)
 20.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (debatt)
 21.Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I (debatt)
 22.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (debatt)
 23.Europeiska försvarsfonden ***I (debatt)
 24.Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I - Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I (debatt)
 25.Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (debatt)
 26.InvestEU ***I (debatt)
 27.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (239 kb) Närvarolista (60 kb) Omröstningsresultat (123 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2009 kb) 
 
Protokoll (86 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (37 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (111 kb) 
 
Protokoll (340 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (142 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (656 kb) 
Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy