Indeks 
Protokol
PDF 342kWORD 87k
Onsdag den 17. april 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.De politiske gruppers sammensætning
 4.Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Drøftelse med den lettiske premierminister Krišjānis Kariņš om Europas fremtid (forhandling)
 7.De politiske gruppers sammensætning
 8.Afstemningstid
  
8.1.Fortolkning af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led (afstemning)
  
8.2.Protokol til aftalen mellem EU og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac *** (afstemning)
  
8.3.Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling ***I (afstemning)
  
8.4.Programmet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (afstemning)
  
8.5.Markedsovervågning og produkters overholdelse ***I (afstemning)
  
8.6.Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester ***I (afstemning)
  
8.7.Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler ***I (afstemning)
  
8.8.Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (afstemning)
  
8.9.Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler ***I (afstemning)
  
8.10.Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (afstemning)
  
8.11.Programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (afstemning)
  
8.12.Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet ***I (afstemning)
  
8.13.Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (afstemning)
  
8.14.Programmet for retlige anliggender ***I (afstemning)
  
8.15.Programmet for rettigheder og værdier ***I (afstemning)
  
8.16.Antal interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Den europæiske grænse- og kystvagt ***I (forhandling)
 14.Visumkodeks ***I (forhandling)
 15.Genoptagelse af mødet
 16.Afstemningstid
  
16.1.Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - Del II ***I (afstemning)
  
16.2.Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - del I ***I (afstemning)
  
16.3.Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF ***I (afstemning)
  
16.4.Gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen *** (afstemning)
  
16.5.Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Rusland *** (afstemning)
  
16.6.Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter * (afstemning)
  
16.7.Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: indførelse og praktisk anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (afstemning)
  
16.8.Den europæiske grænse- og kystvagt ***I (afstemning)
  
16.9.Visumkodeks ***I (afstemning)
  
16.10.Bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav ***I (afstemning)
  
16.11.Regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger ***I (afstemning)
  
16.12.Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (afstemning)
  
16.13.Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (afstemning)
  
16.14.Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold ***I (afstemning)
 17.Stemmeforklaringer
 18.Stemmerettelser og -intentioner
 19.Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (forhandling)
 20.Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (forhandling)
 21.Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret ***I (forhandling)
 22.Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I (forhandling)
 23.Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (forhandling)
 24.Eksponeringer i form af dækkede obligationer ***I - Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I (forhandling)
 25.Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (forhandling)
 26.InvestEU ***I (forhandling)
 27.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser
 28.Dagsorden for næste møde
 29.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.37.


2. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller politiske grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan forhandling i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 135, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, om Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, om Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, om Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano og Soraya Post for S&D-Gruppen, om Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė og Inese Vaidere, for PPE-Gruppen, om Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen, om Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (B8-0260/2019).

II.   Cameroon (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga og Branislav Škripek for ECR-Gruppen, om situationen i Cameroon (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen, om Cameroon (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Maria Arena, for S&D-Gruppen, om Cameroon (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere og Francisco José Millán Mon, for PPE-Gruppen, om Cameroon (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun og Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen, om Cameroon (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen, om Cameroon (B8-0254/2019).

III.   Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé og Bodil Valero, for Verts/ALE-Gruppen, om Brunei (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga og Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, om situationen i Brunei (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou og Luke Ming Flanagan, for GUE/NGL-Gruppen, om Brunei (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao og Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, om Brunei (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post for S&D-Gruppen, om Brunei (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere og Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, om Brunei (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen, om Brunei (B8-0251/2019).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162.


3. De politiske gruppers sammensætning

Jane Collins var ikke længere medlem af ENF-Gruppen og var blevet medlem af EFDD-Gruppen med virkning fra den 17. april 2019.

Elisabetta Gardini var ikke længere medlem af PPE-Gruppen og var blevet medlem af ECR-Gruppen med virkning fra den 17. april 2019.


4. Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (forhandling)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 5.2 i protokollen af 11.12.2018).

Guillaume Balas forelagde betænkningen.

Taler: Marianne Thyssen (medlem af Kommissionen).

Talere: Sven Schulze for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Sven Schulze, om afviklingen af forhandlingen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom og Rina Ronja Kari.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins og David Coburn for EFDD-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, om afviklingen af forhandlingen, Ana Miranda og João Pimenta Lopes.

Talere: Marianne Thyssen og Guillaume Balas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.5 i protokollen af 18.4.2019.

(Mødet afbrudt kl. 09.54)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


5. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 10.07.


6. Drøftelse med den lettiske premierminister Krišjānis Kariņš om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med den lettiske premierminister Krišjānis Kariņš om Europas fremtid (2019/2673(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Taler: Krišjānis Kariņš (Letlands premierminister).

Taler: Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen).

Formanden takkede Jean-Claude Juncker for hans engagement og hans samarbejde.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Mercedes Bresso for S&D-Gruppen, Roberts Zīle for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay for ENF-Gruppen, og Bruno Gollnisch, løsgænger.

Taler: Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig og Hannes Hanso.

Taler: Krišjānis Kariņš.

Formanden afgav en kort erklæring om rækken af drøftelser om Europas fremtid.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand


7. De politiske gruppers sammensætning

David Borrelli var ikke længere at finde blandt løsgængerne, men havde tilsluttet sig ALDE-Gruppen med virkning fra den 17. april 2019.

°
° ° °

Talere: Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl og Fabio Massimo Castaldo.


8. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


8.1. Fortolkning af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led (afstemning)

Fortolkning af forretningsordenens artikel 32, stk. 5, første afsnit, andet led

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORTOLKNING

Godkendt (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokol til aftalen mellem EU og Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, og om Eurodac *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet i Danmark eller en anden EU-medlemsstat, og om Eurodac til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af Dublin-konventionen vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0394)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


8.3. Oprettelse af Horisont Europa –om reglerne for deltagelse og formidling ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dan Nica (A8-0401/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 23 i protokollen af 11.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den12. december 2018 (punkt 12.11 i protokollen af 12.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0395)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.4. Programmet til gennemførelse af Horisont Europa ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A8-0410/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 23 i protokollen af 11.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 12. december 2018 (punkt 12.12 i protokollen af 12.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0396)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.5. Markedsovervågning og produkters overholdelse ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler og procedurer for overholdelse og håndhævelse af EU's harmoniseringslovgivning for produkter og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 og (EU) 2017/1369 og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF, 2009/48/EF, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU og 2014/90/EU [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

Talere: Marco Zullo for EFDD-Gruppen, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3, og Nicola Danti (ordfører), imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen.

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0397)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.6. Fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for erhvervsbrugere af onlineformidlingstjenester ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fremme af retfærdighed og gennemsigtighed for brugere af onlineformidlingstjenester [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0398)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.7. Bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

Talere: Róża Thun und Hohenstein, for mindst 38 medlemmer, for at anmode om, at ændringsforslagene blev sat under afstemning inden den foreløbige aftale, jf. forretningsordenens artikel 59, stik. 3, og Daniel Dalton (ordfører) imod denne anmodning.

Parlamentet forkastede anmodningen ved AN (295 for, 331 imod, 17 hverken/eller).

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0399)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.8. Åbenhed og bæredygtighed af EU's risikovurdering i fødevarekæden ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbenhed og bæredygtighed i EU's risikovurdering i fødevarekæden og om ændring af forordning (EF) nr. 178/2002 [om generel fødevarelovgivning], direktiv 2001/18/EF [om udsætning i miljøet af GMO'er], forordning (EF) nr. 1829/2003 [om GM-fødevarer og -foderstoffer], forordning (EF) nr. 1831/2003 [om fodertilsætningsstoffer], forordning (EF) nr. 2065/2003 [om røgaromaer], forordning (EF) nr. 1935/2004 om materialer i kontakt med fødevarer], forordning (EF) nr. 1331/2008 [om den fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer], forordning (EF) nr. 1107/2009 [om plantebeskyttelsesmidler] og forordning (EU) 2015/2283 [om nye fødevarer] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 10. december 2018 (punkt 15 i protokollen af 10.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den11. december 2018 (punkt 5.7 i protokollen af 11.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0400)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.9. Supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0401)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Luis de Grandes Pascual (ordfører).


8.10. Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Unionens rumprogram og Den Europæiske Unions Agentur for Rumprogrammet og om ophævelse af forordning (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013, (EU) nr. 377/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 12. december 2018 (punkt 28 i protokollen af 12.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den13. december 2018 (punkt 9.3 i protokollen af 13.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0402)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Inden afstemningen, Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).


8.11. Programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for et digitalt Europa for perioden 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Forhandlingen fandt sted den 12. december 2018 (punkt 29 i protokollen af 12.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den13. december 2018 (punkt 9.4 i protokollen af 13.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0403))

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Inden afstemningen, Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).


8.12. Fiscalisprogrammet for samarbejde på beskatningsområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af "Fiscalisprogrammet" for samarbejde på beskatningsområdet [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Forhandlingen fandt sted den 16. januar 2019 (punkt 30 i protokollen af 16.1.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den17. januar 2019 (punkt 10.9 i protokollen af 17.1.2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0404)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.13. Programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Forhandlingen fandt sted den 10. december 2018 (punkt 13 i protokollen af 10.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 11. december 2018 (punkt 5.5 i protokollen af 11.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0405)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Inden afstemningen, Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).


8.14. Programmet for retlige anliggender ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retslige anliggender for perioden 2021-2027 [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Retsudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Josef Weidenholzer og Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den13. februar 2019 (punkt 8.15 i protokollen af 13.2.2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0406)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.15. Programmet for rettigheder og værdier ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for rettigheder og værdier [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Forhandlingen fandt sted den 16. januar 2019 (punkt 31 i protokollen af 16.1.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den17. januar 2019 (punkt 10.10 i protokollen af 17.1.2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0407)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


8.16. Antal interparlamentariske delegationer, delegationer til blandede interparlamentariske udvalg og delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg og multilaterale parlamentariske forsamlinger (afstemning)

Forslag til afgørelse indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens 212 og 214 af Formandskonference, om antallet af interparlamentariske delegationer, delegationer til de blandede parlamentariske udvalg og delegationer til de parlamentariske samarbejdsudvalg og de multilaterale parlamentariske forsamlinger (2019/2698(RSO)) (B8-0240/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P8_TA(2019)0408)


9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa og Daniel Hannan

Betænkning: Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Betænkning: Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Betænkning: Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer og Jiří Pospíšil

Betænkning: Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Betænkning: Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria og Nicola Caputo.


10. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.32.)


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

11. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Den europæiske grænse- og kystvagt ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Jens Geier (ordfører for udtalelse fra BUDG), Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Péter Niedermüller for S&D-Gruppen, Anders Primdahl Vistisen for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Diane James for EFDD-Gruppen, Giancarlo Scottà for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, der afviste et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward og Željana Zovko.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Roberta Metsola.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.8 i protokollen af 17.4.2019.


14. Visumkodeks ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59a, den 11. december 2018 (punkt 5.14 i protokollen af 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar forelagde betænkningen.

Taler: Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen).

Talere: Isabella De Monte for S&D-Gruppen, Heinz K. Becker for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Tim Aker for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton for ENF-Gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho og Cécile Kashetu Kyenge.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge og Ruža Tomašić.

Talere: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) og Juan Fernando López Aguilar.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.9 i protokollen af 17.4.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter i afventning af afstemningstiden).


FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

15. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.10.

Talere: Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda og Stelios Kouloglou.


16. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


16.1. Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsprocedure med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - Del II ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A8-0190/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0409)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.2. Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i TEUF - del I ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A8-0020/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0410)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.3. Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i TEUF ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: József Szájer (A8-0012/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0411)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.4. Gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende gennemførelsen og finansieringen af Unionens almindelige budget for 2019 i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

RÅDETS FORSLAG TIL FORORDNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0412)

Parlamentet godkendte udkastet til Rådets forordning.

Indlæg

Jean Arthuis (ordfører).


16.5. Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og Rusland *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0413)

Parlamentet godkendte fornyelsen af aftalen.


16.6. Ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0414)


16.7. Indsigelse, jf. artikel 105, stk. 3: indførelse og praktisk anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet af TRAN, jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3, om Kommissionens delegerede forordning af 13. marts 2019, der supplerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/40/EU i forbindelse med indførelsen og den praktiske anvendelse af samarbejdende intelligente transportsystemer (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Ansvarligt medlem: Dominique Riquet

(Flertal af Parlamentets medlemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


16.8. Den europæiske grænse- og kystvagt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

FORELØBIG AFTALE og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0415)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.9. Visumkodeks ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den11. december 2018 (punkt 5.14 i protokollen af 11.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0416)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Juan Fernando López Aguilar (ordfører).


16.10. Bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2115/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0417)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.11. Regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regler, der letter brugen af finansielle og andre oplysninger med henblik på forebyggelse, afsløring, efterforskning eller retsforfølgning af visse strafbare handlinger, og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

FORELØBIG AFTALE, ERKLÆRING FRA PARLAMENTET og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0418)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.12. Det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af det europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed og netværket af nationale koordinationscentre [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Julia Reda (A8-0084/2019)

Forhandlingen fandt sted den 11. marts 2019 (punkt 19 i protokollen af 11.3.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den13. marts 2019 (punkt 19.1 i protokollen af 13.3.2019).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0419)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.13. Oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi - Transport- og Turismeudvalget. Ordførere: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu og Pavel Telička (A8-0409/2018)

Forhandlingen fandt sted den 11. december 2018 (punkt 21 i protokollen af 11.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den12. december 2018 (punkt 19.2 i protokollen af 12.12.2018).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0420)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


16.14. Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0421)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


17. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

De mundtlige stemmeforklaringer ville blive afgivet torsdag den 18. april 2019.


18. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Parlamentets hjemmeside under ”Plenarmøder”, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


19. Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 14. november 2018 (punkt 8 i protokollen af 14.11.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 14. november 2018 (punkt 14.7 i protokollen af 14.11.2018).

Bas Eickhout forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Henna Virkkunen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, og Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

FORSÆDE: Fabio Massimo CASTALDO
næstformand

Talere: Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Peter Liese, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Seán Kelly.

Talere: Miguel Arias Cañete og Bas Eickhout.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 18.4.2019.


20. Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 24. oktober 2018 (punkt 23 i protokollen af 24.10.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den25. oktober 2018 (punkt 13.8 i protokollen af 25.10.2018).

Andrzej Grzyb forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Markus Pieper for PPE-Gruppen, Seb Dance for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, og Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Lívia JÁRÓKA
næstformand

Talere: Tiemo Wölken og Christel Schaldemose.

Talere: Violeta Bulc og Andrzej Grzyb.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 18.4.2019.


21. Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka forelagde betænkningen.

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Talere: Emil Radev for PPE-Gruppen, Evelyn Regner for S&D-Gruppen, og Ralph Packet for ECR-Gruppen.

Talere: Věra Jourová og Tadeusz Zwiefka.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 18.4.2019.


22. Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Afstemningen om afgørelsen om at indlede interinstitutionelle forhandlinger havde fundet sted den 17. januar 2019 (punkt 10.6 i protokollen af 17.1.2019)

Taler: Věra Jourová (medlem af Kommissionen).

Taler: Olle Ludvigsson (ordfører for udtalelse fra ECON).

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Michael Detjen for S&D-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, og Emil Radev.

Talere: Věra Jourová og Evelyn Regner.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 18.4.2019.


23. Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

En indledende drøftelse havde fundet sted den 11. december 2018 (punkt 22 i protokollen af 11.12.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59a, den 12. december 2018 (punkt 19.1 i protokollen af 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski forelagde betænkningen.

Taler: David McAllister (ordfører for udtalelse fra AFET).

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Talere: Alain Lamassoure (ordfører for udtalelse fra BUDG), Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Edouard Martin for S&D-Gruppen, Dominique Riquet for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Bullock for EFDD-Gruppen, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler og Dariusz Rosati.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Notis Marias og Dobromir Sośnierz.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Zdzisław Krasnodębski.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 18.4.2019.


24. Eksponeringer i form af dækkede obligationer ***I - Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke forelagde betænkningerne.

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Zdzisław KRASNODĘBSKI
næstformand

Talere: Dariusz Rosati for PPE-Gruppen, Alfred Sant for S&D-Gruppen, Notis Marias for ECR-Gruppen, Stefan Gehrold og Pervenche Berès.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og Bernd Lucke.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.11 i protokollen af 18.4.2019 og punkt 10.12 i protokollen af 18.4.2019.


25. Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000003/2019) af Danuta Maria Hübner, for AFCO, til Rådet: Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (B8-0019/2019)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000004/2019) af Danuta Maria Hübner, for AFCO, til Kommissionen: Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo og Danuta Maria Hübner begrundede forespørgslerne.

George Ciamba (formand for Rådet) og Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Maite Pagazaurtundúa for ALDE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, og Jiří Pospíšil.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Taler: Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og George Ciamba.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Danuta Maria Hübner, for AFCO, om forhandlingerne med Rådet og Kommissionen om det lovgivningsmæssige forslag til forordning om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.20 i protokollen af 18.4.2019.


26. InvestEU ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes forelagde betænkningen.

En indledende drøftelse havde fundet sted den 15. januar 2019 (punkt 16 i protokollen af 15.1.2019).
Sagen var blevet henvist til fornyet behandling i det korresponderende udvalg, jf. forretningsordenens artikel 59a, den 16. januar 2019 (punkt 21.3 i protokollen af 16.1.2019).

Taler: Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen).

Taler: Elena Gentile (ordfører for udtalelse fra REGI).

Roberto Gualtieri forelagde betænkningen.

Talere: Othmar Karas for PPE-Gruppen, Karine Gloanec Maurin for S&D-Gruppen, Ralph Packet for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda og Paul Rübig.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Notis Marias.

Talere: Elżbieta Bieńkowska og José Manuel Fernandes.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.13 i protokollen af 18.4.2019.

°
° ° °

Taler: Paul Rübig.


27. Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om godkendelsen af bevillingsoverførsel DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 og DEC 08/2019 - Sektion III – Kommissionen.


28. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 637.987/OJJE).


29. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Hanso Hannes, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Fritaget:

Crowley Brian, Hookem Mike, Karlsson Rikke-Louise, Maydell Eva, Ponga Maurice

Seneste opdatering: 24. august 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik