Rodyklė 
Protokolas
PDF 342kWORD 88k
Trečiadienis, 2019 m. balandžio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Frakcijų sudėtis
 4.Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (diskusijos)
 5.Posėdžio atnaujinimas
 6.Diskusijos su Latvijos Ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš) Europos ateities tema (diskusijos)
 7.Frakcijų sudėtis
 8.Balsuoti skirtas laikas
  
8.1.Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas (balsavimas)
  
8.2.EB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas *** (balsavimas)
  
8.3.Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***I (balsavimas)
  
8.4.Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)
  
8.5.Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I (balsavimas)
  
8.6.Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I (balsavimas)
  
8.7.ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I (balsavimas)
  
8.8.ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (balsavimas)
  
8.9.Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I (balsavimas)
  
8.10.Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (balsavimas)
  
8.11.2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa ***I (balsavimas)
  
8.12.Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ ***I (balsavimas)
  
8.13.Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I (balsavimas)
  
8.14.Teisingumo programa ***I (balsavimas)
  
8.15.Teisių ir vertybių programa ***I (balsavimas)
  
8.16.Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Posėdžio atnaujinimas
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I (diskusijos)
 14.Vizų kodeksas ***I (diskusijos)
 15.Posėdžio atnaujinimas
 16.Balsuoti skirtas laikas
  
16.1.Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis ***I (balsavimas)
  
16.2.Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - I dalis ***I (balsavimas)
  
16.3.Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie SESV 290 straipsnio ***I (balsavimas)
  
16.4.ES 2019m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimas, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos *** (balsavimas)
  
16.5.ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas *** (balsavimas)
  
16.6.Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas * (balsavimas)
  
16.7.Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimas ir naudojimas (balsavimas)
  
16.8.Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I (balsavimas)
  
16.9.Vizų kodeksas ***I (balsavimas)
  
16.10.Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone ***I (balsavimas)
  
16.11.Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo ***I (balsavimas)
  
16.12.Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (balsavimas)
  
16.13.Europos infrastruktūros tinklų priemonė ***I (balsavimas)
  
16.14.Kova su teroristinio turinio sklaida internete ***I (balsavimas)
 17.Paaiškinimai dėl balsavimo
 18.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 19.Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (diskusijos)
 20.Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (diskusijos)
 21.Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje ***I (diskusijos)
 22.Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas ***I (diskusijos)
 23.Europos gynybos fondas ***I (diskusijos)
 24.Padengtų obligacijų pozicijos ***I - Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra ***I (diskusijos)
 25.Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto (diskusijos)
 26.Programa „InvestEU“ ***I (diskusijos)
 27.Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto
 28.Kito posėdžio darbotvarkė
 29.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.37 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Kinija, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėtis (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl Kinijos, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėties (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Kinijos, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėties (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Kinijos, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėties (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano ir Soraya Post S&D frakcijos vardu – dėl Kinijos, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėties (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė ir Inese Vaidere PPE frakcijos vardu – dėl Kinijos, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėties (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu – dėl Kinijos, visų pirma religinių ir etninių mažumų padėties (B8-0260/2019).

II.   Kamerūnas (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl padėties Kamerūne (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Kamerūno (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Maria Arena S&D frakcijos vardu – dėl Kamerūno (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – dėl Kamerūno (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Kamerūno (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu – dėl Kamerūno (B8-0254/2019).

III.   Brunėjus (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Brunėjaus (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga ir Branislav Škripek ECR frakcijos vardu – dėl padėties Brunėjuje (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Brunėjaus (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao ir Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu – dėl Brunėjaus (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu – dėl Brunėjaus (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu – dėl Brunėjaus (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ir Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu – dėl Brunėjaus(B8-0251/2019).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Frakcijų sudėtis

Jane Collins nebėra ENF frakcijos narė, ji nuo 2019 m. balandžio 17 d. prisijungė prie EFDD frakcijos.

Elisabetta Gardini nebėra PPE frakcijos narė, ji nuo 2019 m. balandžio 17 d. prisijungė prie ECR frakcijos.


4. Socialinės apsaugos sistemų koordinavimas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir Reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 įgyvendinimo tvarką [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.2 punktas)

Guillaume Balas pristatė pranešimą.

Kalbėjo Marianne Thyssen (Komisijos narė).

Kalbėjo Sven Schulze PPE frakcijos vardu, Agnes Jongerius S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Sven Schulze dėl diskusijų eigos, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom ir Rina Ronja Kari.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins ir David Coburn EFDD frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers dėl diskusijų eigos, Ana Miranda ir João Pimenta Lopes.

Kalbėjo Marianne Thyssen ir Guillaume Balas.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.5 punktas

(Posėdis sustabdytas 09.54 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


5. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 10.07 val.


6. Diskusijos su Latvijos Ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš) Europos ateities tema (diskusijos)

Diskusijos su Latvijos Ministru Pirmininku Krišjaniu Karinšu (Krišjānis Kariņš) Europos ateities tema (2019/2673(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Krišjānis Kariņš (Latvijos Ministras Pirmininkas).

Kalbėjo Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Pirmininkas padėkojo Jean-Claude Juncker už jo veiklą ir bendradarbiavimą.

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Mercedes Bresso S&D frakcijos vardu, Roberts Zīle ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, ir Bruno Gollnisch, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig ir Hannes Hanso.

Kalbėjo Krišjānis Kariņš.

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą dėl keleto diskusijų dėl Europos ateities.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas


7. Frakcijų sudėtis

David Borrelli pasitraukė iš nepriklausomų narių ir prisijungė prie ALDE frakcijos nuo 2019 m. balandžio 17 d..

°
° ° °

Kalbėjo Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl ir Fabio Massimo Castaldo.


8. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


8.1. Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas (balsavimas)

Darbo tvarkos taisyklių 32 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos antros įtraukos aiškinimas.

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

AIŠKINIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0393)


8.2. EB ir Danijos susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos protokolas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl valstybės narės, atsakingos už Danijoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų ir „Eurodac“ sistemos, skirtos pirštų atspaudams lyginti, siekiant veiksmingai taikyti Dublino konvenciją protokolo, kuriuo į to susitarimo taikymo sritį įtraukiama prieiga teisėsaugos tikslais, sudarymo projekto [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0394)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


8.3. Programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių nustatymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir su ja susijusių dalyvavimo ir sklaidos taisyklių [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dan Nica (A8-0401/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 23 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 12.11 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0395)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.4. Programa, kuria įgyvendinama programa „Europos horizontas“ ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Europos horizontas“ [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 23 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 12.12 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0396)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.5. Rinkos priežiūra ir gaminių atitiktis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros ir iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 ir (ES) 2017/1369 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/42/EB, 2009/48/EB, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES ir 2014/90/ES [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

Kalbėjo Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, jis paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš preliminarų susitarimą, ir Nicola Danti (pranešėjas), jis paprieštaravo šiam prašymui.

Parlamentas atmetė prašymą.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0397)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.6. Verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl verslo klientams teikiamų internetinio tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0398)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.7. ES vartotojų apsaugos taisyklių geresnis vykdymo užtikrinimas ir modernizavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

Kalbėjo Róża Thun und Hohenstein, daugiau kaip 38 Parlamento narių vardu – ji paprašė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalį dėl pakeitimų būtų balsuojama prieš preliminarų susitarimą, ir Daniel Dalton (pranešėjas), jis paprieštaravo šiam prašymui.

Po vardinio balsavimo (295 už, 331 prieš, 17 susilaikė) Parlamentas prašymą atmetė.

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0399)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.8. ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumas ir tvarumas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES vykdomo rizikos vertinimo maisto grandinėje skaidrumo ir tvarumo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 [dėl bendrųjų maistui skirtų teisės aktų], Direktyva 2001/18/EB [dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką], Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 [dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų], Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 [dėl pašarų priedų], Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 [dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų], Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 [dėl medžiagų, skirtų liestis su maistu], Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 [dėl maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūros], Reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 [dėl augalų apsaugos produktų] ir Reglamentas (ES) 2015/2283 [dėl naujų maisto produktų] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gruodžio 10 d. (2018 12 10 protokolo 15 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.7 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0400)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.9. Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 469/2009 dėl medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimo [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0401)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Luis de Grandes Pascual (pranešėjas).


8.10. Sąjungos kosmoso programa ir Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaroma Sąjungos kosmoso programa, įsteigiama Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 28 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 13 d. (2018 12 13 protokolo 9.3 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0402)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Prieš balsavimą Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).


8.11. 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 29 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 13 d. (2018 12 13 protokolo 9.4 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0403)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Prieš balsavimą Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).


8.12. Bendradarbiavimo mokesčių klausimais programa „Fiscalis“ ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendradarbiavimo mokesčių klausimais programos „Fiscalis“ [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Diskusijos vyko 2019 m. sausio 16 d. (2019 01 16 protokolo 30 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. sausio 17 d. (2019 01 17 protokolo 10.9 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0404)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.13. Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Diskusijos vyko2018 m. gruodžio 10 d. (2018 12 10 protokolo 13 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.5 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0405)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Prieš balsavimą Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).


8.14. Teisingumo programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Teisės reikalų komitetas - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjai: Josef Weidenholzer ir Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. vasario 13 d. (2019 02 13 protokolo 8.15 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0406)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.15. Teisių ir vertybių programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisių ir vertybių programos [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Diskusijos vyko 2019 m. sausio 16 d. (2019 01 16 protokolo 31 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. sausio 17 d. (2019 01 17 protokolo 10.10 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0407)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


8.16. Tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose, delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičius (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 212 ir 214 straipsnius pateikė Pirmininkų sueiga – dėl tarpparlamentinių delegacijų, delegacijų jungtiniuose parlamentiniuose komitetuose ir delegacijų parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir daugiašalėse parlamentinėse asamblėjose skaičiaus (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P8_TA(2019)0408)


9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa ir Daniel Hannan

Pranešimas: Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Pranešimas: Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Pranešimas: Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria ir Nicola Caputo.


10. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.32 val.)


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

11. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


12. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


13. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Jens Geier (BUDG komiteto nuomonės referentas), Carlos Coelho PPE frakcijos vardu, Péter Niedermüller S&D frakcijos vardu, Anders Primdahl Vistisen ECR frakcijos vardu, Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, (nesutiko, kad Bill Etheridge pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Diane James EFDD frakcijos vardu, Giancarlo Scottà ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, nepriklausomas Parlamento narys, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, (nesutiko, kad Michaela Šojdrová pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge ir Emil Radev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward ir Željana Zovko.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos ir Roberta Metsola.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 16.8 punktas


14. Vizų kodeksas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.14 punktas).

Juan Fernando López Aguilar pristatė pranešimą.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Kalbėjo Isabella De Monte S&D frakcijos vardu, Heinz K. Becker PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Tim Aker EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho ir Cécile Kashetu Kyenge.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) ir Juan Fernando López Aguilar.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 17 protokolo 16.9 punktas

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

15. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.10 val.

Kalbėjo Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda ir Stelios Kouloglou.


16. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


16.1. Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - II dalis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A8-0190/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0409)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.2. Keleto teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas, pritaikymas prie SESV 290 ir 291 straipsnių - I dalis ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A8-0020/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, KOMISIJOS PAREIŠKIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0410)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.3. Keleto teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, pritaikymas prie SESV 290 straipsnio ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: József Szájer (A8-0012/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0411)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.4. ES 2019m. bendrojo biudžeto vykdymas ir finansavimas, susiję su JK išstojimu iš Sąjungos *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos reglamento dėl Sąjungos 2019 m. bendrojo biudžeto vykdymo ir finansavimo priemonių, susijusių su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Sąjungos, projekto [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

TARYBOS REGLAMENTO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0412).

Parlamentas pritarė Tarybos reglamento projektui.

Kalbėjo

Jean Arthuis (pranešėjas).


16.5. ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo projekto [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 21)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0413)

Parlamentas pritarė susitarimo atnaujinimui.


16.6. Europos investicijų banko statuto dalinis keitimas * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos investicijų banko statutas [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 22)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0414)


16.7. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį: sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimas ir naudojimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį pateikė TRAN komitetas – dėl 2019 m. kovo 13 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/40/ES papildoma nuostatomis dėl sąveikiųjų intelektinių transporto sistemų diegimo ir naudojimo (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Atsakinga Parlamento narė: Dominique Riquet

(Reikalinga visų Parlamento narių dauguma)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 23)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta


16.8. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 24)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0415)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.9. Vizų kodeksas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą (Vizų kodeksas) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 5.14 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 25)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0416)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Juan Fernando López Aguilar (pranešėjas).


16.10. Išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 26)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0417)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.11. Taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės dėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už jas tikslams ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2000/642/TVR [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 27)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS, PARLAMENTO PAREIŠKIMAS ir KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0418)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.12. Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas ***I (balsavimas)

Ataskaita dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Julia Reda (A8-0084/2019)

Diskusijos vyko 2019 m. kovo 11 d. (2019 03 11 protokolo 19 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2019 m. kovo 13 d. (2019 03 13 protokolo 19.1 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 28)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0419)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.13. Europos infrastruktūros tinklų priemonė ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1316/2013 ir (ES) Nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjai: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu ir Pavel Telička (A8-0409/2018)

Diskusijos vyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 21 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 19.2 punktas).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 29)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0420)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


16.14. Kova su teroristinio turinio sklaida internete ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 30)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0421)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


17. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį pateiktus rašytinius paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Paaiškinimai dėl balsavimo vyks 2019 m. balandžio 18 d., ketvirtadienio, posėdyje.


18. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami Parlamento interneto svetainėje > Plenarinis posėdis > Balsavimai > Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


19. Naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio standartai [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. lapkričio 14 d. (2018 11 14 protokolo 8 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. lapkričio 14 d. (2018 11 14 protokolo 14.7 punktas).

Bas Eickhout pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo Henna Virkkunen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Christofer Fjellner PPE frakcijos vardu, Damiano Zoffoli S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, ir Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig).

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Peter Liese), Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Danilo Oscar Lancini ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Peter Liese (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dobromir Sośnierz), Miriam Dalli ir Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria ir Seán Kelly.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete ir Bas Eickhout.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.6 punktas


20. Skatinimas naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. spalio 24 d. (2018 10 24 protokolo 23 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos 2018 m. spalio 25 d. (2018 10 25 protokolo 13.8 punktas).

Andrzej Grzyb pristatė pranešimą.

Kalbėjo Violeta Bulc (Komisijos narė).

Kalbėjo Markus Pieper PPE frakcijos vardu, Seb Dance S&D frakcijos vardu, Mark Demesmaeker ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu ir Florent Marcellesi Verts/ALE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Lívia JÁRÓKA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Tiemo Wölken ir Christel Schaldemose.

Kalbėjo Violeta Bulc ir Andrzej Grzyb.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.7 punktas


21. Skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimas bendrovių teisėje ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų, naudojamų taikant bendrovių teisės aktus [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka pristatė pranešimą.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Emil Radev PPE frakcijos vardu, Evelyn Regner S&D frakcijos vardu ir Ralph Packet ECR frakcijos vardu.

Kalbėjo Věra Jourová ir Tadeusz Zwiefka.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.8 punktas


22. Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl vienos valstybės ribas peržengiančio pertvarkymo, jungimo ir skaidymo [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas įvyko 2019 m. sausio 17 d. (2019 01 17 protokolo 10.6 punktas)

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo Olle Ludvigsson (ECON komiteto nuomonės referentas).

PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Luis de Grandes Pascual PPE frakcijos vardu, Michael Detjen S&D frakcijos vardu, Martin Schirdewan GUE/NGL frakcijos vardu ir Emil Radev.

Kalbėjo Věra Jourová ir Evelyn Regner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.9 punktas


23. Europos gynybos fondas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos gynybos fondas [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gruodžio 11 d. (2018 12 11 protokolo 22 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui 2018 m. gruodžio 12 d. (2018 12 12 protokolo 19.1 punktas).

Zdzisław Krasnodębski pristatė pranešimą.

Kalbėjo David McAllister (AFET komiteto nuomonės referentas).

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo Alain Lamassoure (BUDG komiteto nuomonės referentas), Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Edouard Martin S&D frakcijos vardu, Dominique Riquet ALDE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Bullock EFDD frakcijos vardu, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Reinhard Bütikofer), Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler ir Dariusz Rosati.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Notis Marias ir Dobromir Sośnierz.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska ir Zdzisław Krasnodębski.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.10 punktas


24. Padengtų obligacijų pozicijos ***I - Padengtosios obligacijos ir jų viešoji priežiūra ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su padengtųjų obligacijų pozicijomis [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl padengtųjų obligacijų emisijų ir viešosios priežiūros, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB ir 2014/59/ES [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke pristatė pranešimus.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

PIRMININKAVO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Alfred Sant S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Stefan Gehrold ir Pervenche Berès.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska ir Bernd Lucke.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.11 punktas ir 2019 04 18 protokolo 10.12 punktas


25. Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000003/2019), kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Tarybai: Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisės akto (B8-0019/2019)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000004/2019), kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Komisijai: Derybos su Taryba ir Komisija dėl Europos Parlamento tyrimo teisės: pasiūlymas dėl teisės akto (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo ir Danuta Maria Hübner pateikė klausimus.

George Ciamba (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Diane James EFDD frakcijos vardu ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska ir George Ciamba.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu dėl derybų su Taryba ir Komisija dėl pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl reglamento dėl Europos Parlamento tyrimo teisės (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.20 punktas


26. Programa „InvestEU“ ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa „InvestEU“ [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Biudžeto komitetas - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjai: José Manuel Fernandes ir Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes pristatė pranešimą.

Pirma diskusija įvyko 2019 m. sausio 15 d. (2019 01 15 protokolo 16 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį klausimas grąžintas atsakingam komitetui 2019 m. sausio 16 d. (2019 01 16 protokolo 21.3 punktas).

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska (Komisijos narė).

Kalbėjo Elena Gentile (REGI komiteto nuomonės referentė).

Roberto Gualtieri pristatė pranešimą.

Kalbėjo Othmar Karas PPE frakcijos vardu, Karine Gloanec Maurin S&D frakcijos vardu, Ralph Packet ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda ir Paul Rübig.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Elżbieta Bieńkowska ir José Manuel Fernandes.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 04 18 protokolo 10.13 punktas

°
° ° °

Kalbėjo Paul Rübig.


27. Asignavimų perkėlimas ir sprendimai dėl biudžeto

Pagal Finansinio reglamento 31 straipsnio 6 dalį Europos Sąjungos Taryba informavo biudžeto valdymo instituciją, kad pritarė asignavimų perkėlimui Nr. DEC 01/2019, Nr. DEC 05/2019, Nr. DEC 07/2019 ir Nr. DEC 08/2019 – III skirsnis - Komisija


28. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 637.987/OJJE).


29. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.19 val.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Hanso Hannes, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Leista nedalyvauti:

Crowley Brian, Hookem Mike, Karlsson Rikke-Louise, Maydell Eva, Ponga Maurice

Atnaujinta: 2020 m. rugpjūčio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika