Indekss 
Protokols
PDF 341kWORD 87k
Trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Politisko grupu sastāvs
 4.Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija ***I (debates)
 5.Sēdes atsākšana
 6.Debates ar Latvijas Republikas premjerministru Krišjāni Kariņu par Eiropas nākotni (debates)
 7.Politisko grupu sastāvs
 8.Balsošanas laiks
  
8.1.Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija (balsošana)
  
8.2.Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac *** (balsošana)
  
8.3.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I (balsošana)
  
8.4.Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma ***I (balsošana)
  
8.5.Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība ***I (balsošana)
  
8.6.Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos ***I (balsošana)
  
8.7.ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana ***I (balsošana)
  
8.8.ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (balsošana)
  
8.9.Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm ***I (balsošana)
  
8.10.Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra ***I (balsošana)
  
8.11.Digitālās Eiropas programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)
  
8.12.Programma “Fiscalis” sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I (balsošana)
  
8.13.Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ***I (balsošana)
  
8.14.Programma “Tiesiskums” ***I (balsošana)
  
8.15.Programma “Tiesības un vērtības” ***I (balsošana)
  
8.16.Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās starpparlamentārajās komitejās un delegāciju parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Sēdes atsākšana
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Eiropas Robežu un krasta apsardze ***I (debates)
 14.Vīzu kodekss ***I (debates)
 15.Sēdes atsākšana
 16.Balsošanas laiks
  
16.1.Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam — II daļa ***I (balsošana)
  
16.2.Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam – I daļa ***I (balsošana)
  
16.3.Vairāku tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. pantam ***I (balsošana)
  
16.4.ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2019. gadā saistībā ar AK izstāšanos no Savienības *** (balsošana)
  
16.5.ES un Krievijas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā *** (balsošana)
  
16.6.EIB Statūtu grozīšana * (balsošana)
  
16.7.Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešana un izmantošana (balsošana)
  
16.8.Eiropas Robežu un krasta apsardze ***I (balsošana)
  
16.9.Vīzu kodekss ***I (balsošana)
  
16.10.Saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā ***I (balsošana)
  
16.11.Noteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu ***I (balsošana)
  
16.12.Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (balsošana)
  
16.13.Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ***I (balsošana)
  
16.14.Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana ***I (balsošana)
 17.Balsojumu skaidrojumi
 18.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 19.CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (debates)
 20.“Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (debates)
 21.Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās ***I (debates)
 22.Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I (debates)
 23.Eiropas Aizsardzības fonds ***I (debates)
 24.Riska darījumi segto obligāciju veidā ***I - Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I (debates)
 25.Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (debates)
 26.Programmas InvestEU izveide ***I (debates)
 27.Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu
 28.Nākamās sēdes darba kārtība
 29.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.37.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par Ķīnu, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvokli (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā – par Ķīnu, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvokli (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā – par Ķīnu, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvokli (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano un Soraya Post S&D grupas vārdā – par Ķīnu, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvokli (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė un Inese Vaidere PPE grupas vārdā – par Ķīnu, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvokli (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā – par Ķīnu, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvokli (B8-0260/2019).

II.   Kamerūna (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par stāvokli Kamerūnā (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā – par Kamerūnu (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Maria Arena S&D grupas vārdā – par Kamerūnu (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Kamerūnu (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par Kamerūnu (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā – par Kamerūnu (B8-0254/2019).

III.   Bruneja (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé un Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā – par Bruneju (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga un Branislav Škripek ECR grupas vārdā – par Bruneju (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā – par Bruneju (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā – par Bruneju (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par Bruneju (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā – par Bruneju (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā – par Bruneju (B8-0251/2019).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Politisko grupu sastāvs

Jane Collins vairs nav ENF grupas locekle. 2019. gada 17. aprīlī viņa kļuva par EFDD grupas locekli.

Elisabetta Gardini vairs nav PPE grupas locekle. 2019. gada 17. aprīlī viņa kļuva par ECR grupas locekli.


4. Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Guillaume Balas (A8-0386/2018).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 5.2. punkts).

Guillaume Balas iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Marianne Thyssen (Komisijas locekle).

Uzstājās Sven Schulze PPE grupas vārdā, Agnes Jongerius S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Sven Schulze – par debašu vadīšanu, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom un Rina Ronja Kari.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins un David Coburn EFDD grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers – par debašu vadīšanu, Ana Miranda un João Pimenta Lopes.

Uzstājās Marianne Thyssen un Guillaume Balas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.5. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 9.54.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


5. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 10.07.


6. Debates ar Latvijas Republikas premjerministru Krišjāni Kariņu par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Latvijas Republikas premjerministru Krišjāni Kariņu par Eiropas nākotni (2019/2673(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Krišjānis Kariņš (Latvijas premjerministrs).

Uzstājās Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs).

Sēdes vadītājs pateicās Jean-Claude Juncker par viņa iesaistīšanos un sadarbību.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig un Hannes Hanso.

Uzstājās Krišjānis Kariņš.

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu par debatēm par Eiropas nākotni.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks


7. Politisko grupu sastāvs

David Borrelli vairs nav pie politiskajām grupām nepiederošs deputāts. 2019. gada 17. aprīlī viņš kļuva par ALDE grupas locekli.

°
° ° °

Uzstājās Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl un Fabio Massimo Castaldo.


8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


8.1. Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija (balsošana)

Reglamenta 32. panta 5. punkta pirmās daļas otrā ievilkuma interpretācija

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

INTERPRETĀCIJA

Apstiprināts (P8_TA(2019)0393).


8.2. Protokols ES un Dānijas nolīgumam par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par patvēruma pieteikumu izskatīšanu un Eurodac *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Protokolu Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti Dānijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī, un par Eurodac sistēmu pirkstu nospiedumu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Dublinas Konvenciju, ar ko minēto nolīgumu attiecina uz tiesībaizsardzību [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Ignazio Corrao (A8-0196/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0394).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


8.3. Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveide un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” izveidi un dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumiem [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dan Nica (A8-0401/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 23. punkts).
2018. gada 12. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (12.12.2018. protokola 12.11. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0395).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.4. Pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” īstenošanas programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido īpašo programmu, ar kuru īsteno pētniecības un inovācijas pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A8-0410/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 23. punkts).
2018. gada 12. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (12.12.2018. protokola 12.12. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0396).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.5. Tirgus uzraudzība un produktu atbilstība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz noteikumus un procedūras attiecībā uz Savienības saskaņošanas tiesību aktu par produktiem atbilstību un izpildi un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 305/2011, (ES) Nr. 528/2012, (ES) 2016/424, (ES) 2016/425, (ES) 2016/426 un (ES) 2017/1369 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, 2009/48/EK, 2010/35/ES, 2013/29/ES, 2013/53/ES, 2014/28/ES, 2014/29/ES, 2014/30/ES, 2014/31/ES, 2014/32/ES, 2014/33/ES, 2014/34/ES, 2014/35/ES, 2014/53/ES, 2014/68/ES un 2014/90/ES [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Nicola Danti (A8-0277/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

Uzstājās Marco Zullo EFDD grupas vārdā, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiku balsošana par grozījumiem, un Nicola Danti (referents) – lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0397).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.6. Taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par taisnīguma un pārredzamības veicināšanu komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības pakalpojumos [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Christel Schaldemose (A8-0444/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0398).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.7. ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāka izpilde un modernizēšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0029/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

Uzstājās Róża Thun und Hohenstein vairāk nekā 38 deputātu vārdā, pieprasot, lai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 3. punktu pirms balsošanas par provizorisko vienošanos notiku balsošana par grozījumiem, un Daniel Dalton (referents) – lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu noraidīja (295 par, 331 pret, 17 atturas).

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0399).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.8. ES riska novērtēšanas pārredzamība un ilgtspēja pārtikas aprites ķēdē ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 178/2002 [par pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgiem principiem], Direktīvu 2001/18/EK [par ĢMO apzinātu izplatīšanu vidē], Regulu (EK) Nr. 1829/2003 [par ĢM pārtiku un barību], Regulu (EK) Nr. 1831/2003 [par barības piedevām], Regulu (EK) Nr. 2065/2003 [par kūpināšanas aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1935/2004 [par materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku], Regulu (EK) Nr. 1331/2008 [par vienotu atļauju piešķiršanas procedūru pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem], Regulu (EK) Nr. 1107/2009 [par augu aizsardzības līdzekļiem] un Regulu (ES) Nr. 2015/2283 [par jauniem pārtikas produktiem] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Pilar Ayuso (A8-0417/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 10. decembrī (10.12.2018. protokola 15. punkts).
2018. gada 11. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (11.12.2018. protokola 5.7. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0400).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.9. Papildu aizsardzības sertifikāts zālēm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0401).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Luis de Grandes Pascual (referents).


8.10. Savienības kosmosa programma un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūra ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības kosmosa programmu un Eiropas Savienības kosmosa programmas aģentūru un atceļ Regulu (ES) Nr. 912/2010, (ES) Nr. 1285/2013, (ES) Nr. 377/2014 un Lēmumu 541/2014/ES [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Massimiliano Salini (A8-0405/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 12. decembrī (12.12.2018. protokola 28. punkts).
2018. gada 13. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (13.12.2018. protokola 9.3. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0402).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) – pirms balsošanas.


8.11. Digitālās Eiropas programma laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam izveido Digitālās Eiropas programmu [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Angelika Mlinar (A8-0408/2018).

Debates notika 2018. gada 12. decembrī (12.12.2018. protokola 29. punkts).
2018. gada 13. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (13.12.2018. protokola 9.4. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0403).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) – pirms balsošanas.


8.12. Programma “Fiscalis” sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko sadarbībai nodokļu uzlikšanas jomā izveido programmu “Fiscalis” [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sven Giegold (A8-0421/2018).

Debates notika 2019. gada 16. janvārī (16.1.2019. protokola 30. punkts).
2019. gada 17. janvārī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (17.1.2019. protokola 10.9. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0404).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.13. Vides un klimata pasākumu programma (LIFE) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018).

Debates notika 2018. gada 10. decembrī (10.12.2018. protokola 13. punkts).
2018. gada 11. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (11.12.2018. protokola 5.5. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0405).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) – pirms balsošanas.


8.14. Programma “Tiesiskums” ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums” [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Juridiskā komiteja - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referenti: Josef Weidenholzer un Heidi Hautala (A8-0068/2019).

2019. gada 13. februārī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (13.2.2019. protokola 8.15. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0406).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.15. Programma “Tiesības un vērtības” ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesības un vērtības” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Bodil Valero (A8-0468/2018).

Debates notika 2019. gada 16. janvārī (16.1.2019. protokola 31. punkts).
2019. gada 17. janvārī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai risinātu iestāžu sarunas (17.1.2019. protokola 10.10. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0407).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


8.16. Parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās starpparlamentārajās komitejās un delegāciju parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaits (balsošana)

Lēmuma priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 212. un 214. pantu iesniegusi Priekšsēdētāju konference, par parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās un delegāciju parlamentārās sadarbības komitejās un daudzpusējās parlamentārajās asamblejās skaitu (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0408).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Dan Nica ziņojums - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa un Daniel Hannan

Christian Ehler ziņojums - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Nicola Danti ziņojums - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Daniel Dalton ziņojums - A8-0029/2019
Rory Palmer un Jiří Pospíšil

Pilar Ayuso ziņojums - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Luis de Grandes Pascual ziņojums - A8-0039/2019
José Inácio Faria un Nicola Caputo


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.32.)


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


12. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


13. Eiropas Robežu un krasta apsardze ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Roberta Metsola iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jens Geier (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Péter Niedermüller S&D grupas vārdā, Anders Primdahl Vistisen ECR grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Bill Etheridge, Diane James EFDD grupas vārdā, Giancarlo Scottà ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, kas atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, kuru vēlējās uzdot Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge un Emil Radev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward un Željana Zovko.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos un Roberta Metsola.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2019. protokola 16.8. punkts.


14. Vīzu kodekss ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018).

Saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā, lai vestu iestāžu sarunas, 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 5.14. punkts).

Juan Fernando López Aguilar iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis).

Uzstājās Isabella De Monte S&D grupas vārdā, Heinz K. Becker PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge un Ruža Tomašić.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) un Juan Fernando López Aguilar.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 17.4.2019. protokola 16.9. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta, līdz sākās balsošanas laiks.)


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

15. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.10.

Uzstājās Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda un Stelios Kouloglou.


16. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


16.1. Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam — II daļa ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A8-0190/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0409).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.2. Vairāku tiesību aktu, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. un 291. pantam – I daļa ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A8-0020/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, KOMISIJAS PAZIŅOJUMS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0410).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.3. Vairāku tiesību aktu tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgošana LESD 290. pantam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: József Szájer (A8-0012/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0411).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.4. ES vispārējā budžeta izpilde un finansēšana 2019. gadā saistībā ar AK izstāšanos no Savienības *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Budžeta komiteja. Referents: Jean Arthuis (A8-0197/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

PADOMES REGULAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0412).

Parlaments deva piekrišanu Padomes regulas projektam.

Uzstāšanās

Jean Arthuis (referents)


16.5. ES un Krievijas nolīgums par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Nolīguma starp Eiropas Kopienu un Krievijas Federācijas valdību par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā pagarināšanu [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Christian Ehler (A8-0188/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0413).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma pagarināšanai.


16.6. EIB Statūtu grozīšana * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko groza Eiropas Investīciju bankas statūtus [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0414).


16.7. Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu: sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešana un izmantošana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, kuru saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu iesniegusi TRAN komiteja, par Komisijas 2019. gada 13. marta deleģēto regulu, kas attiecībā uz sadarbīgu intelektisku transporta sistēmu ieviešanu un izmantošanu papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Atbildīgais deputāts: Dominique Riquet.

(Vajadzīgs Parlamenta deputātu vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 23. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


16.8. Eiropas Robežu un krasta apsardze ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 24. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0415).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.9. Vīzu kodekss ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 810/2009, ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018).

2018. gada 11. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (11.12.2018. protokola 5.14. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 25. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0416).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Juan Fernando López Aguilar (referents)


16.10. Saglabāšanas un kontroles pasākumi, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2115/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 26. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0417).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.11. Noteikumi, kas atvieglo finanšu un citas informācijas izmantošanu ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteiktu noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai un ar ko atceļ Padomes lēmumu 2000/642/TI [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Emil Radev (A8-0442/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 27. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS, PARLAMENTA PAZIŅOJUMS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0418).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.12. Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs un Nacionālo koordinācijas centru tīkls ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Julia Reda (A8-0084/2019).

Debates notika 2019. gada 11. martā (11.3.2019. protokola 19. punkts).
2019. gada 13. martā saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (13.3.2019. protokola 19.1. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 28. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0419).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.13. Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulu (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Transporta un tūrisma komiteja. Referenti: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu un Pavel Telička (A8-0409/2018).

Debates notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 21. punkts).
2018. gada 12. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (12.12.2018. protokola 19.2. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 29. punkts.).

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0420).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


16.14. Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Daniel Dalton (A8-0193/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 30. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0421).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


17. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Mutiski balsojumu skaidrojumi tiks sniegti ceturtdien, 2019. gada 18. aprīlī.


18. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Plenārsēde”\ “Plenārsēdes”\ Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


19. CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A8-0354/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 14. novembrī (14.11.2018. protokola 8. punkts).
2018. gada 14. novembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (14.11.2018. protokola 14.7. punkts).

Bas Eickhout iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Henna Virkkunen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Christofer Fjellner PPE grupas vārdā, Damiano Zoffoli S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā un Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Liese, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Danilo Oscar Lancini ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Liese, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli un Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria un Seán Kelly.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Bas Eickhout.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.6. punkts.


20. “Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 24. oktobrī (24.10.2018. protokola 23. punkts).
2018. gada 25. oktobrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (25.10.2018. protokola 13.8. punkts).

Andrzej Grzyb iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Violeta Bulc (Komisijas locekle).

Uzstājās Markus Pieper PPE grupas vārdā, Seb Dance S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā un Florent Marcellesi Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Lívia JÁRÓKA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Tiemo Wölken un Christel Schaldemose.

Uzstājās Violeta Bulc un Andrzej Grzyb.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.7. punkts.


21. Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132 [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018).

Tadeusz Zwiefka iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Emil Radev PPE grupas vārdā, Evelyn Regner S&D grupas vārdā un Ralph Packet ECR grupas vārdā.

Uzstājās Věra Jourová un Tadeusz Zwiefka.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.8. punkts.


22. Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0002/2019).

Balsošana par lēmumu sākt iestāžu sarunas notika 2019. gada 17. janvārī (17.1.2019. protokola 10.6. punkts).

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Olle Ludvigsson (ECON komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Luis de Grandes Pascual PPE grupas vārdā, Michael Detjen S&D grupas vārdā, Martin Schirdewan GUE/NGL grupas vārdā un Emil Radev.

Uzstājās Věra Jourová un Evelyn Regner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.9. punkts.


23. Eiropas Aizsardzības fonds ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018).

Pirmās debates notika 2018. gada 11. decembrī (11.12.2018. protokola 22. punkts).
2018. gada 12. decembrī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai, lai risinātu iestāžu sarunas (12.12.2018. protokola 19.1. punkts).

Zdzisław Krasnodębski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās David McAllister (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Alain Lamassoure (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Edouard Martin S&D grupas vārdā, Dominique Riquet ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Bullock EFDD grupas vārdā, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler un Dariusz Rosati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Notis Marias un Dobromir Sośnierz.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Zdzisław Krasnodębski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.10. punkts.


24. Riska darījumi segto obligāciju veidā ***I - Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Bernd Lucke (A8-0384/2018).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Bernd Lucke (A8-0390/2018).

Bernd Lucke iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

SĒDI VADA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Alfred Sant S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Stefan Gehrold un Pervenche Berès.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un Bernd Lucke.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.11. punkts un 18.4.2019. protokola 10.12. punkts.


25. Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000003/2019) un kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Padomei: Sarunas ar Padomi un Komisiju par Parlamenta izmeklēšanas tiesībām - tiesību akta priekšlikums (B8-0019/2019).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000004/2019) un kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Komisijai: Sarunas ar Padomi un Komisiju par Parlamenta izmeklēšanas tiesībām - tiesību akta priekšlikums (B8-0020/2019).

Ramón Jáuregui Atondo un Danuta Maria Hübner izvērsa jautājumus.

George Ciamba (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Maite Pagazaurtundúa ALDE grupas vārdā, Diane James EFDD grupas vārdā un Jiří Pospíšil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un George Ciamba.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā - par sarunām ar Padomi un Komisiju par priekšlikumu tiesību aktam par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.20. punkts.


26. Programmas InvestEU izveide ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Roberto Gualtieri (A8-0482/2018).

José Manuel Fernandes iepazīstināja ar ziņojumu.

Pirmās debates notika 2019. gada 15. janvārī (15.1.2019. protokola 16. punkts).
2019. gada 16. janvārī saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā (16.1.2019. protokola 21.3. punkts).

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska (Komisijas locekle).

Uzstājās Elena Gentile (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja).

Roberto Gualtieri iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Othmar Karas PPE grupas vārdā, Karine Gloanec Maurin S&D grupas vārdā, Ralph Packet ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda un Paul Rübig.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Elżbieta Bieńkowska un José Manuel Fernandes.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 18.4.2019. protokola 10.13. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Paul Rübig.


27. Apropriāciju pārvietojumi un lēmumi par budžetu

Saskaņā ar Finanšu regulas 31. panta 6. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprināti apropriāciju pārvietojumi DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 un DEC 08/2019, III iedaļa – Komisija.


28. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 637.987/OJJE).


29. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Hanso Hannes, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Attaisnoti nepiedalās:

Crowley Brian, Hookem Mike, Karlsson Rikke-Louise, Maydell Eva, Ponga Maurice

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 24. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika