Index 
Notulen
PDF 344kWORD 87k
Woensdag 17 april 2019 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Samenstelling fracties
 4.Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Debat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa (debat)
 7.Samenstelling fracties
 8.Stemmingen
  
8.1.Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement (stemming)
  
8.2.Protocol bij de overeenkomst EG-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" *** (stemming)
  
8.3.Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I (stemming)
  
8.4.Programma tot uitvoering van Horizon Europa ***I (stemming)
  
8.5.Markttoezicht en naleving op productgebied ***I (stemming)
  
8.6.Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten ***I (stemming)
  
8.7.Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU ***I (stemming)
  
8.8.Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (stemming)
  
8.9.Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ***I (stemming)
  
8.10.Ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (stemming)
  
8.11.Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (stemming)
  
8.12.Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I (stemming)
  
8.13.Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)
  
8.14.Programma Justitie ***I (stemming)
  
8.15.Programma Rechten en waarden ***I (stemming)
  
8.16.Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde interparlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 13.Europese grens- en kustwacht ***I (debat)
 14.Visumcode ***I (debat)
 15.Hervatting van de vergadering
 16.Stemmingen
  
16.1.Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel II ***I (stemming)
  
16.2.Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I ***I (stemming)
  
16.3.Aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU ***I (stemming)
  
16.4.Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie voor 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie *** (stemming)
  
16.5.Overeenkomst EU-Rusland voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied *** (stemming)
  
16.6.Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank * (stemming)
  
16.7.Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen (stemming)
  
16.8.Europese grens- en kustwacht ***I (stemming)
  
16.9.Visumcode ***I (stemming)
  
16.10.Instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan ***I (stemming)
  
16.11.Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie ***I (stemming)
  
16.12.Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (stemming)
  
16.13.Connecting Europe Facility ***I (stemming)
  
16.14.Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud ***I (stemming)
 17.Stemverklaringen
 18.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 19.CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
 20.Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (debat)
 21.Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht ***I (debat)
 22.Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (debat)
 23.Europees Defensiefonds ***I (debat)
 24.Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties ***I - Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I (debat)
 25.Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)
 26.InvestEU ***I (debat)
 27.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten
 28.Agenda van de volgende vergadering
 29.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: David Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.37 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, over China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė en Inese Vaidere, namens de PPE-Fractie, over China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, over China, met name de situatie van religieuze en etnische minderheden (B8-0260/2019).

II.   Kameroen (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Kameroen (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over Kameroen (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Maria Arena, namens de S&D-Fractie, over Kameroen (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over Kameroen (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over Kameroen (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, over Kameroen (B8-0254/2019).

III.   Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, over Brunei (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Brunei (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou en Luke Ming Flanagan, namens de GUE/NGL-Fractie, over Brunei (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, over Brunei (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over Brunei (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie, over Brunei (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans en Mirja Vehkaperä, namens de ALDE-Fractie, over Brunei (B8-0251/2019).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Samenstelling fracties

Jane Collins is met ingang van 17 april 2019 niet langer lid van de ENF-Fractie en heeft zich aangesloten bij de EFDD-Fractie.

Elisabetta Gardini is met ingang van 17 april 2019 niet langer lid van de PPE-Fractie en heeft zich aangesloten bij de ECR-Fractie.


4. Coördinatie van socialezekerheidsstelsels ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 5.2 van de notulen van 11.12.2018).

Guillaume Balas leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sven Schulze, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Sven Schulze, over het verloop van het debat, Joëlle Mélin, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom en Rina Ronja Kari.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins en David Coburn, namens de EFDD-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, over het verloop van het debat, Ana Miranda en João Pimenta Lopes.

Het woord wordt gevoerd door Marianne Thyssen en Guillaume Balas.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.5 van de notulen van 18.4.2019.

(De vergadering wordt om 09.54 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


5. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 10.07 uur hervat.


6. Debat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa (debat)

Debat met Krišjānis Kariņš, premier van Letland, over de toekomst van Europa (2019/2673(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af ter inleiding van het debat.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš (premier van Letland).

Het woord wordt gevoerd door Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

De Voorzitter dankt Jean-Claude Juncker voor zijn inzet en zijn samenwerking.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš.

Volgens de “catch the eye”-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig en Hannes Hanso.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš.

De Voorzitter legt een korte verklaring af over de reeks debatten over de toekomst van Europa.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter


7. Samenstelling fracties

David Borrelli is met ingang van 17 april 2019 geen niet-fractiegebonden lid meer en heeft zich aangesloten bij de ALDE-Fractie.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl en Fabio Massimo Castaldo.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


8.1. Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement (stemming)

Uitlegging van artikel 32, lid 5, eerste alinea, tweede streepje, van het Reglement

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

UITLEGGING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protocol bij de overeenkomst EG-Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek en "Eurodac" *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, waarbij die overeenkomst wordt uitgebreid tot rechtshandhaving [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0394)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


8.3. Vaststelling van Horizon Europa – vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Dan Nica (A8-0401/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 23 van de notulen van 11.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 december 2018 (punt 12.11 van de notulen van 12.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0395)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.4. Programma tot uitvoering van Horizon Europa ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa – het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 23 van de notulen van 11.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 december 2018 (punt 12.12 van de notulen van 12.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0396)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.5. Markttoezicht en naleving op productgebied ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

Het woord wordt gevoerd door Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, om te vragen dat de amendementen vóór het voorlopig akkoord in stemming worden gebracht, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Nicola Danti (rapporteur), die zich uitspreekt tegen dit verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0397)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.6. Bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0398)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.7. Betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

Het woord wordt gevoerd door Róża Thun und Hohenstein, namens meer dan 38 leden, om te vragen dat de amendementen vóór het voorlopig akkoord in stemming worden gebracht, overeenkomstig artikel 59, lid 3, van het Reglement, en Daniel Dalton (rapporteur), die zich uitspreekt tegen dit verzoek.

Bij HS (295 voor, 331 tegen, 17 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0399)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.8. Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 10 december 2018 (punt 15 van de notulen van 10.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 11 december 2018 (punt 5.7 van de notulen van 11.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0400)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.9. Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0401)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Luis de Grandes Pascual (rapporteur).


8.10. Ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 12 december 2018 (punt 28 van de notulen van 12.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 13 december 2018 (punt 9.3 van de notulen van 13.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0402)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie), vóór de stemming.


8.11. Programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 12 december 2018 (punt 29 van de notulen van 12.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 13 december 2018 (punt 9.4 van de notulen van 13.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0403)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie), vóór de stemming.


8.12. Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Fiscalis-programma voor samenwerking op het gebied van belastingen [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op16 januari 2019 (punt 30 van de notulen van 16.1.2019).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 17 januari 2019 (punt 10.9 van de notulen van 17.1.2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENT

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0404)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.13. Programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 10 december 2018 (punt 13 van de notulen van 10.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 11 december 2018 (punt 5.5 van de notulen van 11.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0405)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie), vóór de stemming.


8.14. Programma Justitie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Commissie juridische zaken - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteurs: Josef Weidenholzer en Heidi Hautala (A8-0068/2019)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 13 februari 2019 (punt 8.15 van de notulen van 13.2.2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0406)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.15. Programma Rechten en waarden ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Rechten en waarden [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op16 januari 2019 (punt 31 van de notulen van 16.1.2019).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 17 januari 2019 (punt 10.10 van de notulen van 17.1.2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0407)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


8.16. Aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde interparlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (stemming)

Ontwerpbesluit, ingediend overeenkomstig de artikelen 212 en 214 van het Reglement, door de Conferentie van voorzitters, over het aantal interparlementaire delegaties, delegaties in gemengde parlementaire commissies en delegaties in parlementaire samenwerkingscommissies en multilaterale parlementaire vergaderingen (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2019)0408)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa en Daniel Hannan

Verslag Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Verslag Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Verslag Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer en Jiří Pospíšil

Verslag Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Verslag Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria en Nicola Caputo.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.32 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

11. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat.


12. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


13. Europese grens- en kustwacht ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jens Geier (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Péter Niedermüller, namens de S&D-Fractie, Anders Primdahl Vistisen, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Marina Albiol Guzmán, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Bill Etheridge, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Giancarlo Scottà, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, die weigert een "blauwe kaart"-vraag te accepteren van Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge en Emil Radev.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward en Željana Zovko.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Roberta Metsola.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.8 van de notulen van 17.4.2019.


14. Visumcode ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 11 december 2018 (punt 5.14 van de notulen van 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Isabella De Monte, namens de S&D-Fractie, Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) en Juan Fernando López Aguilar.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 16.9 van de notulen van 17.4.2019.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken in afwachting van de stemmingen.)


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

15. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt om 17.10 uur hervat.

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda en Stelios Kouloglou.


16. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


16.1. Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel II ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A8-0190/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0409)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.2. Aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 VWEU – deel I ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A8-0020/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARING VAN DE COMMISSIE en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0410)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.3. Aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 VWEU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied van justitie die verwijzen naar de regelgevingsprocedure met toetsing, aan artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: József Szájer (A8-0012/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0411)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.4. Uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie voor 2019 in verband met de terugtrekking van het VK uit de Unie *** (stemming)

Aanbeveling over de ontwerpverordening van de Raad houdende maatregelen voor de uitvoering en financiering van de algemene begroting van de Unie in 2019 in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPVERORDENING VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0412)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de ontwerpverordening van de Raad.

Het woord werd gevoerd door:

Jean Arthuis (rapporteur).


16.5. Overeenkomst EU-Rusland voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot vernieuwing van de overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 21)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0413)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de verlenging van de overeenkomst.


16.6. Wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van de statuten van de Europese Investeringsbank [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 22)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2019)0414)


16.7. Bezwaar op grond van artikel 105, lid 3, van het Reglement: invoering en operationeel gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend door de commissie TRAN, overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 13 maart 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de invoering en het operationele gebruik van coöperatieve slimme vervoerssystemen betreft (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Verantwoordelijk lid: Dominique Riquet

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 23)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


16.8. Europese grens- en kustwacht ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 24)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0415)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.9. Visumcode ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 810/2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode (Visumcode) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 11 december 2018 (punt 5.14 van de notulen van 11.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 25)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0416)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Juan Fernando López Aguilar (rapporteur).


16.10. Instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1386/2007 van de Raad [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 26)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0417)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.11. Regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 27)

VOORLOPIG AKKOORD, VERKLARING VAN HET PARLEMENT en VERKLARING VAN DE COMMISSIE

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0418)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.12. Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees kenniscentrum voor industrie, technologie en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging en het netwerk van nationale coördinatiecentra [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Julia Reda (A8-0084/2019)

Het debat heeft plaatsgevonden op 11 maart 2019 (punt 19 van de notulen van 11.3.2019).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 13 maart 2019 (punt 19.1 van de notulen van 13.3.2019).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 28)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0419)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.13. Connecting Europe Facility ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility en tot intrekking van Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteurs: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu en Pavel Telička (A8-0409/2018)

Het debat heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 21 van de notulen van 11.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 december 2018 (punt 19.2 van de notulen van 12.12.2018).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 29)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0420)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


16.14. Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 30)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0421)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


17. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

De mondelinge stemverklaringen vinden plaats op donderdag 18 april 2019.


18. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website van het Parlement "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming).

De elektronische versie zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


19. CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 14 november 2018 (punt 8 van de notulen van 14.11.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 14 november 2018 (punt 14.7 van de notulen van 14.11.2018).

Bas Eickhout leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de commissie TRAN), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, en Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Liese, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli en Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Bas Eickhout.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.6 van de notulen van 18.4.2019.


20. Bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/33/EG inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 24 oktober 2018 (punt 23 van de notulen van 24.10.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 25 oktober 2018 (punt 13.8 van de notulen van 25.10.2018).

Andrzej Grzyb leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Markus Pieper, namens de PPE-Fractie, Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, en Florent Marcellesi, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Lívia JÁRÓKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Tiemo Wölken en Christel Schaldemose.

Het woord wordt gevoerd door Violeta Bulc en Andrzej Grzyb.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.7 van de notulen van 18.4.2019.


21. Gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2017/1132/EU met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, en Ralph Packet, namens de ECR-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Tadeusz Zwiefka.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 18.4.2019.


22. Grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

De stemming over het besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019 (punt 10.6 van de notulen van 17.1.2019)

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Olle Ludvigsson (rapporteur voor advies van de Commissie ECON).

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luis de Grandes Pascual, namens de PPE-Fractie, Michael Detjen, namens de S&D-Fractie, Martin Schirdewan, namens de GUE/NGL-Fractie, en Emil Radev.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Evelyn Regner.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 18.4.2019.


23. Europees Defensiefonds ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Defensiefonds [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 11 december 2018 (punt 22 van de notulen van 11.12.2018).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 12 december 2018 (punt 19.1 van de notulen van 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door David McAllister (rapporteur voor advies van de Commissie AFET).

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alain Lamassoure (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Edouard Martin, namens de S&D-Fractie, Dominique Riquet, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Bullock, namens de EFDD-Fractie, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler en Dariusz Rosati.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Notis Marias en Dobromir Sośnierz.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Zdzisław Krasnodębski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.10 van de notulen van 18.4.2019.


24. Blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties ***I - Gedekte obligaties en overheidstoezicht op gedekte obligaties ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte obligaties [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Alfred Sant, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Stefan Gehrold en Pervenche Berès.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en Bernd Lucke.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.11 van de notulen van 18.4.2019 en punt 10.12 van de notulen van 18.4.2019.


25. Onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel over het enquêterecht van het Europees Parlement (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000003/2019) van Danuta Maria Hübner, namens de commissie AFCO, aan de Raad: Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel (B8-0019/2019)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000004/2019) van Danuta Maria Hübner, namens de commissie AFCO, aan de Commissie: Onderhandelingen met de Raad en de Commissie inzake het enquêterecht van het Parlement: wetgevingsvoorstel (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo en Danuta Maria Hübner lichten de vragen toe.

George Ciamba (fungerend voorzitter van de Raad) en Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Maite Pagazaurtundúa, namens de ALDE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en George Ciamba.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Danuta Maria Hübner, namens de commissie AFCO, over de onderhandelingen met de Raad en de Commissie over het wetgevingsvoorstel voor een verordening inzake het enquêterecht van het Europees Parlement (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.20 van de notulen van 18.4.2019.


26. InvestEU ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het InvestEU-programma [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes leidt het verslag in.

Een eerste debat heeft plaatsgevonden op 15 januari 2019 (punt 16 van de notulen van 15.1.2019).
De zaak is overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement doorverwezen naar de bevoegde commissie op 16 januari 2019 (punt 21.3 van de notulen van 16.1.2019).

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Elena Gentile (rapporteur voor advies van de Commissie REGI).

Roberto Gualtieri leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, namens de PPE-Fractie, Karine Gloanec Maurin, namens de S&D-Fractie, Ralph Packet, namens de ECR-Fractie, Lieve Wierinck, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Solé, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda en Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska en José Manuel Fernandes.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 18.4.2019.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig.


27. Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten

Overeenkomstig artikel 31, lid 6, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit op de hoogte gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijvingen DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 en DEC 08/2019 - Afdeling III – Commissie.


28. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 637.987/OJJE).


29. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.19 uur gesloten.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Hanso Hannes, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Verontschuldigd:

Crowley Brian, Hookem Mike, Karlsson Rikke-Louise, Maydell Eva, Ponga Maurice

Laatst bijgewerkt op: 24 augustus 2020Juridische mededeling - Privacybeleid