Indeks 
Protokół
PDF 352kWORD 88k
Środa, 17 kwietnia 2019 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Skład grup politycznych
 4.Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (debata)
 5.Wznowienie posiedzenia
 6.Debata z premierem Republiki Łotewskiej Krišjānisem Kariņšem na temat przyszłości Europy (debata)
 7.Skład grup politycznych
 8.Głosowanie
  
8.1.Wykładnia Regulaminu: art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie (głosowanie)
  
8.2.Protokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac” *** (głosowanie)
  
8.3.Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I (głosowanie)
  
8.4.Program realizacji programu „Horyzont Europa” ***I (głosowanie)
  
8.5.Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów ***I (głosowanie)
  
8.6.Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego ***I (głosowanie)
  
8.7.Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów ***I (głosowanie)
  
8.8.Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (głosowanie)
  
8.9.Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych ***I (głosowanie)
  
8.10.Program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (głosowanie)
  
8.11.Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (głosowanie)
  
8.12.Program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (głosowanie)
  
8.13.Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)
  
8.14.Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I (głosowanie)
  
8.15.Program „Prawa i Wartości” ***I (głosowanie)
  
8.16.Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji międzyparlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 10.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (debata)
 14.Kodeks wizowy ***I (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Głosowanie
  
16.1.Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część II ***I (głosowanie)
  
16.2.Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część I ***I (głosowanie)
  
16.3.Dostosowanie niektórych aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 TFUE ***I (głosowanie)
  
16.4.Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii *** (głosowanie)
  
16.5.Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE a Rosją *** (głosowanie)
  
16.6.Zmiana Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego * (głosowanie)
  
16.7.Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Wdrażanie i eksploatacja współpracujących inteligentnych systemów transportowych (głosowanie)
  
16.8.Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (głosowanie)
  
16.9.Kodeks wizowy ***I (głosowanie)
  
16.10.Środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku ***I (głosowanie)
  
16.11.Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji ***I (głosowanie)
  
16.12.Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (głosowanie)
  
16.13.Instrument „Łącząc Europę” ***I (głosowanie)
  
16.14.Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym ***I (głosowanie)
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 18.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 19.Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (debata)
 20.Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (debata)
 21.Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ***I (debata)
 22.Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek ***I (debata)
 23.Europejski Fundusz Obronny ***I (debata)
 24.Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych ***I - Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I (debata)
 25.Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (debata)
 26.Program InvestEU ***I (debata)
 27.Przesunięcia środków i decyzje budżetowe
 28.Porządek obrad następnego posiedzenia
 29.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.37.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Chiny, w szczególności sytuacja mniejszości religijnych i etnicznych (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano i Soraya Post w imieniu grupy S&D w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė i Inese Vaidere w imieniu grupy PPE w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE w sprawie Chin, w szczególności sytuacji mniejszości religijnych i etnicznych (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Kamerunie (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Kamerunu (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Maria Arena w imieniu grupy S&D w sprawie Kamerunu (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE w sprawie Kamerunu (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun i Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Kamerunu (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE w sprawie Kamerunu (B8-0254/2019).

III.   Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie Brunei (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Brunei (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Luke Ming Flanagan w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie Brunei (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD w sprawie Brunei (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post w imieniu grupy S&D w sprawie Brunei (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE w sprawie Brunei (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans i Mirja Vehkaperä w imieniu grupy ALDE w sprawie Brunei (B8-0251/2019).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Skład grup politycznych

Jane Collins nie jest już członkinią grupy ENF i przystąpiła do grupy EFDD z dniem 17 kwietnia 2019 r.

Elisabetta Gardini nie jest już członkinią grupy PPE i przystąpiła do grupy ECR z dniem 17 kwietnia 2019 r.


4. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz rozporządzenie (WE) nr 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.2 protokołu z dnia 11.12.2018).

Guillaume Balas przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Marianne Thyssen (członkini Komisji).

Głos zabrali Sven Schulze w imieniu grupy PPE, Agnes Jongerius w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Sven Schulze w sprawie prowadzenia debaty, Joëlle Mélin w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom i Rina Ronja Kari.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins i David Coburn w imieniu grupy EFDD.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers w sprawie prowadzenia debaty, Ana Miranda i João Pimenta Lopes.

Głos zabrali Marianne Thyssen i Guillaume Balas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 18 kwietnia 2019 r.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 9.54.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


5. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 10.07.


6. Debata z premierem Republiki Łotewskiej Krišjānisem Kariņšem na temat przyszłości Europy (debata)

Debata z premierem Republiki Łotewskiej Krišjānisem Kariņšem na temat przyszłości Europy (2019/2673(RSP))

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie tytułem wprowadzenia do debaty.

Głos zabrał Krišjānis Kariņš (premier Republiki Łotewskiej).

Głos zabrał Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji).

Przewodniczący podziękował Jean-Claude'owi Juncker'owi za zaangażowanie i za współpracę.

Głos zabrali Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, i Bruno Gollnisch niezrzeszony.

Głos zabrał Krišjānis Kariņš.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig i Hannes Hanso.

Głos zabrał Krišjānis Kariņš.

Przewodniczący złożył krótkie oświadczenie na temat serii debat nad przyszłością Europy.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący


7. Skład grup politycznych

David Borrelli przestał być posłem niezrzeszonym i przystąpił do grupy ALDE ze skutkiem od dnia 17 kwietnia 2019 r.

°
° ° °

Głos zabrali Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl i Fabio Massimo Castaldo.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Wykładnia Regulaminu: art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie (głosowanie)

Wykładnia Regulaminu: art. 32 ust. 5 akapit pierwszy tiret drugie

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WYKŁADNIA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokół do Umowy między UE a Danią w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl i w sprawie systemu „Eurodac” *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu dotyczącego dostępu do Eurodac na potrzeby ochrony porządku publicznego do Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, i systemu „Eurodac” do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0394)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


8.3. Ustanowienie programu „Horyzont Europa” oraz zasad uczestnictwa i upowszechniania obowiązujących w tym programie ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” oraz zasady uczestnictwa i upowszechniania obowiązujące w tym programie [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dan Nica (A8-0401/2018)

Pierwsza debata odbyła się 11 grudnia 2018 r. (pkt 23 protokołu z dnia 11.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 12 grudnia 2018 r. (pkt 12.11 protokołu z dnia 12.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0395)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.4. Program realizacji programu „Horyzont Europa” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program szczegółowy służący realizacji programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0410/2018)

Pierwsza debata odbyła się 11 grudnia 2018 r. (pkt 23 protokołu z dnia 11.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 12 grudnia 2018 r. (pkt 12.12 protokołu z dnia 12.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0396)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.5. Nadzór rynku i zgodność z prawodawstwem dotyczącym produktów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i procedury w zakresie zgodności z prawodawstwem harmonizacyjnym Unii dotyczącym produktów i jego egzekwowania oraz zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011, (UE) nr 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 i (UE) 2017/1369 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/42/WE, 2009/48/WE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE i 2014/90/UE [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

Głos zabrali Marco Zullo w imieniu grupy EFDD z wnioskiem, aby poprawki zostały poddane pod głosowanie przed wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i Nicola Danti (sprawozdawca) w celu wyrażenia sprzeciwu.

Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0397)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.6. Propagowanie uczciwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0398)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.7. Lepsze egzekwowanie i unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumentów ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r., dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/29/WE oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia przepisów UE dotyczących ochrony konsumenta [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

Głos zabrali Róża Thun und Hohenstein, w imieniu ponad 38 posłów, z wnioskiem, aby poprawki zostały poddane pod głosowanie przed wstępnym porozumieniem zgodnie z art. 59 ust. 3 Regulaminu, i Daniel Dalton (sprawozdawca) w celu wyrażenia sprzeciwu.

W GI (przy 295 głosach za, 331 głosach przeciwko, 17 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0399)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.8. Przejrzystość i zrównoważony charakter unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przejrzystości i zrównoważonego charakteru unijnej oceny ryzyka w łańcuchu żywnościowym zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 178/2002 [w sprawie ogólnego prawa żywnościowego], dyrektywę 2001/18/WE [w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie], rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 [w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy], rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 [w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt], rozporządzenie (WE) nr 2065/2003 [w sprawie środków aromatyzujących dymu wędzarniczego], rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 [w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością], rozporządzenie (WE) nr 1331/2008 [w sprawie jednolitej procedury wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących], rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 [w sprawie środków ochrony roślin] oraz rozporządzenie (UE) 2015/2283 [w sprawie nowej żywności] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

Pierwsza debata odbyła się 10 grudnia 2018 r. (pkt 15 protokołu z dnia 10.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.7 protokołu z dnia 11.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0400)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.9. Dodatkowe świadectwo ochronne dla produktów leczniczych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 469/2009 dotyczące dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0401)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Luis de Grandes Pascual (sprawozdawca).


8.10. Program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program kosmiczny Unii i Agencji Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 912/2010, (UE) nr 1285/2013, (UE) nr 377/2014 oraz decyzję 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Pierwsza debata odbyła się 12 grudnia 2018 r. (pkt 28 protokołu z dnia 12.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 13 grudnia 2018 r. (pkt 9.3 protokołu z dnia 13.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0402)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Przed głosowaniem Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).


8.11. Program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Cyfrowa Europa” na lata 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Debata odbyła się dnia12 grudnia 2018 r. (pkt 29 protokołu z dnia 12.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 13 grudnia 2018 r. (pkt 9.4 protokołu z dnia 13.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0403)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Przed głosowaniem Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).


8.12. Program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program Fiscalis na rzecz współpracy w dziedzinie opodatkowania [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Debata odbyła się dnia16 stycznia 2019 r. (pkt 30 protokołu z dnia 16.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 17 stycznia 2019 r. (pkt 10.9 protokołu z dnia 17.1.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKA

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0404)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.13. Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanwiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Debata odbyła się dnia 10 grudnia 2018 r. (pkt 13 protokołu z dnia 10.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.5 protokołu z dnia 11.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0405)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Przed głosowaniem Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).


8.14. Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości” [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Komisja Prawna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Josef Weidenholzer i Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 13 lutego 2019 r. (pkt 8.15 protokołu z dnia 13.2.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0406)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.15. Program „Prawa i Wartości” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Prawa i Wartości” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Debata odbyła się dnia 16 stycznia 2019 r. (pkt 31 protokołu z dnia 16.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 17 stycznia 2019 r. (pkt 10.10 protokołu z dnia 17.1.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono P8_TA(2019)0407)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.16. Liczba delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji międzyparlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (głosowanie)

Projekt decyzji złożony zgodnie z art. 212 i 214 Regulaminu przez Konferencję Przewodniczących w sprawie liczby delegacji międzyparlamentarnych, delegacji do wspólnych komisji parlamentarnych oraz delegacji do komisji współpracy parlamentarnej i do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych (2019/2698(RSO)) (B8-0240/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0408)


9. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Sprawozdanie Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa i Daniel Hannan

Sprawozdanie Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Sprawozdanie Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Sprawozdanie Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer i Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Sprawozdanie Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria i Nicola Caputo.


10. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.32.)


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

11. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 15.00.


12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali Jens Geier (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Péter Niedermüller w imieniu grupy S&D, Anders Primdahl Vistisen w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Marina Albiol Guzmán w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Diane James w imieniu grupy EFDD, Giancarlo Scottà w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, która nie zgodziła się na pytanie zasygnalizowane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaelę Šojdrovą, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge i Emil Radev.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward i Željana Zovko.

Głos zabrali Dimitris Avramopoulos i Roberta Metsola.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.8 protokołu z dnia 17.4.2019.


14. Kodeks wizowy ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.14 protokołu z dnia 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Głos zabrali Isabella De Monte w imieniu grupy S&D, Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge i Ruža Tomašić.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete (członek Komisji) i Juan Fernando López Aguilar.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 16.9 protokołu z dnia 17.4.2019.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone w oczekiwaniu na głosowanie.)


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

15. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 17.10.

Głos zabrali Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda i Stelios Kouloglou.


16. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


16.1. Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część II ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A8-0190/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0409)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.2. Dostosowanie niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 TFUE – część I ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A8-0020/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIE KOMISJI i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0410)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.3. Dostosowanie niektórych aktów prawnych w obszarze sprawiedliwości przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 TFUE ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dostosowującego niektóre akty prawne w obszarze wymiaru sprawiedliwości przewidujące stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: József Szájer (A8-0012/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0411)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.4. Wykonanie i finansowanie budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie środków dotyczących wykonania i finansowania budżetu ogólnego Unii w 2019 r. w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0412)

Parlament wyraził zgodę na projekt rozporządzenia Rady.

Wystąpienia

Jean Arthuis (sprawozdawca).


16.5. Umowa w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między UE a Rosją *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej odnowienia Umowy w sprawie współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską a Rządem Federacji Rosyjskiej [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0413)

Parlament wyraził zgodę na przedłużenie umowy.


16.6. Zmiana Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0414)


16.7. Sprzeciw na podstawie art. 105 ust. 3 Regulaminu: Wdrażanie i eksploatacja współpracujących inteligentnych systemów transportowych (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony przez komisję TRAN, zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 13 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do wdrażania i eksploatacji współpracujących inteligentnych systemów transportowych (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Posłanka odpowiedzialna: Dominique Riquet

(Wymagana większość głosów posłów do Parlamentu)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono


16.8. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylającego wspólne działanie Rady 98/700/WSiSW, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0415)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.9. Kodeks wizowy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 5.14 protokołu z dnia 11.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0416)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Juan Fernando López Aguilar (sprawozdawca).


16.10. Środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0417)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.11. Zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania oraz uchylającej decyzję Rady 2000/642/WSiSW [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WSTĘPNE POROZUMIENIE, OŚWIADCZENIE PARLAMENTU i OŚWIADCZENIE KOMISJI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0418)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.12. Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejskie Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w kwestiach Przemysłu, Technologii i Badań Naukowych oraz sieć krajowych ośrodków koordynacji [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Julia Reda (A8-0084/2019)

Debata odbyła się dnia 11 marca 2019 r. (pkt 19 protokołu z dnia 11.3.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 13 marca 2019 r. (pkt 19.1 protokołu z dnia 13.3.2019).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0419)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.13. Instrument „Łącząc Europę” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” i uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Transportu i Turystyki. Współsprawozdawcy: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu i Pavel Telička (A8-0409/2018)

Debata odbyła się dnia 11 grudnia 2018 r. (pkt 21 protokołu z dnia 11.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 12 grudnia 2018 r. (pkt 19.2 protokołu z dnia 12.12.2018).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0420)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


16.14. Zapobieganie rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0421)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


17. Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia pisemne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach przeznaczonych dla posłów na stronie internetowej Parlamentu.

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Oświadczenia ustne dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu zostaną przedstawione 18 kwietnia 2019 r.


18. Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu

Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu są zamieszczone na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych).

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana przez maksimum dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt oddanych głosów i zgłoszeń zamiaru oddania głosu zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


19. Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Pierwsza debata odbyła się 14 listopada 2018 r. (pkt 8 protokołu z dnia 14.11.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 14 listopada 2018 r. (pkt 14.7 protokołu z dnia 14.11.2018).

Bas Eickhout przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali Henna Virkkunen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Christofer Fjellner w imieniu grupy PPE, Damiano Zoffoli w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, i Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Liese, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Peter Liese, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Dobromira Sośnierza, Miriam Dalli i Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria i Seán Kelly.

Głos zabrali Miguel Arias Cañete i Bas Eickhout.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.6 protokołu z dnia 18.4.2019.


20. Promowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/33/UE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

Pierwsza debata odbyła się 24 października 2018 r. (pkt 23 protokołu z dnia 24.10.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 25 października 2018 r. (pkt 13.8 protokołu z dnia 25.10.2018).

Andrzej Grzyb przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali Markus Pieper w imieniu grupy PPE, Seb Dance w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, i Florent Marcellesi w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Lívia JÁRÓKA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Tiemo Wölken i Christel Schaldemose.

Głos zabrali Violeta Bulc i Andrzej Grzyb.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 18.4.2019.


21. Stosowanie narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali Emil Radev w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, i Ralph Packet w imieniu grupy ECR.

Głos zabrali Věra Jourová i Tadeusz Zwiefka.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 18.4.2019.


22. Transgraniczne przekształcanie, łączenie i podział spółek ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Głosowanie nad decyzją w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych odbyło się 17 stycznia 2019 r. (pkt 10.6 protokołu z dnia 17.1.2019)

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrał Olle Ludvigsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej ECON).

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Michael Detjen w imieniu grupy S&D, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, i Emil Radev.

Głos zabrały Věra Jourová i Evelyn Regner.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 18.4.2019.


23. Europejski Fundusz Obronny ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Fundusz Obronny [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

Pierwsza debata odbyła się 11 grudnia 2018 r. (pkt 22 protokołu z dnia 11.12.2018).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 12 grudnia 2018 r. (pkt 19.1 protokołu z dnia 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał David McAllister (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET).

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrali Alain Lamassoure (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Edouard Martin w imieniu grupy S&D, Dominique Riquet w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Bullock w imieniu grupy EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler i Dariusz Rosati.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Notis Marias i Dobromir Sośnierz.

Głos zabrali Elżbieta Bieńkowska i Zdzisław Krasnodębski.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 18.4.2019.


24. Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych ***I - Obligacje zabezpieczone i nadzór publiczny nad obligacjami zabezpieczonymi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE i dyrektywę 2014/59/UE [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke przedstawił sprawozdania.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

PRZEWODNICTWO: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Alfred Sant w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Stefan Gehrold i Pervenche Berès.

Głos zabrali Elżbieta Bieńkowska i Bernd Lucke.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.11 protokołu z dnia 18.4.2019 i pkt 10.12 protokołu z dnia 18.4.2019.


25. Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego uprawnień śledczych Parlamentu Europejskiego (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000003/2019), które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Rady: Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie uprawnień śledczych Parlamentu: wniosek ustawodawczy (B8-0019/2019)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000004/2019), które skierowała Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, do Komisji: Negocjacje z Radą i Komisją w sprawie uprawnień śledczych Parlamentu: wniosek ustawodawczy (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo i Danuta Maria Hübner rozwinęli pytania.

George Ciamba (urzędujący przewodniczący Rady) i Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali Maite Pagazaurtundúa w imieniu grupy ALDE, Diane James w imieniu grupy EFDD, i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrali Elżbieta Bieńkowska i George Ciamba.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji AFCO, w sprawie negocjacji z Radą i Komisją w sprawie wniosku ustawodawczego dotyczącego rozporządzenia o uprawnieniach śledczych Parlamentu Europejskiego (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.20 protokołu z dnia 18.4.2019.


26. Program InvestEU ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes przedstawił sprawozdanie.

Pierwsza debata odbyła się 15 stycznia 2019 r. (pkt 16 protokołu z dnia 15.1.2019).
Sprawa została odesłana do komisji przedmiotowo właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych, zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu, dnia 16 stycznia 2019 r. (pkt 21.3 protokołu z dnia 16.1.2019).

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji).

Głos zabrała Elena Gentile (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI).

Roberto Gualtieri przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali Othmar Karas w imieniu grupy PPE, Karine Gloanec Maurin w imieniu grupy S&D, Ralph Packet w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Dimitrios Papadimoulis w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda i Paul Rübig.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrali Elżbieta Bieńkowska i José Manuel Fernandes.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 18.4.2019.

°
° ° °

Głos zabrał Paul Rübig.


27. Przesunięcia środków i decyzje budżetowe

Zgodnie z art. 31 ust. 6 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięć środków DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 i DEC 08/2019 - sekcja III – Komisja.


28. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 637.987/OJJE).


29. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Hanso Hannes, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley Brian, Hookem Mike, Karlsson Rikke-Louise, Maydell Eva, Ponga Maurice

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności