Index 
Proces-verbal
PDF 345kWORD 87k
Miercuri, 17 aprilie 2019 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Componența grupurilor politice
 4.Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (dezbatere)
 5.Reluarea ședinței
 6.Dezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, Krišjānis Kariņš, despre viitorul Europei (dezbatere)
 7.Componența grupurilor politice
 8.Votare
  
8.1.Interpretarea articolului 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură (vot)
  
8.2.Protocolul la Acordul CE-Danemarca privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil și „Eurodac” *** (vot)
  
8.3.Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I (vot)
  
8.4.Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (vot)
  
8.5.Supravegherea pieței și conformitatea produselor ***I (vot)
  
8.6.Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online ***I (vot)
  
8.7.Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme ***I (vot)
  
8.8.Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (vot)
  
8.9.Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente ***I (vot)
  
8.10.Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I (vot)
  
8.11.Programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I (vot)
  
8.12.Programul „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I (vot)
  
8.13.Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (vot)
  
8.14.Programul „Justiție” ***I (vot)
  
8.15.Programul „Drepturi și valori” ***I (vot)
  
8.16.Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile interparlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)
 9.Explicații privind votul
 10.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 11.Reluarea ședinței
 12.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 13.Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I (dezbatere)
 14.Codul de vize ***I (dezbatere)
 15.Reluarea ședinței
 16.Votare
  
16.1.Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II ***I (vot)
  
16.2.Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I ***I (vot)
  
16.3.Adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control ***I (vot)
  
16.4.Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune *** (vot)
  
16.5.Acordul UE-Rusia de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei *** (vot)
  
16.6.Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții * (vot)
  
16.7.Obiecțiune în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative (vot)
  
16.8.Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I (vot)
  
16.9.Codul de vize ***I (vot)
  
16.10.Măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest ***I (vot)
  
16.11.Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip ***I (vot)
  
16.12.Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (vot)
  
16.13.Mecanismul pentru Interconectarea Europei ***I (vot)
  
16.14.Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist ***I (vot)
 17.Explicații privind votul
 18.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 19.Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (dezbatere)
 20.Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (dezbatere)
 21.Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale ***I (dezbatere)
 22.Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (dezbatere)
 23.Fondul european de apărare ***I (dezbatere)
 24.Expunerile sub formă de obligațiuni garantate ***I - Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate ***I (dezbatere)
 25.Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (dezbatere)
 26.InvestEU ***I (dezbatere)
 27.Transferuri de credite și decizii bugetare
 28.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 29.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: David Maria SASSOLI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.37.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   China, în special situația minorităților religioase și etnice (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la China, în special situația minorităților religioase și etnice (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la China, în special situația minorităților religioase și etnice (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la China, în special situația minorităților religioase și etnice (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano și Soraya Post, în numele Grupului S&D, referitoare la China, în special situația minorităților religioase și etnice (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE, referitoare la China, în special situația minorităților religioase și etnice (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE, referitoare la China, în special situația minorităților religioase și etnice (B8-0260/2019).

II.   Camerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Camerun (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Camerun (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Maria Arena, în numele Grupului S&D, referitoare la Camerun (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la Camerun (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Camerun (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE, referitoare la Camerun (B8-0254/2019).

III.   Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé și Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Brunei (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Brunei (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou și Luke Ming Flanagan, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Brunei (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao și Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, referitoare la Brunei (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru și Soraya Post, în numele Grupului S&D, referitoare la Brunei (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere și Francisco José Millán Mon, în numele Grupului PPE, referitoare la Brunei (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans și Mirja Vehkaperä, în numele Grupului ALDE, referitoare la Brunei (B8-0251/2019).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Componența grupurilor politice

Jane Collins nu mai este membră a Grupului ENF și a aderat la Grupul EFDD cu începere de la 17 aprilie 2019.

Elisabetta Gardini nu mai este membră a Grupului PPE și a aderat la Grupul ECR cu începere de la 17 aprilie 2019.


4. Coordonarea sistemelor de securitate socială ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale. Raportor: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 5.2 al PV din 11.12.2018).

Guillaume Balas și-a prezentat raportul.

A intervenit Marianne Thyssen (membră a Comisiei).

Au intervenit Sven Schulze, în numele Grupului PPE, Agnes Jongerius, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Sven Schulze, cu privire la desfășurarea dezbaterii, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom și Rina Ronja Kari.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins și David Coburn, în numele Grupului EFDD.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, cu privire la desfășurarea dezbaterii, Ana Miranda și João Pimenta Lopes.

Au intervenit Marianne Thyssen și Guillaume Balas.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.5 al PV din 18.4.2019.

(Ședința a fost suspendată la 9.54.)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte


5. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 10.07.


6. Dezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, Krišjānis Kariņš, despre viitorul Europei (dezbatere)

Dezbatere cu prim-ministrul Republicii Letonia, Krišjānis Kariņš, despre viitorul Europei (2019/2673(RSP))

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a introduce dezbaterea.

A intervenit Krišjānis Kariņš (prim-ministrul Letoniei).

A intervenit Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei).

Președintele i-a mulțumit lui Jean-Claude Juncker pentru angajament și cooperare.

Au intervenit Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Mercedes Bresso, în numele Grupului S&D, Roberts Zīle, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Bruno Gollnisch, neafiliat.

A intervenit Krišjānis Kariņš.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig și Hannes Hanso.

A intervenit Krišjānis Kariņš.

Președintele a făcut o scurtă declarație cu privire la seria de dezbateri despre viitorul Europei.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte


7. Componența grupurilor politice

David Borrelli nu se mai numără printre deputații neafiliați, devenind membru al Grupului ALDE de la 17 aprilie 2019.

°
° ° °

Au intervenit Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl și Fabio Massimo Castaldo.


8. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


8.1. Interpretarea articolului 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură (vot)

Interpretarea articolului 32 alineatul (5) primul paragraf a doua liniuță din Regulamentul de procedură

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

INTERPRETARE

Aprobat (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protocolul la Acordul CE-Danemarca privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil și „Eurodac” *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate în Danemarca sau în orice al stat membru al Uniunii Europene și sistemul „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Convenției de la Dublin, prin care se extinde domeniul de aplicare al acordului menționat la asigurarea respectării legii [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0394)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


8.3. Instituirea programului Orizont Europa – stabilirea normelor sale de participare și de diseminare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dan Nica (A8-0401/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 23 al PV din 11.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 12 decembrie 2018 (punctul 12.11 al PV din 12.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0395)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.4. Programul de punere în aplicare a programului-cadru Orizont Europa ***I (vot)

Raport referitor la privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A8-0410/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 23 al PV din 11.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 12 decembrie 2018 (punctul 12.12 al PV din 12.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0396)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.5. Supravegherea pieței și conformitatea produselor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme și proceduri pentru respectarea și asigurarea aplicării legislației de armonizare a Uniunii privind produsele și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 305/2011, (UE) nr. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 și (UE) 2017/1369 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE și 2014/90/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

Au intervenit Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, pentru a solicita supunerea la vot a amendamentelor înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Nicola Danti (raportor), împotriva cererii respective.

Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0397)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.6. Promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind promovarea echității și a transparenței pentru furnizorii prin servicii de intermediere online [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0398)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.7. Mai buna asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993, a Directivei 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivei 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o mai bună asigurare a respectării normelor UE de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

Au intervenit Róża Thun und Hohenstein, în numele a peste 38 de deputați, pentru a solicita supunerea la vot a amendamentelor înaintea acordului provizoriu, în conformitate cu articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, și Daniel Dalton (raportor), împotriva cererii respective.

Prin AN (295 pentru, 331 împotrivă, 17 abțineri), Parlamentul a respins cererea.

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0399)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.8. Transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 [privind legislația alimentară generală], a Directivei 2001/18/CE [privind diseminarea deliberată în mediu a OMG-urilor], a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 [privind produsele alimentare și furajele modificate genetic], a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 [privind aditivii din hrana animalelor], a Regulamentului (CE) nr. 2065/2003 [privind aromele de fum], a Regulamentului (CE) nr. 1935/2004 [privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1331/2008 [privind procedura comună de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare], a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 [privind produsele fitosanitare] și a Regulamentului (UE) 2015/2283 [privind alimentele noi] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 10 decembrie 2018 (punctul 15 al PV din 10.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 11 decembrie 2018 (punctul 5.7 al PV din 11.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0400)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.9. Certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 al Consiliului privind certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0401)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Luis de Grandes Pascual (raportor).


8.10. Programul spațial al Uniunii și Agenția Uniunii Europene pentru Programul spațial ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului spațial al Uniunii și a Agenției Uniunii Europene pentru Programul spațial și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 912/2010, (UE) nr. 1285/2013 și (UE) nr. 377/2014 și a Deciziei 541/2014/UE [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 12 decembrie 2018 (punctul 28 al PV din 12.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 13 decembrie 2018 (punctul 9.3 al PV din 13.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0402)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Înaintea votării, Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).


8.11. Programul Europa digitală pentru perioada 2021-2027 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Europa digitală pentru perioada 2021-2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Dezbaterea a avut loc la 12 decembrie 2018 (punctul 29 al PV din 12.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 13 decembrie 2018 (punctul 9.4 al PV din 13.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENT

Aprobat (P8_TA(2019)0403)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Înaintea votării, Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).


8.12. Programul „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Fiscalis” pentru cooperare în domeniul fiscal [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Dezbaterea a avut loc la 16 ianuarie 2019 (punctul 30 al PV din 16.1.2019).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.9 al PV din 17.1.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNEREA COMISIEI ȘI AMENDAMENT

Aprobat (P8_TA(2019)0404)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.13. Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Dezbaterea a avut loc la 10 decembrie 2018 (punctul 13 al PV din 10.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 11 decembrie 2018 (punctul 5.5 al PV din 11.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0405)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Înaintea votării, Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).


8.14. Programul „Justiție” ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție” [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Josef Weidenholzer și Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 13 februarie 2019 (punctul 8.15 al PV din 13.2.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0406)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.15. Programul „Drepturi și valori” ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Drepturi și valori” [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Dezbaterea a avut loc la 16 ianuarie 2019 (punctul 31 al PV din 16.1.2019).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.10 al PV din 17.1.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0407)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


8.16. Numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile interparlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile parlamentare de cooperare și la adunările parlamentare multilaterale (vot)

Propunere de decizie, depusă în conformitate cu articolele 212 și 214 din regulamentul intern, de către Conferința președinților, privind numărul delegațiilor interparlamentare, al delegațiilor la comisiile parlamentare mixte și al delegațiilor la comisiile de cooperare parlamentară și la adunările parlamentare multilaterale (2019/2698(RSO)) (B8-0240/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P8_TA(2019)0408)


9. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa și Daniel Hannan

Raport Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Raport Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Raport Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer și Jiří Pospíšil

Raport Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Raport Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria și Nicola Caputo.


10. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.32.)


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

11. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


12. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


13. Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Jens Geier (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Carlos Coelho, în numele Grupului PPE, Péter Niedermüller, în numele Grupului S&D, Anders Primdahl Vistisen, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Bill Etheridge, Diane James, în numele Grupului EFDD, Giancarlo Scottà, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge și Emil Radev.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward și Željana Zovko.

Au intervenit Dimitris Avramopoulos și Roberta Metsola.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.8 al PV din 17.4.2019.


14. Codul de vize ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 11 decembrie 2018 (punctul 5.14 al PV din 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar și-a prezentat raportul.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Au intervenit Isabella De Monte, în numele Grupului S&D, Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Helga Stevens, în numele Grupului ECR, Gérard Deprez, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Bodil Valero, în numele Grupului Verts/ALE, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho și Cécile Kashetu Kyenge.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge și Ruža Tomašić.

Au intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) și Juan Fernando López Aguilar.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 16.9 al PV din 17.4.2019.

(Ședința a fost suspendată pentru câteva momente în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

15. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 17.10.

Au intervenit Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda și Stelios Kouloglou.


16. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


16.1. Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea II ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A8-0190/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0409)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.2. Adaptarea la articolele 290 și 291 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control - partea I ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A8-0020/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE A COMISIEI și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0410)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.3. Adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A8-0012/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0411)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.4. Execuția și finanțarea bugetului general al UE pentru 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind măsurile referitoare la execuția și finanțarea bugetului general al Uniunii în 2019 în contextul retragerii Regatului Unit din Uniune [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROIECT DE REGULAMENT AL CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0412)

Parlamentul a aprobat proiectul de regulament al Consiliului.

Intervenții

Jean Arthuis (raportor).


16.5. Acordul UE-Rusia de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de reînnoire a Acordului de cooperare în domeniul științei și al tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Federației Ruse [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0413)

Parlamentul a aprobat reînnoirea acordului.


16.6. Modificarea statutului Băncii Europene de Investiții * (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a statutului Băncii Europene de Investiții [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0414)


16.7. Obiecțiune în temeiul articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative (vot)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia TRAN, în conformitate cu articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, referitoare la Regulamentul delegat al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește implementarea și utilizarea operațională a sistemelor de transport inteligente cooperative (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Deputat responsabil: Dominique Riquet

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 23)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins


16.8. Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 24)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0415)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.9. Codul de vize ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 810/2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 11 decembrie 2018 (punctul 5.14 al PV din 11.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 25)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0416)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Juan Fernando López Aguilar (raportor).


16.10. Măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unor măsuri de conservare și control care se aplică în zona de reglementare a Organizației de Pescuit în Atlanticul de Nord-Vest și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2115/2005 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1386/2007 al Consiliului [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 26)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0417)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.11. Norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Emil Radev (A8-0442/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 27)

ACORD PROVIZORIU, DECLARAȚIE A PARLAMENTULUI și DECLARAȚIE A COMISIEI

Aprobat (P8_TA(2019)0418)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.12. Centrul de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și Rețeaua de centre naționale de coordonare ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Julia Reda (A8-0084/2019)

Dezbaterea a avut loc la 11 martie 2019 (punctul 19 al PV din 11.3.2019).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 13 martie 2019 (punctul 19.1 al PV din 13.3.2019).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 28)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0419)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.13. Mecanismul pentru Interconectarea Europei ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 și a Regulamentului (UE) nr. 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie - Comisia pentru transport și turism. Raportori: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu și Pavel Telička (A8-0409/2018)

Dezbaterea a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 21 al PV din 11.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 12 decembrie 2018 (punctul 19.2 al PV din 12.12.2018).

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 29)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0420)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


16.14. Prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 30)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0421)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


17. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Explicațiile orale privind votul vor avea loc joi 18 aprilie 2019.


18. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul internet al Parlamentului, secțiunea „Ședința plenară”, „Ședințe plenare”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


19. Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 14 noiembrie 2018 (punctul 8 al PV din 14.11.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 14 noiembrie 2018 (punctul 14.7 al PV din 14.11.2018).

Bas Eickhout și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit Henna Virkkunen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, și Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig.

A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

Au intervenit Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Peter Liese, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Dobromir Sośnierz, Miriam Dalli și Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria și Seán Kelly.

Au intervenit Miguel Arias Cañete și Bas Eickhout.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 18.4.2019.


20. Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/33/CE privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 24 octombrie 2018 (punctul 23 al PV din 24.10.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 25 octombrie 2018 (punctul 13.8 al PV din 25.10.2018).

Andrzej Grzyb și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit Markus Pieper, în numele Grupului PPE, Seb Dance, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, și Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Lívia JÁRÓKA
Vicepreședintă

Au intervenit Tiemo Wölken și Christel Schaldemose.

Au intervenit Violeta Bulc și Andrzej Grzyb.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.7 al PV din 18.4.2019.


21. Utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit Emil Radev, în numele Grupului PPE, Evelyn Regner, în numele Grupului S&D, și Ralph Packet, în numele Grupului ECR.

Au intervenit Věra Jourová și Tadeusz Zwiefka.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.8 al PV din 18.4.2019.


22. Transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește transformările, fuziunile și divizările transfrontaliere [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Votul privind decizia de a iniția negocieri interinstituționale a avut loc la 17 ianuarie 2019 (punctul 10.6 al PV din 17.1.2019)

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

A intervenit Olle Ludvigsson (raportorul pentru aviz al Comisiei ECON).

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Michael Detjen, în numele Grupului S&D, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, și Emil Radev.

Au intervenit Věra Jourová și Evelyn Regner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.9 al PV din 18.4.2019.


23. Fondul european de apărare ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european de apărare [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

O primă dezbatere a avut loc la 11 decembrie 2018 (punctul 22 al PV din 11.12.2018).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 12 decembrie 2018 (punctul 19.1 al PV din 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski și-a prezentat raportul.

A intervenit David McAllister (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET).

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit Alain Lamassoure (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Edouard Martin, în numele Grupului S&D, Dominique Riquet, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Bullock, în numele Grupului EFDD, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler și Dariusz Rosati.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Notis Marias și Dobromir Sośnierz.

Au intervenit Elżbieta Bieńkowska și Zdzisław Krasnodębski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 al PV din 18.4.2019.


24. Expunerile sub formă de obligațiuni garantate ***I - Obligațiunile garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește expunerile sub formă de obligațiuni garantate [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind emiterea de obligațiuni garantate și supravegherea publică a obligațiunilor garantate și de modificare a Directivei 2009/65/CE și a Directivei 2014/59/UE [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke a prezentat rapoartele.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit Dariusz Rosati, în numele Grupului PPE, Alfred Sant, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Stefan Gehrold și Pervenche Berès.

Au intervenit Elżbieta Bieńkowska și Bernd Lucke.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.11 al PV din 18.4.2019 și punctul 10.12 al PV din 18.4.2019.


25. Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului European: propunere legislativă (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000003/2019) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Consiliului: Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului: propunere legislativă (B8-0019/2019)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000004/2019) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Comisiei: Negocierile cu Consiliul și Comisia cu privire la dreptul de anchetă al Parlamentului: propunere legislativă (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo și Danuta Maria Hübner au dezvoltat întrebările.

George Ciamba (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit Maite Pagazaurtundúa, în numele Grupului ALDE, Diane James, în numele Grupului EFDD, și Jiří Pospíšil.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

A intervenit Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL.

Au intervenit Elżbieta Bieńkowska și George Ciamba.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, referitoare la negocierile cu Consiliul și Comisia privind propunerea legislativă de regulament privind dreptul de anchetă al Parlamentului European (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.20 al PV din 18.4.2019.


26. InvestEU ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Comisia pentru bugete - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportori: José Manuel Fernandes și Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes și-a prezentat raportul.

O primă dezbatere a avut loc la 15 ianuarie 2019 (punctul 16 al PV din 15.1.2019).
Chestiunea a fost retrimisă comisiei competente, în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, la 16 ianuarie 2019 (punctul 21.3 al PV din 16.1.2019).

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

A intervenit Elena Gentile (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI).

Roberto Gualtieri și-a prezentat raportul.

Au intervenit Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Karine Gloanec Maurin, în numele Grupului S&D, Ralph Packet, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Dimitrios Papadimoulis, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda și Paul Rübig.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit Elżbieta Bieńkowska și José Manuel Fernandes.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.13 al PV din 18.4.2019.

°
° ° °

A intervenit Paul Rübig.


27. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 31 alineatul (6) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 și DEC 08/2019 - Secțiunea III – Comisia.


28. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 637.987/OJJE).


29. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Hanso Hannes, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Absenți motivat

Crowley Brian, Hookem Mike, Karlsson Rikke-Louise, Maydell Eva, Ponga Maurice

Ultima actualizare: 24 august 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate