Index 
Protokoll
PDF 340kWORD 86k
Onsdagen den 17 april 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.De politiska gruppernas sammansättning
 4.Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (debatt)
 7.De politiska gruppernas sammansättning
 8.Omröstning
  8.1.Tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen (omröstning)
  8.2.Protokoll till avtalet mellan EG och Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan och om Eurodac *** (omröstning)
  8.3.Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I (omröstning)
  8.4.Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (omröstning)
  8.5.Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter ***I (omröstning)
  8.6.Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I (omröstning)
  8.7.Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I (omröstning)
  8.8.Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (omröstning)
  8.9.Tilläggsskydd för läkemedel ***I (omröstning)
  8.10.Unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (omröstning)
  8.11.Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (omröstning)
  8.12.Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (omröstning)
  8.13.Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I (omröstning)
  8.14.Programmet för rättsliga frågor ***I (omröstning)
  8.15.Programmet för rättigheter och värden ***I (omröstning)
  8.16.Antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer samt delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och multilaterala parlamentariska församlingar (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Den europeiska gräns- och kustbevakningen ***I (debatt)
 14.Viseringskodex ***I (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Omröstning
  16.1.Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del II ***I (omröstning)
  16.2.Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del I ***I (omröstning)
  16.3.Anpassning till artikel 290 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll ***I (omröstning)
  16.4.Genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen *** (omröstning)
  16.5.Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland *** (omröstning)
  16.6.Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga * (omröstning)
  16.7.Invändning i enlighet med artikel 105.3: Införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem (omröstning)
  16.8.Den europeiska gräns- och kustbevakningen ***I (omröstning)
  16.9.Viseringskodex ***I (omröstning)
  16.10.Bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del ***I (omröstning)
  16.11.Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information ***I (omröstning)
  16.12.Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (omröstning)
  16.13.Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (omröstning)
  16.14.Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online ***I (omröstning)
 17.Röstförklaringar
 18.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 19.Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (debatt)
 20.Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (debatt)
 21.Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I (debatt)
 22.Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (debatt)
 23.Europeiska försvarsfonden ***I (debatt)
 24.Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I - Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I (debatt)
 25.Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (debatt)
 26.InvestEU ***I (debatt)
 27.Anslagsöverföringar och budgetbeslut
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde
 29.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.37.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (2019/2690(RSP))

—    Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Hans-Olaf Henkel, Arne Gericke, Anna Elżbieta Fotyga och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (B8-0255/2019);

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Bodil Valero och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, om Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (B8-0256/2019);

—    Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Stefan Eck och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, om Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (B8-0257/2019);

—    Elena Valenciano och Soraya Post för S&D-gruppen, om Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (B8-0258/2019);

—    Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė och Inese Vaidere, för PPE-gruppen, om Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (B8-0259/2019);

—    Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Derek Vaughan och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, om Kina, särskilt situationen för religiösa och etniska minoriteter (B8-0260/2019).

II.   Kamerun (2019/2691(RSP))

—    Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Karol Karski, Arne Gericke, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Anna Fotyga och Branislav Škripek för ECR-gruppen, om Kamerun (B8-0245/2019);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen, om Kamerun (B8-0247/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Maria Arena, för S&D-gruppen, om Kamerun (B8-0249/2019);

—    Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Inese Vaidere och Francisco José Millán Mon, för PPE-gruppen, om Kamerun (B8-0252/2019);

—    Judith Sargentini, Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, om Kamerun (B8-0253/2019);

—     Jan Huitema, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, om Kamerun (B8-0254/2019).

III.   Brunei (2019/2692(RSP))

—    Barbara Lochbihler, Yannick Jadot, Ernest Urtasun, Terry Reintke, Heidi Hautala, Jean Lambert, Florent Marcellesi, Molly Scott Cato, Bart Staes, Keith Taylor, Jordi Solé och Bodil Valero, för Verts/ALE-gruppen, om Brunei (B8-0242/2019);

—    Monica Macovei, Ruža Tomašić, Hans-Olaf Henkel, Karol Karski, Jan Zahradil, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga och Branislav Škripek, för ECR-gruppen, om situationen i Brunei (B8-0243/2019);

—    Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou och Luke Ming Flanagan, för GUE/NGL-gruppen, om Brunei (B8-0244/2019);

—    Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, om Brunei (B8-0246/2019);

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post för S&D-gruppen, om Brunei (B8-0248/2019);

—    Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Inese Vaidere och Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, om Brunei (B8-0250/2019);

—    Urmas Paet, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans och Mirja Vehkaperä, för ALDE-gruppen, om Brunei (B8-0251/2019).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. De politiska gruppernas sammansättning

Jane Collins ingick inte längre i ENF-gruppen utan hade anslutit sig till EFDD-gruppen med verkan från den 17 april 2019.

Elisabetta Gardini ingick inte längre i PPE-gruppen utan hade anslutit sig till ECR-gruppen med verkan från den 17 april 2019.


4. Samordning av de sociala trygghetssystemen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 5.2 i protokollet av den 11.12.2018).

Guillaume Balas redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Marianne Thyssen (ledamot av kommissionen).

Talare: Sven Schulze för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Sven Schulze, yttrade sig om genomförandet av debatten; Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, David Casa, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Yana Toom och Rina Ronja Kari.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Terry Reintke, Danuta Jazłowiecka, Emilian Pavel, Ruža Tomašić, Morten Løkkegaard, Kostadinka Kuneva, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Tom Vandenkendelaere, Ole Christensen, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Sofia Ribeiro, Monika Smolková, Andrejs Mamikins och David Coburn för EFDD-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Notis Marias, Jeroen Lenaers, yttrade sig om genomförandet av debatten; Ana Miranda och João Pimenta Lopes.

Talare: Marianne Thyssen och Guillaume Balas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 18.4.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 09.54.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


5. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 10.07.


6. Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (debatt)

Debatt med Lettlands premiärminister, Krišjānis Kariņš, om Europas framtid (2019/2673(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Krišjānis Kariņš (Lettlands premiärminister).

Talare: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande).

Talmannen tackade Jean-Claude Juncker för hans engagement och hans samarbete.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Bruno Gollnisch, grupplös.

Talare: Krišjānis Kariņš.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Tunne Kelam, Juan Fernando López Aguilar, Joachim Starbatty, Miroslavs Mitrofanovs, Krisztina Morvai, Milan Zver, Pilar del Castillo Vera, Miapetra Kumpula-Natri, Mark Demesmaeker, Gunnar Hökmark, Franc Bogovič, José Blanco López, Aleksejs Loskutovs, Inese Vaidere, Victor Boştinaru, Bendt Bendtsen, Paulo Rangel, Andrejs Mamikins, Seán Kelly, Ana Gomes, Brian Hayes, Henna Virkkunen, Zigmantas Balčytis, Paul Rübig och Hannes Hanso.

Talare: Krišjānis Kariņš.

Talmannen gjorde ett kort uttalande om raden av debatter om Europas framtid.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman


7. De politiska gruppernas sammansättning

David Borrelli tillhörde inte längre de grupplösa ledamöterna utan hade anslutit sig till ALDE-gruppen med verkan från den 17 april 2019.

°
° ° °

Talare: Reinhard Bütikofer, Róża Thun und Hohenstein, Godelieve Quisthoudt-Rowohl och Fabio Massimo Castaldo.


8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


8.1. Tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen (omröstning)

Tolkning av artikel 32.5 första stycket andra strecksatsen i arbetsordningen

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

TOLKNING

Godkändes (P8_TA(2019)0393)


8.2. Protokoll till avtalet mellan EG och Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan och om Eurodac *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredjeland har gett in i Danmark eller någon annan medlemsstat i Europeiska unionen, och om Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen, i syfte att utvidga detta avtal till att omfatta brottsbekämpning [15822/2018 - C8-0151/2019 - 2018/0423(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ignazio Corrao (A8-0196/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0394)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


8.3. Inrättande av Horisont Europa – fastställande av dess regler för deltagande och spridning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation, och om dess regler för deltagande och spridning [COM(2018)0435 - C8-0252/2018 - 2018/0224(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dan Nica (A8-0401/2018)

En första debatt hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 23 i protokollet av den 11.12.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den12 december 2018 (punkt 12.11 i protokollet av den 12.12.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0395)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.4. Programmet för genomförande av Horisont Europa ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation [COM(2018)0436 - C8-0253/2018 - 2018/0225(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A8-0410/2018)

En första debatt hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 23 i protokollet av den 11.12.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den12 december 2018 (punkt 12.12 i protokollet av den 12.12.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0396)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.5. Marknadskontroll och överensstämmelse för produkter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 305/2011, (EU) nr 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 och (EU) 2017/1369 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU och 2014/90/EU [COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0277/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

Talare: Marco Zullo för EFDD-gruppen begärde att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen; Nicola Danti (föredragande) uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0397)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.6. Främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlaments och rådets förordning om främjande av rättvisa villkor och transparens för företagsanvändare av onlinebaserade förmedlingstjänster [COM(2018)0238 - C8-0165/2018 - 2018/0112(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Christel Schaldemose (A8-0444/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0398)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.7. Bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler [COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

Talare: Róża Thun und Hohenstein begärde som företrädare för fler än 38 ledamöter att ändringsförslagen skulle gå till omröstning före den preliminära överenskommelsen, i enlighet med artikel 59.3 i arbetsordningen; Daniel Dalton (föredragande) uttalade sig mot denna begäran.

Parlamentet förkastade denna begäran genom omröstning med namnupprop (295 röster för, 331 röster emot, 17 nedlagda röster).

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0399)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.8. Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] [COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pilar Ayuso (A8-0417/2018)

En första debatt hade ägt rum den 10 december 2018 (punkt 15 i protokollet av den 10.12.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den11 december 2018 (punkt 5.7 i protokollet av den 11.12.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0400)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.9. Tilläggsskydd för läkemedel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 469/2009 om tilläggsskydd för läkemedel [COM(2018)0317 - C8-0217/2018 - 2018/0161(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Luis de Grandes Pascual (A8-0039/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0401)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Luis de Grandes Pascual (föredragande).


8.10. Unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande om inrättande av unionens rymdprogram och Europeiska unionens rymdprogrambyrå och om upphävande av förordningarna (EU) nr 912/2010, (EU) nr 1285/2013, (EU) nr 377/2014 och beslut 541/2014/EU [COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

En första debatt hade ägt rum den 12 december 2018 (punkt 28 i protokollet av den 12.12.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den13 december 2018 (punkt 9.3 i protokollet av den 13.12.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0402)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) yttrade sig före omröstningen.


8.11. Programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för ett digitalt Europa för perioden 2021–2027 [COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Debatten hade ägt rum den 12 december 2018 (punkt 29 i protokollet av den 12.12.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 13 december 2018 (punkt 9.4 i protokollet av den 13.12.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0403)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) yttrade sig före omröstningen.


8.12. Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet [COM(2018)0443 - C8-0260/2018 - 2018/0233(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sven Giegold (A8-0421/2018)

Debatten hade ägt rum den 16 januari 2019 (punkt 30 i protokollet av den 16.1.2019).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den17 januari 2019 (punkt 10.9 i protokollet av den 17.1.2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0404)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.13. Program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 [COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Debatten hade ägt rum den 10 december 2018 (punkt 13 i protokollet av den 10.12.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 11 december 2018 (punkt 5.5 i protokollet av den 11.12.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0405)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) yttrade sig före omröstningen.


8.14. Programmet för rättsliga frågor ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Josef Weidenholzer och Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den13 februari 2019 (punkt 8.15 i protokollet av den 13.2.2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0406)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.15. Programmet för rättigheter och värden ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättigheter och värden [COM(2018)0383 - C8-0234/2018 - 2018/0207(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Bodil Valero (A8-0468/2018)

Debatten hade ägt rum den 16 januari 2019 (punkt 31 i protokollet av den 16.1.2019).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den17 januari 2019 (punkt 10.10 i protokollet av den 17.1.2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0407)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


8.16. Antalet interparlamentariska delegationer, delegationer till gemensamma parlamentarikerkommittéer samt delegationer till parlamentariska samarbetskommittéer och multilaterala parlamentariska församlingar (omröstning)

Förslag till beslut, framlagt i enlighet med artiklarna 212 och 214 i arbetsordningen, av talmanskonferensen, om antalet interparlamentariska delegationer, antalet delegationer till de gemensamma parlamentarikerkommittéerna och antalet delegationer till de parlamentariska samarbetskommittéerna och till de multilaterala parlamentariska församlingarna (2019/2968(RSO)) (B8-0240/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P8_TA(2019)0408)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Dan Nica - A8-0401/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Nirj Deva, Adam Szejnfeld, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Silvia Costa och Daniel Hannan

Betänkande Christian Ehler - A8-0410/2018
Daniel Hannan

Betänkande Nicola Danti - A8-0277/2018
Marlene Mizzi

Betänkande Daniel Dalton - A8-0029/2019
Rory Palmer och Jiří Pospíšil

Betänkande Pilar Ayuso - A8-0417/2018
Dobromir Sośnierz

Betänkande Luis de Grandes Pascual - A8-0039/2019
José Inácio Faria och Nicola Caputo.


10. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.32.)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

11. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Den europeiska gräns- och kustbevakningen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

Roberta Metsola redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Jens Geier (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Carlos Coelho för PPE-gruppen, Péter Niedermüller för S&D-gruppen, Anders Primdahl Vistisen för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Diane James för EFDD-gruppen, Giancarlo Scottà för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Jeroen Lenaers, Birgit Sippel, som avböjde en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Bernd Kölmel, Cecilia Wikström, Eleonora Forenza, Bodil Valero, Ignazio Corrao, Georgios Epitideios, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Angel Dzhambazki, Ernest Urtasun, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Ruža Tomašić, Cécile Kashetu Kyenge och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Tonino Picula, Helga Stevens, Bill Etheridge, Franc Bogovič, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Julie Ward och Željana Zovko.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Roberta Metsola.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.8 i protokollet av den 17.4.2019.


14. Viseringskodex ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 11 december 2018 (punkt 5.14 i protokollet av den 11.12.2018).

Juan Fernando López Aguilar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen).

Talare: Isabella De Monte för S&D-gruppen, Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Marek Jurek, Cecilia Wikström, Martina Anderson, Ignazio Corrao, Carlos Coelho och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Notis Marias, Bill Etheridge och Ruža Tomašić.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.9 i protokollet av den 17.4.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

15. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.10.

Talare: Philippe Lamberts, Daniele Viotti, Eugen Freund, Ana Miranda och Stelios Kouloglou.


16. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


16.1. Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del II ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll [COM(2016)0799 - C8-0148/2019 - 2016/0400B(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A8-0190/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0409)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


16.2. Anpassning till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll – del I ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll [COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400A(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A8-0020/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, KOMMISSIONENS UTTALANDE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0410)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


16.3. Anpassning till artikel 290 i EUF-fördraget av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll [COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A8-0012/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0411)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


16.4. Genomförande och finansiering av EU:s allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen [06823/2019 - C8-0155/2019 - 2019/0031(APP)] - Budgetutskottet. Föredragande: Jean Arthuis (A8-0197/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

UTKAST TILL RÅDETS FÖRORDNING

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0412)

Parlamentet godkände utkastet till rådets förordning.

Inlägg:

Jean Arthuis (föredragande).


16.5. Avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering [07683/2019 - C8-0153/2019 - 2019/0005(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Christian Ehler (A8-0188/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0413)

Parlamentet godkände att avtalet förnyas.


16.6. Ändring av Europeiska investeringsbankens stadga * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga [07651/2019 - C8-0149/2019 - 2019/0804(CNS)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A8-0189/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0414)


16.7. Invändning i enlighet med artikel 105.3: Införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem (omröstning)

Resolutionsförslag, framlagt av TRAN-utskottet i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, om kommissionens delegerade förordning av den 13 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller införande och operativ användning av samverkande intelligenta transportsystem (2019/2651(DEA)) (B8-0239/2019) - Ansvarig ledamot: Dominique Riquet

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


16.8. Den europeiska gräns- och kustbevakningen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 [COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Roberta Metsola (A8-0076/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0415)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


16.9. Viseringskodex ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) [COM(2018)0252 - C8-0114/2018 - 2018/0061(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0434/2018)

Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den11 december 2018 (punkt 5.14 i protokollet av den 11.12.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0416)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Juan Fernando López Aguilar (föredragande).


16.10. Bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 [COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0417)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


16.11. Bestämmelser för att underlätta användningen av finansiell och annan information ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott och om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF [COM(2018)0213 - C8-0152/2018 - 2018/0105(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Emil Radev (A8-0442/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE, PARLAMENTETS UTTALANDE och KOMMISSIONENS UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0418)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


16.12. Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och nätverket av nationella samordningscentrum ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum [COM(2018)0630 - C8-0404/2018 - 2018/0328(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Julia Reda (A8-0084/2019)

Debatten hade ägt rum rum den 11 mars 2019 (punkt 19 i protokollet av den 11.3.2019).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den13 mars 2019 (punkt 19.1 i protokollet av den 13.3.2019).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0419)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


16.13. Fonden för ett sammanlänkat Europa ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 [COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Henna Virkkunen, Marian-Jean Marinescu och Pavel Telička (A8-0409/2018)

Debatten hade ägt rum rum den 11 december 2018 (punkt 21 i protokollet av den 11.12.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den12 december 2018 (punkt 19.2 i protokollet av den 12.12.2018).

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0420)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


16.14. Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online [COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Daniel Dalton (A8-0193/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0421)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


17. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Muntliga röstförklaringar avges torsdagen den 18 april 2019.


18. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Plenarsammanträden”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


19. Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

En första debatt hade ägt rum den 14 november 2018 (punkt 8 i protokollet av den 14.11.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 14 november 2018 (punkt 14.7 i protokollet av den 14.11.2018).

Bas Eickhout redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Henna Virkkunen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Damiano Zoffoli för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, och Nils Torvalds för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman

Talare: Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Liese, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Danilo Oscar Lancini för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Peter Liese, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dobromir Sośnierz; Miriam Dalli och Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Bas Eickhout.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 18.4.2019.


20. Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

En första debatt hade ägt rum den 24 oktober 2018 (punkt 23 i protokollet av den 24.10.2018).
Ärendet hade återförvisats till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, den 25 oktober 2018 (punkt 13.8 i protokollet av den 25.10.2018).

Andrzej Grzyb redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Pieper för PPE-gruppen, Seb Dance för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Florent Marcellesi för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Lívia JÁRÓKA
Vice talman

Talare: Tiemo Wölken och Christel Schaldemose.

Talare: Violeta Bulc och Andrzej Grzyb.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 18.4.2019.


21. Användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

Tadeusz Zwiefka redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Evelyn Regner för S&D-gruppen, och Ralph Packet för ECR-gruppen.

Talare: Věra Jourová och Tadeusz Zwiefka.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 18.4.2019.


22. Gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar av företag [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

Omröstningen om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar hade ägt rum den 17 januari 2019 (punkt 10.6 i protokollet av den 17.1.2019)

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Olle Ludvigsson (föredragande av yttrande från utskottet ECON).

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Michael Detjen för S&D-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, och Emil Radev.

Talare: Věra Jourová och Evelyn Regner.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 18.4.2019.


23. Europeiska försvarsfonden ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska försvarsfonden [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

En första debatt hade ägt rum den 11 december 2018 (punkt 22 i protokollet av den 11.12.2018).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 12 december 2018 (punkt 19.1 i protokollet av den 12.12.2018).

Zdzisław Krasnodębski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: David McAllister (föredragande av yttrande från utskottet AFET).

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Alain Lamassoure (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Edouard Martin för S&D-gruppen, Dominique Riquet för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Bullock för EFDD-gruppen, Jerzy Buzek, Victor Boştinaru, João Ferreira, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer; Indrek Tarand, Fabio Massimo Castaldo, Michael Gahler och Dariusz Rosati.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Notis Marias och Dobromir Sośnierz.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Zdzisław Krasnodębski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 18.4.2019.


24. Exponeringar i form av säkerställda obligationer ***I - Säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

Bernd Lucke redogjorde för betänkandena.

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vice talman

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Alfred Sant för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Stefan Gehrold och Pervenche Berès.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och Bernd Lucke.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.11 i protokollet av den 18.4.2019 och punkt 10.12 i protokollet av den 18.4.2019.


25. Förhandlingar med rådet och kommissionen om Europaparlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000003/2019) från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till rådet: Förhandlingar med rådet och kommissionen om parlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (B8-0019/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000004/2019) från Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, till kommissionen: Förhandlingar med rådet och kommissionen om parlamentets undersökningsrätt: lagstiftningsförslag (B8-0020/2019)

Ramón Jáuregui Atondo och Danuta Maria Hübner utvecklade frågorna.

George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Maite Pagazaurtundúa för ALDE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och George Ciamba.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Danuta Maria Hübner, för utskottet AFCO, om förhandlingarna med rådet och kommissionen om lagstiftningsförslaget till en förordning om Europaparlamentets undersökningsrätt (2019/2536(RSP)) (B8-0238/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.20 i protokollet av den 18.4.2019.


26. InvestEU ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

José Manuel Fernandes redogjorde för sitt betänkande.

En första debatt hade ägt rum den 15 januari 2019 (punkt 16 i protokollet av den 15.1.2019).
Ärendet hade, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen, återförvisats till det ansvariga utskottet den 16 januari 2019 (punkt 21.3 i protokollet av den 16.1.2019).

Talare: Elżbieta Bieńkowska (ledamot av kommissionen).

Talare: Elena Gentile (föredragande av yttrande från utskottet REGI).

Roberto Gualtieri redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Karine Gloanec Maurin för S&D-gruppen, Ralph Packet för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Ivana Maletić, Pervenche Berès, Tilly Metz, Jiří Pospíšil, Jonás Fernández, Daniel Buda och Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Elżbieta Bieńkowska och José Manuel Fernandes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 18.4.2019.

°
° ° °

Talare: Paul Rübig.


27. Anslagsöverföringar och budgetbeslut

Europeiska unionens råd hade, i enlighet med artikel 31.6 i budgetförordningen, underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföringarna DEC 01/2019, DEC 05/2019, DEC 07/2019 och DEC 08/2019 – avsnitt III – kommissionen.


28. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 637.987/OJJE).


29. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.19.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrikienė Laima Liucija, Annemans Gerolf, Arena Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Barekov Nikolay, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, Demesmaeker Mark, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck Nathalie, Griffin Theresa, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Händel Thomas, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Hanso Hannes, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, James Diane, Jamet France, Járóka Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Joly Eva, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kumpula-Natri Miapetra, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Le Pen Jean-Marie, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Maltese Curzio, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Alex, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Morvai Krisztina, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Nicolai Norica, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Papadakis Kostas, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Starbatty Joachim, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torres Martínez Estefanía, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ulvskog Marita, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Vozemberg-Vrionidi Elissavet, Waitz Thomas, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Befriade från närvaro:

Crowley Brian, Hookem Mike, Karlsson Rikke-Louise, Maydell Eva, Ponga Maurice

Senaste uppdatering: 24 augusti 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy