Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 18 април 2019 г. - Страсбург

6. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 17.4.2019 г.)


6.1. Китай, и по-специално положението на религиозните и етническите малцинства

Предложения за резолюция B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 и B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová и Nathalie Griesbeck представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Tunne Kelam, от името на групата PPE, Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker и Pavel Svoboda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 18.4.2019 г.


6.2. Камерун

Предложения за резолюция B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 и B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Juan Fernando López Aguilar, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Cécile Kashetu Kyenge и Jean-Luc Schaffhauser.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová и Csaba Sógor, също така и по темата на предходното разискване.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.2 от протокола от 18.4.2019 г.


6.3. Бруней

Предложения за резолюция B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 и B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský и Marietje Schaake представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се Neena Gill, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Jacques Colombier, от името на групата ENF, и Elena Valenciano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák и Jiří Pospíšil.

Изказа се Federica Mogherini (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.3 от протокола от 18.4.2019 г.

(Заседанието беше прекъснато в 11.44 ч. в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Последно осъвременяване: 2 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност