Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

6. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.4.2019)


6.1. Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 και B8-0260/2019 (2019/2690(RSP))

Οι Bas Belder, Helmut Scholz, Reinhard Bütikofer, Jo Leinen, Michaela Šojdrová και Nathalie Griesbeck παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Ryszard Czarnecki, Thomas Mann, Marek Jurek, Krzysztof Hetman, Mark Demesmaeker και Pavel Svoboda.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, João Pimenta Lopes και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.


6.2. Καμερούν

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 και B8-0254/2019 (2019/2692(RSP))

Οι Charles Tannock, Miguel Urbán Crespo, Željana Zovko, Judith Sargentini και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Cécile Kashetu Kyenge και Jean-Luc Schaffhauser.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Michaela Šojdrová και Csaba Sógor, επίσης σχετικά με το θέμα της προηγούμενης συζήτησης.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.


6.3. Μπρουνέι

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 και B8-0251/2019 (2019/2692(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Charles Tannock, Malin Björk, Ignazio Corrao, Soraya Post, Tomáš Zdechovský και Marietje Schaake παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jacques Colombier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Elena Valenciano.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Julie Ward, Ana Miranda, Dobromir Sośnierz, Seán Kelly, Stanislav Polčák και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνει η Federica Mogherini (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.4.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.44 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου