Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2690(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0255/2019

Συζήτηση :

PV 18/04/2019 - 6.1
CRE 18/04/2019 - 6.1

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.1
CRE 18/04/2019 - 10.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0422

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

10.1. Κίνα, και ιδίως η κατάσταση των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 και B8-0260/2019

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0255/2019

(αντικαθιστά τις B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 και B8-0260/2019):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés και Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Soraya Post και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek και Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans και Mirja Vehkaperä, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0422)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0257/2019 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Michaela Šojdrová υποβάλλει προφορική τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη Α. Η προφορική τροπολογία κρατείται.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου