Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0165(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0437/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0437/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0439

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο

10.19. Προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά την προώθηση της χρήσης των αγορών ανάπτυξης ΜΜΕ [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 18)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2019)0439)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση.

Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου