Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. april 2019 - Strasbourg

10. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


10.1. Kina, navnlig religiøse og etniske minoriteters situation (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 og B8-0260/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0255/2019

(erstatter B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 og B8-0260/2019):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés og Elmar Brok, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Soraya Post og Jo Leinen, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek og Anna Elżbieta Fotyga, for ECR-Gruppen;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand og Helga Trüpel, for Verts/ALE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0422)

(Forslag til beslutning B8-0257/2019 bortfaldt).

Indlæg

Michaela Šojdrová havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt A. Det mundtlige ændringsforslag var godtaget.


10.2. Cameroon (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 og B8-0254/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0245/2019

(erstatter B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 og B8-0254/2019):

stillet af:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés og Elmar Brok, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post og Maria Arena, for S&D-Gruppen;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić og Monica Macovei, for ECR-Gruppen;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun og Michèle Rivasi, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná og Helmut Scholz, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano og Laura Agea, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 og B8-0251/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0242/2019

(erstatter B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 og B8-0251/2019):

stillet af:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman og Elmar Brok, for PPE-Gruppen;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru og Soraya Post, for S&D-Gruppen ;

—   Charles Tannock for ECR-Gruppen;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans og Mirja Vehkaperä, for ALDE-Gruppen;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert og Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga og Kateřina Konečná, for GUE/NGL-Gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano og Laura Agea, for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2019)0424)


10.4. Aftale om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriget Danmark * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse af Eurojusts indgåelse af aftalen om strafferetligt samarbejde mellem Eurojust og Kongeriet Danmark [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0425)


10.5. Koordinering af de sociale sikringsordninger ***I (afstemning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og af forordning (EF) nr. 987/2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)

Talere: Helga Stevens for ECR-Gruppen for at anmode om udsættelse af afstemningen, jf. forretningsordningens artikel 190, stk. 4, og Guillaume Balas (ordfører), imod denne anmodning.

Parlamentet godtog anmodningen ved AN (291 for, 284 imod, 6 hverken/eller).


10.6. Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0426)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.7. Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/33/EF om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0427)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.8. Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0428)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.9. Grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0429)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.10. Oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Forsvarsfond [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0430)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.11. Eksponeringer i form af dækkede obligationer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår eksponeringer i form af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0431)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.12. Offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udstedelse af særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer, om offentligt tilsyn med særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer og om ændring af direktiv 2009/65/EF og direktiv 2014/59/EU [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORELØBIG AFTALE og ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Godkendt (P8_TA(2019)0432)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.13. InvestEU ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budgetudvalget - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordførere: José Manuel Fernandes og Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0433)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) for at afgive en erklæring på Kommissionens vegne.


10.14. Et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk søfartsmiljø med ét kontaktpunkt og ophævelse af direktiv 2010/65/EU [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0434)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.15. Offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentliggørelse af oplysninger om bæredygtige investeringer og bæredygtighedsrelaterede risici og om ændring af direktiv (EU) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0363/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0435)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.16. Persistente organiske miljøgifte ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0336/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0436)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.17. Clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler og transaktionsregistre ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår clearingforpligtelsen, suspension af clearingforpligtelsen, indberetningskrav, risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart, registrering af og tilsyn med transaktionsregistre samt krav til transaktionsregistre [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A8-0181/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0437)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.18. Tilladelse til CCP'er og anerkendelse af tredjelands-CCP'er ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0438)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.19. Fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme af anvendelsen af SMV-vækstmarkeder [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Anne Sander (A8-0437/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0439)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


10.20. Forhandlinger med Rådet og Kommissionen om lovforslaget om Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse: lovgivningsforslag (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0238/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0440)


10.21. En omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0241/2019

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0441)

Seneste opdatering: 2. august 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik