Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. huhtikuuta 2019 - Strasbourg

10. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin sivustolla.


10.1. Kiina ja erityisesti uskonnollisten ja etnisten vähemmistöjen tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0255/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 ja B8-0260/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post ja Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek ja Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0422)

(Päätöslauselmaesitys B8-0257/2019 raukesi.)

Puheenvuorot:

Michaela Šojdrová esitti johdanto-osan A kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


10.2. Kamerun (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0245/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 ja B8-0254/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0423)


10.3. Brunei (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0242/2019

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 ja B8-0251/2019):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman ja Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans ja Mirja Vehkaperä ALDE-ryhmän puolesta

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga ja Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano ja Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0424)


10.4. Eurojustin ja Tanskan välinen rikosoikeudellista yhteistyötä koskeva sopimus * (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta sille, että Eurojust tekee Eurojustin ja Tanskan kuningaskunnan välistä rikosoikeudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0192/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0425)


10.5. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Guillaume Balas (A8-0386/2018)

(yksinkertainen enemmistö)

Puheenvuorot: Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta esittääkseen äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja Guillaume Balas (esittelijä) vastustaakseen tätä esitystä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (291 puolesta, 284 vastaan, 6 tyhjää).


10.6. Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0426)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.7. Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin 2009/33/EY muuttamisesta [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0427)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.8. Digitaalisten välineiden ja prosessien käyttö yhtiöoikeuden alalla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse digitaalisten välineiden ja prosessien käytöstä yhtiöoikeuden alalla [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0428)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.9. Rajatylittävät yhtiömuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0002/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0429)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.10. Euroopan puolustusrahasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusrahastosta [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0430)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.11. Katetut joukkolainat ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta katettujen joukkolainojen osalta [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0384/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0431)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.12. Katetut joukkolainat ja katettujen joukkolainojen julkinen valvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta ja katettujen joukkolainojen julkisesta valvonnasta sekä direktiivin 2009/65/EY ja direktiivin 2014/59/EU muuttamisesta [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernd Lucke (A8-0390/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

ALUSTAVA SOPIMUS ja KOMISSION LAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0432)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.13. InvestEU ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi InvestEU-ohjelman perustamisesta [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Roberto Gualtieri (A8-0482/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0433)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuoro:

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antaakseen julkilausuman komission puolesta.


10.14. Eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetty palveluympäristö ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisen merenkulkualan yhdennetyn palveluympäristön perustamisesta ja direktiivin 2010/65/EU kumoamisesta [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Deirdre Clune (A8-0006/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0434)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.15. Kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kestäviin sijoituksiin ja kestävyysriskeihin liittyvien tietojen antamisesta ja direktiivin (EU) 2016/2341 muuttamisesta [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A8-0363/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0435)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.16. Pysyvät orgaaniset yhdisteet ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (uudelleenlaadittu) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0336/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0436)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.17. Määritysvelvollisuus, raportointivaatimukset ja OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikat sekä kauppatietorekisterit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A8-0181/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0437)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.18. Keskusvastapuolten toimiluvat sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamista koskevien vaatimusten osalta [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0438)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.19. Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Anne Sander (A8-0437/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0439)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


10.20. Neuvottelut neuvoston ja komission kanssa Euroopan parlamentin tutkintaoikeudesta: lainsäädäntöehdotus (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0238/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0440)


10.21. Kattava hormonaalisia haitta-aineita koskeva Euroopan unionin kehys (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0241/2019

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0441)

Päivitetty viimeksi: 2. elokuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö