Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis - Strasbūra

10. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


10.1. Ķīna, it īpaši reliģisko un etnisko minoritāšu stāvoklis (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0257/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 un B8-0260/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0255/2019

(aizstāj B8-0255/2019, B8-0256/2019, B8-0258/2019, B8-0259/2019 un B8-0260/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Julia Pitera, László Tőkés un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Soraya Post un Jo Leinen S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Bas Belder, Monica Macovei, Branislav Škripek un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā;

—   Nathalie Griesbeck, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Reinhard Bütikofer, Heidi Hautala, Indrek Tarand un Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0422).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0257/2019 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Michaela Šojdrová ir ierosinājusi mutisku grozījumu A apsvērumā. Šis grozījums tika pieņemts.


10.2. Kamerūna (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 un B8-0254/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0245/2019

(aizstāj B8-0245/2019, B8-0247/2019, B8-0249/2019, B8-0252/2019, B8-0253/2019 un B8-0254/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Pavel Svoboda, Milan Zver, Tunne Kelam, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman, László Tőkés un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Maria Arena S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Monica Macovei ECR grupas vārdā;

—   Jan Huitema, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Bodil Valero, Ernest Urtasun un Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā;

—   Miguel Urbán Crespo, Marie Christine Vergiat, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano un Laura Agea EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0423).


10.3. Bruneja (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 un B8-0251/2019.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0242/2019

(aizstāj B8-0242/2019, B8-0243/2019, B8-0244/2019, B8-0246/2019, B8-0248/2019, B8-0250/2019 un B8-0251/2019)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Tomáš Zdechovský, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Romana Tomc, Csaba Sógor, Milan Zver, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, David McAllister, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Inese Vaidere, Dubravka Šuica, Laima Liucija Andrikienė, Seán Kelly, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Krzysztof Hetman un Elmar Brok PPE grupas vārdā;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock ECR grupas vārdā;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans un Mirja Vehkaperä ALDE grupas vārdā;

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Jean Lambert un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā;

—   Malin Björk, Marie Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga un Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Dario Tamburrano un Laura Agea EFDD grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2019)0424).


10.4. Eurojust un Dānijas nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās * (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti [07770/2019 - C8-0152/2019 - 2019/0805(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0192/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0425).


10.5. Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācija ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 [COM(2016)0815 - C8-0521/2016 - 2016/0397(COD)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Guillaume Balas (A8-0386/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

Uzstājās Helga Stevens ECR grupas vārdā – lai pieprasītu atlikt balsošanu saskaņā ar Reglamenta 190. panta 4. punktu, un Guillaume Balas (referents) – lai iebilstu pret šo pieprasījumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (291 par, 284 pret, 6 atturas).


10.6. CO2 emisijas standarti jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka CO2 emisijas standartus jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bas Eickhout (A8-0354/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0426).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.7. “Tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/33/EK par “tīro” un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu [COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0427).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.8. Digitālo rīku un procesu izmantošana sabiedrību tiesībās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās groza Direktīvu (ES) 2017/1132 [COM(2018)0239 - C8-0166/2018 - 2018/0113(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0422/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0428).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.9. Pārrobežu reorganizācija, apvienošanās un sadalīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz pārrobežu reorganizāciju, apvienošanos un sadalīšanu [COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0002/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0429).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.10. Eiropas Aizsardzības fonds ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Aizsardzības fondu [COM(2018)0476 - C8-0268/2018 - 2018/0254(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Zdzisław Krasnodębski (A8-0412/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0430).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.11. Riska darījumi segto obligāciju veidā ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz riska darījumiem segto obligāciju veidā groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 [COM(2018)0093 - C8-0112/2018 - 2018/0042(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Bernd Lucke (A8-0384/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0431).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.12. Segtās obligācijas un segto obligāciju publiskā uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par segto obligāciju emisiju un segto obligāciju publisko uzraudzību un ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK un Direktīvu 2014/59/ES [COM(2018)0094 - C8-0113/2018 - 2018/0043(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Bernd Lucke (A8-0390/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0432).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.13. Programmas InvestEU izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu InvestEU [COM(2018)0439 - C8-0257/2018 - 2018/0229(COD)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Roberto Gualtieri (A8-0482/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0433).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos) – lai sniegtu paziņojumu Komisijas vārdā.


10.14. Eiropas Jūras vienloga sistēmas vide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Jūras vienloga sistēmas vidi un atceļ Direktīvu 2010/65/ES [COM(2018)0278 - C8-0193/2018 - 2018/0139(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Deirdre Clune (A8-0006/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0434).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.15. Informācijas atklāšana saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgtspējīgiem ieguldījumiem un ilgtspējas riskiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/2341 [COM(2018)0354 - C8-0208/2018 - 2018/0179(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Paul Tang (A8-0363/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0435).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.16. Noturīgi organiskie piesārņotāji ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (pārstrādāta redakcija) [COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Julie Girling (A8-0336/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0436).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.17. Tīrvērtes pienākums, pārskatu iesniegšanas prasības un risku mazināšanas paņēmieni attiecībā uz ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem un darījumu reģistri ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz tīrvērtes pienākumu, tīrvērtes pienākuma piemērošanas apturēšanu, pārskatu iesniegšanas prasībām, risku mazināšanas paņēmieniem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti nav veicis neviens centrālais darījumu partneris, darījumu reģistru reģistrēšanu un uzraudzību un darījumu reģistru pienākumiem [COM(2017)0208 - C8-0147/2017 - 2017/0090(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Werner Langen (A8-0181/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0437).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.18. CCP atļauju piešķiršana un trešo valstu CCP atzīšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), un Regulu (ES) Nr. 648/2012 groza attiecībā uz CCP atļauju piešķiršanā iesaistītajām procedūrām un iestādēm un trešo valstu CCP atzīšanas prasībām [COM(2017)0331 - C8-0191/2017 - 2017/0136(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Danuta Maria Hübner (A8-0190/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0438).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.19. MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 [COM(2018)0331 - C8-0212/2018 - 2018/0165(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Anne Sander (A8-0437/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts.)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0439).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


10.20. Sarunas ar Padomi un Komisiju par Eiropas Parlamenta izmeklēšanas tiesībām: tiesību akta priekšlikums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0238/2019

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0440).


10.21. Visaptverošs Eiropas Savienības satvars attiecībā uz endokrīniem disruptoriem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0241/2019

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0441).

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika